Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-08-23

Sammanträde 2017-08-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Ekonomisk uppföljning

Dnr 2017/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Den ekonomiska uppföljningen till och med maj månad 2017 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ekonomisk uppföljning till och med maj månad och redovisar detta för barn- och utbildningsnämnden. Uppgifterna skulle ha redovisats på det inställda sammanträdet den 21 juni.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning per maj 2017 till Nämnd (2).docx
Tjänsteskrivelse.pdf

2 Granskningsrapport förskolan Gunghästen

Dnr 2017/BUN 0080 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Granskningsrapporten för förskolan Gunghästen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden 24 maj 2017 till 30 juni 2017 genomfört en granskning av förskolan Gunghästen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport Gunghästen 2017.pdf

3 Granskningsrapport förskolan Pusslet

Dnr 2017/BUN 0081 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Granskningsrapporten för förskolan Pusslet noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden 29 maj 2017 till 30 juni 2017 genomfört en granskning av förskolan Pusslet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport Pusslet 2017.pdf

4 Redovisning av pågående uppdrag, barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0006 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen angående pågående uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, 2015/KS 0324, § 160. Barn- och utbildningsförvaltningen har för närvarande sju pågående uppdrag varav fyra har lämnats under våren 2017. Listan över pågående uppdrag uppdateras kontinuerligt. Sammanställningen innehåller även avslutade uppdrag för att åskådliggöra helhetsbilden när det gäller nämndens uppdrag till förvaltningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående uppdrag ärendebalanslista 2017.xls

5 Redovisning av pågående motioner, barn och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0007 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående motioner noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2017 (2015/KS 0324 § 160) fattat beslut om varje nämnd ska få redovisning av pågående motioner inom respektive ansvarsområde. Barn- och utbildningsnämnden har två motioner som inte är färdigbehandlade.

Bilagor
Pågende motioner.xlsx
Tjänsteskrivelse.pdf

6 Personuppgiftsombud till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2017/BUN 0084 006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Carmen Holm Nordquist utses till personuppgiftsombud för barn- och utbildningsnämnden.

Beskrivning av ärendet
I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Varje nämnd är ytterst ansvarig för behandling av personuppgifter inom sitt verksamhetsområde. Barn- och utbildningsnämnden utser Carmen Holm Nordquist till nytt personuppgiftsombud för sitt verksamhetsområde.

Bilagor
Anmälan om personuppgiftsombud.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

7 Motion om skolplats för elever från skolor med enbart lågstadium

Dnr 2017/BUN 0028 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) och Jannice Rockstroh (S) har den 15 december 2015 lämnat in en motion om ändring av regelverk för antagning till skolor för att vårdnadshavare inte ska välja bort Sofiebergsskolan vars mellanstadium avvecklas. Barn- och utbildningsförvaltningen kan inte se några sådana tendenser och föreslår att motionen avslås.

Bilagor
Motion.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

8 Motion om mer idrott/fysiskt aktivitet i skolan

Dnr 2017/BUN 0048 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige:

1. Motionen anses besvarad
2. Barn- och utbildningsförvaltningen inväntar regeringens beslut om utökad undervisningstid i idrott och hälsa

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh (S), Karin Ljung (S) och Beatrice Rubeling (S) lämnade den 25 januari 2017 in en motion om mer idrott/fysisk aktivitet i skolan. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att kommunen inväntar regeringens beslut om utökad timplan för idrott och hälsa.

Bilagor
Motion.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

9 Yttrande över avsnitt 8.2 med tillhörande förordningstext och bilagor i SOU 2017:35, Skolkommissionens slutbetänkande.

Dnr 2017/BUN 0095

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Barn- och utbildnings yttrande till Utbildningsdepartementet noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har besvarat Utbildningsdepartementets remiss angående förslag om villkorat statsbidrag för undervisning och elevhälsa.

Bilagor
Yttrande.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

10 Uppdrag om modersmålsundervisning och studiehandledning

Dnr 2017/BUN 0031

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Utredningen angående mångfaldsenheten noteras.

Bilagor
PM Mångfaldsenheten 170605.docx
Tjänsteskrivelse.pdf

11 Anmälningar om kränkande behandling 2017

Dnr 2017/BUN 0003 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer anmälningar om kränkande behandling och redovisar detta för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

12 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2017/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om delegationsbesluten noteras.

Beskrivning av ärendet
De beslut som barn- och utbildningsförvaltningen fattar i enlighet med delegationsordningen ska kontinuerligt återrapporteras till barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
April.pdf
Maj.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Delegationsbeslut.pdf
Delegationsbeslut.pdf

13 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2017/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet sammanställs kontinuerligt och redovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2017.docx

14 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2017/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

§54 Ekonomisk uppföljning

Dnr 2017/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Den ekonomiska uppföljningen till och med maj månad 2017 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ekonomisk uppföljning till och med maj månad och redovisar detta för barn- och utbildningsnämnden. Uppgifterna skulle ha redovisats på det inställda sammanträdet den 21 juni.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning per maj 2017 till Nämnd (2).docx
Tjänsteskrivelse.pdf

§55 Granskningsrapport förskolan Gunghästen

Dnr 2017/BUN 0080 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Granskningsrapporten för förskolan Gunghästen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden 24 maj 2017 till 30 juni 2017 genomfört en granskning av förskolan Gunghästen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport Gunghästen 2017.pdf

§56 Granskningsrapport förskolan Pusslet

Dnr 2017/BUN 0081 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Granskningsrapporten för förskolan Pusslet noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden 29 maj 2017 till 30 juni 2017 genomfört en granskning av förskolan Pusslet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport Pusslet 2017.pdf

§57 Redovisning av pågående uppdrag, barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0006 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Redovisningen angående pågående uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, 2015/KS 0324, § 160. Barn- och utbildningsförvaltningen har för närvarande sju pågående uppdrag varav fyra har lämnats under våren 2017. Listan över pågående uppdrag uppdateras kontinuerligt. Sammanställningen innehåller även avslutade uppdrag för att åskådliggöra helhetsbilden när det gäller nämndens uppdrag till förvaltningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående uppdrag ärendebalanslista 2017.xls

§58 Redovisning av pågående motioner, barn och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0007 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående motioner noteras.

Beskrivning av ärendet
 Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2017 (2015/KS 0324 § 160) fattat beslut om varje nämnd ska få redovisning av pågående motioner inom respektive ansvarsområde. Barn- och utbildningsnämnden har två motioner som inte är färdigbehandlade.

Bilagor
Pågående motioner.xlsx
Tjänsteskrivelse.pdf

§59 Personuppgiftsombud till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2017/BUN 0084 006

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Carmen Holm Nordquist utses till personuppgiftsombud för barn- och utbildningsnämnden.

Beskrivning av ärendet
I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Varje nämnd är ytterst ansvarig för behandling av personuppgifter inom sitt verksamhetsområde. Barn- och utbildningsnämnden utser Carmen Holm Nordquist till nytt personuppgiftsombud för sitt verksamhetsområde.

Bilagor
Anmälan om personuppgiftsombud.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§60 Motion om skolplats för elever från skolor med enbart lågstadium

Dnr 2017/BUN 0028 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås

Reservation
Jannice Rockstroh (S) avger en blank reservation.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) skulle yrkat bifall till Jannice Rockstrohs (S) yrkande.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) och Jannice Rockstroh (S) har den 15 december 2015 lämnat in en motion om ändring av regelverk för antagning till skolor för att vårdnadshavare inte ska välja bort Sofiebergsskolan vars mellanstadium avvecklas. Barn- och utbildningsförvaltningen kan inte se några sådana tendenser och föreslår att motionen avslås.

Yrkande
Jannice Rockstroh (S) yrkar bifall till motionen. Ordföranden yrkar bifall till barn- och utbildningsförvaltningens förslag samt avslag Jannice Rockstrohs yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Bilagor
Motion.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§61 Motion om mer idrott/fysisk aktivitet i skolan

Dnr 2017/BUN 0048 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen avslås
2. Barn- och utbildningsförvaltningen inväntar regeringens beslut om utökad undervisningstid i idrott och hälsa

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen avslås
2. Barn- och utbildningsförvaltningen inväntar regeringens beslut om utökad undervisningstid i idrott och hälsa

Reservation
Socialdemokraterna och Miljöpartiet avger blank reservation med hänvisning till motionen.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu hade yrkat bifall till motionen om hon haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh (S), Karin Ljung (S) och Beatrice Rubeling (S) lämnade den 25 januari 2017 in en motion om mer idrott/fysisk aktivitet i skolan. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att kommunen inväntar regeringens beslut om utökad timplan för idrott och hälsa.

Ordförandeutlåtande
Socialdemokraterna föreslår i sin motion att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med verksamheterna utreda förutsättningarna för att öka antalet timmar i idrott/hälsa alternativt mer rörelse i skolan.
 
Denna motion skrevs då den nuvarande regeringen sagt nej till mer idrott/hälsa i skolan trots att en majoritet i riksdagen var positiva till förändringen. Nu har dock regeringen ändrat sig och det kommer införas fler timmar i grundskolan, 100 timmar från och med 2019.
 
Skrivningar om daglig fysisk aktivitet i grundskolan har funnits i 15 år och det finns flera goda exempel på medvetet arbete ute på våra skolor för att eleverna ska röra på sig varje dag, de flesta grundskolor och fritidshem i Tyresö har någon form av rörelse dagligen. Det kan handla om arbete under raster, samverkan mellan skola och fritidshem eller pulshöjande aktiviteter. Viktigast är att man medvetet arbetar med daglig rörelse i skolan för alla elever, hur det arbetet utförs måste vara upp till varje skola.
 
Mycket positivt att regeringen nu har bytt fot och avser att göra förändringar om antalet timmar i idrott och hälsa samt att se över skrivningen i läroplanen om daglig fysisk aktivitet, här är vi helt överens och ser fram emot de förändringar som nu aviserats. Skolverket har vidare fått i uppdrag att lämna förslag på hur exempelvis skärpningar i läroplanen kan göra så att detta går från enskilda projekt, till att målet nås om att alla elever har någon form av fysisk

Yrkande
Jannice Rockstroh (S) yrkar med stöd av Ingmar Jansson (MP) bifall till motionen. Åsa de Mander (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer bifallsyrkanden under proposition och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Bilagor
Motion.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Ordförandeutlåtande.pdf

§62 Yttrande över avsnitt 8.2 med tillhörande förordningstext och bilagor i SOU 2017:35, Skolkommissionens slutbetänkande.

Dnr 2017/BUN 0095

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande till Utbildningsdepartementet noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har besvarat Utbildningsdepartementets remiss angående förslag om villkorat statsbidrag för undervisning och elevhälsa.

Bilagor
Yttrande.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§63 Uppdrag om modersmålsundervisning och studiehandledning

Dnr 2017/BUN 0031

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.  Utredningen angående mångfaldsenheten noteras.
2. Förvaltningen får ett tilläggsuppdrag att utreda huruvida fjärrundervisning kan användas i modersmålsundervisningen. Förvaltningen ska återkomma med en tidplan i november 2017.

Reservation
Socialdemokraterna inkommer med en skriftlig reservation.

Yrkande
Jannice Rockstroh (S) yrkar att ärendet inte enbart ska noteras, utan att nämnden ska fatta beslut om detsamma.

Ordförandeförslag
Ordföranden förslår att förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för distansundervisning gällende modersmål.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att barn- och utbildningsnämnden har beslutat enligt förvaltningens förslag avseende beslutsmening 1.

Bilagor
PM Mångfaldsenheten 170605.docx
Tjänsteskrivelse.pdf
yttrande modersmålsundervisning Vänsterpartiet.pdf
Reservation (S)

§64 Anmälningar om kränkande behandling 2017

Dnr 2017/BUN 0003 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer anmälningar om kränkande behandling och redovisar detta för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§65 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2017/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om delegationsbesluten noteras.

Beskrivning av ärendet
De beslut som barn- och utbildningsförvaltningen fattar i enlighet med delegationsordningen ska kontinuerligt återrapporteras till barn- och utbildningsnämnden.

På sammanträdet anmäls följande ärenden muntligt:
2017/BUN-ind 0427 skolskjuts, avslag juli
2017/BUN-ind 0437 skolskjuts, avslag juli
2017/BUN- ind 0439 skolskjuts, avslag juli

Bilagor
April.pdf
Maj.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Delegationsbeslut.pdf
Delegationsbeslut.pdf

§66 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2017/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet sammanställs kontinuerligt och redovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2017.docx

§67 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2017/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
. Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

Beskrivning av ärendet
- I augusti var barnantalet på förskolorna 1 694.
- Sommaren har varit lugn på förskolorna bortsett från  en del skadegörelse.
- Kvalitetsenhetens uppföljning och rapport kring förskolan Växa är avslutad. Det har inte förekommit brister i omsorg och verksamhet, men det finns exempel på vårdnadshavare som upplever dåligt bemötande. Barn- och utbildningsförvaltningen har en dialog med huvudmannen som också kommer att få kvalitetsenhetens rapport.
- Verksamhetschefen för barn- och elevhälsa har påbörjat en översyn av organisationen samt startat projektet med resursskola. Målsättningen är att kommunen ska ha en resursskola HT 2018.

Beslut/Protokollsutdrag
§67_prot_20170823.pdf (112 kb)