Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-10-24

Sammanträde 2018-10-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Krusboda skolas matsal

1 Betyg årskurs 9, slutbetyg resultatuppföljning, fördjupad analys

Dnr 2018/BUN 0086 41

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

2 Ekonomisk uppföljning per den 30 september 2018

Dnr 2018/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 30 september 2018 avseende barn-
och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporten innehåller ekonomiskt
utfall och prognos för helåret 2018 för beställare (myndighet) och verksamhet i
kommunal regi (utförare).

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning per den 30 september 2018.pdf
Ekonomisk uppföljning per den 30 september 2018.pdf

3 Huvudmannens svar till Skolinspektionen - tillsyn 2018

Dnr 2017/BUN 0159 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Huvudmannens svar till Skolinspektionen angående förelägganden för fritidshem och
grundsärskola noteras.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har under våren 2018 genomfört tillsyn i Tyresö kommun avseende
grundskola och grundsärskola, fritidshem och förskola. Huvudmannens svar till
Skolinspektionen angående förelägganden för fritidshem och grundsärskola biläggs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Skolinspektionens tillsyn 2018.pdf
Svar fritidshem.pdf
Arbetsplan fritidshemssatsning.pdf
Svar grundsärskola.pdf

4 Tillsynsrapport förskolan Lek och Lär

Dnr 2018/BUN 0099 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Tillsynsrapporten för förskolan Lek och Lär noteras.

Beskrivning av ärendet
Tillsynsrapporten visar att värdegrundsarbetet är väl förankrat på förskolan Lek och
Lär och genomsyrar verksamheten. Verksamhetens aktiviteter stimulerar barnen till
lek och lärande inom läroplanens målområden. Barnen har inflytande över planering,
arbetssätt och innehåll. Det systematiska kvalitetsarbetet är till stora delar på plats.
Vårdnadshavarna är nöjda med samverkan med pedagogerna och informationen från
förskolan. De anser att förskolan erbjuder en stimulerande miljö för barnen och de är
nöjda med pedagogernas arbete utifrån läroplanens olika områden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse förskolan Lek och Lär.pdf
Tillsynsrapport Lek Och Lär 2018.pdf

5 Tillsynsrapport Förskolan Solskenet AB

Dnr 2018/BUN 0100 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Tillsynsrapporten för Förskolan Solskenet AB noteras.

Beskrivning av ärendet
Tillsynsrapporten visar att pedagogerna på Förskolan Solskenet AB har ett väl
förankrat värdegrundsarbete som till stora delar håller god kvalitet. Förskolan
Solskenet AB har väl fungerande verksamheter. Deras olika arbetssätt med teknik och
naturvetenskap är mycket goda exempel. Miljön är stimulerande och stödjer barnens
utveckling och lärande, även om delaktigheten hos de yngre kan ökas genom mer
nåbarhet. De äldre barnen har möjlighet till inflytande över planering, arbetssätt och
innehåll. Det systematiska kvalitetsarbetet är till stora delar på plats.
Vårdnadshavarna är mycket nöjda med värdegrundsarbetet, förutsättningar för pojkar
och flickor och pedagogernas arbete utifrån läroplanens olika målområden.

De utvecklingsområden som nämns är barnens möjligheter till självständighet i
måltidssituationen, tillgång till material som inspirerar till lek och lärande, den digitala
miljön, de yngre barnens inflytande och dokumentation av barngruppens och det
enskilda barnets lärande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förskolan Solskenet AB.pdf
Tillsynsrapport förskolan Solskenet 2018.pdf

6 Sammanträdesplan 2019 för barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0098 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till sammanträdesplan 2019 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesplan för
barn- och utbildningsnämnden 2019. Förslaget bygger på årshjulet för kommunens
styrprocess.

Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanträdesplan 2019.pdf

7 Redovisning av statsbidrag

Dnr 2018/BUN 0062 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen av statsbidrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Följande bidrag ska skickas in till Skolverket den 15 oktober. Ärendena är under
handläggning.
- Karriärtjänster 2018/2019. Belopp att ansöka om är 6 100 000 kr per termin.
- Lärarlyftet
- Högskolestudier sva & sfi.
- Ökad undervisningstid nyanlända elever.
- Icke folkbokförda elever

Inskickade redovisisningar till Skolverket:
- Elevhälsan 2017. Tyresö kommun blev beviljades 4 413 200 kronor 2017. Preliminärt
återkrav är 508 580 kronor, detta på grund av vakant skolskötersketjänst och ökat
elevantal 2017 vilket resulterade i längre personaltäthet.
- Fortbildning specialpedagogik 2017. Medlen har använts enligt beräkningarna. 198
380 kronor.
- Fortbildning sva/sfi 2017. Medlen har använts enligt beräkningarna, 247 800 kronor
(1 lärare från grundskolan 3 från gymnasiet).

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning statsbidrag oktober 2018.pdf
Bilaga 1 - sammanställning bidrag 2018-10-15.pdf

8 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2018/BUN 0005 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn-
och utbildningsnämndens delegationsordning. Anmälan sker med stöd av 6 kap 40 §
kommunallagen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsbeslut oktober 2018.pdf
Delegationsbeslut barn- och elevhälsan oktober 2018.pdf

9 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2018/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande
behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som i sin tur skickar
en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas
kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse anmälningar om kränkande behandling oktober 2018.pdf

10 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2018/BUN 0006 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och
elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos
Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn-
och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse oktober 2018.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen oktober 2018.pdf

11 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2018/BUN 0007 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av
förvaltningsövergripande karaktär.

12 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Meddelanden till barn -och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-10-02 § 172.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-10-02 § 170.pdf

§89 Betyg årskurs 9, slutbetyg resultatuppföljning, fördjupad analys

Dnr 2018/BUN 0086 41
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Revidering av resultatsammanställning läsåret 2017/2018 noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har med anledning av Skolverkets offentliggörande av kunskapsresultat, vårterminen 2018 reviderat de kunskapsresultat som presenterades i föregående tjänsteskrivelse för resultatsammanställning läsåret 2017/2018. Statistikuttag är gjort från Skolverket (SIRIS) den 2 oktober 2018.
 
Ingen revidering är gjord i stycket för kunskapsresultaten för respektive ämne. Måluppfyllelsen för årskurs 6 samt kunskapsresultat för årskurs 7 och 8 presenteras inte med uppdaterat resultat.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§90 Ekonomisk uppföljning per den 30 september 2018

Dnr 2018/BUN 0004 10
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Rapporten noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 30 september 2018 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporten innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2018 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning per den 30 september 2018.pdf
Ekonomisk uppföljning per den 30 september 2018.pdf

§91 Huvudmannens svar till Skolinspektionen - tillsyn 2018

Dnr 2017/BUN 0159 013
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Huvudmannens svar till Skolinspektionen angående förelägganden för fritidshem och grundsärskola noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har under våren 2018 genomfört tillsyn i Tyresö kommun avseende grundskola och grundsärskola, fritidshem och förskola. Huvudmannens svar till Skolinspektionen angående förelägganden för fritidshem och grundsärskola biläggs.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Skolinspektionens tillsyn 2018.pdf
Svar fritidshem.pdf
Arbetsplan fritidshemssatsning.pdf
Svar grundsärskola.pdf

§92 Tillsynsrapport förskolan Lek och Lär

Dnr 2018/BUN 0099 013
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Tillsynsrapporten för förskolan Lek och Lär noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Tillsynsrapporten visar att värdegrundsarbetet är väl förankrat på förskolan Lek och Lär och genomsyrar verksamheten. Verksamhetens aktiviteter stimulerar barnen till lek och lärande inom läroplanens målområden. Barnen har inflytande över planering, arbetssätt och innehåll. Det systematiska kvalitetsarbetet är till stora delar på plats. Vårdnadshavarna är nöjda med samverkan med pedagogerna och informationen från förskolan. De anser att förskolan erbjuder en stimulerande miljö för barnen och de är nöjda med pedagogernas arbete utifrån läroplanens olika områden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse förskolan Lek och Lär.pdf
Tillsynsrapport Lek Och Lär 2018.pdf

§93 Tillsynsrapport Förskolan Solskenet AB

Dnr 2018/BUN 0100 013
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Tillsynsrapporten för Förskolan Solskenet AB noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Tillsynsrapporten visar att pedagogerna på Förskolan Solskenet AB har ett väl förankrat värdegrundsarbete som till stora delar håller god kvalitet. Förskolan Solskenet AB har väl fungerande verksamheter. Deras olika arbetssätt med teknik och naturvetenskap är mycket goda exempel. Miljön är stimulerande och stödjer barnens utveckling och lärande, även om delaktigheten hos de yngre kan ökas genom mer nåbarhet. De äldre barnen har möjlighet till inflytande över planering, arbetssätt och innehåll. Det systematiska kvalitetsarbetet är till stora delar på plats. Vårdnadshavarna är mycket nöjda med värdegrundsarbetet, förutsättningar för pojkar och flickor och pedagogernas arbete utifrån läroplanens olika målområden.
 
De utvecklingsområden som nämns är barnens möjligheter till självständighet i måltidssituationen, tillgång till material som inspirerar till lek och lärande, den digitala miljön, de yngre barnens inflytande och dokumentation av barngruppens och det enskilda barnets lärande.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Förskolan Solskenet AB.pdf
Tillsynsrapport förskolan Solskenet 2018 (002).pdf

§94 Sammanträdesplan 2019 för barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0098 001
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till sammanträdesplan 2019 fastställs.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden 2019. Förslaget bygger på årshjulet för kommunens styrprocess.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanträdesplan 2019.pdf

§95 Redovisning av statsbidrag

Dnr 2018/BUN 0062 010
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Redovisningen av statsbidrag noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Följande bidrag ska skickas in till Skolverket den 15 oktober. Ärendena är under handläggning.
- Karriärtjänster 2018/2019. Belopp att ansöka om är 6 100 000 kr per termin.
- Lärarlyftet
- Högskolestudier sva & sfi.
- Ökad undervisningstid nyanlända elever.
- Icke folkbokförda elever.
 
Inskickade redovisisningar till Skolverket:
- Elevhälsan 2017. Tyresö kommun blev beviljades 4 413 200 kronor 2017. Preliminärt återkrav är 508 580 kronor, detta på grund av vakant skolskötersketjänst och ökat elevantal 2017 vilket resulterade i längre personaltäthet.
- Fortbildning specialpedagogik 2017. Medlen har använts enligt beräkningarna. 198 380 kronor.
- Fortbildning sva/sfi 2017. Medlen har använts enligt beräkningarna, 247 800 kronor (1 lärare från grundskolan 3 från gymnasiet).
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning statsbidrag oktober 2018.pdf
Bilaga 1 - sammanställning bidrag 2018-10-15.pdf

§96 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2018/BUN 0005 003
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Anmälan sker med stöd av 6 kap 40 § kommunallagen.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsbeslut oktober 2018.pdf
Delegationsbeslut barn- och elevhälsan oktober 2018.pdf

§97 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2018/BUN 0003 001
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som i sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse anmälningar om kränkande behandling oktober 2018.pdf

§98 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2018/BUN 0006 001
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse oktober 2018.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen oktober 2018.pdf

§99 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2018/BUN 0007 001
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.
Beslut/Protokollsutdrag
§99_prot_20181024.pdf (109 kb)

§100 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0008 001
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Meddelanden till barn -och utbildningsnämnden noteras.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-10-02 § 172.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-10-02 § 170.pdf