Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2021-12-15

Sammanträde 2021-12-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Ny skola vid Njupkärr

Diarienummer 2021/BUN 0110 12

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden
1. Förstudiens delrapport godkänns.
2. Behovet av uppförandet av ny grundskola enligt förstudiens rekommenderade alternativ, godkänns.
3. Behovet av ombyggnad till nytt tillagningskök i förskolan, enligt förstudiens rekommenderade alternativ, godkänns.
4. Behovet av ny angöring till skola och förskola enligt förstudiens rekommenderade förslag, godkänns.
5. Förlängd förstudie för senare ställningstagande gällande idrottshall och bollplan godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbildningsnämnden för beslut i kommunstyrelsen
6. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra byggnation av grundskola vid Njupkärr enligt förstudiens rekommenderade förslag.
7. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra ombyggnad av förskolans kök samt ny angöring till skola och förskola enligt förstudiens rekommenderade förslag.
8. Budget för ombyggnad av kök i förskolan Galaxen samt ny angöring till skola och förskola, enligt rekommenderat alternativ, godkänns och läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
9. Behov av utökad budgetram för driftskostnader, enligt bilaga 1, avseende de beräknade merkostnaderna för lokalhyra och inventarier, för grundskola ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift.
10. Behov av utökad budgetram för driftskostnader, enligt bilaga 1, avseende de beräknade merkostnaderna för lokalhyra för förskola ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då köket färdigställs och tas i drift.
11. Tilläggsanslag avseende kostnader för rivning av befintliga byggnader enligt bilaga 1 ska beaktas i kommunplaneprocessen inför budgetåret då rivning genomförs.
12. Tilläggsanslag avseende projektkostnader för fastighetsreglering, detaljplanering och markarbeten ska beaktas i kommunplaneprocessen för åren 2023-2025.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbildningsnämnden för beslut i kommunfullmäktige
13. Genomförandet av nybyggnation av grundskola vid Njupkärr finansieras genom befintligt anslag i investeringsprogrammet.
14. Genomförandet av ombyggnad av kök i förskolan Galaxen godkänns och budget läggs in i investeringsprogrammet.
15. Genomförandet av infrastruktur och ny gemensam angöring till skola och förskola godkänns och budget läggs in i investeringsprogrammet.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun behöver skapa fler platser i grundskolan under kommande planperiod. Centrumutredningen som genomfördes under 2019 och 2020 visade på att möjligheter finns att utöka och omdisponera kapaciteten vid befintliga skolfastigheter för att på så sätt nyttja redan ianspråktagen mark. För att möta framtidens ökade behov av nya grundskoleplatser i centrumområdet föreslogs att två nya skolor med moderna och ändamålsenliga lokaler skulle byggas. En större skola där Njupkärrs skola ligger i dag och en större skola där Stimmets skola ligger idag. Båda skolorna är byggda på fastigheter där det finns möjligheter att bygga större skolor samt genom effektivt markutnyttjande även frigöra ytor för andra verksamheter eller annan markanvändning. Båda skolorna är slitna och lokalerna anses inte vara ändamålsenliga för att passa dagens och framtidens krav på bra och funktionella skolor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ny skola vid Njupkärr.pdf
Förstudierapport Njupkärrs skola.pdf
Bilaga 2. Formell prövning av Barnets bästa Njupkärrs nya skola.pdf
Bilaga 3. Funktionsprogram skolor Tyresö kommun.pdf

2 Uppförande av tillfällig paviljongskola

Diarienummer 2021/BUN 0109 12

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut i
barn- och utbildningsnämnden
1. Uppförande av tillfälliga skollokaler för grundskolan för evakuering av verksamheterna vid Njupkärrs, enligt förstudiens rekommenderade alternativ, godkänns.
2. Behovet av projektledning för samordning av förberedelser och flytt till och från paviljongskolan godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och
utbildningsnämnden för beslut i kommunstyrelsen
3. Kommundirektören ges i uppdrag att uppföra en tillfällig paviljongskola, enligt förstudiens rekommenderade förslag.
4. Uppförandet av tillfälliga skollokaler enligt rekommenderat alternativ finansieras via befintligt anslag i investeringsprogrammet.
5. Tilläggsanslag för driftskostnader avseende de beräknade merkostnaderna för grundskolan under evakueringstiden ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då paviljongen färdigställs och tas i drift.
6. Tilläggsanslag avseende de driftskostnader för samordning av förberedelser och flytt till och från paviljongskolan ska beaktas i kommunplaneprocessen inför budgetåren då planering och flyttar genomförs.

Beskrivning av ärendet
För att möta framtidens ökade behov av nya grundskoleplatser i
centrumområdet pågår förberedande arbete för att två nya skolor med
moderna och ändamålsenliga lokaler ska byggas. En ny skola föreslås uppföras
på fastigheten där Njupkärrs skola ligger i dag och därefter en ny skola där
Stimmets skola ligger idag. Båda skolorna är byggda på stora fastigheter där det
är möjligt att bygga större skolor samt genom effektivt markutnyttjande även
frigöra ytor för andra verksamheter eller annan markanvändning. Båda
skolorna är slitna och lokalerna anses inte vara ändamålsenliga för dagens och
framtidens krav på bra och funktionella skolor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Uppförande av tillfällig paviljongskola.pdf
Förstudierapport Tillfällig skolpaviljong.pdf
Bilaga 2. Formell prövning av Barnets bästa tillfällig skolbyggnad ny.pdf

3 Månadsrapport

Diarienummer 2021/BUN 0010 12

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola.
Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 30 november 2021 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporterna innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2021 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

4 Svar på tilläggsyrkande om återrapportering av arbetet med att skapa förutsättningar för utvecklad samverkan med övriga förvaltningar i kommunen

Diarienummer 2021/BUN 0019 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Återrapporteringen för utvecklad samverkan noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden har i respektive nämnplan för 2020 formulerat uppdrag om att ta fram ett arbetssätt som främjar samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen i syfte att hitta en Tyresömodell som tidigt identifierar barns behov av stöd och rätt insatser. Barn- och utbildningsförvaltningen redovisade vid nämndsammanträdet den 26 januari 2021 de olika forumen och återkommande möten som barn- och utbildningsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedriver samverkan genom, samt vilka åtgärder som skulle genomföras för att förbättra samverkan ytterligare. Barn- och utbildningsnämnden godkände redovisningen och beslutade att barn- och utbildningsförvaltningen senast december 2021 ska återrapportera arbetet med att skapa utvecklad samverkan med övriga förvaltningar i kommunen i enlighet med åtgärdsplanen.
Barn- och utbildningsförvaltningen beskriver i ärendet arbetet som bedrivits under 2021 för att utveckla samverkan.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-01-26 § 4.pdf
Tjänsteskrivelse återrapportering samverkan.pdf

5 Resursfördelning - ledamotsinitiativ från (M)

Diarienummer 2021/BUN 0058 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Låt skolorna redogöra för hur de använder sina resurser och ta reda på hur elevernas resultat påverkas. Används resurserna ändamålsenligt? Har den socioekonomiska ersättningen effekt? Vilka effekter bör uppnås på kort och lång sikt? Får barn med särskilda behov tillräckligt stöd enligt den nya fördelningen?

Bilagor
Tjänsteskrivelse ledarmotsinitiativ resursfördelning.pdf
Resursfördelning - ledamotsinitiativ (M).pdf

6 Anmälningar om kränkande behandling 2021

Diarienummer 2021/BUN 0009 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 10 nov - 5 dec 2021.pdf
Kränkande behandling förskola 10 nov-5 dec.pdf
Kränkande behandling grundskola 10 nov-5 dec.pdf

7 Redovisning av statsbidrag 2021

Diarienummer 2021/BUN 0003 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället det vill säga föregående nämnd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag.pdf

8 Redovisning av delegationsbeslut 2021

Diarienummer 2021/BUN 0007 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Delegationsbeslut BUN 2021 - Förskola december.pdf
Skolskjuts november 2021.pdf
Delegationsbeslut tilläggsbelopp, verksamhetsstöd november 2021.pdf

9 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2021

Diarienummer 2021/BUN 0008 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd december 2021.pdf

10 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2021

Diarienummer 2021/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.
- Coronaläget
- Medarbetarenkät 2022 och coronaenkät
- Lärmiljösatsningen
- YAM-information
- Personalinformation

11 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2021

Diarienummer 2021/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-11-25 § 148.pdf

§126 Ny skola vid Njupkärr *

Diarienummer 2021/BUN 0110 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.
Förstudiens delrapport godkänns.
2. Behovet av uppförandet av ny grundskola enligt förstudiens rekommenderade alternativ, godkänns.
3. Behovet av ombyggnad till nytt tillagningskök i förskolan, enligt förstudiens rekommenderade alternativ, godkänns.
4. Behovet av ny angöring till skola och förskola enligt förstudiens rekommenderade förslag, godkänns.
5. Förlängd förstudie för senare ställningstagande gällande idrottshall och bollplan godkänns.
6. Personalparkering ordnas inom fastighetens område utan att göra stor påverkan på skolgård.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
7.
Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra byggnation av grundskola vid Njupkärr enligt förstudiens rekommenderade förslag.
8. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra ombyggnad av förskolans kök samt ny angöring till skola och förskola enligt förstudiens rekommenderade förslag.
9. Budget för ombyggnad av kök i förskolan Galaxen samt ny angöring till skola och förskola, enligt rekommenderat alternativ, godkänns och läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
10. Behov av utökad budgetram för driftskostnader, enligt bilaga 1, avseende de beräknade merkostnaderna för lokalhyra och inventarier, för grundskola ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift.
11. Behov av utökad budgetram för driftskostnader, enligt bilaga 1, avseende de beräknade merkostnaderna för lokalhyra för förskola ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då köket färdigställs och tas i drift.
12. Tilläggsanslag avseende kostnader för rivning av befintliga byggnader enligt bilaga 1 ska beaktas i kommunplaneprocessen inför budgetåret då rivning genomförs.
13. Tilläggsanslag avseende projektkostnader för fastighetsreglering, detaljplanering och markarbeten ska beaktas i kommunplaneprocessen för åren 2023-2025.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
14.
Genomförandet av nybyggnation av grundskola vid Njupkärr finansieras genom befintligt anslag i investeringsprogrammet.
15. Genomförandet av ombyggnad av kök i förskolan Galaxen godkänns och budget läggs in i investeringsprogrammet.
16. Genomförandet av infrastruktur och ny gemensam angöring till skola och förskola godkänns och budget läggs in i investeringsprogrammet.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun behöver skapa fler platser i grundskolan under kommande planperiod. Centrumutredningen som genomfördes under 2019 och 2020 visade på att möjligheter finns att utöka och omdisponera kapaciteten vid befintliga skolfastigheter för att på så sätt nyttja redan ianspråktagen mark. För att möta framtidens ökade behov av nya grundskoleplatser i centrumområdet föreslogs att två nya skolor med moderna och ändamålsenliga lokaler skulle byggas. En större skola där Njupkärrs skola ligger i dag och en större skola där Stimmets skola ligger idag. Båda skolorna är byggda på fastigheter där det finns möjligheter att bygga större skolor samt genom effektivt markutnyttjande även frigöra ytor för andra verksamheter eller annan markanvändning. Båda skolorna är slitna och lokalerna anses inte vara ändamålsenliga för att passa dagens  och framtidens krav på bra och funktionella skolor.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden, beslutspunkterna 1-6.

Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till barn- och utbildningsnämnden för beslut i kommunstyrelsen, beslutspunkterna 7-13.

Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till barn- och utbildningsnämnden för beslut i kommunfullmäktige, beslutspunkterna 14-16.

Yrkande
Klara Watmani (S) tilläggsyrkar, för den socialdemokratiska gruppens räkning, att det läggs till en beslutspunkt, nr 6, med lydelsen: Personalparkering ordnas inom fastighetens område utan att göra stor påverkan på skolgård.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner tilläggsyrkandet.
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden avslår tilläggsyrkandet.
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden godkänner tilläggsyrkandet.

Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget att godkänna beslutspunkterna 1-16 och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ny skola vid Njupkärr.pdf
Förstudierapport Njupkärrs skola.pdf
Bilaga 2. Formell prövning av Barnets bästa Njupkärrs nya skola.pdf
Bilaga 3. Funktionsprogram skolor Tyresö kommun.pdf

§127 Uppförande av tillfällig paviljongskola

Diarienummer 2021/BUN 0109 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Uppförande av tillfälliga skollokaler för grundskolan för evakuering av verksamheterna vid Njupkärrs skola, enligt förstudiens rekommenderade alternativ, godkänns.
2. Behovet av projektledning för samordning av förberedelser och flytt till och från paviljongskolan godkänns.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
3. Kommundirektören ges i uppdrag att uppföra en tillfällig paviljongskola, enligt förstudiens rekommenderade förslag.
4. Uppförandet av tillfälliga skollokaler enligt rekommenderat alternativ finansieras via befintligt anslag i investeringsprogrammet.
5. Tilläggsanslag för driftskostnader avseende de beräknade merkostnaderna för grundskolan under evakueringstiden ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då paviljongen färdigställs och tas i drift.
6. Tilläggsanslag avseende de driftskostnader för samordning av förberedelser och flytt till och från paviljongskolan ska beaktas i kommunplaneprocessen inför budgetåren då planering och flyttar genomförs.

Beskrivning av ärendet
För att möta framtidens ökade behov av nya grundskoleplatser i centrumområdet pågår förberedande arbete för att två nya skolor med moderna och ändamålsenliga lokaler ska byggas. En ny skola föreslås uppföras på fastigheten där Njupkärrs skola ligger i dag och därefter en ny skola där Stimmets skola ligger idag. Båda skolorna är byggda på stora fastigheter där det är möjligt att bygga större skolor samt genom effektivt markutnyttjande även frigöra ytor för andra verksamheter eller annan markanvändning. Båda skolorna är slitna och lokalerna anses inte vara ändamålsenliga för dagens  och framtidens krav på bra och funktionella skolor.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden, beslutspunkterna 1-2.

Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till barn- och utbildningsnämnden för beslut i kommunstyrelsen, beslutspunkterna 3-6.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppförande av tillfällig paviljongskola.pdf
Förstudierapport Tillfällig skolpaviljong.pdf
Bilaga 2. Formell prövning av Barnets bästa tillfällig skolbyggnad.pdf

§128 Månadsrapport

Diarienummer 2021/BUN 0010 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola.

Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 30 november 2021 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporterna innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2021 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Månadsrapport 2021 november BUN.pdf

§129 Svar på tilläggsyrkande om återrapportering av arbetet med att skapa

Diarienummer 2021/BUN 0019 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Återrapporteringen för utvecklad samverkan noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden har i respektive nämnplan för 2020 formulerat uppdrag om att ta fram ett arbetssätt som främjar samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen i syfte att hitta en Tyresömodell som tidigt identifierar barns behov av stöd och rätt insatser. Barn- och utbildningsförvaltningen redovisade vid nämndsammanträdet den 26 januari 2021 de olika forumen och återkommande möten som barn- och utbildningsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedriver samverkan genom, samt vilka åtgärder som skulle genomföras för att förbättra samverkan ytterligare. Barn- och utbildningsnämnden godkände redovisningen och beslutade att barn- och utbildningsförvaltningen senast december 2021 ska återrapportera arbetet med att skapa utvecklad samverkan med övriga förvaltningar i kommunen i enlighet med åtgärdsplanen.

Barn- och utbildningsförvaltningen beskriver i ärendet arbetet som bedrivits under 2021 för att utveckla samverkan.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar återrapporteringen för utvecklad samverkan.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-01-26 § 4.pdf
Tjänsteskrivelse återrapportering samverkan.pdf

§130 Resursfördelning - ledamotsinitiativ från (M)

Diarienummer 2021/BUN 0058 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Låt skolorna redogöra för hur de använder sina resurser och ta reda på hur elevernas resultat påverkas. Används resurserna ändamålsenligt? Har den socioekonomiska ersättningen effekt? Vilka effekter bör uppnås på kort och lång sikt? Får barn med särskilda behov tillräckligt stöd enligt den nya fördelningen?

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ledarmotsinitiativ resursfördelning.pdf
Resursfördelning - ledamotsinitiativ (M).pdf

§131 Anmälningar om kränkande behandling 2021

Diarienummer 2021/BUN 0009 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 10 nov - 5 dec 2021.pdf
Kränkande behandling förskola 10 nov-5 dec.pdf
Kränkande behandling grundskola 10 nov-5 dec.pdf

§132 Redovisning av statsbidrag 2021

Diarienummer 2021/BUN 0003 010 

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället det vill säga föregående nämnd. 

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag.pdf

§133 Redovisning av delegationsbeslut 2021

Diarienummer 2021/BUN 0007 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Delegationsbeslut BUN 2021 - Förskola december.pdf
Skolskjuts november 2021.pdf
Delegationsbeslut tilläggsbelopp, verksamhetsstöd november 2021.pdf

§134 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2021

Diarienummer 2021/BUN 0008 009 

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd december 2021.pdf

§135 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2021

Diarienummer 2021/BUN 0002 002 

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.

  • Coronaläget
  • Medarbetarenkät 2022 och coronaenkät
  • Lärmiljösatsningen
  • YAM-information
  • Personalinformation

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

§136 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2021

Diarienummer 2021/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-11-25 § 148.pdf