Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2011-09-29

Sammanträde 2011-09-29

Datum
Klockan
18.30
Plats
Sammanträdesrummet Bollmora, Marknadsgränd 2, 1 tr

106 Sammanträdesplan för 2012

107 Ändring av byggnadsnämndens delegationsordning

108 Näsby 36:1, Vendelsövägen 59A - Namnsättning av förskola vid Trollbäckens bibliotek

109 X - Ändring av beviljat lov

110 Tyresö 1:7, Kyrkvägen 5 - Nybyggnad av förråd samt dispens från strandskydd

111 Strand 1:1, Strandallén - Nybyggnad av pumpstation samt dispens från strandskydd

112 X - Nybyggnad av enbostadshus, carport och gäststuga

113 Strand 1:566, Strandvägen 96 - Nybyggnad av flerbostadshus, murar, parkering och sophus

114 X - Yttrande till kammarrätten

115 X - Yttrande till mark- och miljödomstolen

117 Näsby 4:934, Bansjövägen 2 - Förhandsbesked för avstyckning och nybyggnad av enbostadshus

§105 Information

Statistik – augusti

- 37 ärenden inkom till bygglovenheten

- 51 beslut fattades per delegation, av dessa var 4 slutbevis, 6 samrådsprotokoll och beslut om kontrollplan samt 23 bygg/marklov, 0 beslut om avslut och 18 avskrivning av ärenden.

____

§106 Sammanträdesplan för 2012

Byggnadsnämndens beslut

1. Förslaget till sammanträdesplan antas.

Beskrivning av ärendet

Ett förslag till sammanträdesplan för byggnadsnämnden för 2012 har utarbetats.

Sammanträdesdagarna inleds klockan 18.30 och är förlagda till torsdagar med undantag för juni månad.

Vid behov kommer förslag om extrasammanträde att föreslås. Detta gäller främst under höstperioden.

Följande dagar är föreslås:

26 januari

23 februari

29 mars

26 april

24 maj

13 juni, onsdag

6 september

4 oktober

1 november

6 december

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt förslaget.

____§107 Ändring av byggnadsnämndens delegationsordning

Dnr: 2011BNS0026

Byggnadsnämndens beslut

1. Förslaget till ändring av byggnadsnämndens delegationsordning antas.

Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämndens delegationsordning (aktbilaga) behöver ändras i form av tillägg under avsnitten 1 (Allmänt) och 4 (Plan- och bygglagen). Under avsnitt 1 tillkommer punkt 10 och under avsnitt 4 tillkommer punkt 11 samt punkterna 41-50. Redovisade tillägg behövs för att kunna handlägga ärenden enligt övergångsbestämmelser avseende gamla (1987:10) och nya (2010:900) Plan- och bygglagen.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta anta förslaget till ändring av delegationsordningen.

____

§108 Näsby 36:1, Vendelsövägen 59A

Dnr: 2011BNS0207

Namnsättning av förskola vid Trollbäckens bibliotek

Byggnadsnämndens beslut

1. Förskolan får namnet Kumla förskola.

Beskrivning av ärendet

Efter beslut i kommunfullmäktige i mars 2011 öppnar en ny förskola i Trollbäcken i september.

Förskolan kommer att dela byggnad med Trollbäckens bibliotek som ligger i direkt anslutning till skolgården tillhörande Kumla skola.

Lokalerna där biblioteket inryms byggs om och i den övre delen av byggnaden kommer förskolans tre avdelningar att inrymmas. Biblioteket kommer att disponera hela entréplanet samt delar av det övre planet.

Namnberedningen föreslår att förskolan får namnet Kumla förskola eftersom placeringen av förskolan är i direkt anslutning till Kumla skola och förslaget till namn anger ett tydligt geografisk läge.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt namnberedningens förslag.

____

§109 Ändring av beviljat lov

Dnr: 2011BNS0207

Byggnadsnämndens beslut

1. Ansökan om ändring och förlängning/förnyelse av beviljat bygglov den 24 augusti 2006 § 105 gällande förlängning/förnyelse, markuppfyllnader och spaljé invid bostadshus avslås.

2. Ansökan om ändring av beviljat bygglov den 24 augusti 2006 § 105 gällande bygglov av stödmur beviljas i efterhand.

3. Avgift: Avslag: 2000 kronor

Bygglov i efterhand: 1800 kronor

Summa avgifter: 3800 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Den 17 november 2005 beviljar miljö- och byggnadsnämnden Tyresö kommun marklov i efterhand för X i syfte att göra tomten klar för nybyggnad med enbostadshus. Den 24 augusti 2006 beviljar byggnadsnämnden bygglov för ett parhus med suterrängvåning. Ansökan avser bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus med suterrängvåning med en byggnadsarea om 227 m2 samt en 20 meter lång och 1,0 meter hög mur i tomtgräns.

Förslaget avviker mot gällande detaljplan genom att den sammanlagda bebyggelsen överskrider den största tillåtna byggnadsarean (1/7 del av tomtens area) 208 m2 med 19 m2 (9 %).

Klagomål på att beviljat bygglov inte följs inkommer till enheten vid flera tillfällen med början i maj 2007. Efter tillsyn på plats upplystes fastighetsägaren till X via brev att bygglovet inte följs vad gäller mark vid fasader. Fastighetsägarna gavs då möjlighet att inkomma med en förklaring och ansöka om ändring av beviljat bygglov.

I yttrande som inkom i december 2007 meddelar fastighetsägarna att byggnationen inte är färdigställd och att huset putsats för att få ett skyddande hölje samt att avsikten är att färdigställa inom ramarna för det beviljade bygglovet.

Under november 2008 klagar fastighetsägaren till grannfastigheten X på nytt att bygglovet inte följs. Bygglovsenheten konstaterar att markarbetena inte färdigställts.

I oktober och november 2008 hålls möten på stadsbyggnadskontoret med fastighetsägarna till X och X för att medla fram en lösning beträffande placering och utformning av en stödmur mellan fastigheterna.

I mars 2009 hålls ytterligare ett möte, och i en skrivelse avråder bygglovenheten från vidare arbete med anledning av att det råder en tvist i ärendet. Om arbete utförs sker detta, enligt skrivelsen, på egen risk.

I oktober 2009 inkommer grannen med nya klagomål på att bygglovet inte följs och anger att byggnaden inte motfyllts enligt givet bygglov trots att marknivåerna/arbetena verkar färdigställda samt att parhuset innehåller fler än två lägenheter.

Den 21 oktober 2010 § 163 fattar byggnadsnämnden beslut om överträdelse av beviljat bygglov den 24 augusti 2006 § 105 för tvåbostadshus och olovligt byggande av stödmur som anlagts framför huset.

Byggnadsnämnden beslutade att debitera ägarna till fastigheten X byggnadsavgift för olovligt byggande av stödmur, utebliven motfyllnad mot fasad samt tillskapande av ytterligare två lägenheter.

I november 2010, överklagas beslutet till länsstyrelsen av fastighetsägarna på X. Som skäl till överklagandet anförs att nämnden inte skall ingripa när byggnationen inte är färdigställd.

I december 2010 inskickas överklagande från X gällande bygglov för X till länsstyrelsens för prövning. Överklagandet gäller bland annat tvist om markhöjder mellan fastigheter.

I mars och april 2011 inkommer två ansökningar från ägarna till X gällande marklov avseende markanpassning, uppförande av mur och spaljé samt förlängning av redan beviljat lov till bygglovenheten.

I maj 2011 inkommer yttrande från Sven- Åke Sonesson som på uppdrag av bygglovenheten Tyresö kommun, gjort en utredning i ärendet.

I juni 2011 meddelas fastighetsägaren till X att en förlängning inte kommer att kunna beviljas enligt ändringsansökan. Byggnationen måste färdigställas inom givet lov. Fastighetsägaren uppmanas att komma in med en reviderad ansökan och meddela bygglovenheten om han vill ha ärendet prövat i nämnden den 25 augusti 2011. XX informeras att frågan gällande antalet lägenheter i huvudbyggnaden inte är att betrakta som bygglovsfråga.

Den 1 juli 2011 hålls möte på fastigheten där fastighetsägarna åter informeras om att bygglovenhetens samlade bedömning är att återfyllnad enligt givet bygglov är den primära åtgärden.

I juli 2011 lämnas en reviderad ansökan med tidplan till bygglovenheten från fastighetsägaren. Åtgärder enligt ansökan bedöms vara bristfälliga och fastighetsägaren uppmanas att komma in med ett ytterligare reviderat förslag innan nämndens sammanträde i augusti.

I augusti 2011 lämnas besked till fastighetsägarna att ärendet skall tas upp på byggnadsnämndens sammanträde den 29 september i stället för som tidigare meddelats i augusti.

Den 7 september inkommer yttrande (aktbilaga) från fastighetsägaren.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta avslå ansökan om förlängning/förnyelse av beviljat bygglov den 24 augusti 2011 § 105 avseende markuppfyllnader och spaljé samt att bevilja bygglov i efterhand för stödmur.

____

§110 Tyresö 1:7, Kyrkvägen 5

Dnr: 2011BN0139

Nybyggnad av förråd samt dispens från strandskydd

Byggnadsnämndens beslut

1. Tidsbegränsat bygglov beviljas för nybyggnad av förråd till den 29 september 2016

2. Dispens från strandskydd meddelas.

3. Avgift: Bygglov: 2 200 kronor

Strandskyddsdispens: 1 500 kronor

Summa avgifter: 3 700 kronor (faktureras separat)

.

Beskrivning av ärendet

Ärendet gäller ansökan om nybyggnad av förråd samt dispens från strandskydd för ett kajakförråd. Förrådet ska användas av kajaksektionen i Tyresö Friluftsfrämjande som ansöker om att placera förrådet där Follbrinksströmmen ansluter till Kalvfjärden vid Lilla Tyresö norr om Prinsvillan och Lakejvillan.

Upplysning

Lovet upphör att gälla fem år från dagen för beslutet.

För att lovet ska kunna nyttjas krävs godkännande från fastighetens ägare.

Byggsamråd krävs inte.

Förrådet ska placeras enligt situationsplanen, där det finns en glänta så att den naturliga miljön förstörs så lite som möjligt.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja tidsbegränsat bygglov för ett förråd samt meddela strandskyddsdispens.

____

§111 Strand 1:1, Strandallén

Dnr: 2011BNS0072

Nybyggnad av pumpstation samt dispens från strandskydd

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av pumpstation med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL.

2. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken meddelas med stöd av 7 kap 18b § miljöbalken

3. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns, med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen.

4. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 3 420 kronor

Strandskyddsdispens: 8560 kronor

Summa avgifter: 11 980 kronor (faktureras separat)

.

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser nybyggnad av pumpstation med en byggnadsarea om 6 m². Ansökan avser även dispens från strandskyddet. Den sökta pumpstationen är placerad inom ett område som är planlagt som E (teknisk anläggning). Detta område omfattas av strandskydd. Eftersom pumpstationen har en begränsad storlek och att placeras vid en befintlig grusväg som leder till en båtklubb gör att lokaliseringen inte bedöms leda till att förutsättningarna för djur- och växtlivet påverkas på ett oacceptabelt sätt. Pumpstationen är nödvändig för det omkringliggande områdets V/A-försörjning, vilket är av ett angeläget allmänt intresse som inte kan lösas på annan plats. Åtgärden bedöms inte motverka syftet med strandskyddet och särskilt skäl föreligger. Bygglovenheten föreslår att byggnadsnämnden med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL beviljar bygglov för nybyggnad av pumpstation om 6 m² samt med stöd av 7 kap 18b § miljöbalken medger dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken.

Upplysningar

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen).

Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedetinnan
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov för en pumpstation samt meddela strandskyddsdispens.

____

§112 Nybyggnad av enbostadshus, carport och gäststuga

Dnr: 2011BN0189

Byggnadsnämndens beslut

1. Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus om 120,8 m2 bruttoarea, en carport om 17,3 m2 bruttoarea och en gäststuga om 29,9 m2 bruttoarea avslås.

2. Avgift: 3000 kronor (faktureras separat)

.

Beskrivning av ärendet

Ansökan om nybyggnad av ett enbostadshus, en carport och en gäststuga kom in till bygglovenheten den 15 april 2011. Förslaget strider mot gällande detaljplan vad gäller tillåten bruttoarea för den sammanlagda bebyggelsen på tomten, för huvudbyggnaden, komplementbyggnader samt gällande antal komplementbyggnader, huvudbyggnadens takvinkel, samtliga byggnaders byggnadshöjd samt installation av WC i huvudbyggnad och i gäststuga. Bygglovenheten bedömer således att ansökan inte kan beviljas.

Via brev daterat den 12 maj 2011 meddelades sökanden bygglovenhetens bedömning att ansökan inte kommer att kunna beviljas. Den 13 juni meddelade sökanden att hon vill ha ansökan prövad i byggnadsnämnden.

Bygglovenheten föreslår att byggnadsnämnden avslår ansökan.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta avslå ansökan om nybyggnad av enbostadshus, carport och gäststuga.

____

§113 Strand 1:566, Strandvägen 96

Dnr: 2011BN0229

Nybyggnad av flerbostadshus, murar, parkering och sophus

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för två flerbostadshus med en byggnadsarea om vardera 240 m2 i tre våningar, varav en soutterängvåning, med totalt 12 lägenheter

2. Bygglov beviljas för ett sophus med en byggnadsarea om 12 m2

3. Marklov beviljas för tre murar med en längd om cirka 34 meter, cirka 23 meter respektive cirka 7 meter.

4. Marklov beviljas för 19 parkeringsplatser varav 1 handikapplats

5. Avgift: Bygglov: 88 500 kronor

Bygganmälan: 30000 kronor

Detaljplan: 50000 kronor

Summa avgifter: 168500 kronor

.

Beskrivning av ärendet

Ansökan om nybyggnad av två flerbostadshus, ett sophus och tre murar kom in till bygglovenheten den 28 april 2011. Då pågick en fastighetsreglering som sökanden och bygglovenheten fick avvakta. Fastighetsregleringen har nu vunnit laga kraft. Förslaget i bygglovsansökan strider inte mot gällande detaljplan.

Bygglovenheten föreslår att byggnadsnämnden beviljar ansökan.

Upplysningar

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och lämnas in till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan yttrande från arbetstagarorganisation finns.

En brandskyddsdokumentation ska upprättas och lämnas in till byggnadsnämnden innan byggsamrådsmötet hålls.

Dagvatten ska omhändertas lokalt och i möjligaste mån ledas i öppna diken. En utförlig redovisning om hur dagvattnet tas om hand ska lämnas in till byggnadsnämnden innan byggsamrådsmötet hålls.

En masshanteringsplan ska upprättas och lämnas in till byggnadsnämnden innan byggsamrådsmötet hålls.

Innan utbyggnaden av området påbörjas ska värdefulla områden och träd (inklusive n2-området i detaljplanen) inhägnas med byggstaket. Inom skyddsområdet får ingen trafik, uppläggning av material, schaktning eller annan för träden skadlig markpåverkan förekomma under byggtiden. Detta kommer att tas upp på byggsamrådsmötet.

Markradonundersökning ska göras och godkänt radonmätningsresultatet ska delges byggnadsnämnden efter första vintern huset varit bebott under föreskriven mätperiod. Detta kommer att tas upp på byggsamrådsmötet.

BESQABs program ”Säker bostad” ska följas. Detta kommer att tas upp på byggsamrådsmötet.

Avtal gällande placering av parkeringsplatser på kommunens mark samt gällande skötsel av parkeringsplatserna ska upprättas och en kopia ska lämnas in till byggnadsnämnden innan slutbevis kan utfärdas.

Kommunens projektledare, mark- och exploateringschef Anders Lind, ska kallas till slutbesiktning av markarbeten. Projektledaren ska skriftligen godkänna att byggherren fullföljt sina åtaganden enligt kvalitetsprogrammet (s. 5 och 29). Godkännandet är en förutsättning för att slutbevis ska kunna utfärdas.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, murar, parkering och sophus.

____

§114 Yttrande till kammarrätten, mål nummer: 2081-11

Dnr: 2009BN0179
 
Byggnadsnämndens beslut

1. Byggnadsnämnden vidhåller tidigare ställningstagande i ärendet. Motiv och formell grund för nämndens ställningstagande framgår av bedömning i samband med beslut av byggnadsnämnden, daterat den 28 januari 2010 § 16.

2. Anta yttrandet i sin helhet.

Justering

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämnden beslutade den 28 januari 2010 § 16 att överlämna ärendet till allmän förvaltningsdomstol för prövning av frågan om tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen 10 kap, 7 och 9 §§. Avgiften ska avse en bruttoarea om 131 m2 (141-10).

Förvaltningsrätten beslutade den 11 mars 2011, mål nummer: 23898-10, att ägarna till fastigheten X, XX och XX solidariskt till staten ska utge en tilläggsavgift om 65500 kronor.

Föreläggande från Kammarrätten har inkommit till bygglovenheten. Kammarrätten har begärt att byggnadsnämnden ska inkomma med svar på överklagande från XX och XX, ägarna till fastigheten X, angående tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås vidhålla tidigare ställningstagande och besluta anta yttrandet i sin helhet.

____

§115 Tyresö 1:7, Trädgårdsmästarvillan

Dnr: 2009BN0654

Yttrande till mark- och miljödomstolen, mål nummer P 4045-11

Byggnadsnämndens beslut

1. Byggnadsnämnden vidhåller tidigare ställningstagande i ärendet. Motiv och formell grund för nämndens ställningstagande framgår av bedömning i samband med beslut av byggnadsnämnden daterat den 16 december 2010 § 199.

2. Anta yttrandet i sin helhet.

Justering

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns Tyresö slott med tillhörande byggnader och anläggningar. Tyresö 1:7, Tyresö slott, är sedan 1991 byggnadsminne inom vilket Trädgårdsmästarvillan ingår och skyddas i enlighet med Lagen om kulturminnen. För byggnadsminnet finns skyddsbestämmelser. En byggnadsminnesförklaring är ett led i att förhindra slottets förfall.

Ansökan om rivningslov för rivning av Trädgårdsmästarvillan inlämnades av Nordiska museet till byggnadsnämnden i Tyresö kommun den 23 december 2009. Ansökan avslogs av byggnadsnämnden den 16 december 2010.

Nordiska museet överklagade byggnadsnämndens beslut till länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslog överklagandet den 30 juni 2011. Nordiska museet överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen i Nacka. Byggnadsnämnden i Tyresö kommun har beretts tillfälle för yttrande.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås vidhålla tidigare ställningstagande och besluta anta yttrandet i sin helhet.

____

§116 Yttrande till JO, diarienummer: 2081-11

Dnr: 2010BN0627

Byggnadsnämndens beslut

1. Anta yttrandet i sin helhet.

Justering

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

XX har anmält Tyresö kommuns byggnadsnämnd till Riksdagens ombudsmän – JO med anledning av dröjsmål med att tillhandahålla allmänna handlingar inför en genomgång av handlingarna på plats hos bygglovenheten.

JO har i remiss daterad den 15 juni 2011 begärt yttrande senast den 30 september 2011.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta anta yttrandet i sin helhet.

____

§117 Näsby 4:934, Bansjövägen 2

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Byggnadsnämndens beslut

1. Positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus meddelas.

2. Avgift: 8800 kronor (faktureras separat)

.

Beskrivning av ärendet

Ansökan om avstyckning av fastighet och förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus inlämnades till miljö- och byggnadsnämnden som avslog ansökan den 16 maj 2008. Beslutet överklagades av sökanden till länsstyrelsen. Länsstyrelsen tog inte upp överklagandet till prövning till den del som avser avstyckning. Länsstyrelsen upphävde det överklagade beslutet i övrigt och återvisade ärendet till byggnadsnämnden för erforderlig handläggning.

Upplysningar

För området gäller detaljplan nummer 64, fastställd den 15 maj 1954. Enligt gällande planbestämmelser får fastigheten bebyggas med 1/7 del av fastighetens area.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

____

§118 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Delegationsbesluten framgår av bilaga till protokollet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

_____

§119 Meddelanden

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 17 juni 2009 § 101.

Länsstyrelsen avvisar överklagandet i den del det avser tilläggsavgift samt upphäver vitesföreläggande för borttagande av kök i uthuset. I övrigt ändras följande: föreläggandet ska vara fullgjort tre månader efter beslutet vunnit laga kraft

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 10 november 2009. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 26 maj 2011 § 67. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 15 juni 2011 § 79.

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 28 januari 2010 § 8.

Länsstyrelsen upphäver byggnadsnämndens beslut avseende broanläggning och bifaller överklagandet rörande vägrat marklov och återförvisar ärendet till byggnadsnämnden för meddelande av marklov enligt ansökan.

Fastigheten X

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 8 september 2009.

Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 14 mars 2011 § B087.

Länsstyrelsen avslår överklagandet och avvisar yrkande om besiktning.

Fastigheten X

Förvaltningsrätten bifaller byggnadsnämndens ansökan om tilläggsavgift men bestämmer den till ett lägre belopp.

Fastigheten X

Förvaltningsrätten bifaller byggnadsnämndens ansökan om tilläggsavgift men bestämmer den till ett lägre belopp.

Fastigheten X

Förvaltningsrätten bifaller byggnadsnämndens ansökan om tilläggsavgift men bestämmer den till ett lägre belopp.

____

§120 Vissvass 1:6, Vissvassvägen 25

Dnr: 2011BNS0226

Tillbyggnad av brygga och anordnande av båtbottentvätt samt dispens från strandskydd

Byggnadsnämndens beslut

Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken meddelas med stöd av 7 kap 18b § miljöbalken.

Bygglov beviljas för tillbyggnad av brygga och anordnande av båtbottentvätt med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, (PBL).

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns, med stöd av 10 kap. 23 § PBL.

Tekniskt samråd behövs inte i detta ärende. Byggnadsnämnden kommer inte att göra arbetsplatsbesök.

Den inlämnade kontrollplanen utgör följande punkter:

- Kontroll av bojstenarnas position och vikt (eller beräknade vikt) innan de läggs

ner på botten.

- Kontroll av bryggkättingens dimension och kvalitet innan förankring.

- Kontroll av att materialtillverkarnas specifikationer uppfyller gällande krav.

- Kontroll av bryggans position vid avslutat arbete.

Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:

1. Kontrollplan fastställs.

2. Följande handlingar skall lämnas in till bygglovenheten för underlag för slutbesked:

- Intyg från byggherren att kontrollplanen följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.

Som kontrollansvarig i detta ärende godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;

Namn: XX

Adress: XX

Kontrollansvarig är certifierad kvalitetsansvarig: Behörighet N/ SITAC

Avgift: Bygglov 33 384 kronor

Strandskyddsdispens 8 560 kronor

Kungörelse 264 kronor

Summa avgifter: 42 208 kronor (faktureras separat)

.

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser tillbyggnad av flytbrygga med en längd av 18 meter samt 7 meter, med en total area om 6o m² på befintlig brygga samt anordnande av en båtbottentvätt med flytkonstruktion.

Ansökan avser dispens från strandskydd.

Den sökta tillbyggnaden av brygga samt anordnande av båtbottentvätt är placerad inom ett område som omfattas av strandskydd. Eftersom tillbyggnaden av befintlig brygga endast utgör en mycket liten del av brygganläggningen som helhet bedöms inte konsekvenserna leda till att förutsättningarna för djur- och växtlivet påverkas på ett oacceptabelt sätt.

Åtgärden bedöms inte motverka syftet med strandskyddet och särskilt skäl föreligger. Bygglovenheten föreslår att byggnadsnämnden med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL beviljar bygglov för nybyggnad brygga om 60 m² samt båtbottentvätt om 91 m² och med stöd av 7 kap 18b § miljöbalken medge dispens från strandskyddsbestämmelser i 7 kap 15 § miljöbalken.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås meddela strandskyddsdispens samt bevilja bygglov för tillbyggnad av brygga och anordnande av båtbottentvätt.

____