Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2012-11-01

Sammanträde 2012-11-01

Datum
Klockan
18.30
Plats
Sammanträdesrummet Bollmora, Marknadsgränd 2

§101 Information

Statistik

Plan- och bygglovchef Sara Kopparberg redovisar statistik.

____

§102 Namnsättning av del av Nyforsvägen

Dnr: 2012BNS0427

Byggnadsnämndens beslut

1. Den del av Nyforsvägen som sträcker sig från vändplanen vid Myggdalsvägens

slut till parkeringen vid Wättinge gårdsväg invid Hundängen får namnet

Gammelströms väg.

2. Namnet ska tillämpas från det att området är utbyggt.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att föreslå namnsättning av del av Nyforsvägen inom föreslagen detaljplan för Nyfors.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta enligt förslaget.

_____

§104 Yttrande till JO i ärende med dnr 3112-2012

Dnr: 2009BN0351

Byggnadsnämndens beslut

1. Yttrandet antas i sin helhet.

Beskrivning av ärendet

JO har med anledning av klagomål från XX beslutat att inleda en utredning. En remiss från JO med en begäran om upplysningar och yttrande inkom till bygglovenheten den 20 september 2012. Remissen avser handläggningen av begäran om ingripande från XX och XX samt handläggningen av deras överklagande i bygglovsärende beträffande en utökning av båtplatser på fastigheten X.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta anta yttrandet i sin helhet.

_____

§105 Vissvass 3:1, Sjöviksvägen 5

Dnr: 2012BNS0294

Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintligt hus

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

2. För genomförandet av åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;

Namn: XX

Adress: X

3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 39 512 kronor

Förfrågan avlopp: 2 430 kronor

Kungörelse: 270 kronor

Summa avgifter: 42 212 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom till bygglovenheten den 25 juli 2012 och avser nybyggnad av enbostadshus i två våningar med källare. Byggnadsarean uppgår till 137 kvm. Fastigheten är belägen utanför planlagt område i Vissvass by. Huset ska ersätta befintligt enbostadshus på cirka 100 kvm. På fastigheten finns även ett gästhus, en lada och en friggebod. Ansökan avser även rivning av befintlig byggnad och uppförande av stödmur intill ny byggnad.

Upplysning

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Åtgärden kräver tillstånd av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund gällande enskilt VA.

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § PBL (2010:900) samt att godta byggherrens förslag till kontrollansvarig.

_____

§106 Ovårdad tomt

Dnr: 2011BNS0269

Byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av 11 kap. 20 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900) föreläggs ägarna till fastigheten X, XX, och XX, att vid vite om 50 000 kronor vardera, senast inom 3 månader från det att beslutet eller domen vunnit laga kraft, vidtagit rättelse genom att ta bort upplag av brädor och plank och samtliga fordon som inte är i drift samt återställa tomten i vårdat skick.

Om rättelseföreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden med stöd av 11 kap. 27 § PBL (2010:900) besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges

bekostnad och hur det ska ske.

2. Med stöd av 11 kap. §§ 40 och 41 PBL (2010:900) första stycket överlämnas beslutet till Lantmäteriets Inskrivningsmyndighet för anteckning i fastighets-registret.

Beskrivning av ärendet

Bygglovenheten har via klagomål som inkom den 17 oktober 2011 uppmärksammats på att fastigheten X inte hålls i vårdat skick. Enligt klagomålet ska det finnas upplag och flertalet skrotbilar och husvagnar på fastigheten.

Vid besiktning på fastigheten den 16 februari 2012 konstaterades att åtta bilar och två husvagnar stod uppställda. Det konstaterades även att ett upplag av brädor och plank fanns på fastigheten.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta att med stöd av 11 kap. 20 § PBL (2010:900) förelägga ägarna till fastigheten X att vid vite om 50 000 kronor vardera ta bort upplag av brädor och plank och samtliga fordon som inte är i drift samt återställa tomten i vårdat skick.

_____

§107 Marklov i efterhand

Dnr: 2010BN0302

Byggnadsnämndens beslut

1. Marklov beviljas i efterhand med stöd av 8 kap 18 § äldre plan- och bygglagen, ÄPBL (1987:10).

2. Med stöd av 10 kap. 4 § ÄPBL (1987:10) debiteras ägaren till fastigheten X, XX en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (1 296 kronor) = 5 184 kronor för olovligt utförda markarbeten.

3. Avgift: Marklov: 1 296 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Bygglovenheten uppmärksammade vid ett tillsynsbesök den 5 augusti 2009 att markuppfyllnader hade gjorts på fastigheten utan att lov har beviljats. Ansökan om marklov i efterhand inkom till bygglovenheten den 19 april 2010.

Upplysningar

Byggnadsavgiften ska betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, bankgiro: 5052-4644, inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Ange att betalningen avser byggnadsavgift samt fastighetsbeteckningen.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja marklov i efterhand med stöd av 8 kap 18 § ÄPBL (1987:10) samt att debitera en byggsanktionsavgift med stöd av 10 kap. 4 § ÄPBL (1987:10).

_____

§108 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Delegationsbesluten framgår av bilaga till protokollet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

____

§109 Meddelanden

Fastigheten X

Länsstyrelsen meddelar den 27 september 2012 beslut om förlängning av förbud till den 27 mars 2013 mot åtgärder som kan minska eller förstöra kulturhistoriska värden på trädgårdsmästarbostaden.

Tyresta nationalpark och Tyresta naturreservat

Länsstyrelsen medger den 2 oktober 2012 dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra nätstation samt dispens enligt reservatsföreskrifterna för anläggande av mindre väg och ändring av ledningsgata.

Fastigheten X

Länsstyrelsen beslutade den 3 oktober 2012 att prövning ska ske av byggnadsnämndens beslut den 6 september 2012 § 78 att medge strandskyddsdispens för tillbyggnad av komplementbyggnad.

Fastigheten X

Länsstyrelsen beslutade den 11 oktober 2012 att den av byggherren anmälda vattenverksamheten avseende anläggande av tre flytbryggor kan genomföras. Länsstyrelsen tillägger att arbetena i vattenområdet ska ske i ett sammanhang med hänsyn till vattenmiljön.

Fastigheten X

Länsstyrelsen beslutade den 12 oktober 2012 att prövning ska ske av byggnadsnämndens beslut den 6 september 2012 § 83 att medge strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus.

____