Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2014-02-20

Sammanträde 2014-02-20

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

12 Byggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2013

13 X - Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål

14 X - Utvänding ändring av garage

15 X - Förlängning av tidsbegränsat lov för omsorgsboende

§11 Information

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen och informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsansvarig Martin Fahlman informerar om den nya lagrådsremissen med förslag till ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) samt redovisar statistik för januari.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

§12 Verksamhetsberättelse 2013

2014BNS0081/043

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2013 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsansvarig Martin Fahlman redovisar byggnadsnämndens verksamhetsberättelse för 2013 (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås besluta godkänna verksamhetsberättelse 2013.

§13 Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål P 5902-13

2012BNS0085/228

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden vidhåller sitt tidigare ställningstagande enligt beslut den 28 november 2012 § B988.

Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Den 24 maj 2010 inkom en skrivelse om klagomål på olovligen utförd tillbyggnad samt skräpig tomt. Brevet innehöll sådana uppgifter att bygglovenheten borde lagt upp ett ärende och utrett frågan om olovligt byggande vilket vid tillfället inte gjordes. Byggnadsnämnden blev via beslut den 14 mars 2012 uppmärksammade på detta och registrerade därför detta ärende om olovlig tillbyggnad av enbostadshus och skräpig tomt.

Informationen skickades till fastighetsägaren den 26 mars 2012 där de gavs möjlighet att senast den 27 maj 2012 komma in med förklaring till och eventuellt ansöka om lov för de utförda åtgärderna.

Fastighetsägaren svarade den 24 maj 2012 att tomten var återställd efter markarbetena och att tillbyggnaden skulle rivas inom en nära framtid.

Den 8 november 2012 gjorde bygglovenheten tillsyn på tomten och kunde konstatera att den olovliga tillbyggnaden var borttagen men att tomten fortfarande såg ovårdad ut. Hyresgästen kontaktades gällande den skräpiga tomten. Han lovade att genast städa upp och köra bort skräp med mera till tippen.

Bygglovenheten gjorde den 28 november 2012 ett nytt tillsynsbesök på fastigheten och kunde konstatera att tomten nu ställts i ordning och ärendet avslutades därför den 28 november 2012 § B988.

Beslutet överklagades den 19 december 2012 till länsstyrelsen som avslog överklagande i beslut den 30 september 2013. Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen som i underrättelse den 11 december 2013 givit byggnadsnämnden tillfälle att yttra sig.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås vidhålla sitt tidigare ställningstagande enligt beslut den 28 november 2012 § B988.

§14 Utvändig ändring av garage

Dnr: 2013BNS0476/231

Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 8 kap. 11 § äldre plan- och bygglagen, ÄPBL (1987:10) beviljas bygglov i efterhand för utvändig ändring av garage.

2. Med stöd av 10 kap. 4 § ÄPBL (1987:10) beslutas att byggnadsavgiften ska efterges då överträdelsen är ringa.

3. Bygglov i efterhand: 3 738 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet
Ansökan om lov i efterhand inkom till bygglovenheten den 21 oktober 2013 och avser utvändig ändring av två garagebyggnader. Garagen uppfördes ursprungligen mellan åren 1970-1971. Panelen på garagen revs 2006 på grund av skador i infästningen. Ny panel sattes upp på delar av väggarna 2009.

Upplysningar
Slutbevis för åtgärden utfärdas inte. Sökanden får själv stå för att åtgärden uppfyller gällande byggregler och lagar.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov i efterhand för utvändig ändring av garage med stöd av 8 kap. 11 § ÄPBL (1987:10) samt att med stöd av 10 kap. 4 § ÄPBL (1987:10) efterge byggnadsavgiften då överträdelsen är ringa.

§15 Förlängning av tidsbegränsat lov för omsorgsboende

Dnr: 2013BNS0408/231
 
Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov vägras med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

2. Avgift: 3 845 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet
Tidsbegränsat bygglov för "backstuga" att användas för omsorgsboende beviljades den 2 juli 2007 § B147. Ändring av beviljat bygglov för justerad placering lämnades den 9 september 2008 § 169 att gälla till och med 2010. Byggnaden är fortfarande kvar på fastigheten. Byggnadsnämnden beslutade därför den 5 december 2013 § 95 att förelägga fastighetsägaren att vid vite ta bort byggnaden senast 6 månader efter beslutet vunnit laga kraft.

En ansökan om att få ha kvar backstugan med tidsbegränsat lov inkom till bygglovenheten den 16 september 2013. Vid möte med sökanden den 24 januari 2014 meddelade sökanden att han vill få ansökan prövad i byggnadsnämnden. Bygglovenheten informerade om att bygglov troligtvis inte kan medges samt att ett eventuellt avslag är förenat med en kostnad. Sökanden stod fast vid att han vill få ärendet prövat.

Upplysningar
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås att med stöd av 9 kap. 30 § PBL (2010:900) vägra bygglov.

§16 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Delegationsbesluten framgår av bilaga till protokollet.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

Bilaga
Delegationsbeslut.

§17 Meddelanden

Byggnadsnämndens delegationsordning
Bilagan till byggnadsnämndens delegationsordning beslutat 2013-09-05 § 55 kompletteras med tre nya bygglovhandläggare; David Karlsson och Eduardo Llanos och Johan Forsberg.

Fastigheten X
Anmälan av ovårdad tomt

Fråga om prövningstillstånd
Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd