Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2014-06-18

Sammanträde 2014-06-18

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

47 Ändring av byggnadsnämndens dokumenthanteringsplan

48 Näsby 8:1 & 8:3, Tegvägen 22 - Nybyggnad av flerbostadshus

49 X - Olovligt byggande av vedbod

50 X - Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nummer P 2339-14

51 Näsby 4:1044 & 4:1469, Skolvägen - Nybyggnad av idrottshall

54 Hanviken 10:1, Lindalsvägen 47 - Nybyggnad av skolpaviljong

§46 Information

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen och informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

§47 Ändring av byggnadsnämndens dokumenthanteringsplan

Dnr: 2010 BN0910/004
 
Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämndens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan revideras enligt bilaga.

Beskrivning av ärendet
I och med att namnberedningens verksamhet numera ingår i byggnadsnämnden samt att bygglovenheten förändrat vissa administrativa arbetsuppgifter behöver dokumenthanteringsplanen ändras. Med anledning av det har bygglovenheten upprättat ett reviderat förslag till arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för byggnadsnämndens verksamhet (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås godkänna revidering av arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan.

§48 Nybyggnad av flerbostadshus

Dnr: 2014BNS0171/231
 
Näsby 8:1 och 8:3, Tegvägen 22 

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov beviljas för flerbostadshus med garage med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

2. Bygglov beviljas för två stödmurar med stöd av 9 kap. 30 § PBL (2010:900).

3. Rivningslov ges enligt 9 kap. 34 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

4. Marklov ges enligt 9 kap. 35 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

5. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
      Namn: XX
      Adress: X
      Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen
      (2010:900).

6. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 147 763 kronor
                  Kungörelse:      272 kronor
                  Summa avgifter:                     148 035 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 28 mars 2014 och avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 25 lägenheter och garage i suterräng med 25 platser. I garaget ryms även 14 platser för cyklar.

Flerbostadshuset består av tre stycken byggnadskroppar som uppförs i tre nivåer för att anpassas till den befintliga terrängen. Två av byggnadskropparna uppförs i tre våningar och den tredje byggnaden kommer att uppföras i fem våningar. Lägenhetsförråden placeras i entréplan i byggnadskroppen med fem våningar.

Upplysningar
Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet vid sprängning.

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.
Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Riksdagen beslutade den 17 maj 2006 om en ny lag om lägenhetsregister. Ajourhållning av lägenhetsregistret sköts sedan den 1 januari 2010 av kommunen. Enligt lagen ska fastighetsägaren lämna uppgifter senast en månad efter färdigställandet av byggnaden eller den förändring som har skett som föranleder ändring av lägenhetsregistret. Information om uppgiftsplikten samt ajourföringsblanketten finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubriken Boende_miljo/Bostader-och-byggande/ Lagenhetsregister.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov för flerbostadshus med garage och två stödmurar med stöd av 9 kap. 30 § PBL (2010:900). Vidare föreslås byggnadsnämnden bevilja rivningslov enligt 9 kap. 34 § PBL (2010:900) samt marklov enligt 9 kap. 35 § (2010:900) samt att godkänna byggherrens förslag till kontrollansvarig.

§49 Olovligt byggande av vedbod

Dnr: 2013BNS0480/228

Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 10 kap. 14, 15 och 18 §§§ äldre plan- och bygglagen, ÄPBL (1987:10) vid vite om 50 000 kronor vardera, föreläggs ägarna till fastigheten X, X och XX, senast inom 3 månader från det att beslutet eller domen vunnit laga kraft, vidtagit rättelse, det vill säga riva vedboden eller flytta den 4,5 meter från fastighetsgräns.

2. Med stöd av 10 kap. 22 § ÄPBL (1987:10) överlämnas beslutet till Lantmäteriets Inskrivningsmyndighet för anteckningar i fastighetsregistret.

Beskrivning av ärendet
Anmälan om olovligt byggande inkom till bygglovenheten den 21 oktober 2013. Enligt klagomålet har en byggnad uppförts närmare tomtgräns än 4,5 meter. Vid en besiktning på platsen den 19 februari 2014 konstaterades att en vedbod uppförts i nära anslutning till fastighetsgräns mot den klagande grannen.

Fastigheten är bebyggd med 199 m2 mot det maximalt tillåtna 136 m2. Detta gör att bygglovenheten bedömer att ingen mer bebyggelse är möjlig att tillåta på fastigheten.

Vedboden skulle kunna tolkas som en bygglovfri byggnad (Friggebod) om den flyttades 4,5 m från tomtgränsen eller fick grannens tillåtelse att ligga närmare gräns.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås att med stöd av 10 kap. 14, 15 och 18 §§§  ÄPBL (1987:10) vid vite om 50 000 kronor vardera förelägga fastighetsägarna riva vedboden eller flytta den 4,5 m från fastighetsgräns. Vidare föreslås byggnadsnämnden att med stöd av 10 kap. 22 § ÄPBL (1987:10) överlämna beslutet för anteckningar i fastighetsregistret.

§52 Ovårdad tomt

Dnr: 2013BNS0625/224

Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 20 och 37 §§ plan- och bygglagen, PBL (2010:900) föreläggs ägarna till fastigheten X, XX och XX, att vid vite om 50 000 kronor vardera, senast inom 3 månader från det att beslutet har vunnit laga kraft, vidta rättelse genom att ta städa tomten och ta bort upplagen täckta med presenningar enligt bifogad ritning.
- Om föreläggandet inte följs kan byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.

2. Med stöd av plan- och bygglagen 11 kap. §§ 40 och 41 första stycket överlämnas beslutet till Lantmäteriets Inskrivningsmyndighet för anteckning i fastighetsregistret.               

Beskrivning av ärendet
Anmälan om ovårdad tomt inkom till bygglovenheten den 5 november 2013. Vid besiktning på fastigheten den 19 februari 2014 och den 7 maj 2014 konstaterades att det på den nordligaste delen av tomten i anslutning till garagebyggnaden och längs med vägen finns upplag med möbler, kläder, böcker, cyklar med mera under presenningar.

Fastighetsägarna har i skrivelse den 13 december 2013 informerats om anmälan och getts möjlighet att komma in med en förklaring. Inget svar från fastighetsägaren har inkommit.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås besluta att med stöd av 11 kap. 20 och 37 §§ PBL (2010:900) förelägga fastighetsägarna att vid vite vidta rättelse samt att överlämna beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret.

§53 Ovårdad tomt

Dnr: 2013BNS0399/224

Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 20, 37 §§ plan- och bygglagen, PBL (2010:900). föreläggs ägarna till fastigheten X, XX och XX, att vid vite om 50 000 kronor vardera, senast inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft, vidtar rättelse genom att ta bort 14 stycken dryckes- och godisautomater från fastigheten.
- Om föreläggandet inte följs kan byggnadsnämnden besluta med stöd av 11 kap. 27 § PBL (2010:900) besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.

2. Med stöd av plan- och bygglagen 11 kap. §§ 40 och 41 första stycket överlämnas beslutet till Lantmäteriets Inskrivningsmyndighet för anteckning i fastighetsregistret.               

Beskrivning av ärendet
Anmälan om ovårdad tomt inkom till bygglovenheten den 5 september 2013.

Vid besiktning på fastigheten den 26 september 2013 konstaterades att ett tiotal dryckes- och godisautomater placerats på fastighetens uppfart tillsammans med allmänt bråte.

Kommunicering med fastighetsägaren skickades den 7 oktober 2013.
Fastighetsägaren meddelade i svar inkommen till bygglovenheten den 4 november 2013, att automaterna skulle vara borttagna till den 1 december 2013.

Vid tillsyn på fastigheten den 30 april 2014 konstaterades att dryckes- och godisautomater samt byggmaterial inte var borttagna från fastigheten.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås besluta att med stöd av 11 kap. 20, 37 §§ PBL (2010:900) förelägga fastighetsägaren att vid vite vidta rättelse samt att överlämna beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret.

§54 Nybyggnad av skolpaviljong

Dnr: 2014BNS0248/231

Hanviken 10:1, Lindalsvägen 47 

Byggnadsnämndens beslut
1. Tidsbegränsat bygglov ges med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900) och gäller till den 28 april 2019.

2. Rivningslov ges enligt 9 kap. 34 § PBL (2010:900).

3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig som är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900):
   Namn: XX
   Adress: X

4. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 23 088 kronor
                  Kungörelse:       272 kronor
                  Summa avgifter:                        23 360 kronor (faktureras separat)


Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 2 maj 2014 och avser nybyggnad av skolpaviljong. Byggnaden placeras vid den nordvästra sidan om bollplanen. Skolbyggnaden behövs för att Hanvikens skola ska klara av att ta emot fler elever under en begränsad tid. Ansökan avser därför ett tidsbegränsat lov att gälla fram till den 28 april 2019 samt rivning av förrådet som är placerat på den plats där skolpaviljongen ska placeras.

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen). 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja tidsbegränsat bygglov med stöd av 9 kap. 33 § PBL (2010:900) att gälla till den 28 april 2019. Vidare föreslås byggnadsnämnden bevilja rivningslov ges enligt 9 kap. 34 § PBL (2010:900) samt att godkänna byggherrens förslag till kontrollansvarig.

§55 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av delegationsbeslut från maj 2014.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

Bilaga
Delegationsbeslut.

§56 Meddelanden

Fastigheten X
Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 20 februari 2014 § 15 att vägra bygglov för förlängning av tidsbegränsat lov för omsorgsboende. Länsstyrelsen upphäver den 7 maj 2014 det överklagade beslutet och återförvisar ärendet för fortsatt handläggning.

Fastigheten X
Överklagande av länsstyrelsens beslut den 30 september 2013 om avslag av överklagan av byggnadsnämndens beslut den 28 november 2012. Mark- och miljödomstolen avslår i dom den 14 maj 2014 yrkande om syn och överklagandet i övrigt.