Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2016-04-21

Sammanträde 2016-04-21

Datum
Klockan
18:00
Plats

2 X - Olovlig tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus

3 X - Olovligt installerad eldstad

4 Bollmora 2:1, Bollmora allé - Nybyggnad av återvinningsstation, staket och skylt

5 Näset 1:57, Persuddevägen 53 - Nybyggnad av enbostadshus och rivning av befintligt fritidshus

§21 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Sara Kopparberg informerar om stadsbyggnadsförvaltningens nya organisation samt redovisar pågående detaljplanprojekt.

Avdelningschef Martin Fahlman redovisar Bygglovalliansens årsrapport samt informerar om verksamheten och redovisar statistik.

§22 Olovlig tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus

Dnr 2015BNS0636/231

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov i efterhand för ändringar av beviljat bygglov 2010-09-28 § B659, tillbyggnad av takkupa och balkong, ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
 
2. Startbesked för att påbörja åtgärden ges, med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900). Byggherrens förslag till kontrollplan, datumstämplade 2016-01-27, fastställs.
 
3. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovsenheten, som underlag för slutbesked:
* Ifylld och signerad kontrollplan.
 
4. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) debiteras ägarna till fastigheten X, XX och XX, solidariskt byggsanktionsavgifter om totalt 22 150 kronor för att tillbyggnaden och den utvändiga ändringen har gjorts utan beviljat bygglov. Byggsanktionsavgifterna ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.
 
5. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 5 449 kronor
                        Kungörelse:                                273 kronor
                        Byggsanktionsavgift:              22 150 kronor
                        Summa avgifter:                     27 872 kronor (faktureras)

Beskrivning av ärendet
Ansökan om bygglov i efterhand inkom till bygglovenheten den 24 september 2015 och avser utvändig ändring i form av balkong och ytterligare en takkupa. Bygglov för påbyggnad och tillbyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 23 m2 samt påbyggnad med en större takkupa, beviljades den 28 september 2010 § B659. Flygfoton från 2015 visar att ytterligare en takkupa byggts utöver beviljat lov och därtill har även en balkong tillkommit på husets nordvästra fasad. På flygfoton från 2013 finns inte takkupan och balkongen.

§23 Olovligt installerad eldstad

Dnr 2015BNS0709/233

Byggnadsnämndens beslut
1. Startbesked ges med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900)
 
2. Kontrollplanen daterad 2015-12-23 fastställs.
 
3. Slutbesked ges med stöd av 10 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900)
 
4. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) debiteras ägarna till fastigheten X, XX och XX solidariskt en byggsanktionsavgift om 1 113 kronor. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.
 
5. Startbesked i efterhand: 1 113 kronor
Byggsanktionsavgift:      1 113 kronor
Summa avgifter:             2 226 kronor (faktureras)
Upplysning
Detta beslut delges sökande, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Besiktningsprotokoll avseende installation av eldstad (braskamin) inkom till bygglovenheten den 7 juli 2015. Bygglovenheten skickade den 20 oktober 2015 ett brev till en av fastighetsägarna för att få veta om en anmälningspliktig åtgärd har vidtagits utan startbesked. Efter samtal med fastighetsägaren den 12 november 2015 framkom att en braskamin installerats där det tidigare varit en öppenspis. Installationen har därmed utförts utan startbesked. Anmälan om installation av eldstad i efterhand inkom till bygglovenheten den 23 december 2015.

Yrkande
Mikael Onegård (M) yrkar på att byggsanktionsavgiften sätts ner.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås besluta ge startbesked, slutbesked och fastställa kontrollplanen. Vidare föreslås byggnadsnämnden sätta ner byggsanktionsavgiften till en fjärdedel, från 4 450 kronor till 1 113 kronor med stöd av 11 kap plan- och bygglagen § 53a.

§24 Nybyggnad av återvinningsstation, plank och skylt

Dnr 2016BNS0023/231

Bollmora 2:1, Bollmora allé

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen (2010:900). Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser då återvinningsstationen placeras på parkmark.
 
2. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
 
3. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap 23 §, plan- och bygglagen (2010:900).
 
Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att kontrollplanen daterad 2016-01-14 fastställs.

4. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, inför beslut om slutbesked
* Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.
* Verifierad kontrollplan.
 
5. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 5 139 kronor
                        Grannhörande                       1 772 kronor
                        Kungörelse:                               272 kronor
                        Summa avgifter:                      7 183 kronor (faktureras)

Upplysning
Innan återvinningstationen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.
 
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 14 januari 2016 och avser uppförande av återvinningsstation för bland annat tidningar, förpackningar av plast, papper, glas och metall. I anslutning till stationen byggs ett plank med en höjd om 2,065 meter. Vid stationen uppförs även en skylt med måtten 117,5 x 57,5 cm som informerar om återvinningsstationen. Befintlig återvinningsstation i området tas bort och flyttas till föreslagen plats.

§25 Nybyggnad av enbostadshus och rivning av befintligt fritidshus

Dnr 2016BNS0017/231

Näset 1:57, Persuddevägen 53

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900). Åtgärden avviker från detaljplanen avseende takvinkel och byggnadsarea.

2. Rivningslov ges med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900).
 
3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: XX
Adress: XX
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
 
4. Avgift: Bygglov:              38 613 kronor
           Grannehörande:    2 652 kronor
                        Kungörelse:             272 kronor
                        Summa avgifter:  41 537 kronor (faktureras)

Upplysning
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen.
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.
 
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av stadsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 11 januari och avser rivning av fritidhus och nybyggnad av enbostadshus om två våningar plus vind. Husets byggnadsarea blir 138,6 m2. Detta är 12,6 m2 eller 10 % större än vad detaljplanen medger. Mindre del, cirka 15 m2, av taket på vinden får en takvinkel på 45 grader som är 15 grader mer än detaljplanens bestämmelser.  Bortsett från byggnadsarean och takvinkeln är förslaget planenligt. Den större byggnadsarean gör att byggnaden kan komma i närheten av passivhus utan att inkräkta på boarean. Den medger även en bättre planlösning.

§26 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut tagna i mars redovisas i bifogad bilaga.

§27 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.