Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2017-05-24

Sammanträde 2017-05-24

Datum
Klockan
18:00
Plats

2 Delårsrapport 1 2017 för verksamhetsområde 15

3 Revidering av plan- och bygglovtaxan inklusive mät- och karttaxan *

4 Ändrad sammanträdestid för byggnadsnämnden

6 X - Sanktionsavgift för att ha påbörjat byggnation utan startbesked

9 X - Utredning om olovligt installerad eldstad

10 X - Installation av eldstad

11 X - Bygglov och marklov i efterhand för stödmur samt byggsanktionsavgift

§34 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Johan Forsberg informerar om verksamheten och redovisar statistik.

§35 Delårsrapport 1 2017 för verksamhetsområde 15

Dnr 2017BNS0306.042

Byggnadsnämndens förslag till nästa instans
- Delårsrapport för tertial 1 2017 för Byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
 
Byggnadsnämndens beslut
- Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 (bilaga) för perioden januari - april 2017 för Byggnadsnämnden och omfattar verksamhetsområde 15. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

§36 Revidering av plan- och bygglovtaxan inklusive mät- och karttaxan

Dnr 2017BNS0295.051

Byggnadsnämndens förslag till nästa instans för förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa fastställs i de delar som berör byggnadsnämnden.

2. Taxan gäller från och med 1 januari 2018.
 
Byggnadsnämndens beslut
- Paragrafen justeras omedelbart.

Protokollsanteckning
Lennart Jönsson (S), Barbro Nordlöf (S) och Anders Bergérus (S) deltar inte i beslutet med hänvisning till den samlade behandlingen av ärendet i kommande kommunstyrelse.

Beskrivning av ärendet
Nu gällande plan- och bygglovtaxa fastställdes av kommunfullmäktige 2016-06-16. Översyn av taxan ska ske årligen. Stadsbyggnadsförvaltningen har nu genomfört denna översyn och bedömt att den behöver revideras avseende bland annat tidersättning, n-faktorn, och fasta kostander som rör anmälanärenden.
 
Se bilaga Plan- och bygglovtaxa inkl mät- och kart.pdf där ändringarna i den reviderade taxan framgår.

§37 Ändrad sammanträdestid för byggnadsnämnden

Dnr 2017BNS0299.200

Byggnadsnämndens beslut
1. Tiden för Byggnadsnämndens sammanträde den 30 augusti ändras till 28 augusti kl. 18.00.

2. Tiden för Byggnadsnämndens sammanträde den 20 september ändras till 19 september kl.18.00.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdena i augusti och september sammanfaller med Stadsbyggnadsdagarna respektive Business Arena, två viktiga mässor för att marknadsföra kommunen. Eftersom att många chefer på stadsbyggnadsförvaltningen förväntas delta på dessa mässor behöver sammanträdena i augusti och september flyttas.

Därför föreslås sammanträdet som var planerat till den 30 augusti att förläggas till den 28 augusti och sammanträdet som var planerat till den 20 september att förläggas till den 19 september.

§38 Namnsättning av lekplats

Dnr 2017BNS0300.246

Byggnadsnämndens beslut
- Den upprustade lekplatsen i Hanviken mellan Krokvägen, Ringvägen och Bockvägen får namnet Kulparken.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att namnge en upprustad lekplats belägen i Hanviken, se karta 1. Lekplatsen ligger på andra sidan gatan från förskolan Skrindan som inbjudits att delta i namngivningen. Förskolebarnen har kommit fram till fem förslag: Förskoleparken, Hanviksparken, Kulparken, Sjörövarparken och Skrindanparken.
 
Efter att förslagen kom in gjordes ett platsbesök och stadsbyggnadsförvaltningen har efter det valt att gå vidare med ett av de inkomna förslagen; Kulparken.

§39 Sanktionsavgift för att ha påbörjat byggnation utan startbesked

Dnr 2016BNS0833.231

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 51, 52 och 57 §§ plan- och bygglagen påförs ägaren till fastigheten X, X, byggsanktionsavgifter om totalt 316 745 kronor för att byggnation har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgifterna ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.

2. Avgift: Byggsanktionsavgift: 316 745 kronor
Summa avgifter:                   316 745 kronor (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.
 
Enligt 11 kap. 61 § plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 §.

Beskrivning av ärendet
I december 2016 ansökte X och X om bygglov tidsbegränsad uppställning av byggbodar på fastigheten X. I slutet av februari 2017 meddelade sökanden bygglovenheten att bodarna planerades att ställas upp på fastigheten och vara inflyttningsklara den 1 mars. Det trots att det saknades bygglov och startbesked. Bygglovenheten kostaterade genom syn på plats att bodarna står monterade på fastigheten i början av mars 2017.
 
Bygglov och startbesked för byggbodarna gavs den 31 mars 2017 varav beslut om sanktionsavgifter kvarstår.

§40 Installation av eldstad

Dnr 2016BNS0718.233

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Startbesked ges med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900)
 
2. Sotarprotokollet daterad 2016-08-19 utgör kontrollplan och fastställs.
                                     
3. Slutbesked ges med stöd av 10 kap. 34 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900)
 
4. Med stöd av 11 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägarna till fastigheten X solidariskt en byggsanktionsavgift om 4 480 kronor. Anledningen till byggsanktionsavgiften är för att installation av eldstad har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.

5. Avgift: Startbesked i efterhand: 1 108 kronor
            Byggsanktionsavgift:                  4 480 kronor
            Summa avgifter:                        5 588 kronor (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Beskrivning av ärendet
En anmälan för installation av eldstad inkom till bygglovenheten 2016-11-07. Begäran om komplettering skickades 2016-12-15, ingen komplettering inkom.

En ny begäran om komplettering skickades 2016-12-15.  En skrivelse samt ett godkänt sotarprotokoll inkom till bygglovenheten 2016-12-28. Av skrivelsen framgår att installationen samt besiktningen utförts före anmälan.

§41 Installation av eldstad

Dnr 2017BNS0236.233

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § PBL och 9 kap. 13 § 2 p. Plan- och byggförordningen, PBF, att ta ut en byggsanktionsavgift av ägaren till fastigheten X, med 4 480 kr. Anledningen till byggsanktionsavgiften är för att installation av eldstad har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.

2. Avgift: Byggsanktionsavgift: 4 480 kronor

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Beskrivning av ärendet
I besiktningsprotokoll som inkommit till bygglovsenheten 2014-07-14 anges att det i en byggnad på fastigheten X har installerats en eldstad med tillhörande rökkanal. Lagfaren ägare till fastigheten har 2014-11-11 informerats om ärendet och uppmanats att inkomma med en anmälan för eldstaden. Efter kommunicering av förslag till beslut som skickades 2017-03-16 inkom en anmälan för installation av eldstad 2017-03-24. Startbesked ges när ärendet är komplett.

§42 Utredning om olovligt installerad eldstad

Dnr 2016BNS0615.228

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden förelägger med stöd av 11 kap. 19, 26, 27 och 37 §§ plan- och bygglagen (2010:900) X, i egenskap av ägare till eldstäderna i bostadshuset på fastigheten X, att inom 30 dagar från att detta beslut vunnit laga kraft, vidta åtgärd genom att till Byggnadsnämnden inge anmälan enligt 6 kap. 5 § 4 p. plan- och byggförordningen (2011:338) för redan utförd installation av eldstäder i bostadshuset på fastigheten X.
 
2. Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden besluta att åtgärden enligt punkten 1 ska genomföras på den försumligens bekostnad och hur det ska ske.
 
3. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § PBL och 9 kap. 13 § 2 p. PBF att ta ut en byggsanktionsavgift av X med 8 960 kr (faktureras separat).

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Beskrivning av ärendet
I besiktningsprotokoll som inkommit till bygglovsenheten 2016-09-29 anges att det i bostadhuset på fastigheten X har installerats en braskamin samt att det har flyttats en braskamin med tillhörande rökkanaler. Lagfaren ägare till fastigheten har 2016-09-29 informerats om ärendet och uppmanats att inkomma med en anmälan för eldstäderna. Han har inte avhörts.

§43 Installation av eldstad

Dnr 2017BNS0106.233

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Startbesked ges med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900)
 
2. Sotarprotokollet med handlingsnummer 5 utgör kontrollplan och fastställs.

3. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § PBL och 9 kap. 13 § 2 p. Plan- och byggförordningen, PBF, att ta ut en byggsanktionsavgift av ägaren till fastigheten X, med 4 480 kr. Anledningen till byggsanktionsavgiften är för att installation av eldstad har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.
 
4. Avgift: Startbesked i efterhand: 1 120 kronor
                       Byggsanktionsavgift:       4 480 kronor
                       Summa avgifter:             5 600 kronor (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
- Eldstaden får inte tas i bruk förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked enligt 10 kap. 4 §, plan- och bygglagen (2010:900).
- Tilluft för eldstaden bör anordnas.
- För vedeldning i tätort, se information daterad den 26 mars 2008 (aktbilaga).
Ett startbesked för anmälningspliktiga åtgärder upphör att gälla 2 år efter att startbeskedet gavs enligt 10 kap 24 § plan- och bygglagen.

Beskrivning av ärendet
I besiktningsprotokoll som inkommit till bygglovsenheten 2017-01-24 anges att det i bostadhuset på fastigheten X har bytts eldstad från kalekugn till braskamin med tillhörande rökkanal. Lagfaren ägare till fastigheten har 2017-01-25 informerats om ärendet och uppmanats att inkomma med en anmälan för eldstaden. En anmälan för installation av eldstad inkom till bygglovenheten 2017-02-17.

§44 Bygglov och marklov i efterhand för stödmur samt byggsanktionsavgift

Dnr 2016BNS0647.231

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
 
2. Marklov ges med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen (2010:900).
 
3. Startbesked med stöd av 10 kap. 23 §, plan- och bygglagen (2010:900).
 
4. Slutbesked ges med stöd av 10 kap. 34 § plan- och bygglagen.
 
5. Med stöd av 11 kap. 51, 52 och 57 §§ plan- och bygglagen påförs X byggsanktionsavgift om totalt 16 128 kronor för att byggnation har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgifterna ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.
 
6. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
 
7.  Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:                    - Byggherrens kontrollplan med handlingsnummer 10 fastställs.

8. Avgift: Bygglov inklusive startbesked:  4 076 kronor
Byggsanktionsavgift:                           16 128 kronor    
Kungörelse:                                             274 kronor
Summa avgifter:                                 20 478 kronor
(faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.
 
Enligt 11 kap. 61 § plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 §.

Beskrivning av ärendet
Ansökan om bygglov i efterhand för uppförande av stödmur inkom till bygglovenheten 2016-10-10. Bygglov gavs för nybyggnad av flerbostadshus 2015-02-26. I samband med uppförandet av dessa flerbostadshus byggdes stödmur. Muren bedöms så hög att de omfattas av bygglov. Del av muren som är högre än 0,5 meter utgör en längd om 33,5 meter. Den del av muren som löper på X och parallellt med X är mellan 180 cm till 190 cm som högst. Muren består av betong och har målats vit.

§45 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under april och mars redovisas i bifogad bilaga.

§46 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.