Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2018-04-18

Sammanträde 2018-04-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

2 Revidering av plan- och bygglovtaxan inklusive mät- och karttaxan *

3 Tyresö 1:758 - Bygglov för idrottsplats och ljusanordning

4 Kumla 3:1247 - Bygglov för skolpaviljong

5 Namnsättning av kvarter Kryddvägen etapp 3

6 Namnsättning av kvarter Kryddvägen etapp 2

7 Dataskyddsombud till byggnadsnämndens verksamhetsområden

§23 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Johan Forsberg informerar om verksamheten och redovisar statistik.

§24 Revidering av plan- och bygglovtaxan inklusive mät- och karttaxan

Dnr BNS-2018-185.051

Byggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa antas i de delar som berör byggnadsnämnden.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2019.

Protokollsanteckning
Lennart Jönsson (S), Barbro Nordlöf (S) och Ann-Christine Jansson (S) deltar inte i beslutet med hänvisning till den samlade behandlingen av ärendet i kommande kommunstyrelse.

Beskrivning av ärendet
Nu gällande plan- och bygglovtaxa fastställdes av kommunfullmäktige den 7 september 2017. Översyn av taxan ska ske årligen. Stadsbyggnadsförvaltningen har nu genomfört denna översyn och bedömt att den behöver revideras avseende bland annat n-faktorn, mindre justeringar av objektsfaktorn för tillbyggnad, komplementbyggnad och enkla byggnader och fasta kostander som rör anmälanärenden.
 
Se aktbilaga Plan- och bygglovtaxa inkl mät- och kart.pdf där ändringarna i den reviderade taxan framgår.

Bilagor
Plan- och bygglovtaxan inkl mät- och kart.pdf
Tjänsteskrivelse taxan 2018.pdf

§25 Bygglov för idrottsplats och ljusanordning

Dnr BNS-2018-73.231

Tyresö 1:758, Tyresö Gårdsväg

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov för nybyggnad av idrottsplats och ljusanordning ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL).
 
2. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
 
3. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap 23 §, PBL.

4. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
- Kontrollplanen fastställs
- Med stöd av 9 kap. 40 § andra stycket, PBL villkoras beslutet så att belysning ska vara justerbar för att kunna minimiera störande ljus för närboende och trafikanter.

5. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, inför beslut om slutbesked.
- Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.
- Verifierad kontrollplan.
 
6. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 10 638 kronor
              Kungörelse:                                 288 kronor
          Detaljplaneavgift:                    10 010 kronor
            Summa avgifter:                       20 936 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Den sökande ansvarar för att tillstånd finns.
 
Åtgärden kräver fastighetsägarens tillstånd.
 
Innan åtgärden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.
 
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser nybyggnad av konstgräsplan med belysning öster om Strandskolan.  Anläggningen får en spelyta på 100 x 60 meter, omgärdas av ett Gunnebostängsel med en varierad höjd mellan 2 och 4 meter och belyses med sex stycken belysningsmaster.
 
Fastigheten omfattas av detaljplan 376 som vann laga kraft år 2009. Bestämmelserna innebär bland annat att området där anläggningen byggs ska användas för idrott.
 
Någon underrättelse om ansökan har inte skett till kända sakägare och någon kungörelse har inte varit införd i ortstidningar eftersom åtgärden bedöms vara planenlig.

§26 Bygglov för skolpaviljong

Dnr BNS-2018-58.231

Kumla 3:1247, Fornuddsvägen 42

Byggnadsnämndens beslut
1. Tidsbegränsat bygglov för skolpaviljong beviljas med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (PBL).
 
2. Lovet gäller i 10 år från den dag då beslutet vann laga kraft.
 
3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
      Namn: X
      Adress: X
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
 
4. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 19 091 kronor
             Kungörelse:                                  288 kronor
             Summa avgifter:                      19 379 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Den sökande ansvarar för att tillstånd finns.
 
Byggåtgärder kräver fastighetsägarens tillstånd.
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende.
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.
 
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL. 
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Nybyggnad av skolpaviljonger som ska användas som undervisningslokaler under tiden en ny skola byggs. Paviljongerna har en byggnadsarea om 137 kvadratmeter och får en mörkgrå kulör.
 
Fastigheten omfattas av detaljplan 144 som vann laga kraft år 1970. Bestämmelserna innebär bland annat att fastigheten ska användas för allmänt ändamål.
 
Någon underrättelse om ansökan har inte skett till kända sakägare och någon kungörelse har inte varit införd i ortstidningar eftersom åtgärden bedöms vara planenlig.

§27 Namnsättning av kvarter Kryddvägen etapp 3

Dnr BNS-2018-193.246

Byggnadsnämndens beslut
- Kvarteret inom Kryddvägen etapp 3 får namnet Gräslöken.

Beskrivning av ärendet
Enligt översiktsplanen från 2008 har ett område vid Kryddvägen varit utpekat som ett förtätningsområde för bostadsbebyggelse. Under 2013 gjordes en förtätningsstudie där man bestämde att samråd skulle ske för hela området och därefter skulle området delas upp i tre etapper för att sedan tas upp för granskning som enskilda planer. Namnsättningen som nu är aktuell avser etapp 3. Etapp 3 är belägen söder om Basilikan och Krusmyntan och angöring till området kommer att ske via den vändplan som Basilikagränd avslutas med.

§28 Namnsättning av kvarter Kryddvägen etapp 2

Dnr BNS-2018-194.246

Byggnadsnämndens beslut
- Kvarteret inom Kryddvägen etapp 2 får namnet Ramslöken.

Beskrivning av ärendet
Enligt översiktsplanen från 2008 har ett område vid Kryddvägen varit utpekat som ett förtätningsområde för bostadsbebyggelse. Under 2013 gjordes en förtätningsstudie där man bestämde att samråd skulle ske för hela området och därefter skulle området delas upp i tre etapper för att sedan tas upp för granskning som enskilda planer. Namnsättningen som nu är aktuell avser etapp 2.
 
Etapp 2 är belägen längs med Kryddvägens östra sida och kvartersmarken i området ska bilda fyra nya fastigheter som ska bebyggas med bostäder.

§29 Dataskyddsombud till byggnadsnämndens verksamhetsområden

Dnr BNS-2018-165.200

Byggnadsnämndens beslut
- Jenny Gardbrant, kanslichef, utses till dataskyddsombud för byggnadsnämndens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 25 maj 2018 då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft, innan dess krävs att alla offentliga myndigheter ska utse ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

§30 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut och ordförandebeslut under mars redovisas i bifogade bilagagor.

§31 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.