Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2021-08-31

Sammanträde 2021-08-31

Datum
Klockan
18:00
Plats

1 Information

Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tf. bygglovschef Charlotta Klinth informerar om verksamheten och redovisar statistik från förgående månad.

2 Behovsanalys för kommunstyrelseförvaltningen inför kommunplanen 2022

Diarienummer 2021/BN 0044 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Behovsanalys för bygglovsenheten inom kommunsstyrelseförvaltningen inför kommunplanen 2022 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunplansprocessen inför kommunplan 2022 ska nämnderna fastställa sina behovsanalyser. De samlade behovsanalyserna ligger sedan till grund för det budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta fram inför kommunfullmäktiges beslut om kommunplan i oktober.

Bygglovsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för kommunstyrelseförvaltningen inför kommunplanen 2022 (se bilaga).

3 Beslut om byggsanktionsavgift och föreläggande

Diarienummer BNS-2020-358

X, X

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Byggnadsnämnden i Tyresö kommun tar ut 10 900 (tiotusenniohundra) kronor i byggsanktionsavgift av X (organisationsnummer X) i enlighet med plan- och bygglagen 11 kap. 51 §.
2. Byggnadsnämnden förelägger X, enligt plan- och bygglagen 11 kap. 19 §, att senast den 31 augusti 2022 vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att dagvatten inte rinner från vägen på fastigheterna X, X och X ut över omgivande tomter eller X. Detta kan ske exempelvis genom att vatten leds bort från sandfångsbrunnarna i vägen och att vatten leds till dessa från hela vägen genom tvärgående rännor eller upphöjningar i kombination med att vägens lutning in mot mitten ökas samt att en eller flera dräneringsledningar anläggs längs med östra sidan av vägen.
3. Byggnadsnämnden förelägger X, enligt plan- och bygglagen 11 kap. 19 §, att senast den 31 oktober 2021 ta bort alla lösa föremål och andra hinder från uppställningsplatsen för utryckningsfordon på X samt märka ut den med en eller flera skyltar som visar vilken yta som utgör uppställningsplatsen (se bild 1).
4. Byggnadsnämnden förpliktigar, enligt plan- och bygglagen 11 kap. 37 §, X att, om X underlåter att vidta åtgärderna, utge vite om 100 000 (etthundratusen) kronor per påbörjad månad som åtgärderna inte har vidtagits.
5. Byggnadsnämndens beslut ska, enligt plan- och bygglagen 11 kap. 38 §, gälla omedelbart trots att det inte har vunnit laga kraft.


Beskrivning av ärendet
Ärendet rör beslut i fem tillsynsärenden om olovligt markarbete och bristande skötsel av tomter kopplat till en väg som anlagts från X in till X fastigheter vid X.
Kommunen har mottagit klagomål på vägen från fem fastighetsägare. De klagomål som rör vägen i stort utreds i ärende BNS-2020-358 tillsammans med frågan om eventuella olägenheter för fastigheten X. Frågan om olägenheter för respektive klagandes fastighet utreds i separata ärenden. Eftersom BNS-2020-358 därmed berör samtliga klagandes fastigheter i någon grad ska samtliga klagande också betraktas som sakägare i det ärendet.

Flera av klagandena har vänt sig till kommunen vid olika tillfällen innan kommunen öppnade tillsynsärendena. Vissa av de frågor som har tagits upp vid dessa tillfällen framstår som lämpade att utreda inom ramen för ett tillsynsärende, vilket alltså inte gjordes, och kommunen har inte agerat helt konsekvent när det gäller hur frågorna om vägen och bostadsrättsföreningen byggnationer har behandlats och hanterats vidare.

4 Beslut om föreläggande

Diarienummer BNS-2021-54

X, X

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Byggnadsnämnden förelägger X (organisationsnummer X), enligt plan- och bygglagen 11 kap. 20 §, att senast den 31 oktober 2021 vidta rättelse genom att avlägsna vägslänten från fastigheten X.
2. Byggnadsnämnden förpliktigar, enligt plan- och bygglagen 11 kap. 37 §, X att, om X underlåter att vidta åtgärderna, utge vite om 10 000 (tiotusen) kronor per påbörjad månad som åtgärderna inte har vidtagits.


Beskrivning av ärendet
Ärendet rör beslut i fem tillsynsärenden om olovligt markarbete och bristande skötsel av tomter kopplat till en väg som anlagts från X in till X fastigheter vid X.
Kommunen har mottagit klagomål på vägen från fem fastighetsägare. De klagomål som rör vägen i stort utreds i ärende BNS-2020-358 tillsammans med frågan om eventuella olägenheter för fastigheten X. Frågan om olägenheter för respektive klagandes fastighet utreds i separata ärenden. Eftersom BNS-2020-358 därmed berör samtliga klagandes fastigheter i någon grad ska samtliga klagande också betraktas som sakägare i det ärendet.

Flera av klagandena har vänt sig till kommunen vid olika tillfällen innan kommunen öppnade tillsynsärendena. Vissa av de frågor som har tagits upp vid dessa tillfällen framstår som lämpade att utreda inom ramen för ett tillsynsärende, vilket alltså inte gjordes, och kommunen har inte agerat helt konsekvent när det gäller hur frågorna om vägen och bostadsrättsföreningen byggnationer har behandlats och hanterats vidare.

5 Beslut om byggsanktionsavgift och föreläggande

Diarienummer BNS-2021-301

X, X

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Byggnadsnämnden i Tyresö kommun tar ut 3141 (tretusenfyrtioen) kronor i byggsanktionsavgift av X (organisationsnummer X) i enlighet med plan- och bygglagen 11 kap. 51 §.
2. Byggnadsnämnden förelägger X, enligt plan- och bygglagen 11 kap. 19 §, att senast den 31 augusti 2022 uppföra en stödmur eller motsvarande konstruktion som säkerställer att marknivåerna på X fastighet kan återställas till de ursprungliga nivåerna utan att jord riskerar att rasa ned över vägen. Stödmuren, eller marken intill denna på X, ska förses med fallskydd för att begränsa risken för olyckor.
3. Byggnadsnämnden förpliktigar, enligt plan- och bygglagen 11 kap. 37 §, X att, om X underlåter att vidta åtgärderna, utge vite om 100 000 (etthundratusen) kronor per påbörjad månad som åtgärderna inte har vidtagits.
4. Byggnadsnämndens beslut ska, enligt plan- och bygglagen 11 kap. 38 §, gälla omedelbart trots att det inte har vunnit laga kraft.


Beskrivning av ärendet
Ärendet rör beslut i fem tillsynsärenden om olovligt markarbete och bristande skötsel av tomter kopplat till en väg som anlagts från X in till X fastigheter vid X.
Kommunen har mottagit klagomål på vägen från fem fastighetsägare. De klagomål som rör vägen i stort utreds i ärende BNS-2020-358 tillsammans med frågan om eventuella olägenheter för fastigheten X. Frågan om olägenheter för respektive klagandes fastighet utreds i separata ärenden. Eftersom BNS-2020-358 därmed berör samtliga klagandes fastigheter i någon grad ska samtliga klagande också betraktas som sakägare i det ärendet.

Flera av klagandena har vänt sig till kommunen vid olika tillfällen innan kommunen öppnade tillsynsärendena. Vissa av de frågor som har tagits upp vid dessa tillfällen framstår som lämpade att utreda inom ramen för ett tillsynsärende, vilket alltså inte gjordes, och kommunen har inte agerat helt konsekvent när det gäller hur frågorna om vägen och bostadsrättsföreningen byggnationer har behandlats och hanterats vidare.

6 Beslut om föreläggande

Diarienummer BNS-2021-302

X, X

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Byggnadsnämnden förelägger X (organisationsnummer X), enligt plan- och bygglagen 11 kap. 20 §, att senast den 31 oktober 2021 vidta rättelse genom att avlägsna vägslänten från fastigheten X (markerad med rött på bild 1 i bilagor).
2. Byggnadsnämnden förpliktigar, enligt plan- och bygglagen 11 kap. 37 §, X att, om X underlåter att vidta åtgärderna, utge vite om 10 000 (tiotusen) kronor per påbörjad månad som åtgärderna inte har vidtagits.


Beskrivning av ärendet
Ärendet rör beslut i fem tillsynsärenden om olovligt markarbete och bristande skötsel av tomter kopplat till en väg som anlagts från X in till X fastigheter vid X.
Kommunen har mottagit klagomål på vägen från fem fastighetsägare. De klagomål som rör vägen i stort utreds i ärende BNS-2020-358 tillsammans med frågan om eventuella olägenheter för fastigheten X. Frågan om olägenheter för respektive klagandes fastighet utreds i separata ärenden. Eftersom BNS-2020-358 därmed berör samtliga klagandes fastigheter i någon grad ska samtliga klagande också betraktas som sakägare i det ärendet.

Flera av klagandena har vänt sig till kommunen vid olika tillfällen innan kommunen öppnade tillsynsärendena. Vissa av de frågor som har tagits upp vid dessa tillfällen framstår som lämpade att utreda inom ramen för ett tillsynsärende, vilket alltså inte gjordes, och kommunen har inte agerat helt konsekvent när det gäller hur frågorna om vägen och bostadsrättsföreningen byggnationer har behandlats och hanterats vidare.

7 Beslut om avslut utan åtgärder

Diarienummer BNS-2021-313

X, X

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Byggnadsnämnden avslutar ärendet utan ingripande eller vidare åtgärder.

Beskrivning av ärendet
Ärendet rör beslut i fem tillsynsärenden om olovligt markarbete och bristande skötsel av tomter kopplat till en väg som anlagts från X in till X fastigheter vid X.
Kommunen har mottagit klagomål på vägen från fem fastighetsägare. De klagomål som rör vägen i stort utreds i ärende BNS-2020-358 tillsammans med frågan om eventuella olägenheter för fastigheten X. Frågan om olägenheter för respektive klagandes fastighet utreds i separata ärenden. Eftersom BNS-2020-358 därmed berör samtliga klagandes fastigheter i någon grad ska samtliga klagande också betraktas som sakägare i det ärendet.

Flera av klagandena har vänt sig till kommunen vid olika tillfällen innan kommunen öppnade tillsynsärendena. Vissa av de frågor som har tagits upp vid dessa tillfällen framstår som lämpade att utreda inom ramen för ett tillsynsärende, vilket alltså inte gjordes, och kommunen har inte agerat helt konsekvent när det gäller hur frågorna om vägen och bostadsrättsföreningen byggnationer har behandlats och hanterats vidare.

8 Beslut om bygglov

Diarienummer BNS-2021-71

X, X

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Bygglov för yttre ändring och ytterligare bostäder avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan.
2. Bygglovavgift: 6 110 kronor (faktureras separat)


Beskrivning av ärendet
Ansökan avser yttre ändring och ytterligare bostäder i form av 4 lägenheter. För de tilltänkta lägenheterna går det inte att ordna en bullerdämpad sida mot gården, vilket är ett detaljplanekrav. Bulleraspekten i detaljplanen är utformad och anpassad efter tilltänkt utbyggnad av Tyresövägen. Det aktuella förslaget skulle innebära att befintligt cykelgarage med mekplats/spolplats för cyklar tas bort. Denna del av förslaget går inte i linje med översiktsplanen, att Tyresö ska styra mot hållbara transporter såsom att gå, åka buss eller cykla. Åtgärden strider både mot detaljplanen och översiktsplanen.

9 Beslut om bygglov

Diarienummer BNS-2021-488

Bollmora berg 4, Bollmorabacken 6

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Beslutet beviljas med stöd av 9 kap. 30 § och 12 kap 8 § plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden beslutar att bevilja fasadändring och ytterligare 1 lägenhet, Bollmora Berg 4.
2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: Lars Nygård
Adress: C&M projekt AB S:t Eriksgatan 63, 4 tr, 112 34, STOCKHOLM
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
3. Bygglovavgift: 19 247 kronor (yttre ändring)
13 748 kronor (annan ändring)
Totalt: 32 995 kronor
Sammanlagd bygglovavgift: 32 995 kronor (faktureras separat)


Beskrivning av ärendet
2021-06-22 togs beslut BNS-2021-183 i byggnadsnämnden om nybyggnad för flerbostadshus.

Av ekonomiska skäl har ändringar gjorts gällande byggmaterial som föranlett till att bjälklag och väggar har minskat i tjocklek. Detta innebär att plushöjder för våningsplan ändras, fasadändringar för fönster vid tak och takfot för hus A, B och C. En extra lägenhet om 1RoK tillkommer. Byggnadsytan är densamma, bruttoarean ökar.

10 Beslut om dispens från strandskydd

Diarienummer BNS-2021-105

X, X

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken (1998:808) avslås, med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken, för:
- uppförande av ny komplementbyggnad (garage med gym.)
- renovering/nybyggnad komplementbyggnad vid/på brygga
- pool med terrass
- trädfällning
- stensatt mur vid nyanlagda sandstrand
- brygga och nyinstallation av vatten- och avloppsanläggning.

2. Avgift:
Strandskyddsdispens: 13 222 kronor
Summa avgifter: 13 222 kronor (faktureras separat)


Beskrivning av ärendet
Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 18 februari 2021. Fastigheten är belägen inom strandskyddat område och på platsen där de föreslagna åtgärderna skall utföras råder strandskydd. de platser på fastigheten där åtgärderna är tänkta kan inte anses vara på platser som redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Strandskyddsdispens kan därmed inte beviljas.

11 Delegationsbeslut

Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under juni och juli 2021 redovisas i bifogad bilaga.

12 Meddelanden

Diarienummer 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.

§42 Information

Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tf. bygglovschef Charlotta Klinth informerar om verksamheten och redovisar statistik från förgående månad.

§43 Behovsanalys för kommunstyrelseförvaltningen inför kommunplanen 2022

Diarienummer 2021/BN 0044 92

Byggnadsnämndens beslut
- Behovsanalys för bygglovsenheten inom kommunsstyrelseförvaltningen inför kommunplanen 2022 godkänns.

Eva von Vogelsang (M) meddelar att de tjänstgörande moderaterna inte deltar i beslutet.

Särskilt yttrande
Eva von Vogelsang (M) lämnar röstförklaring (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Inom kommunplansprocessen inför kommunplan 2022 ska nämnderna fastställa sina behovsanalyser. De samlade behovsanalyserna ligger sedan till grund för det budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta fram inför kommunfullmäktiges beslut om kommunplan i oktober.

Bygglovsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för kommunstyrelseförvaltningen inför kommunplanen 2022 (se bilaga).

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att:
- Behovsanalys för bygglovsenheten inom kommunsstyrelseförvaltningen inför kommunplanen 2022 godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§44 Beslut om byggsanktionsavgift och föreläggande

Diarienummer BNS-2020-358

X, X

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden i Tyresö kommun tar ut 10 900 (tiotusenniohundra) kronor i byggsanktionsavgift av Bostadsrättsföreningen X (organisationsnummer X) i enlighet med plan- och bygglagen 11 kap. 51 §.
2. Byggnadsnämnden förelägger Bostadsrättsföreningen X, enligt plan- och bygglagen 11 kap. 19 §, att senast den 31 augusti 2022 vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att dagvatten inte rinner från vägen på fastigheterna X, X och X ut över omgivande tomter eller X exempelvis genom att vatten leds bort från sandfångsbrunnarna i vägen och att vatten leds till dessa från hela vägen genom tvärgående rännor eller upphöjningar i kombination med att vägens lutning in mot mitten ökas samt att en eller flera dräneringsledningar anläggs längs med östra sidan av vägen.
3. Byggnadsnämnden förelägger Bostadsrättsföreningen X, enligt plan- och bygglagen 11 kap. 19 §, att senast den 31 oktober 2021 ta bort alla lösa föremål och andra hinder från uppställningsplatsen för utryckningsfordon på X samt märka ut den med en eller flera skyltar som visar vilken yta som utgör uppställningsplatsen (se bild 1).
4. Byggnadsnämnden förpliktigar, enligt plan- och bygglagen 11 kap. 37 §, Bostadsrättsföreningen X att, om bostadsrättsföreningen underlåter att vidta åtgärd under punkt 2 och 3 ovan, utge vite om 100 000 (etthundratusen) kronor per påbörjad månad som åtgärderna inte har vidtagits.
5. Byggnadsnämndens beslut ska, enligt plan- och bygglagen 11 kap. 38 §, gälla omedelbart trots att det inte har vunnit laga kraft.
6. Mötet ajourneras från kl. 19.22 till kl. 19.27.

Beskrivning av ärendet
Ärendet rör beslut i fem tillsynsärenden om olovligt markarbete och bristande skötsel av tomter kopplat till en väg som anlagts från X in till Bostadsrättsföreningen X fastigheter vid X.

Kommunen har mottagit klagomål på vägen från fem fastighetsägare. De klagomål som rör vägen i stort utreds i ärende BNS-2020-358 tillsammans med frågan om eventuella olägenheter för fastigheten X. Frågan om olägenheter för respektive klagandes fastighet utreds i separata ärenden. Eftersom BNS-2020-358 därmed berör samtliga klagandes fastigheter i någon grad ska samtliga klagande också betraktas som sakägare i det ärendet.

Flera av klagandena har vänt sig till kommunen vid olika tillfällen innan kommunen öppnade tillsynsärendena. Vissa av de frågor som har tagits upp vid dessa tillfällen framstår som lämpade att utreda inom ramen för ett tillsynsärende, vilket alltså inte gjordes, och kommunen har inte agerat helt konsekvent när det gäller hur frågorna om vägen och bostadsrättsföreningen byggnationer har behandlats och hanterats vidare.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att:
1. Byggnadsnämnden i Tyresö kommun tar ut 10 900 (tiotusenniohundra) kronor i byggsanktionsavgift av Bostadsrättsföreningen X (organisationsnummer X) i enlighet med plan- och bygglagen 11 kap. 51 §.
2. Byggnadsnämnden förelägger Bostadsrättsföreningen X, enligt plan- och bygglagen 11 kap. 19 §, att senast den 31 augusti 2022 vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att dagvatten inte rinner från vägen på fastigheterna X, X och X ut över omgivande tomter eller X exempelvis genom att vatten leds bort från sandfångsbrunnarna i vägen och att vatten leds till dessa från hela vägen genom tvärgående rännor eller upphöjningar i kombination med att vägens lutning in mot mitten ökas samt att en eller flera dräneringsledningar anläggs längs med östra sidan av vägen.
3. Byggnadsnämnden förelägger Bostadsrättsföreningen X, enligt plan- och bygglagen 11 kap. 19 §, att senast den 31 oktober 2021 ta bort alla lösa föremål och andra hinder från uppställningsplatsen för utryckningsfordon på X samt märka ut den med en eller flera skyltar som visar vilken yta som utgör uppställningsplatsen (se bild 1).
4. Byggnadsnämnden förpliktigar, enligt plan- och bygglagen 11 kap. 37 §, Bostadsrättsföreningen X att, om bostadsrättsföreningen underlåter att vidta åtgärd under punkt 2 och 3 ovan, utge vite om 100 000 (etthundratusen) kronor per påbörjad månad som åtgärderna inte har vidtagits.
5. Byggnadsnämndens beslut ska, enligt plan- och bygglagen 11 kap. 38 §, gälla omedelbart trots att det inte har vunnit laga kraft.
6. Mötet ajourneras från kl. 19.22 till kl. 19.27.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§45 Beslut om föreläggande

Diarienummer BNS-2021-54

X, X

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden förelägger BRF X (organisationsnummer X), enligt plan- och bygglagen 11 kap. 20 §, att senast den 31 oktober 2021 vidta rättelse genom att avlägsna vägslänten från fastigheten X.
2. Byggnadsnämnden förpliktigar, enligt plan- och bygglagen 11 kap. 37 §, Bostadsrättsföreningen X att, om bostadsrättsföreningen underlåter att vidta åtgärd under punkt 1 ovan, utge vite om 10 000 (tiotusen) kronor per påbörjad månad som åtgärderna inte har vidtagits.

Beskrivning av ärendet
Ärendet rör beslut i fem tillsynsärenden om olovligt markarbete och bristande skötsel av tomter kopplat till en väg som anlagts från X in till Bostadsrättsföreningen X fastigheter vid X.

Kommunen har mottagit klagomål på vägen från fem fastighetsägare. De klagomål som rör vägen i stort utreds i ärende BNS-2020-358 tillsammans med frågan om eventuella olägenheter för fastigheten X. Frågan om olägenheter för respektive klagandes fastighet utreds i separata ärenden. Eftersom BNS-2020-358 därmed berör samtliga klagandes fastigheter i någon grad ska samtliga klagande också betraktas som sakägare i det ärendet.

Flera av klagandena har vänt sig till kommunen vid olika tillfällen innan kommunen öppnade tillsynsärendena. Vissa av de frågor som har tagits upp vid dessa tillfällen framstår som lämpade att utreda inom ramen för ett tillsynsärende, vilket alltså inte gjordes, och kommunen har inte agerat helt konsekvent när det gäller hur frågorna om vägen och bostadsrättsföreningen byggnationer har behandlats och hanterats vidare.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att:
1. Byggnadsnämnden förelägger BRF X (organisationsnummer X), enligt plan- och bygglagen 11 kap. 20 §, att senast den 31 oktober 2021 vidta rättelse genom att avlägsna vägslänten från fastigheten X.
2. Byggnadsnämnden förpliktigar, enligt plan- och bygglagen 11 kap. 37 §, Bostadsrättsföreningen X att, om bostadsrättsföreningen underlåter att vidta åtgärd under punkt 1 ovan, utge vite om 10 000 (tiotusen) kronor per påbörjad månad som åtgärderna inte har vidtagits.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§46 Beslut om byggsanktionsavgift och föreläggande

Diarienummer BNS-2021-301

X, X

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden i Tyresö kommun tar ut 3141 (tretusenfyrtioen) kronor i byggsanktionsavgift av Bostadsrättsföreningen X (organisationsnummer X) i enlighet med plan- och bygglagen 11 kap. 51 §.
2. Byggnadsnämnden förelägger Bostadsrättsföreningen X, enligt plan- och bygglagen 11 kap. 19 §, att senast den 31 augusti 2022 uppföra en stödmur eller motsvarande konstruktion som säkerställer att marknivåerna på X fastighet kan återställas till de ursprungliga nivåerna utan att jord riskerar att rasa ned över vägen. Stödmuren, eller marken intill denna på X, ska förses med fallskydd för att begränsa risken för olyckor.
3. Byggnadsnämnden förpliktigar, enligt plan- och bygglagen 11 kap. 37 §, Bostadsrättsföreningen X att, om bostadsrättsföreningen underlåter att vidta åtgärd under punkt 2 ovan, utge vite om 100 000 (etthundratusen) kronor per påbörjad månad som åtgärderna inte har vidtagits.
4. Byggnadsnämndens beslut ska, enligt plan- och bygglagen 11 kap. 38 §, gälla omedelbart trots att det inte har vunnit laga kraft.

Beskrivning av ärendet
Ärendet rör beslut i fem tillsynsärenden om olovligt markarbete och bristande skötsel av tomter kopplat till en väg som anlagts från X in till Bostadsrättsföreningen X (BRF X) fastigheter vid X.

Kommunen har mottagit klagomål på vägen från fem fastighetsägare. De klagomål som rör vägen i stort utreds i ärende BNS-2020-358 tillsammans med frågan om eventuella olägenheter för fastigheten X. Frågan om olägenheter för respektive klagandes fastighet utreds i separata ärenden. Eftersom BNS-2020-358 därmed berör samtliga klagandes fastigheter i någon grad ska samtliga klagande också betraktas som sakägare i det ärendet.

Flera av klagandena har vänt sig till kommunen vid olika tillfällen innan kommunen öppnade tillsynsärendena. Vissa av de frågor som har tagits upp vid dessa tillfällen framstår som lämpade att utreda inom ramen för ett tillsynsärende, vilket alltså inte gjordes, och kommunen har inte agerat helt konsekvent när det gäller hur frågorna om vägen och bostadsrättsföreningen byggnationer har behandlats och hanterats vidare.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att:
1. Byggnadsnämnden i Tyresö kommun tar ut 3141 (tretusenfyrtioen) kronor i byggsanktionsavgift av Bostadsrättsföreningen X (organisationsnummer X) i enlighet med plan- och bygglagen 11 kap. 51 §.
2. Byggnadsnämnden förelägger Bostadsrättsföreningen X, enligt plan- och bygglagen 11 kap. 19 §, att senast den 31 augusti 2022 uppföra en stödmur eller motsvarande konstruktion som säkerställer att marknivåerna på X fastighet kan återställas till de ursprungliga nivåerna utan att jord riskerar att rasa ned över vägen. Stödmuren, eller marken intill denna på X, ska förses med fallskydd för att begränsa risken för olyckor.
3. Byggnadsnämnden förpliktigar, enligt plan- och bygglagen 11 kap. 37 §, Bostadsrättsföreningen X att, om bostadsrättsföreningen underlåter att vidta åtgärd under punkt 2 ovan, utge vite om 100 000 (etthundratusen) kronor per påbörjad månad som åtgärderna inte har vidtagits.
4. Byggnadsnämndens beslut ska, enligt plan- och bygglagen 11 kap. 38 §, gälla omedelbart trots att det inte har vunnit laga kraft.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§47 Beslut om föreläggande

Diarienummer BNS-2021-302

X, X

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden förelägger BRF X (organisationsnummer X), enligt plan- och bygglagen 11 kap. 20 §, att senast den 31 oktober 2021 vidta rättelse genom att avlägsna vägslänten från fastigheten X (markerad med rött på bild 1 i bilagor).
2. Byggnadsnämnden förpliktigar, enligt plan- och bygglagen 11 kap. 37 §, Bostadsrättsföreningen X att, om bostadsrättsföreningen underlåter att vidta åtgärd under punkt 1 ovan, utge vite om 10 000 (tiotusen) kronor per påbörjad månad som åtgärderna inte har vidtagits.

Beskrivning av ärendet
Ärendet rör beslut i fem tillsynsärenden om olovligt markarbete och bristande skötsel av tomter kopplat till en väg som anlagts från X in till Bostadsrättsföreningen X (BRF X) fastigheter vid X.

Kommunen har mottagit klagomål på vägen från fem fastighetsägare. De klagomål som rör vägen i stort utreds i ärende BNS-2020-358 tillsammans med frågan om eventuella olägenheter för fastigheten X. Frågan om olägenheter för respektive klagandes fastighet utreds i separata ärenden. Eftersom BNS-2020-358 därmed berör samtliga klagandes fastigheter i någon grad ska samtliga klagande också betraktas som sakägare i det ärendet.

Flera av klagandena har vänt sig till kommunen vid olika tillfällen innan kommunen öppnade tillsynsärendena. Vissa av de frågor som har tagits upp vid dessa tillfällen framstår som lämpade att utreda inom ramen för ett tillsynsärende, vilket alltså inte gjordes, och kommunen har inte agerat helt konsekvent när det gäller hur frågorna om vägen och bostadsrättsföreningen byggnationer har behandlats och hanterats vidare.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att:
1. Byggnadsnämnden förelägger BRF X(organisationsnummer X), enligt plan- och bygglagen 11 kap. 20 §, att senast den 31 oktober 2021 vidta rättelse genom att avlägsna vägslänten från fastigheten X (markerad med rött på bild 1 i bilagor).
2. Byggnadsnämnden förpliktigar, enligt plan- och bygglagen 11 kap. 37 §, Bostadsrättsföreningen X att, om bostadsrättsföreningen underlåter att vidta åtgärd under punkt 1 ovan, utge vite om 10 000 (tiotusen) kronor per påbörjad månad som åtgärderna inte har vidtagits.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§48 Beslut om avslut utan åtgärder

Diarienummer BNS-2021-313

X, X

Byggnadsnämndens beslut
- Byggnadsnämnden avslutar ärendet utan ingripande eller vidare åtgärder.

Beskrivning av ärendet
Ärendet rör beslut i fem tillsynsärenden om olovligt markarbete och bristande skötsel av tomter kopplat till en väg som anlagts från X in till Bostadsrättsföreningen X (BRF X) fastigheter vid X.

Kommunen har mottagit klagomål på vägen från fem fastighetsägare. De klagomål som rör vägen i stort utreds i ärende BNS-2020-358 tillsammans med frågan om eventuella olägenheter för fastigheten X. Frågan om olägenheter för respektive klagandes fastighet utreds i separata ärenden. Eftersom BNS-2020-358 därmed berör samtliga klagandes fastigheter i någon grad ska samtliga klagande också betraktas som sakägare i det ärendet.

Flera av klagandena har vänt sig till kommunen vid olika tillfällen innan kommunen öppnade tillsynsärendena. Vissa av de frågor som har tagits upp vid dessa tillfällen framstår som lämpade att utreda inom ramen för ett tillsynsärende, vilket alltså inte gjordes, och kommunen har inte agerat helt konsekvent när det gäller hur frågorna om vägen och bostadsrättsföreningen byggnationer har behandlats och hanterats vidare.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att:
- Byggnadsnämnden avslutar ärendet utan ingripande eller vidare åtgärder.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§49 Beslut om bygglov

Diarienummer BNS-2021-71

X, X

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov för yttre ändring och ytterligare bostäder avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan.
2. Bygglovavgift: 6 110 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser yttre ändring och ytterligare bostäder i form av 4 lägenheter. För de tilltänkta lägenheterna går det inte att ordna en bullerdämpad sida mot gården, vilket är ett detaljplanekrav. Bulleraspekten i detaljplanen är utformad och anpassad efter tilltänkt utbyggnad av Tyresövägen. Det aktuella förslaget skulle innebära att befintligt cykelgarage med mekplats/spolplats för cyklar tas bort. Denna del av förslaget går inte i linje med översiktsplanen, att Tyresö ska styra mot hållbara transporter såsom att gå, åka buss eller cykla. Åtgärden strider både mot detaljplanen och översiktsplanen.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att:
1. Bygglov för yttre ändring och ytterligare bostäder avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan.
2. Bygglovavgift: 6 110 kronor (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§50 Beslut om bygglov

Diarienummer BNS-2021-488

Bollmora berg 4, Bollmorabacken 6

Byggnadsnämndens beslut
1. Beslutet beviljas med stöd av 9 kap. 30 § och 12 kap 8 § plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden beslutar att bevilja fasadändring och ytterligare 1 lägenhet, Bollmora Berg 4.
2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: Lars Nygård
Adress: C&M projekt AB S:t Eriksgatan 63, 4 tr, 112 34, STOCKHOLM
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
3. Bygglovavgift: 19 247 kronor (yttre ändring)
13 748 kronor (annan ändring)
Totalt: 32 995 kronor
Sammanlagd bygglovavgift: 32 995 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet
2021-06-22 togs beslut BNS-2021-183 i byggnadsnämnden om nybyggnad för flerbostadshus.

Av ekonomiska skäl har ändringar gjorts gällande byggmaterial som föranlett till att bjälklag och väggar har minskat i tjocklek. Detta innebär att plushöjder för våningsplan ändras, fasadändringar för fönster vid tak och takfot för hus A, B och C. En extra lägenhet om 1RoK tillkommer. Byggnadsytan är densamma, bruttoarean ökar.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att:
1. Beslutet beviljas med stöd av 9 kap. 30 § och 12 kap 8 § plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden beslutar att bevilja fasadändring och ytterligare 1 lägenhet, Bollmora Berg 4.
2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: Lars Nygård
Adress: C&M projekt AB S:t Eriksgatan 63, 4 tr, 112 34, STOCKHOLM
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
3. Bygglovavgift: 19 247 kronor (yttre ändring)
13 748 kronor (annan ändring)
Totalt: 32 995 kronor
Sammanlagd bygglovavgift: 32 995 kronor (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§51 Beslut om dispens från strandskydd

Diarienummer BNS-2021-105

X, X

Byggnadsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken (1998:808) avslås, med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken, för:
- uppförande av ny komplementbyggnad (garage med gym.)
- renovering/nybyggnad komplementbyggnad vid/på brygga
- pool med terrass
- trädfällning
- stensatt mur vid nyanlagda sandstrand
- brygga och nyinstallation av vatten- och avloppsanläggning.
2. Avgift:
Strandskyddsdispens: 13 222 kronor
Summa avgifter: 13 222 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet
Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 18 februari 2021. Fastigheten är belägen inom strandskyddat område och på platsen där de föreslagna åtgärderna skall utföras råder strandskydd. de platser på fastigheten där åtgärderna är tänkta kan inte anses vara på platser som redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Strandskyddsdispens kan därmed inte beviljas.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att:
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken (1998:808) avslås, med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken, för:
- uppförande av ny komplementbyggnad (garage med gym.)
- renovering/nybyggnad komplementbyggnad vid/på brygga
- pool med terrass
- trädfällning
- stensatt mur vid nyanlagda sandstrand
- brygga och nyinstallation av vatten- och avloppsanläggning.
2. Avgift:
Strandskyddsdispens: 13 222 kronor
Summa avgifter: 13 222 kronor (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§52 Delegationsbeslut

Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under juni och juli 2021 redovisas i bifogad bilaga.

§53 Meddelanden