Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2022-12-13

Sammanträde 2022-12-13

Datum
Klockan
18:00
Plats

1 Punkt 1 Pågående projekt och entreprenader

4 Punkt 4 Rättelseförläggande och byggsanktionsavgift

5 Punkt 5 Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

6 Punkt 6 Dispens från strandskydd för klippning av vass och slingerväxter

7 Punkt 7 Dispens från strandskydd för uppförande av fritidshus

8 Punkt 8 Dataskyddsombud till byggnadsnämndens verksamhetsområden

9 Punkt 9 Anmälan av delegationsbeslut

11 Punkt 11 Uppförande av mur

§59 Pågående projekt och entreprenader

Diarienummer 2022/BN 0031 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Sammanträdet ajourneras 19:00-19:08.

Beskrivning av ärendet
Den tillförordnade avdelningschefen för samhällsbyggnadskontorets projektsavdelning informerar nämnden om pågående projekt och entreprenader.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub -Iggström (S) föreslår att informationen noteras.
Vidare föreslår hon att sammanträdet ajourneras 19:00-19:08.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§60 Information

Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
– Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Monica Juneheim informerar om verksamheten och redovisar statistik från förgående månad. Denna månad informerar bygglovschefen även om införandet av det nya bygglovssystemet och om resultatet från OSA- enkäten, en medarbetarenkät.

§61 Byggsanktionsavgift

Diarienummer BNS-2022 - 25

Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL påförs ägarna till fastigheten byggsanktionsavgifter om 25 309 kronor för att den lovåtgärden har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.
2. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgivits den avgiftsskyldige.

Byggsanktionsavgift: 25 309 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet
Lagfaren ägare för rubricerad fastighet påförs sanktionsavgift. Efter bygglovsenhetens tillsynsbesök konstaterades att huvudbyggnaden har rivits. Överträdelsen bedöms ha skett uppsåtligen innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar
att:
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL påförs ägarna till fastigheten byggsanktionsavgifter om 25 309 kronor för att den lovåtgärden har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.
2. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgivits den avgiftsskyldige.

Byggsanktionsavgift: 25 309 kronor (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§62 Rättelseföreläggande och byggsanktionsavgift - Ärendet utgår

§63 Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

Diarienummer BNS-2022 - 238

Alby 1:1, Tyresö 1:544, Raksta 1:3

Byggnadsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken ges, med stöd av 7 kap. 18 c § Miljöbalken för klippning av vass och slingerväxter vid badplats (Alby 1:1) och kanotled (Tyresö 1:544).
2. Dispens avslås från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap. 18 b § Miljöbalken för klippning av vass och slingerväxter vid skridskobanan (Raksta 1:3).

Avgift: 27 456 kronor (faktureras separat).
A 14.2 Strandskyddsdispens enligt miljöbalken, 13 728 kronor.
A 19.1 Avslag, avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp. Tidsuppskattning för kategorin strandskyddsdispens är 11 timmar. Handläggningskostnad per timme är 1 248 enligt 2022 års taxa.

Reservationer
Olof Wallentin (L) anmäler en skriftlig reservation (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Förslagna åtgärder ligger på fastigheterna Alby 1:1, Tyresö 1:753 samt Raksta 1:3. Strandskydd råder på platserna. Ansökan avser strandskyddsdispens för
klippning av vass och slingerväxter vid badplats, kanotled och skridskobana i
Albysjön. Bygglovsenheten föreslår att ansökan om strandskyddsdispens ska
beviljas för klippning av vass och slingerväxter vid badplats och kanotled.

Bygglovsenheten föreslår att ansökan om strandskyddsdispens ska avslås för
klippning av vass och slingerväxter vid skridskobana.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar
att:
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken ges, med stöd av 7 kap. 18 c § Miljöbalken för klippning av vass och slingerväxter vid badplats (Alby 1:1) och kanotled (Tyresö 1:544).
2. Dispens avslås från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap. 18 b § Miljöbalken för klippning av vass och slingerväxter vid skridskobanan (Raksta 1:3).

Avgift: 27 456 kronor (faktureras separat).
A 14.2 Strandskyddsdispens enligt miljöbalken, 13 728 kronor.
A 19.1 Avslag, avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp. Tidsuppskattning för kategorin strandskyddsdispens är 11 timmar. Handläggningskostnad per timme är 1 248 enligt 2022 års taxa.

Yrkanden
Olof Wallentin (L) yrkar att bifall till dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken ges, med stöd av 7 kap. 18 c § Mi ljöbalken för klippning av vass och slingerväxter vid badplats (Alby 1:1) och kanotled (Tyresö 1:544) samt för klippning av vass och slingerväxter vid skridskobanan (Raksta 1:3).

Mikael Onegård (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Henrik Mellström (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Christoffer Swahn (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Christer Crissmon (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Barbro Nordlöf (S) biträder Olof Wallentins (L) yrkande.
Peter Söderström (MP) biträder Olof Wallentins (L) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförand eförslaget.
Därefter ställer ordföranden frågan om byggnadsnämnden bifaller Olof Wallentins (L) yrkande.

Barbro Nordlöf (S) begär votering. Ordföranden meddelar att den som yrkar
bifall till ordförandeförslaget röstar ja och den som yrkar bifall till Olof Wallentins (L) yrkande röstar nej. Röstningsresultat: 6 ja och 3 nej, se bifogat omröstningsprotokoll. Byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Särskilda yttranden
Mikael Onegård (M) anmäler ett särskilt yttrande. [Ej inlämnat i tid för justering] Omröstningsprotokoll byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2022 - 12-13 Röstning § 64

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår
Mari Schaub-Iggström (S), ordf. X
Peter Söderlund (MP), 1:vice X
Mikael Onegård (M) 2:vice X
Barbro Nordlöf (S) X
Tommy Blomster (S) Christoffer Svahn (S) X
Olof Wallentin (L) X
Klas Torstensson (M) X
Christer Crissmon (C) X
Henrik Mellström (SD) X

Röstordning: Den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja
Den som yrkar bifall till Olof Wallentins (L) yrkande röstar nej

§64 Dispens från strandskydd för klippning av vass och slingerväxter

Diarienummer BNS-2022 - 238

Alby 1:1, Tyresö 1:544, Raksta 1:3

Byggnadsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken ges, med stöd av 7 kap. 18 c § Miljöbalken för klippning av vass och slingerväxter vid badplats (Alby 1:1) och kanotled (Tyresö 1:544).
2. Dispens avslås från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap. 18 b § Miljöbalken för klippning av vass och slingerväxter vid skridskobanan (Raksta 1:3).

Avgift: 27 456 kronor (faktureras separat).
A 14.2 Strandskyddsdispens enligt miljöbalken, 13 728 kronor.
A 19.1 Avslag, avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp. Tidsuppskattning för kategorin strandskyddsdispens är 11 timmar. Handläggningskostnad per timme är 1 248 enligt 2022 års taxa.

Reservationer
Olof Wallentin (L) anmäler en skriftlig reservation (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Förslagna åtgärder ligger på fastigheterna Alby 1:1, Tyresö 1:753 samt Raksta 1:3. Strandskydd råder på platserna. Ansökan avser strandskyddsdispens för
klippning av vass och slingerväxter vid badplats, kanotled och skridskobana i
Albysjön. Bygglovsenheten föreslår att ansökan om strandskyddsdispens ska
beviljas för klippning av vass och slingerväxter vid badplats och kanotled.

Bygglovsenheten föreslår att ansökan om strandskyddsdispens ska avslås för
klippning av vass och slingerväxter vid skridskobana.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar
att:
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken ges, med stöd av 7 kap. 18 c § Miljöbalken för klippning av vass och slingerväxter vid badplats (Alby 1:1) och kanotled (Tyresö 1:544).
2. Dispens avslås från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap. 18 b § Miljöbalken för klippning av vass och slingerväxter vid skridskobanan (Raksta 1:3).

Avgift: 27 456 kronor (faktureras separat).
A 14.2 Strandskyddsdispens enligt miljöbalken, 13 728 kronor.
A 19.1 Avslag, avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp. Tidsuppskattning för kategorin strandskyddsdispens är 11 timmar. Handläggningskostnad per timme är 1 248 enligt 2022 års taxa.

Yrkanden
Olof Wallentin (L) yrkar att bifall till dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken ges, med stöd av 7 kap. 18 c § Miljöbalken för klippning av vass och slingerväxter vid badplats (Alby 1:1) och kanotled (Tyresö 1:544) samt för klippning av vass och slingerväxter vid skridskobanan (Raksta 1:3).

Mikael Onegård (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Henrik Mellström (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Christoffer Swahn (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Christer Crissmon (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Barbro Nordlöf (S) biträder Olof Wallentins (L) yrkande.
Peter Söderström (MP) biträder Olof Wallentins (L) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförand eförslaget.
Därefter ställer ordföranden frågan om byggnadsnämnden bifaller Olof Wallentins (L) yrkande.

Barbro Nordlöf (S) begär votering. Ordföranden meddelar att den som yrkar
bifall till ordförandeförslaget röstar ja och den som yrkar bifall till Olof Wallentins (L) yrkande röstar nej. Röstningsresultat: 6 ja och 3 nej, se bifogat omröstningsprotokoll. Byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Särskilda yttranden
Mikael Onegård (M) anmäler ett särskilt yttrande. [Ej inlämnat i tid för justering] Omröstningsprotokoll byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2022 - 12-13 Röstning § 64

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår
Mari Schaub-Iggström (S), ordf. X
Peter Söderlund (MP), 1:vice X
Mikael Onegård (M) 2:vice X
Barbro Nordlöf (S) X
Tommy Blomster (S) Christoffer Svahn (S) X
Olof Wallentin (L) X
Klas Torstensson (M) X
Christer Crissmon (C) X
Henrik Mellström (SD) X

Röstordning: Den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja
Den som yrkar bifall till Olof Wallentins (L) yrkande röstar nej

§65 Dispens från strandskyddet för uppförande av fritidshus - Ärendet utgår

§66 Dataskyddsombud till byggnadsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2022/BN 0032 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Stefan Vallin, Säkerhetsstrateg inom ledning, informationssäkerhet och dataskydd, utses till dataskyddsombud för byggnadsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 1 januari 2023, och med längsta giltighetstid till och med den 31 december 2023, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Joakim Söderberg.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Stefan Vallin föreslås bli dataskyddsombud.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar
att:
1. Stefan Vallin, Säkerhetsstrateg inom ledning, informationssäkerhet och dataskydd, utses till dataskyddsombud för byggnadsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 1 januari 2023, och med längsta giltighetstid till och med den 31 december 2023, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Joakim Söderberg.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§67 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut fattade under oktober och november 2022 red ovisas i bifogad bilaga.

§68 Meddelanden

Diarienummer 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.

§69 Uppförande av mur - Ärendet utgår