Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2024-04-23

Sammanträde 2024-04-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Information från förvaltningen

Diarienummer 2024/BN 0001 001

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Monica Juneheim informerar om verksamheten och redovisar statistik för mars 2024.

2 Byggsanktionsavgift för att utan lov, startbesked och utan slutbesked ha påbörjat tillbyggnad på X och föreläggande om rättelse avseende tillbyggnad på X

Diarienummer BNS-2017-000729

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Med stöd av 1 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägarna till fastigheten X solidariskt byggsanktionsavgift om 69 530 kronor för att den lovpliktiga åtgärden tillbyggnad av enbostadshus har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Beskrivning av ärendet
I oktober 2017 inkom en bygglovsansökan om tillbyggnad, kort därefter kom det till bygglovsenhetens kännedom att tillbyggnaden redan var påbörjad. Ett bygglovsbeslut blev aldrig utfärdat eftersom sökanden inte skickade in underlag som kunde beviljas. Fastighetsägarna påfördes en byggsanktionsavgift om 34 765 kronor. Vid tillsynsbesök den 4 oktober 2023 kunde representanter för bygglovsenheten konstatera att tillbyggnaden finns kvar. 21 december 2023 skickades protokoll ut till fastighetsägarna samt möjlighet att skicka in yttrande gällande det utskickade protokollet. Inget yttrande har inkommit från fastighetsägarna. Eftersom ingen rättelse har gjorts tas nu dubbel sanktionsavgift ut.

3 Byggsanktionsavgift för att utan startbesked ha påbörjat rivning och sprängning på X

Diarienummer BNS-2022-000378

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Byggnadsnämnden beslutar att fastighetsägarna X solidariskt ska betala byggsanktionsavgift om 65 590 kronor med stöd av 11 kap. 51, 52, 57 och 60 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Beskrivning av ärendet
7 december 2021 beviljas bygglov för nybyggnad och rivning på fastigheten. Fritidshuset revs och omfattande sprängarbeten utfördes innan startbesked gavs. Fastighetsägarna påförs solidariskt byggsanktionsavgift om 69 530 kronor för att den lovpliktiga åtgärden tillbyggnad av enbostadshus har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

4 Byggsanktionsavgift för att utan lov och startbesked ha påbörjat byggnad av plank på fastighet X

Diarienummer BYGG-2024-000113

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Byggnadsnämnden beslutar att fastighetsägarna X solidariskt ska betala byggsanktionsavgift om 7 449 kronor med stöd av 11 kap. 51, 52, 57 och 60 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Beskrivning av ärendet
Bygglovsenheten har i samband med handläggning av bygglov för uppförande av plank och mur i ärende BYGG 2024-000052 uppmärksammat att ett plank uppförts utan bygglov och startbesked. Sökanden har valt att behålla planket genom att söka bygglov i efterhand vilket beviljats och påförs därför sanktionsavgift.

5 Anmälan av delegationsbeslut 2024

Diarienummer 2024/BN 0011

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Fattade delegationsbeslut redovisas i bilagor.

6 Meddelanden 2024

Diarienummer 2024/BN 0002 002

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden.


§21 Information från förvaltningen

Diarienummer 2024/BN 0001 001

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Monica Juneheim informerar om verksamheten och redovisar statistik från mars 2024.

§22 Byggsanktionsavgift för att utan lov, startbesked och utan slutbesked ha påbörjat tillbyggnad på X och föreläggande om rättelse avseende tillbyggnad på X

Diarienummer BNS-2017-000729

Byggnadsnämndens beslut
- Med stöd av 1 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägarna till fastigheten X solidariskt byggsanktionsavgift om 69 530 kronor för att den lovpliktiga åtgärden tillbyggnad av enbostadshus har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Beskrivning av ärendet
I oktober 2017 inkom en bygglovsansökan om tillbyggnad, kort därefter kom det till bygglovsenhetens kännedom att tillbyggnaden redan var påbörjad. Ett bygglovsbeslut blev aldrig utfärdat eftersom sökanden inte skickade in underlag som kunde beviljas. Fastighetsägarna påfördes en byggsanktionsavgift om 34 765 kronor. Vid tillsynsbesök den 4 oktober 2023 kunde representanter för bygglovsenheten konstatera att tillbyggnaden finns kvar. 21 december 2023 skickades protokoll ut till fastighetsägarna samt möjlighet att skicka in yttrande gällande det utskickade protokollet. Inget yttrande har inkommit från fastighetsägarna. Eftersom ingen rättelse har gjorts tas nu dubbel sanktionsavgift ut.

 

Beslut/Protokollsutdrag
§22_prot_20240423.pdf (119 kb)

§23 Byggsanktionsavgift för att utan startbesked ha påbörjat rivning och sprängning på X

Diarienummer BNS-2022-000378

Byggnadsnämndens beslut
- Byggnadsnämnden beslutar att fastighetsägarna X ska solidariskt betala byggsanktionsavgift om 65 590 kronor med stöd av 11 kap. 51, 52, 57 och 60 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Beskrivning av ärendet
7 december 2021 beviljas bygglov för nybyggnad och rivning på fastigheten X. Fritidshuset revs och omfattande sprängarbeten utfördes innan startbesked gavs. Fastighetsägarna påförs solidariskt byggsanktionsavgift om 69 530 kronor för att den lovpliktiga åtgärden tillbyggnad av enbostadshus har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

 

Beslut/Protokollsutdrag
§23_prot_20240423.pdf (119 kb)

§24 Byggsanktionsavgift för att utan lov och startbesked ha påbörjat byggnad av plank på fastighet X

Diarienummer BYGG-2024-000113

Byggnadsnämndens beslut
- Byggnadsnämnden beslutar att fastighetsägarna X solidariskt ska betala byggsanktionsavgift om 7 449 kronor med stöd av 11 kap. 51, 52, 57 och 60 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Beskrivning av ärendet
Bygglovsenheten har i samband med handläggning av bygglov för uppförande av plank och mur i ärende BYGG 2024-000052 uppmärksammat att ett plank uppförts utan bygglov och startbesked. Sökanden har valt att behålla planket genom att söka bygglov i efterhand vilket beviljats och påförs därför sanktionsavgift.

 

Beslut/Protokollsutdrag
§24_prot_20240423.pdf (119 kb)

§25 Anmälan av delegationsbeslut 2024

Diarienummer 2024/BN 0011

Byggnadsnämndens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Fattade delegationsbeslut redovisas i bilagor.

 

Beslut/Protokollsutdrag
§25_prot_20240423.pdf (118 kb)

§26 Meddelanden 2024

Diarienummer 2024/BN 0002 002

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden.