Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2023-05-10

Sammanträde 2023-05-10

Datum
Klockan
18:00
Plats
Mygdalen

1 Presentation om arbetsmiljö kopplad till afasi

Jörgen Oostdijk, medlem i Afasi föreningen, kommer och presenterar arbetsmiljön kopplad till hans situation med afasi.

2 Presentation HSL, hälso- och sjukvårdsorganisation

Dnr: 2023/KS 0175 001

Ärende 2

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Shyi Klint, medicinskt ansvarig sjuksköterska, kommer och berättar om HSL och om hälso-och sjukvårds organisation.

Bilagor
Hälso- och sjukvårdsorganisation.pdf

3 Presentation av Ledartröjor - hur Tyresö kommun kan förbättra kontakt och bemötande av Tyresöborna?

Ärende 3

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Eva Tinnerholm, kommunikatör, och Nadja Meidal, samhällsvägledare, presenterar om bakgrunden kring Ledartröjornas uppdrag att leda ett kommungemensamt område på uppdrag av kommunledningen. Det har tagits fram sju kommungemsamma områden där 14 medarbetare i kommunen (så kallade ledartröjor) har utsetts att arbeta med respektive område. Eva Tinnerholm och Nedja Mejdal har fått i uppdrag att undersöka hur Tyresö kommun kan förbättra kontakt och bemötande av Tyresöborna.

4 Redovisning av verksamhet för personligt ombud 2022

Dnr: 2021/ASN 0137 52

Ärende 4

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning som syftar till att målgruppen ska ha möjlighet att leva ett mer självständigt liv och ha möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor. Det personliga ombudet har en fristående ställning och arbetar på uppdrag av den enskilde. Funktionen finansieras med statsbidrag och verksamheten står under tillsyn av Länsstyrelsen.
Anna-Lena Engstedt, förvaltningschef arbetsmarknads- och socialnämnden, informerar om ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Redovisning personligt ombud 2022.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-01-24 § 16.docx

5 Presentation om Svar på revisionsskrivelse gällande samverkan mellan socialtjänst, skola och fritidsverksamhet i hanteringen av barn och unga i behov av särskilt stöd

Dnr: 2023/KS 0177

Ärende 5

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ernst & Young har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning med syfte att bedöma om kommunen bedriver ett ändamålsenligt samverkansarbete kring barn och unga i behov av särskilt stöd, om kommunen lever upp till åtagandena i enlighet med BUS-överenskommelsen, samt i vilken utsträckning kommunen deltar i och arbetar med SIG och SSPF.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har arbetat fram ett svar med kommentarer till de rekommendationer som lämnas i revisionsrapporten.
Anna-Lena Engstedt, förvaltningschef arbetsmarknads- och socialnämnden, kommer och berättar om arbetsmarknads- och socialförvaltningens svar.

Bilagor
§ 27 Granskning av samverkan mellan socialtjänst skola och fritidsverksamhet i hanteringen av barn och unga i behov av särskilt stöd.pdf
§ 27 Revisionsskrivelse Granskning av samverkan (1).pdf
§ 27 Tjänsteskrivelse - Svar på revisionsrapport om samverkan Arbetsmarkands-och socialnämnden.pdf
§ 27 Tjänsteskrivelse svar på revisionsrapport om samverkan kultur- och frotidsnämnden.pdf
§ 27 Tjänsteskrivelse, svar på revisionsrapport om samverkan barn- och utbildningsnämnden.docx

6 Bedömning av Tillgänglighetsbeskrivning från Bygglovsenheten

Dnr: 2023/KS 0165 001

Ärende 6

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Kommunala tillgänglighetsrådets bedömning antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådet har fått en förfrågan från bygglovsenheten att hjälpa enheten göra en bedömning angående ett ärende där sökanden ska bygga om Kumla skola. Rådets bedömning läggs som en bilaga.

Bilagor
§ 28 Info från bygglovsenheten.docx
Bedömning.pdf

7 Behovsanalys nytt vård- och omsorgsboende

Dnr: 2023/ÄON 0062

Ärende 7

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådet får ta del av behovsanalys en planering av vård- och omsorgsplatser. Samrådsgruppen instämmer i förvaltningens analys att ett nytt boende bör uppföras centrumnära. Inte minst eftersom det i stor utsträckning handlar om personer med demenssjukdom som har störst förutsättning att kunna engagera sig i meningsfulla aktiviteter och umgås med andra människor om de får bo kvar i sin kända närmiljö.

8 Hyressättning av LSS-bostäder

Dnr: 2023/ÄON 0036

Ärende 8

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.
- Kommunala tillgänglighetsrådets skrivelse skickas till Kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av äldre- och omsorgsnämnden har förvaltningen genomfört en utredning och föreslår en enhetlig princip för hyressättning av kommunala LSS-bostäder, det vill säga bostad enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den viktigaste utgångspunkten för förslag till hyressättning är att modellen innebär enhetliga principer och likabehandling. Det är också viktigt med tydliga riktlinjer och att administrationen förenklas.

Hyresmodellen baseras på likabehandlingsprincipen och utgår från bruksvärdesprincipen, det vill säga att hyressättningen sker utifrån gällande bruksvärdeshyra för allmännyttan i Tyresö. Förslaget innebär hyreshöjningar för de flesta boende men dessa begränsas genom förslag på hyrestak samt trappningsregel. Den nya hyressättningen föreslås gälla från 1 januari 2024.

Tjänsteskrivelsen har lämnats till kommunala tillgänglighetsrådet för synpunkter. Protokollsutdrag och eventuellt yttrande från rådet biläggs ärendet.

9 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2023

Dnr: 2023/KS 0056 007

Ärende 9

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådets ordförande har delegation att besluta om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen.
Ansökningar som kommit in:
- Fredagsfys, ansökan om gruppbostäder
- Fredagsfys, ansökan om bidrag för sommaraktiviteter 2023
- Ansökan om bidrag från KTR gällande lättläst
- Ansökan om VIP
- Tyresö festivalen
- Fritidsbaken Tyresö, Ansökan om ekonomisk medel

Fattade delegationsbeslut är under utarbetande.

10 Delårsrapport 1 2023 för äldre- och omsorgsnämnden

Dnr: 2023/ÄON 0069

Ärende 10

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapport för tertial 1 2023 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5) med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2023.

Handlingar under utarbetande (kommer till mötet 10 maj).

11 Meddelande till kommunala tillgänglighetsrådet 2023

Dnr: 2022/KS 0404 001

Ärende 11

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet redovisas, se bifogade handlingar.
- Uppföljningsrapport Funkisgruppen
- Återrapportering av Lindalens boendestöd
- Naturguidning vid Kolardammarna
- Ej verkställda beslut inom LSS och SoL
- Redovisning av statsbidrag, äldre- och omsorgsförvaltningen
- Redovisning av statsbidrag, arbetsmarknads- och socialförvaltningen
- Behovsanalys Korttidsvistelse utredning
- Detaljplan Hällebo, Näsby
- Brukarundersökning MÄF
- Ny text på kommunens hemsida om kommunala tillgänglighetsrådet

Bilagor
§ 33 Uppföljningsrapport Funkisgruppen 2023 (2).pdf
§ 33 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-03-20 § 23.pdf
Tjänsteskrivelse återapportering åtgärder vid brister inom boendestöd vid Lindalens Omsorg AB (4).pdf
19 april 2023. Naturguidning vid Kolardammarna - rullstolsanpassad.docx
§ 33 Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut mars 2023.pdf
§ 33 Ej verkställda beslut SoL äldre- och omsorgsnämnden 2023 mars (1).pdf
§ 33 Ej verkställda beslut LSS äldre- och omsorgsnämnden 2023 mars.pdf
Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag äldre- och omsorgsnämnden 2022 (5).pdf
Bilaga sökta statsbidrag äldre- och omsorgsnämnden 2022 (3).pdf
Tjänsteskrivelse - Redovisning statsbidrag arbetsmarknads- och socialnämnden 2022.pdf.pdf
Bilaga - Statsbidrag inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden 2022.pdf
Brukarundersökning MÄF 2022 (1).pdf
Tjänsteskrivelse antagande för detaljplan Hällebo, Näsby 4.221.pdf

12 Övriga frågor kommunala tillgänglighetsrådet 2023

Dnr: 2022/KS 0409

Ärende 12

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Övriga frågor behandlas.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet behandlas.