Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2023-05-10

Sammanträde 2023-05-10

Datum
Klockan
18:00
Plats
Mygdalen

1 Presentation om arbetsmiljö kopplad till afasi

Jörgen Oostdijk, medlem i Afasi föreningen, kommer och presenterar arbetsmiljön kopplad till hans situation med afasi.

2 Presentation HSL, hälso- och sjukvårdsorganisation

Dnr: 2023/KS 0175 001

Ärende 2

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Shyi Klint, medicinskt ansvarig sjuksköterska, kommer och berättar om HSL och om hälso-och sjukvårds organisation.

Bilagor
Hälso- och sjukvårdsorganisation.pdf

3 Presentation av Ledartröjor - hur Tyresö kommun kan förbättra kontakt och bemötande av Tyresöborna?

Ärende 3

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Eva Tinnerholm, kommunikatör, och Nadja Meidal, samhällsvägledare, presenterar om bakgrunden kring Ledartröjornas uppdrag att leda ett kommungemensamt område på uppdrag av kommunledningen. Det har tagits fram sju kommungemsamma områden där 14 medarbetare i kommunen (så kallade ledartröjor) har utsetts att arbeta med respektive område. Eva Tinnerholm och Nedja Mejdal har fått i uppdrag att undersöka hur Tyresö kommun kan förbättra kontakt och bemötande av Tyresöborna.

4 Redovisning av verksamhet för personligt ombud 2022

Dnr: 2021/ASN 0137 52

Ärende 4

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning som syftar till att målgruppen ska ha möjlighet att leva ett mer självständigt liv och ha möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor. Det personliga ombudet har en fristående ställning och arbetar på uppdrag av den enskilde. Funktionen finansieras med statsbidrag och verksamheten står under tillsyn av Länsstyrelsen.
Anna-Lena Engstedt, förvaltningschef arbetsmarknads- och socialnämnden, informerar om ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Redovisning personligt ombud 2022.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-01-24 § 16.docx

5 Presentation om Svar på revisionsskrivelse gällande samverkan mellan socialtjänst, skola och fritidsverksamhet i hanteringen av barn och unga i behov av särskilt stöd

Dnr: 2023/KS 0177

Ärende 5

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ernst & Young har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning med syfte att bedöma om kommunen bedriver ett ändamålsenligt samverkansarbete kring barn och unga i behov av särskilt stöd, om kommunen lever upp till åtagandena i enlighet med BUS-överenskommelsen, samt i vilken utsträckning kommunen deltar i och arbetar med SIG och SSPF.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har arbetat fram ett svar med kommentarer till de rekommendationer som lämnas i revisionsrapporten.
Anna-Lena Engstedt, förvaltningschef arbetsmarknads- och socialnämnden, kommer och berättar om arbetsmarknads- och socialförvaltningens svar.

Bilagor
§ 27 Granskning av samverkan mellan socialtjänst skola och fritidsverksamhet i hanteringen av barn och unga i behov av särskilt stöd.pdf
§ 27 Revisionsskrivelse Granskning av samverkan (1).pdf
§ 27 Tjänsteskrivelse - Svar på revisionsrapport om samverkan Arbetsmarkands-och socialnämnden.pdf
§ 27 Tjänsteskrivelse svar på revisionsrapport om samverkan kultur- och frotidsnämnden.pdf
§ 27 Tjänsteskrivelse, svar på revisionsrapport om samverkan barn- och utbildningsnämnden.docx

6 Bedömning av Tillgänglighetsbeskrivning från Bygglovsenheten

Dnr: 2023/KS 0165 001

Ärende 6

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Kommunala tillgänglighetsrådets bedömning antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådet har fått en förfrågan från bygglovsenheten att hjälpa enheten göra en bedömning angående ett ärende där sökanden ska bygga om Kumla skola. Rådets bedömning läggs som en bilaga.

Bilagor
§ 28 Info från bygglovsenheten.docx
Bedömning.pdf

7 Behovsanalys nytt vård- och omsorgsboende

Dnr: 2023/ÄON 0062

Ärende 7

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådet får ta del av behovsanalys en planering av vård- och omsorgsplatser. Samrådsgruppen instämmer i förvaltningens analys att ett nytt boende bör uppföras centrumnära. Inte minst eftersom det i stor utsträckning handlar om personer med demenssjukdom som har störst förutsättning att kunna engagera sig i meningsfulla aktiviteter och umgås med andra människor om de får bo kvar i sin kända närmiljö.

8 Hyressättning av LSS-bostäder

Dnr: 2023/ÄON 0036

Ärende 8

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.
- Kommunala tillgänglighetsrådets skrivelse skickas till Kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av äldre- och omsorgsnämnden har förvaltningen genomfört en utredning och föreslår en enhetlig princip för hyressättning av kommunala LSS-bostäder, det vill säga bostad enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den viktigaste utgångspunkten för förslag till hyressättning är att modellen innebär enhetliga principer och likabehandling. Det är också viktigt med tydliga riktlinjer och att administrationen förenklas.

Hyresmodellen baseras på likabehandlingsprincipen och utgår från bruksvärdesprincipen, det vill säga att hyressättningen sker utifrån gällande bruksvärdeshyra för allmännyttan i Tyresö. Förslaget innebär hyreshöjningar för de flesta boende men dessa begränsas genom förslag på hyrestak samt trappningsregel. Den nya hyressättningen föreslås gälla från 1 januari 2024.

Tjänsteskrivelsen har lämnats till kommunala tillgänglighetsrådet för synpunkter. Protokollsutdrag och eventuellt yttrande från rådet biläggs ärendet.

9 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2023

Dnr: 2023/KS 0056 007

Ärende 9

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådets ordförande har delegation att besluta om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen.
Ansökningar som kommit in:
- Fredagsfys, ansökan om gruppbostäder
- Fredagsfys, ansökan om bidrag för sommaraktiviteter 2023
- Ansökan om bidrag från KTR gällande lättläst
- Ansökan om VIP
- Tyresö festivalen
- Fritidsbaken Tyresö, Ansökan om ekonomisk medel

Fattade delegationsbeslut är under utarbetande.

10 Delårsrapport 1 2023 för äldre- och omsorgsnämnden

Dnr: 2023/ÄON 0069

Ärende 10

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapport för tertial 1 2023 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5) med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2023.

Handlingar under utarbetande (kommer till mötet 10 maj).

11 Meddelande till kommunala tillgänglighetsrådet 2023

Dnr: 2022/KS 0404 001

Ärende 11

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet redovisas, se bifogade handlingar.
- Uppföljningsrapport Funkisgruppen
- Återrapportering av Lindalens boendestöd
- Naturguidning vid Kolardammarna
- Ej verkställda beslut inom LSS och SoL
- Redovisning av statsbidrag, äldre- och omsorgsförvaltningen
- Redovisning av statsbidrag, arbetsmarknads- och socialförvaltningen
- Behovsanalys Korttidsvistelse utredning
- Detaljplan Hällebo, Näsby
- Brukarundersökning MÄF
- Ny text på kommunens hemsida om kommunala tillgänglighetsrådet

Bilagor
§ 33 Uppföljningsrapport Funkisgruppen 2023 (2).pdf
§ 33 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-03-20 § 23.pdf
Tjänsteskrivelse återapportering åtgärder vid brister inom boendestöd vid Lindalens Omsorg AB (4).pdf
19 april 2023. Naturguidning vid Kolardammarna - rullstolsanpassad.docx
§ 33 Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut mars 2023.pdf
§ 33 Ej verkställda beslut SoL äldre- och omsorgsnämnden 2023 mars (1).pdf
§ 33 Ej verkställda beslut LSS äldre- och omsorgsnämnden 2023 mars.pdf
Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag äldre- och omsorgsnämnden 2022 (5).pdf
Bilaga sökta statsbidrag äldre- och omsorgsnämnden 2022 (3).pdf
Tjänsteskrivelse - Redovisning statsbidrag arbetsmarknads- och socialnämnden 2022.pdf.pdf
Bilaga - Statsbidrag inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden 2022.pdf
Brukarundersökning MÄF 2022 (1).pdf
Tjänsteskrivelse antagande för detaljplan Hällebo, Näsby 4.221.pdf

12 Övriga frågor kommunala tillgänglighetsrådet 2023

Dnr: 2022/KS 0409

Ärende 12

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Övriga frågor behandlas.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet behandlas.

§25 Presentation om arbetsmiljö kopplad till afasi

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Jörgen Oostdijk, medlem i Afasi förbundet, kommer och presenterar arbetsmiljön kopplad till hans situation med afasi.

Bilagor
synpunkter afasi.pdf

§26 Presentation HSL, hälso- och sjukvårdsorganisation

Diarienummer 2023/KS 0175 001

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Ärendet bordläggs till ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Shyi Klint, medicinskt ansvarig sjuksköterska, kommer och berättar om HSL och om hälso-och sjukvårds organisationen.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala tillgänglighetsrådet bordlägger ärendet till ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala tillgänglighetsrådet vill bordlägga ärendet och finner att kommunala tillgänglighetsrådet beslutar enligt förslaget.

Bilagor
Hälso- och sjukvårdsorganisation.pdf

§27 Presentation av Ledartröjor - hur Tyresö kommun kan förbättra kontakt och

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Eva Tinnerholm, kommunikatör, och Nadja Meidal, samhällsvägledare, presenterar om bakgrunden kring Ledartröjornas uppdrag att leda ett kommungemensamt område på uppdrag av kommunledningen. Det har tagits fram sju kommungemsamma områden där 14 medarbetare i kommunen (så kallade ledartröjor) har utsetts att arbeta med respektive område. Eva Tinnerholm och Nedja Mejdal har fått i uppdrag att undersöka hur Tyresö kommun kan förbättra kontakt och bemötande av Tyresöborna.

§28 Redovisning av verksamhet för personligt ombud 2022

Diarienummer 2021/ASN 0137 52

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning som syftar till att målgruppen ska ha möjlighet att leva ett mer självständigt liv och ha möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor. Det personliga ombudet har en fristående ställning och arbetar på uppdrag av den enskilde. Funktionen finansieras med statsbidrag och verksamheten står under tillsyn av Länsstyrelsen.

Anna-Lena Engstedt, förvaltningschef arbetsmarknads- och socialnämnden, informerar om ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Redovisning personligt ombud 2022.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-01-24 § 16.docx

§29 Presentation om Svar på revisionsskrivelse gällande samverkan mellan

Diarienummer 2023/KS 0177

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ernst & Young har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning med syfte att bedöma om kommunen bedriver ett ändamålsenligt samverkansarbete kring barn och unga i behov av särskilt stöd, om kommunen lever upp till åtagandena i enlighet med BUS-överenskommelsen, samt i vilken utsträckning kommunen deltar i och arbetar med SIG och SSPF.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har arbetat fram ett svar med kommentarer till de rekommendationer som lämnas i revisionsrapporten.
Anna-Lena Engstedt, förvaltningschef arbetsmarknads- och socialnämnden, kommer och berättar om arbetsmarknads- och socialförvaltningens svar.

Bilagor
§ 27 Granskning av samverkan mellan socialtjänst skola och fritidsverksamhet i hanteringen av barn och unga i behov av särskilt stöd.pdf
§ 27 Revisionsskrivelse Granskning av samverkan (1).pdf
§ 27 Tjänsteskrivelse - Svar på revisionsrapport om samverkan Arbetsmarkands-och socialnämnden.pdf
§ 27 Tjänsteskrivelse svar på revisionsrapport om samverkan kultur- och frotidsnämnden.pdf
§ 27 Tjänsteskrivelse, svar på revisionsrapport om samverkan barn- och utbildningsnämnden.docx
4 Tjänsteskrivelse - kommungemensamt svar på revisionsrapport om samverkan.pdf

§30 Bedömning av Tillgänglighetsbeskrivning från Bygglovsenheten

Diarienummer 2023/KS 0165 001

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Kommunala tillgänglighetsrådets bedömning antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådet har fått en förfrågan från bygglovsenheten att hjälpa enheten göra en bedömning angående ett ärende där sökanden ska bygga om Kumla skola. Rådets bedömning läggs som en bilaga.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala tillgänglighetsrådet beslutar att Kommunala tillgänglighetsrådets bedömning antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala tillgänglighetsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala tillgänglighetsrådet bifaller det.

Bilagor
§ 28 Info från bygglovsenheten.docx
§ 28 Planritning-A-40-1-A200 rev A.pdf
§ 28 Tillgänglighetsbeskrivning-Kumla skola hus A_Tyresö kommun - TIL 2023-03-29 (002).pdf
Bedömning.pdf

§31 Behovsanalys nytt vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2023/ÄON 0062

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådet får ta del av behovsanalys en planering av vård- och omsorgsplatser. Samrådsgruppen instämmer i förvaltningens analys att ett nytt boende bör uppföras centrumnära. Inte minst eftersom det i stor utsträckning handlar om personer med demenssjukdom som har störst förutsättning att kunna engagera sig i meningsfulla aktiviteter och umgås med andra människor om de får bo kvar i sin kända närmiljö.

§32 Hyressättning av LSS-bostäder

Diarienummer 2023/ÄON 0036

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
1. Informationen noteras.
2. Rådets yttrande antas och biläggs i ärendet

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av äldre- och omsorgsnämnden har förvaltningen genomfört en utredning och föreslår en enhetlig princip för hyressättning av kommunala LSS-bostäder, det vill säga bostad enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den viktigaste utgångspunkten för förslag till hyressättning är att modellen innebär enhetliga principer och likabehandling. Det är också viktigt med tydliga riktlinjer och att administrationen förenklas.

Hyresmodellen baseras på likabehandlingsprincipen och utgår från bruksvärdesprincipen, det vill säga att hyressättningen sker utifrån gällande bruksvärdeshyra för allmännyttan i Tyresö. Förslaget innebär hyreshöjningar för de flesta boende men dessa begränsas genom förslag på hyrestak samt trappningsregel. Den nya hyressättningen föreslås gälla från 1 januari 2024.
Tjänsteskrivelsen har lämnats till kommunala tillgänglighetsrådet för synpunkter. Protokollsutdrag och eventuellt yttrande från rådet biläggs ärendet.
Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) är starkt kritiska till förslaget som innebär att kommunen ökar hyresintäkterna från LSS bostäder och inför en förändrad hyressättningsmodell som innebär höjda hyror för de flesta av hyresgästerna.
KTR föreslår att äldre- och omsorgsförvaltningen återremitterar ärendet och att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till enhetlig hyressättningsmodell som innebär en skälig hyra och som och inte ökar kommunens hyresintäkter för LSS bostäder.

Rådets skrivelse bifogas i ärendet.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala tillgänglighetsrådet beslutar att:
1. Informationen noteras.
2. Rådets yttrande antas och biläggs i ärendet

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala tillgänglighetsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala tillgänglighetsrådet bifaller det.

Bilagor
KTR Yttrande ny hyressättningsmodell LSS bostäder 2023-05-01.pdf
Hyressättning tjut.pdf

§33 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2023

Diarienummer 2023/KS 0056 007

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådets ordförande har delegation att besluta om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen.

Bifall:
- Fredagsfys ansökan om sommarktiviteter 2023
- Omsorg om personer med funktionsnedsättning kommunal utförares ansökan om lättläst
Avslag:
- Fredagsfys ansökan om gruppbostäder
- Omsorg om personer med funktionsnedsättning kommunal utförares ansökan om VIP
- Tyresö festivalens ansökan
- Fritidsbaken Tyresös ansökan om ekonomisk medel

Avslagsbesluten är under utarbetande.


Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala tillgänglighetsrådet beslutar att anmälda delegationsbeslut noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala tillgänglighetsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala tillgänglighetsrådet bifaller det.

Bilagor
Ansökan gruppbostäder 5b 5c 2023.pdf
Sommarlovsaktiviteter 2023 Tyresö funktionsnedsatta barn och unga (1).pdf
Ansökan om medel ur KTR för VIP.docx
Kostnad för VIP-kurs ansökan KTR.docx
Ansökan om bidrag från KTR gällande lättläst.docx
Ansökan Kommunala tillgänglighetsrådet.docx
Ansökan om medel från Kommunala funktionshinderrådet till Fritidsbanken Tyresö.docx
Deelgationsbeslut bifall.pdf
delegationsbeslut bifall.pdf

§34 Delårsrapport 1 2023 för äldre- och omsorgsnämnden

Diarienummer 2023/ÄON 0069

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Ärendet bordläggs till ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapport för tertial 1 2023 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5) med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala tillgänglighetsrådet beslutar att ärendet bordläggs till ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala tillgänglighetsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala tillgänglighetsrådet bifaller det.

§35 Meddelande till kommunala tillgänglighetsrådet 2023

Diarienummer 2022/KS 0404 001

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet redovisas, se bifogade handlingar.
- Uppföljningsrapport Funkisgruppen
- Återrapportering av Lindalens boendestöd
- Naturguidning vid Kolardammarna
- Ej verkställda beslut inom LSS och SoL
- Redovisning av statsbidrag, äldre- och omsorgsförvaltningen
- Redovisning av statsbidrag, arbetsmarknads- och socialförvaltningen
- Behovsanalys Korttidsvistelse utredning
- Detaljplan Hällebo, Näsby
- Brukarundersökning MÄF
- Ny text på kommunens hemsida om kommunala tillgänglighetsrådet

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala tillgänglighetsrådet beslutar att meddelandena noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala tillgänglighetsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala tillgänglighetsrådet bifaller det.

Bilagor
§ 33 Uppföljningsrapport Funkisgruppen 2023 (2).pdf
§ 33 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-03-20 § 23.pdf
Tjänsteskrivelse återapportering åtgärder vid brister inom boendestöd vid Lindalens Omsorg AB (4).pdf
19 april 2023. Naturguidning vid Kolardammarna - rullstolsanpassad.docx
§ 33 Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut mars 2023.pdf
§ 33 Ej verkställda beslut SoL äldre- och omsorgsnämnden 2023 mars (1).pdf
§ 33 Ej verkställda beslut LSS äldre- och omsorgsnämnden 2023 mars.pdf
Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag äldre- och omsorgsnämnden 2022 (5).pdf
Bilaga sökta statsbidrag äldre- och omsorgsnämnden 2022 (3).pdf
Tjänsteskrivelse - Redovisning statsbidrag arbetsmarknads- och socialnämnden 2022.pdf.pdf
Bilaga - Statsbidrag inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden 2022.pdf
Behovsanalys korttidsvistelse_beredning.docx
Brukarundersökning MÄF 2022 (1).pdf
Tjänsteskrivelse antagande för detaljplan Hällebo, Näsby 4.221.pdf

§36 Övriga frågor kommunala tillgänglighetsrådet 2023

Diarienummer 2022/KS 0409

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Övriga frågor noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet behandlas.
- Afasiförenigens synpunkter om fysisk miljö
- Externa ekonomiska tilldelade medel 2022 avseende fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Ordförande återkommer.
- Representant från RTP frågar om det finns möjlighet för rum/lokal för föreningsmöten samt hur man tar frågan vidare.