Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2023-10-11

Sammanträde 2023-10-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Mygdalen

1 Information från kommunstyrelsens ordförande

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson informerar.

2 Information från personligt ombud

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Personligt ombud Lilly Larsson kommer och informerar om sin verksamhet.

3 Nominering till kommunala tillgänglighetsrådet 2023,

Diarienummer 2022/KS 0410 001

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
* Lena Byttner godkänns som representant för DHR hos kommunala tillgänglighetsrådet.

Beskrivning av ärendet
DHR nominerar Lena Byttner till representant i kommunala tillgänglighetsrådet.

4 Information från äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2023/KS 0055 002

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Chef för äldre- och omsorgsförvaltningen; John Henriksson, informerar muntligen om vad som händer på förvaltningen.

Memoplanners: Information önskas kring om alla har fått dessa, även privata utförare.

5 Information från Barn- och utbildningsförvaltningen

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Representant från barn- och utbildningsförvaltningen har bjudits in för att informera om organisationen och strukturen i kommunen.

6 Tillgänglighetsplan 2024

Diarienummer 2023/KS 0319 003

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till kommunstyrelsen
* Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2024 behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet har tagit fram förslag till tillgänglighetsplan för åren 2024-2025.

Kommunala funktionshindersrådet föreslår kommunstyrelsen att besluta att
tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2024 behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan samt att kommunövergripande förslag till aktiviteter 2024 behandlas av kommunstyrelsen

Handlingar är under utarbetande

7 Sammanträdesplan 2024

Diarienummer 2023/KS 0321 001

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
* Sammanträdesplanen för 2024 antas

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till sammanträdesplan för kommunala tillgänglighetsrådet 2024
har tagits fram. Sammanträdena föreslås äga rum följande datum 2024.
Onsdag 7/2, Onsdag 6/3 reservdatum, Onsdag 10/4, Onsdag 5/6, Onsdag
21/8, Onsdag 2/10, Onsdag 27/11.

Bilagor
Årshjul KFR.docx

8 Hyressättning av LSS bostäder

Diarienummer 2022/KS 0049 001

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
* Kommunala tillgänglighetsrådets yttrande antas och lämnas till äldre- och omsorgsförvaltningen.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av äldre- och omsorgsnämnden har förvaltningen genomfört en utredning och föreslår en enhetlig princip för hyressättning av kommunala LSS-bostäder, det vill säga bostad enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) är starkt kritiska till förslaget, se bifogat yttrande.

Yttrandet är under utarbetande.

9 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2023

Diarienummer 2023/KS 0056 007

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådets ordförande har delegation att besluta om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen.
Fattade delegationsbeslut bifogas.

Bilagor
Delegationsbeslut.pdf

10 Meddelande till kommunala tillgänglighetsrådet 2023

Diarienummer 2022/KS 0404 001

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
* Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet redovisas, se bifogade handlingar.

Delårsrapporter 2 samt bilagor 1-11
Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS från ASN och ÄON

Svar till kommunens revisorer från äldre- och omsorgsnämnden på brukarundersökning inom funktionsnedsättningsområdet LSS 2022
Återrapportering till äldre- och omsorgsnämnden Tärningen gruppbostad LSS
Rapporter från Naturguidningar

Bilagor
Ej verkställda beslut LSS äldre- och omsorgsnämnden 2023 mars.pdf
Ej verkställda beslut SoL äldre- och omsorgsnämnden 2023 mars.pdf
Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut mars 2023.pdf
Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL.pdf
Delårsrapport 2 kultur-och fritidsförvaltningen 2023.pdf
4 Delårsrapport 2 2023 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Delårsrapport 2 BUN 2023.pdf
Delårsrapport 2 GVN 2023.pdf
Delårsrapport 2 2023 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Särskilt yttrande (M) (KD) (SD) arbetsmarknads- och socialnämnden 2023-09-26 § 65.pdf
4 Bilaga 1. Politiska uppdrag En meningsfull vardag och fritid.pdf
4 Bilaga 2. Politiska uppdrag Förskola skola.pdf
4 Bilaga 3. Politiska uppdrag; Omsorg för Tyresös äldre och funktionsnedsatta.pdf
4 Bilaga 4. Politiskt uppdrag Bostäder och hållbar infrastruktur i hela Tyresö.pdf
4 Bilaga 5. Politiskt uppdrag minskade klimatutsläpp stärkt park och naturmiljö.pdf
4 Bilaga 6. Politiskt uppdrag Ordning och reda i ekonomin.pdf
4 Bilaga 7. Politiskt uppdrag ökad trygghet uppföljning.pdf
4 Bilaga 8. Politiskt uppdrag övergripande att arbeta kommungemensamt uppföljning.pdf
4 Bilaga 9. Politiskt uppdrag Framtidens Tyresö Gymnasium och ökad sysselsättning.pdf
§ 81 Bilaga 10. Tabell politiska uppdrag.pdf
§ 81 Bilaga 11. Uppföljning Kompetensförsörjningsstrategi.pdf
3 Skrivelse från revisorerna ÄON.pdf
3 Tjänsteskrivelse Svar brukarundersökning LSS 2022.pdf
3 Svar kommunens revisorer brukarundersökning LSS 2022.pdf
2 Granskningsrapport Tärningens gruppbostad PDF.pdf
2 Tjänsteskrivelse återrapportering Tärningens GB.pdf
2 Åtgärdsplan gruppboende Tärningen Nytida 230905.pdf
3 okt 2023. Rullstolsanpassad naturguidning vid Barnsjön.pdf
7 sep 2023. Naturguidning vid Kolardammarna - rullstolsanpassad.docx
Bilagor
10 § 81 Bilaga 10. Tabell politiska uppdrag.pdf (161 kb) 10 § 81 Bilaga 11. Uppföljning Kompetensförsörjningsstrategi.pdf (619 kb) 10 2 Granskningsrapport Tärningens gruppbostad PDF.pdf (572 kb) 10 2 Tjänsteskrivelse återrapportering Tärningens GB.pdf (74 kb) 10 2 Åtgärdsplan gruppboende Tärningen Nytida 230905.pdf (101 kb) 10 3 okt 2023. Rullstolsanpassad naturguidning vid Barnsjön.pdf (84 kb) 10 3 Skrivelse från revisorerna ÄON.pdf (10 kb) 10 3 Svar kommunens revisorer brukarundersökning LSS 2022.pdf (95 kb) 10 3 Tjänsteskrivelse Svar brukarundersökning LSS 2022.pdf (76 kb) 10 4 Bilaga 1. Politiska uppdrag En meningsfull vardag och fritid.pdf (530 kb) 10 4 Bilaga 2. Politiska uppdrag Förskola skola.pdf (575 kb) 10 4 Bilaga 3. Politiska uppdrag; Omsorg för Tyresös äldre och funktionsnedsatta.pdf (386 kb) 10 4 Bilaga 4. Politiskt uppdrag Bostäder och hållbar infrastruktur i hela Tyresö.pdf (544 kb) 10 4 Bilaga 5. Politiskt uppdrag minskade klimatutsläpp stärkt park och naturmiljö.pdf (538 kb) 10 4 Bilaga 6. Politiskt uppdrag Ordning och reda i ekonomin.pdf (556 kb) 10 4 Bilaga 7. Politiskt uppdrag ökad trygghet uppföljning.pdf (309 kb) 10 4 Bilaga 8. Politiskt uppdrag övergripande att arbeta kommungemensamt uppföljning.pdf (488 kb) 10 4 Bilaga 9. Politiskt uppdrag Framtidens Tyresö Gymnasium och ökad sysselsättning.pdf (379 kb) 10 4 Delårsrapport 2 2023 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf (534 kb) 10 7 sep 2023. Naturguidning vid Kolardammarna - rullstolsanpassad.pdf (107 kb) 10 Delårsrapport 2 2023 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (1 348 kb) 10 Delårsrapport 2 BUN 2023.pdf (652 kb) 10 Delårsrapport 2 GVN 2023.pdf (652 kb) 10 Delårsrapport 2 kultur-och fritidsförvaltningen 2023.pdf (401 kb) 10 Ej verkställda beslut LSS äldre- och omsorgsnämnden 2023 mars.pdf (141 kb) 10 Ej verkställda beslut SoL äldre- och omsorgsnämnden 2023 mars.pdf (107 kb) 10 Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL.pdf (86 kb) 10 Särskilt yttrande (M) (KD) (SD) arbetsmarknads- och socialnämnden 2023-09-26 § 65.pdf (43 kb) 10 Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut mars 2023.pdf (85 kb)

11 Övriga frågor kommunala tillgänglighetsrådet 2023

Diarienummer 2022/KS 0409

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
* Övriga frågor noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet behandlas.

§48 Information från kommunstyrelsens ordförande - Ärendet utgår

§49 Information från personligt ombud - Ärendet utgår

§50 Nominering till kommunala tillgänglighetsrådet 2023

Diarienummer 2022/KS 0410 001

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
* Lena Byttner godkänns som representant för DHR hos kommunala tillgänglighetsrådet.

Beskrivning av ärendet
DHR nominerar Lena Byttner till representant i kommunala tillgänglighetsrådet.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala tillgänglighetsrådet beslutar att:
* Lena Byttner godkänns som representant för DHR hos kommunala tillgänglighetsrådet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala tillgänglighetsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala tillgänglighetsrådet bifaller det.

Bilagor
nominering till kommunala tillgänglighetsrådet.pdf

§51 Information från Barn- och utbildningsförvaltningen

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Representanter från barn- och utbildningsförvaltningen har bjudits in för att informera om organisationen och strukturen i kommunen.

Föredraganden är Linda Mattsson, verksamhetschef, samt Gunilla Sundgren, verksamhetschef.

§52 Information från äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2023/KS 0055 002

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Karl-Petter Lööw, enhetschef på äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar muntligen om vad som händer på förvaltningen.

§53 Tillgänglighetsplan 2024

Diarienummer 2023/KS 0319 003

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
* Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådet ska ta fram förslag till aktiviteter för tillgänglighetsplanen för år 2024.

Då listan över föreslagna aktiviteter inte ansågs färdigställd föreslog ordförande Susann Ronström (S) att ärendet återremitteras för ytterligare beredning av kommunala tillgänglighetsrådet.

Ordförandeförslag
Kommunala tillgänglighetsrådets ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala tillgänglighetsrådet beslutar att:
* Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala kommunala tillgänglighetsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala tillgänglighetsrådet bifaller det.

§54 Sammanträdesplan 2024

Diarienummer 2023/KS 0321 001

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
* Sammanträdesdatum för kommunala tillgänglighetsrådets sammanträden år 2024 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till sammanträdesplan för kommunala tillgänglighetsrådet 2024
har tagits fram. Sammanträdena föreslås äga rum följande datum 2024.
Onsdag 7/2, Onsdag 6/3 reservdatum, Onsdag 10/4, Onsdag 5/6, Onsdag
28/8, Onsdag 2/10, Onsdag 27/11.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala tillgänglighetsrådet beslutar att:
* Sammanträdesdatum för kommunala tillgänglighetsrådets sammanträden år 2024 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Susann Ronström (S) ställer frågan om kommunala tillgänglighetsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala tillgänglighetsrådet bifaller det.

Bilagor
Årshjul KFR.docx
Tjänsteskrivelse.docx

§55 Hyressättning av LSS bostäder

Diarienummer 2022/KS 0049 001

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
1. Bilagd skrivelse utgår.
2. reviderad skrivelse biläggs beslutet som överlämnas till äldre- och omsorgsförvaltningen med nämnd.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av äldre- och omsorgsnämnden har förvaltningen genomfört en utredning och föreslår en enhetlig princip för hyressättning av kommunala LSS-bostäder, det vill säga bostad enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) har tagit fram ett yttrande med synpunkter.

Rådets vice ordförande Anne Kierkegaard föredrar ärendet.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala tillgänglighetsrådet beslutar att:
1. Bilagd skrivelse utgår.
2. reviderad skrivelse biläggs beslutet som överlämnas till äldre- och omsorgsförvaltningen med nämnd.

Beslutsgång
Ordförande Susann Ronström (S) ställer frågan om kommunala tillgänglighetsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala tillgänglighetsrådet bifaller det.

Bilagor
Yttrande angående ny hyressättningsmodell LSS bostäder KTR 2023-10-11.docx

§56 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2023

Diarienummer 2023/KS 0056 007

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådets ordförande har delegation att besluta om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen.
Fattade delegationsbeslut bifogas.

Bilagor
Delegationsbeslut.pdf

§57 Meddelande till kommunala tillgänglighetsrådet 2023

Diarienummer 2022/KS 0404 001

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
* Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet redovisas, se bifogade handlingar.

Delårsrapporter 2 samt bilagor 1-11
Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS från ASN och ÄON

Svar till kommunens revisorer från äldre- och omsorgsnämnden på brukarundersökning inom funktionsnedsättningsområdet LSS 2022
Återrapportering till äldre- och omsorgsnämnden Tärningen gruppbostad LSS
Rapporter från Naturguidningar

Bilagor
Ej verkställda beslut LSS äldre- och omsorgsnämnden 2023 mars.pdf
Ej verkställda beslut SoL äldre- och omsorgsnämnden 2023 mars.pdf
Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut mars 2023.pdf
Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL.pdf
Delårsrapport 2 kultur-och fritidsförvaltningen 2023.pdf
4 Delårsrapport 2 2023 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Delårsrapport 2 BUN 2023.pdf
Delårsrapport 2 GVN 2023.pdf
Delårsrapport 2 2023 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Särskilt yttrande (M) (KD) (SD) arbetsmarknads- och socialnämnden 2023-09-26 § 65.pdf
4 Bilaga 1. Politiska uppdrag En meningsfull vardag och fritid.pdf
4 Bilaga 2. Politiska uppdrag Förskola skola.pdf
4 Bilaga 3. Politiska uppdrag; Omsorg för Tyresös äldre och funktionsnedsatta.pdf
4 Bilaga 4. Politiskt uppdrag Bostäder och hållbar infrastruktur i hela Tyresö.pdf
4 Bilaga 5. Politiskt uppdrag minskade klimatutsläpp stärkt park och naturmiljö.pdf
4 Bilaga 6. Politiskt uppdrag Ordning och reda i ekonomin.pdf
4 Bilaga 7. Politiskt uppdrag ökad trygghet uppföljning.pdf
4 Bilaga 8. Politiskt uppdrag övergripande att arbeta kommungemensamt uppföljning.pdf
4 Bilaga 9. Politiskt uppdrag Framtidens Tyresö Gymnasium och ökad sysselsättning.pdf
§ 81 Bilaga 10. Tabell politiska uppdrag.pdf
§ 81 Bilaga 11. Uppföljning Kompetensförsörjningsstrategi.pdf
3 Skrivelse från revisorerna ÄON.pdf
3 Tjänsteskrivelse Svar brukarundersökning LSS 2022.pdf
3 Svar kommunens revisorer brukarundersökning LSS 2022.pdf
2 Granskningsrapport Tärningens gruppbostad PDF.pdf
2 Tjänsteskrivelse återrapportering Tärningens GB.pdf
2 Åtgärdsplan gruppboende Tärningen Nytida 230905.pdf
3 okt 2023. Rullstolsanpassad naturguidning vid Barnsjön.pdf
7 sep 2023. Naturguidning vid Kolardammarna - rullstolsanpassad.docx

Bilagor
§ 57 § 81 Bilaga 10. Tabell politiska uppdrag.pdf (161 kb) § 57 § 81 Bilaga 11. Uppföljning Kompetensförsörjningsstrategi.pdf (619 kb) § 57 2 Granskningsrapport Tärningens gruppbostad PDF.pdf (572 kb) § 57 2 Tjänsteskrivelse återrapportering Tärningens GB.pdf (74 kb) § 57 2 Åtgärdsplan gruppboende Tärningen Nytida 230905.pdf (101 kb) § 57 3 okt 2023. Rullstolsanpassad naturguidning vid Barnsjön.pdf (84 kb) § 57 3 Skrivelse från revisorerna ÄON.pdf (10 kb) § 57 3 Svar kommunens revisorer brukarundersökning LSS 2022.pdf (95 kb) § 57 3 Tjänsteskrivelse Svar brukarundersökning LSS 2022.pdf (76 kb) § 57 4 Bilaga 1. Politiska uppdrag En meningsfull vardag och fritid.pdf (530 kb) § 57 4 Bilaga 2. Politiska uppdrag Förskola skola.pdf (575 kb) § 57 4 Bilaga 3. Politiska uppdrag; Omsorg för Tyresös äldre och funktionsnedsatta.pdf (386 kb) § 57 4 Bilaga 4. Politiskt uppdrag Bostäder och hållbar infrastruktur i hela Tyresö.pdf (544 kb) § 57 4 Bilaga 5. Politiskt uppdrag minskade klimatutsläpp stärkt park och naturmiljö.pdf (538 kb) § 57 4 Bilaga 6. Politiskt uppdrag Ordning och reda i ekonomin.pdf (556 kb) § 57 4 Bilaga 7. Politiskt uppdrag ökad trygghet uppföljning.pdf (309 kb) § 57 4 Bilaga 8. Politiskt uppdrag övergripande att arbeta kommungemensamt uppföljning.pdf (488 kb) § 57 4 Bilaga 9. Politiskt uppdrag Framtidens Tyresö Gymnasium och ökad sysselsättning.pdf (379 kb) § 57 4 Delårsrapport 2 2023 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf (534 kb) § 57 7 sep 2023. Naturguidning vid Kolardammarna - rullstolsanpassad.pdf (107 kb) § 57 Delårsrapport 2 2023 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (1 348 kb) § 57 Delårsrapport 2 BUN 2023.pdf (652 kb) § 57 Delårsrapport 2 GVN 2023.pdf (652 kb) § 57 Delårsrapport 2 kultur-och fritidsförvaltningen 2023.pdf (401 kb) § 57 Ej verkställda beslut LSS äldre- och omsorgsnämnden 2023 mars.pdf (141 kb) § 57 Ej verkställda beslut SoL äldre- och omsorgsnämnden 2023 mars.pdf (107 kb) § 57 Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2023-10-11 § 57.pdf (101 kb) § 57 Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL.pdf (86 kb) § 57 Särskilt yttrande (M) (KD) (SD) arbetsmarknads- och socialnämnden 2023-09-26 § 65.pdf (43 kb) § 57 Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut mars 2023.pdf (85 kb)

§58 Övriga frågor kommunala tillgänglighetsrådet 2023

Diarienummer 2022/KS 0409

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
* Övriga frågor noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet behandlas.