Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2024-02-06

Sammanträde 2024-02-06

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Nationella brukarundersökningen LSS, 2023

Diarienummer 2023/ÄON 0129

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
* Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Resultaten för 2023 års brukarundersökning inom funktionsnedsättningsområdet, LSS har generellt förändrats i en positiv riktning främst inom gruppbostad och servicebostad. Inom daglig verksamhet ses en minskad nöjdhet, dock är utfallet något men inte anmärkningsvärt lägre eller till viss del oförändrat. Resultatet för 2022 års brukarundersökning var inom vissa områden lägre än tidigare år, främst inom gruppbostäder. I årets brukarundersökning visar resultaten en positiv riktning i de flesta frågorna, både inom gruppbostäder och servicebostäder.

Åtgärder till följd av brukarundersökningen kommer att återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast den 18 mars 2024.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-12-11 § 97.pdf
Tjänsteskrivelse brukarundersökning LSS 2023.docx
Bilaga brukarundersökning LSS 2023.docx

2 Rättelse av beslut kommunala tillgänglighetsrådet 2023-11-29 § 61

Diarienummer 2024/KS 0044

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
* Kommunala tillgänglighetsrådet noterar att skrivningen är felaktig och besluter att rätta skrivningen med detta tilläggsbeslut.

Beskrivning av ärendet
I protokollet avseende kommunala tillgänglighetsrådets sammanträde 2023-11-29 § 61 har två skrivfel påträffats. I § 61 står både i beslutet samt i ordförandeförslaget:
"1. Lena Ottosson godkänns som representant för Attention Haninge Tyresö i kommunala tillgänglighetsrådet.
2. Eva Lundgren godkänns som representant för Tyresö demensförening i kommunala tillgänglighetsrådet."

I denna mening punkten 1 har fel förnamn angivits för Inger Ottosson då hon där omnämns som Lena Ottosson. Korrekt formulering lyder istället som följer:
"1. Inger Ottosson godkänns som representant för Attention Haninge Tyresö i kommunala tillgänglighetsrådet.
2. Eva Lundgren godkänns som representant för Tyresö demensförening i kommunala tillgänglighetsrådet."

Därmed bör skrivningen korrigeras genom detta tilläggsbeslut.

Bilagor
Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2023-11-29 § 61.pdf

3 Arbetsgrupp avseende Tillgänglighetsplan 2025

Diarienummer 2024/KS 0047

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
1. En arbetsgrupp enligt beskrivningen bildas med av rådet utsedda medlemmar. Dessa är:
2. I enlighet med arbetsordningen för kommunala tillgänglighetsrådet, 2023/KS 0296, avsnitt 5 § 11 utgår arvode för deltagande i arbetsgruppsmöten för denna arbetsgrupp.

Beskrivning av ärendet
För att genomföra arbetet med att ta fram en aktivitetslista med målsättningar och tillhörande indikatorer i samverkan med Tyresö kommun förvaltningar föreslås att representanter ur kommunala tillgänglighetsrådet bildar en arbetsgrupp med representanter ur kommunala tillgänglighetsrådet. Dessa representanter kommer specifikt att delta i ett antal arbetsmöten under våren 2024 och att sammanställa listan. Listan planeras sedan antas på tillgänglighetsrådets sammanträde, senast 10 april 2024, för att sedan infogas i och sammanställas till Tillgänglighetsplan 2025. När planen är klar upplöses arbetsgruppen automatiskt.
Under sammanträdet utses vilka som ska vara medlemmar i gruppen.

4 Remiss - Synpunkter på motion om begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen

Diarienummer 2024/KS 0045

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
* Kommunala tillgänglighetsrådets representanter ställer sig bakom förvaltningens utredning avseende motion om begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen.

Beskrivning av ärendet
En motion om begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen har inkommit och ska besvaras av äldre- och omsorgsnämnden. Kommunala tillgänglighetsrådet bereds möjlighet att lämna synpunkter på motionen samt det av förvaltningen utarbetade underlaget.

Bilagor
Motion (SD) om begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen.pdf
Utkast Motionssvar belastningsregistret med vattenstämpel.docx

5 Årshjul kommunala tillgänglighetsrådet 2024

Diarienummer 2024/KS 0061

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
* Årshjulet för kommunala tillgänglighetsrådet 2024 antas.

Beskrivning av ärendet
För att underlätta planeringen av arbetet i kommunala tillgänglighetsrådet under 2024 har ett årshjul sammanställts med förslag på när det är lämpligt att hantera ärenden och genomföra arbete.

Bilagor
Reviderat årshjul KTR 2024.pdf

6 Information från äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2024/KS 0046

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Representanter för äldre- och omsorgsförvaltningen informerar muntligen om vad som händer på förvaltningen.

7 Meddelanden till kommunala tillgänglighetsrådet 2024

Diarienummer 2023/KS 0443

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
* Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet redovisas, se bifogade handlingar.

* Nyhetsbrev från Myndigheten för Delaktighet december 2023
* Rättelse av beslut från äldre- och omsorgsnämnden
* Naturguidningar
* Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2024
* Redovisning av pågående uppdrag och motioner från arbetsmarknads- och socialnämnden
* Årsrapport 2023, Granskning av socialtjänstens verksamheter från arbetsmarknads- och socialnämnden
* Redovisning av pågående uppdrag och motioner från äldre- och omsorgsnämnden
* Årsrapport 2023, Granskning av socialtjänstens verksamheter från äldre- och omsorgsnämnden
* Rapport efter erhållet ekonomiskt bidrag från Tyresö anpassad grundskola 2024
* Verksamhetsberättelse anhörigstöd 2023
* Utvärderingsrapport npf
* Utvärderingsrapport gruppbostad
* Rapport anhörigcafé
* Kunskapsguide från socialstyrelsen om tidiga och samordnade insatser

Bilagor
Nyhetsbrev MFD december 2023.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-12-11 § 101.pdf
13 dec 2023. Naturguidning vid Gudöå, Långsjön och Tyresta.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-01-16 § 10.pdf
Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2024.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-01-23 § 8.docx
Redovisning av pågående uppdrag och motioner ASN 2024-01.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-01-23 § 2.docx
Årsrapport 2023, Granskning av socialtjänstens verksamheter.docx.pdf
Tjänsteskrivelse, ASN, Årsrapport 2023, Granskning av socialtjänstens verksamheter.docx.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-01-22 § 6.pdf
Reviderad Pågående uppdrag och motioner sammanställd lista januari 2024.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-01-22 § 2.pdf
Tjänsteskrivelse, ÄON, Årsrapport 2023, Granskning av socialtjänstens verksamheter.docx.pdf
Årsrapport 2023, Granskning av socialtjänstens verksamheter.docx.pdf
11 jan 2024. Rapport från lättvandrad naturguidning - Vintervandring i Alby naturreservat.docx
Rapport från Tyresö anpassad grundskola 2024.pdf
Verksamhetsberättelse 2023.pdf
Utvärderingsrapport npf HT23.pdf
Utvärderingsrapport gruppbostad HT23.pdf
Rapport anhörigcafé 2023.pdf
länk till kunskapsguide från socialstyrelsen i korrespondens.html

8 Övriga frågor Kommunala tillgänglighetsrådet 2024

Diarienummer 2024/KS 0048

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
* Övriga frågor noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet behandlas.

§2 Rättelse av beslut kommunala tillgänglighetsrådet 2023-11-29 § 61

§3 Arbetsgrupp avseende Tillgänglighetsplan 2025

§4 Remiss - Synpunkter på motion om begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen

§5 Årshjul kommunala tillgänglighetsrådet 2024

§6 Information från förvaltning och kontor

§7 Meddelanden till kommunala tillgänglighetsrådet 2024

§8 Övriga frågor Kommunala tillgänglighetsrådet 2024