Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2018-04-19

Sammanträde 2018-04-19

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Dnr 2018/GAN 0010

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Ewa Eriksson, avdelningschef för Arbete och integration kommer och informerar om vad som är aktuellt inom verksamhetsområdet.

2 Ekonomisk rapport

Dnr 2018/GAN 0015

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk redovisning per mars redovisas.

Bilagor
GAN mars 2018.pdf

3 Redovisning av uppdrag: Utreda placering av Arbetscentrums verksamhet.

Dnr 2018/GAN 0046

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen av uppdraget godkänns.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen fick i nämndplanen följande uppdrag: Utreda placering av Arbetscentrums verksamhet. Även för framtida placering av vuxenutbildningen och de olika gymnasieprogrammen behövs en genomlysning.
Uppdraget redovisas genom att presentera förestudien som heter Kompassen. Ärendet hör ihop med kommundirektörens uppdrag att utreda användningen av gymnasiets lokaler diarienummer 2016/KS 0024 84 som redovisats för kommunledningsutskottet 2018-04-18.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Redovisning av uppdrag, CAI, gymnasieprogrammen och vuxenutbildningens framtida placering, användningen av gymnasiets lokaler.pdf
Förstudie Kompassen.pdf

4 Lokalförsörjningsplan - lokalbehov för gymnasiet, vuxenutbildningen och centrum för arbete och integration.

Dnr 2017/GAN 0032 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Förstudien Kompassen godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med ny lokalförsörjningsplan avseende gymnasiet, vuxenutbildningen och centrum för arbete och integrations lokalbehov.

Beskrivning av ärendet
Kommunens strategiska lokalgrupp fick i uppdrag att i samverkan med utvecklingsförvaltningen och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i nästa års lokalförsörjningsplan återkomma med lokalbehov för gymnasiet, vuxenutbildningen och centrum för arbete och integration, KS 2018-01-09 § 8g. Ärendet hör ihop med kommundirektörens uppdrag att utreda användningen av gymnasiets lokaler diarienummer 2016/KS 0024 84. Förstudien som heter Kompassen har redovisats för kommunledningsutskottet 2018-04-18.
Genom förestudien Kompassen redovisas lokalbehovet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Lokalförsörjningsplan, lokalbehov för gymnasiet, vuxenutbildningen och centrum för arbete och integration.pdf
Förstudie Kompassen.pdf

5 Remisser från Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor 2018

Dnr 2018/GAN 0040

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Utvecklingsförvaltningens yttrande antas som gymnasie- och arbetsmarkandsnämndens svar på remisserna från skolinspektionen.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har gett Tyresö kommun möjligheten att yttra sig inför beslut gällande nyetablering av fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor samt utökning av befintliga fristående gymnasieskolor i enlighet med 2 kap. 5§ skollagen (2010:800). Förvaltningen har sammanställt inkomna remisser (se Inkomna remisser fristående gymnasieskolor 2018).

Skolinspektionen vill att kommunen till yttrandet ska bifoga en konsekvensbeskrivning där det bör framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Skolinspektionen vill även ha svar på några kompletterande frågor om kommunen/gymnasiet för att lättare kunna göra en helhetsbedömning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Yttrande inför beslut Skolinspektionen fristående skola 2018.pdf
Inkomna remisser fristående gymnasieskolor 2018.pdf

6 Dataskyddsombud till gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde

Dnr 2018/GAN 0045

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Jenny Gardbrant på kommunstyrelseförvaltningen utses till dataskyddsombud för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 25 maj 2018 då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft, innan dess krävs att alla offentliga myndigheter ska utse ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Dataskyddsombud till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.pdf

7 Förvaltningschefens information

Dnr 2018/GAN 0012

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
- Arbetslöshetsstatistik
- Uppdragslistan
- Redovisning av kommunala aktivitetsansvaret
- Integrationsstrategin

Bilagor
GAN uppdrag.pdf
Arbetslösheten 2015-2018.pdf

8 Kränkande behandling

Dnr 2018/GAN 0013

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

9 Statsbidrag

Dnr 2018/GAN 0014

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om ansökta, beviljade avslagna och redovisade statsbidrag.

Sökta bidrag
Gymnasial lärling 712 000 kronor

10 Meddelande

Dnr 2018/GAN 0030

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionens beslut efter regelbunden tillsyn i Tyresö gymnasiesärskola bifogas.

Bilagor
Beslut Tyresö gymnasiesärskola.pdf

§18 Informationsärende

Dnr 2018/GAN 0010

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Lisa Lönegård (enhetschef arbetsmarknadsenheten) och Dragan Boban (enhetschef integrationsenheten) informerar gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden om vad som är aktuellt inom verksamhetsområdet arbete och integration.

Beslut/Protokollsutdrag
§18_prot_20180419.pdf (155 kb)

§19 Ekonomisk rapport

Dnr 2018/GAN 0015

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk redovisning per mars redovisas.

Bilagor
GAN mars 2018.pdf

§20 Redovisning av uppdrag: Utreda placering av Arbetscentrums verksamhet.

Dnr 2018/GAN 0046

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Redovisningen av uppdraget godkänns.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffman (V) hade instämt med Kristjan Vaigurs (S) yttrande om hon varit tjänstgörande.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen fick i nämndplanen följande uppdrag: Utreda placering av Arbetscentrums verksamhet. Även för framtida placering av vuxenutbildningen och de olika gymnasieprogrammen behövs en genomlysning.
Uppdraget redovisas genom att presentera förstudien som heter Kompassen. Ärendet hör ihop med kommundirektörens uppdrag att utreda användningen av gymnasiets lokaler diarienummer 2016/KS 0024 84 som redovisats för kommunledningsutskottet 2018-04-18.

Yttrande
Kristjan Vaigur (S) inkommer med ett särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.
 
Lennart Berglund (MP) instämmer med Kristjan Vaigurs (S) yttrande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Redovisning av uppdrag, CAI, gymnasieprogrammen och vuxenutbildningens framtida placering, användningen av gymnasiets lokaler.pdf
Förstudie Kompassen.pdf

§21 Lokalförsörjningsplan - lokalbehov för gymnasiet, vuxenutbildningen och centrum för arbete och integration.

Dnr 2017/GAN 0032 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Förstudien Kompassen godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med ny lokalförsörjningsplan avseende gymnasiet, vuxenutbildningen och centrum för arbete och integrations lokalbehov.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffman (V) hade instämt med Kristjan Vaigurs (S) yttrande om hon varit tjänstgörande.

Beskrivning av ärendet
Kommunens strategiska lokalgrupp fick i uppdrag att i samverkan med utvecklingsförvaltningen och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i nästa års lokalförsörjningsplan återkomma med lokalbehov för gymnasiet, vuxenutbildningen och centrum för arbete och integration, KS 2018-01-09 § 8g. Ärendet hör ihop med kommundirektörens uppdrag att utreda användningen av gymnasiets lokaler diarienummer 2016/KS 0024 84.  Förstudien som heter Kompassen har redovisats för kommunledningsutskottet 2018-04-18.
Genom förstudien Kompassen redovisas lokalbehovet.

Yttrande
Kristjan Vaigur (S) inkommer med ett särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.

Lennart Berglund (MP) instämmer med Kristjan Vaigurs (S) yttrande.

Bilagor
Förstudie Kompassen.pdf
Tjänsteskrivelse. Lokalförsörjningsplan, lokalbehov för gymnasiet, vuxenutbildningen och centrum för arbete och integration.pdf

§22 Remisser från Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor 2018

Dnr 2018/GAN 0040

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Utvecklingsförvaltningens yttrande antas som gymnasie- och arbetsmarkandsnämndens svar på remisserna från skolinspektionen.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har gett Tyresö kommun möjligheten att yttra sig inför beslut gällande nyetablering av fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor samt utökning av befintliga fristående gymnasieskolor i enlighet med 2 kap. 5§ skollagen (2010:800). Förvaltningen har sammanställt inkomna remisser (se Inkomna remisser fristående gymnasieskolor 2018).

Skolinspektionen vill att kommunen till yttrandet ska bifoga en konsekvensbeskrivning där det bör framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Skolinspektionen vill även ha svar på några kompletterande frågor om kommunen/gymnasiet för att lättare kunna göra en helhetsbedömning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Yttrande inför beslut Skolinspektionen fristående skola 2018.pdf
Inkomna remisser fristående gymnasieskolor 2018.pdf

§23 Dataskyddsombud till gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/GAN 0045

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Jenny Gardbrant på kommunstyrelseförvaltningen utses till dataskyddsombud för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 25 maj 2018 då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft, innan dess krävs att alla offentliga myndigheter ska utse ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud till gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden.pdf

§24 Förvaltningschefens information

Dnr 2018/GAN 0012

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
- Arbetslöshetsstatistik
- Uppdragslistan
- Redovisning av kommunala aktivitetsansvaret
- Preliminär antagningsstatistik
- Integrationsstrategin

Bilagor
GAN uppdrag.pdf
Arbetslösheten 2015-2018.pdf
Sysselsättning bland unga som omfattas av Kommunala aktivitetsansvaret.pdf
Tyresö kommun preliminär antagningsstatistik.pdf

§25 Kränkande behandling

Dnr 2018/GAN 0013

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Beslut/Protokollsutdrag
§25_prot_20180419.pdf (156 kb)

§26 Statsbidrag

Dnr 2018/GAN 0014

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om ansökta, beviljade avslagna och redovisade statsbidrag.
 
Sökta bidrag
Gymnasial lärling, 712 000 kronor
 
Beviljade bidrag
Gymnasieskolans introduktionsprogram för 2018, 947 825 kronor

Bilagor
Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram för 2018.pdf

§27 Meddelande

Dnr 2018/GAN 0030

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionens beslut efter regelbunden tillsyn i Tyresö gymnasiesärskola bifogas.
 
Bilagor
Beslut Tyresö gymnasiesärskola.pdf