Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2018-09-27

Sammanträde 2018-09-27

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende - Gymnasiebehovet 2018

Dnr 2018/GAN 0010

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Erik Hamner (gymnasie- och vuxenutbildningschef) informerar gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden om STORSTHLMs rapport: Gymnasiebehovet 2018 - trender och kunskap om Stockholms läns gymnasieregion.

2 Delårsbokslut 2 2018

Dnr 2018/GAN 0057 010

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 2 2018 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari - april 2018 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, vilken omfattar verksamhetsområdet 6 Gymnasium, 7 Vuxenutbildning och 8 Arbete och integration. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Bilagor
Delår Gymnasium inkl. gymnasiesärskola.docx
Delårsrapport Arbete och integration.docx
Delårsrapport Vuxenutbildning.docx
GAN aug 2018 ekonomi.pdf
Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning.pdf

3 Uppräkning av programpriser och strukturtillägg på gymnasieskolan 2019

Dnr 2018/GAN 0074 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
1. Anta föreslagen prislista för gymnasieskolan 2019 baserad på en genomsnittlig uppräkning om 1,8 procent.
2. Prislistan för gymnasieskolan 2019 ska vara densamma till huvudmän för fristående gymnasieskolor.
3. Anta förslaget om uppräkning av strukturtillägget 2019 om 1,8 procent.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med nuvarande samverkansavtal avseende gymnasieutbildning, som slöts 2015, regleras att programpengen ska innehålla posterna undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration samt lokalkostnader. Det utgör grunden för den modell för uppräkning som tagits fram i samband med samverkansavtalet. Därtill görs en politisk bedömning.

Vidare anges i avtalet att avtalsparterna beslutar årligen om eventuell justering av programpengen efter förslag från Storsthlms styrelse.

Storsthlm föreslår en uppräkning av programpengen och strukturtillägget med 1,8 procent.

Storsthlms styrelse fattade beslut om rekommendationen den 13 juni 2019 och överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2019. Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 30 november 2018.

Bilagor
STORSTHLMs Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2019.pdf
Tjänsteskrivelse. Uppräkning av programpriser och strukturtillägg på gymnasieskolan 2019.pdf

4 Uppräkning av programpriser för introduktionsprogrammen 2019

Dnr 2018/GAN 0080

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
1. Prislistan för introduktionsprogrammen räknas upp med 1,8 procent 2019 jämfört med 2018.
2. Prislistan för second chance school räknas upp med 1,8 procent 2019 jämfört med 2018.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar varje år om en uppräkning av programpengen för introduktionsprogrammen. Förvaltningen föreslår att programpriserna för introduktionsprogrammen och second chance school räknas upp med 1,8 procent jämfört med 2018.

Detta motsvarar den uppräkning som Storsthlm föreslår gällande den nationella programmen inom gymnasieskolan.Se bilaga till ärende tre: STORSTHLMs Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Uppräkning av programpriserna för introduktionsprogrammen och Second Chance School 2019.pdf

5 Uppräkning av programpris för gymnasiesärskolan 2019

Dnr 2018/GAN 0081 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Prislistan för gymnasiesärskolan räknas upp med 1,8 procent jämfört med 2018.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen föreslår att programpriserna för gymnasiesärskolan räknas upp med 1,8 procent jämfört med 2018. Detta motsvarar den uppräkning som Storsthlm föreslår gällande gymnasieskolan.
Se bilaga till ärende tre: STORSTHLMs Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Uppräkning av programpris för gymnasiesärskolan 2019.pdf

6 Redovisning till skolinspektionen avseende åtgärder utifrån föreläggande gymnasiesärskolan

Dnr 2018/GAN 0082 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om de åtgärder som har vidtagits med anledning av påtalade brister i Tyresö gymnasiesärskola.

Bilagor
Beslut efter uppföljning gymnasiesärskola efter tillsyn i Tyresö gymnasiesärskola belägen i Tyresö kommun.docx.pdf
Systematiskt kvalitetsarbete gysär iaind, Tyresö gymnasiesärskola 18_19.pdf
Systematiskt kvalitetsarbete gysär nationella, Tyresö gymnasiesärskola 18_19.pdf
Vidtagna åtgärder Tyresö gymnasiesärskola - trygghet och studiero.docx.pdf

7 Statsbidrag

Dnr 2018/GAN 0014

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.
- Centrum för livslångtlärande (C3L) har ansökt om 350 000 kronor från Skolverket för att utveckla svenska för invandrare (SFI).

- Centrum för livslångtlärande (C3L) /Tyresö komvux har ansökt till Yrkeshögskolemyndigheten om statsbidrag för att bedriva utbildningarna
Webbutvecklare 400 poäng
Javautvecklare 400 poäng
Utbildningarna är två-åriga och ansökan avser tre starter med första start i september 2019 om de beviljas. Besked troligen i jan 2019.

8 Meddelande

Dnr 2018/GAN 0030

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om inkomna meddelanden.

Bilagor
Information från Skolinspektionen om Förvaltningsrättens dom mot Thoren Innovation school.pdf
Information från Skolinspektionen angående Kammarrättens dom om Thoren Innovation school.pdf

9 Kränkande behandling

Dnr 2018/GAN 0013

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

10 Förvaltningschefens information

Dnr 2018/GAN 0012

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Arbetslöshetsstatistik
- Uppdragslistan

Bilagor
Arbetslösheten 2015-2018 .pdf
GAN uppdrag.pdf

11 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyreslen som berör nämnden

Dnr 2018/GAN 0011

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:

- Kommunstyrelsen 2018-08-21 §134 Årlig sammanställning av riktade statsbidrag (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2018-08-21)

§45 Informationsärende - Gymnasiebehovet 2018

Dnr 2018/GAN 0010
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Erik Hamner (gymnasie- och vuxenutbildningschef) informerar gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden om STORSTHLMs rapport: Gymnasiebehovet 2018 - trender och kunskap om Stockholms läns gymnasieregion.
Beslut/Protokollsutdrag
§45_prot_20180927.pdf (156 kb)

§46 Delårsbokslut 2 2018

Dnr 2018/GAN 0057 010
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 2 2018 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
 
Särskilt yttrande
Kristjan Vaigur (S) lämnar in ett särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning, Ulla Hoffman (V) meddelar att hon stöttar yttrandet.
 
Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari - april 2018 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, vilken omfattar verksamhetsområdet 6 Gymnasium, 7 Vuxenutbildning och 8 Arbete och integration. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.
 
Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning.pdf
GAN aug 2018 ekonomi.pdf
Delår Gymnasium inkl. gymnasiesärskola.pdf
Delårsrapport Arbete och integration.pdf
Delårsrapport Vuxenutbildning.pdf
Elever inom gymnasieskola september 2018.docx

§47 Uppräkning av programpriser och strukturtillägg på gymnasieskolan 2019

Dnr 2018/GAN 0074 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Anta föreslagen prislista för gymnasieskolan 2019 baserad på en genomsnittlig uppräkning om 1,8 procent.
2. Prislistan för gymnasieskolan 2019 ska vara densamma till huvudmän för fristående gymnasieskolor.
3. Anta förslaget om uppräkning av strukturtillägget 2019 om 1,8 procent.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med nuvarande samverkansavtal avseende gymnasieutbildning, som slöts 2015, regleras att programpengen ska innehålla posterna undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration samt lokalkostnader. Det utgör grunden för den modell för uppräkning som tagits fram i samband med samverkansavtalet. Därtill görs en politisk bedömning.
 
Vidare anges i avtalet att avtalsparterna beslutar årligen om eventuell justering av programpengen efter förslag från Storsthlms styrelse.
 
Storsthlm föreslår en uppräkning av programpengen och strukturtillägget med 1,8 procent.
 
Storsthlms styrelse fattade beslut om rekommendationen den 13 juni 2019 och överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2019. Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 30 november 2018.

Bilagor
STORSTHLMs Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2019.pdf
Tjänsteskrivelse. Uppräkning av programpriser och strukturtillägg på gymnasieskolan 2019.pdf

§48 Uppräkning av programpriser för introduktionsprogrammen 2019

Dnr 2018/GAN 0080
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Prislistan för introduktionsprogrammen räknas upp med 1,8 procent 2019 jämfört med 2018.
2. Prislistan för second chance school räknas upp med 1,8 procent 2019 jämfört med 2018.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar varje år om en uppräkning av programpengen för introduktionsprogrammen. Förvaltningen föreslår att programpriserna för introduktionsprogrammen och second chance school räknas upp med 1,8 procent jämfört med 2018.
 
Detta motsvarar den uppräkning som Storsthlm föreslår gällande den nationella programmen inom gymnasieskolan.Se bilaga till ärende tre: STORSTHLMs Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2019.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Uppräkning av programpriserna för introduktionsprogrammen och Second Chance School 2019.pdf

§49 Uppräkning av programpris för gymnasiesärskolan 2019

Dnr 2018/GAN 0081 44
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Prislistan för gymnasiesärskolan räknas upp med 1,8 procent jämfört med 2018.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen föreslår att programpriserna för gymnasiesärskolan räknas upp med 1,8 procent jämfört med 2018. Detta motsvarar den uppräkning som Storsthlm föreslår gällande gymnasieskolan.
Se bilaga till ärende tre: STORSTHLMs Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2019.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Uppräkning av programpris för gymnasiesärskolan 2019.pdf

§50 Redovisning till skolinspektionen avseende åtgärder utifrån föreläggande gymnasiesärskolan

Dnr 2018/GAN 0082 44
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om de åtgärder som har vidtagits med anledning av påtalade brister i Tyresö gymnasiesärskola.
 
Bilagor
Vidtagna åtgärder Tyresö gymnasiesärskola - trygghet och studiero.docx.pdf
Systematiskt kvalitetsarbete gysär nationella, Tyresö gymnasiesärskola 18_19.pdf
Systematiskt kvalitetsarbete gysär iaind, Tyresö gymnasiesärskola 18_19.pdf
Beslut efter uppföljning gymnasiesärskola efter tillsyn i Tyresö gymnasiesärskola belägen i Tyresö kommun.docx.pdf

§51 Statsbidrag

Dnr 2018/GAN 0014

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.
- Centrum för livslångtlärande (C3L) har ansökt om 350 000 kronor från Skolverket för att utveckla svenska för invandrare (SFI).
- Centrum för livslångtlärande (C3L) /Tyresö komvux har ansökt till Yrkeshögskolemyndigheten om statsbidrag för att bedriva utbildningarna
      Webbutvecklare 400 poäng
      Javautvecklare 400 poäng
Utbildningarna är två-åriga och ansökan avser tre starter med första start i september 2019 om de beviljas. Besked troligen i jan 2019.
Beslut/Protokollsutdrag
§51_prot_20180927.pdf (155 kb)

§52 Meddelande

Dnr 2018/GAN 0030

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om inkomna meddelanden.
 
Bilagor
Information från Skolinspektionen om Förvaltningsrättens dom mot Thoren Innovation school.pdf
Information från Skolinspektionen angående Kammarrättens dom om Thoren Innovation school.pdf

§53 Kränkande behandling

Dnr 2018/GAN 0013
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.
Beslut/Protokollsutdrag
§53_prot_20180927.pdf (155 kb)

§54 Förvaltningschefens information

Dnr 2018/GAN 0012
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
 
- Arbetslöshetsstatistik
- Uppdragslistan
 
Bilagor
GAN uppdrag.pdf
Arbetslösheten 2015-2018 .pdf

§55 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2018/GAN 0011
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
 
- Kommunstyrelsen 2018-08-21 §134 Årlig sammanställning av riktade statsbidrag (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2018-08-21)
Beslut/Protokollsutdrag
§55_prot_20180927.pdf (153 kb)