Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2007-10-18

Sammanträde 2007-10-18

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bollmora Gårdsväg 12, 1½tr, sal 4 111

Sammanträdet inleds kl 15.00-17.00 med information om elevpengen på gymnasiet (Madeleine H Läs mer...olm) och lärarutbildning LUG (Ingegerd Green)

59 Elevpengen på gymnasiet

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om elevpengen på gymnasiet.

60 Lärarutbildning LUG

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om Lednings- och utveck-lingsgrupperna (LUG) inom lärarutbildningen. LUG är kopplat till lärarhögskolan i Stockholm

Lärarhögskolan har infört ett system med så kallade partner-områden ute i kommunerna med skolor (förskolor, fritidshem, grundskolor, gymnasieskolor) som varje student skall tillhöra. Tillsammans med studiekamraterna och lärarna/handledarna bygger studenterna upp sin yrkesprofession som lärare utifrån sina egna frågor och reflektioner, samtal och studier

Den verksamhetsförlagd utbildning (VFU) genomförs i huvudsak i de pedagogiska verksamheter i vilken den kommande yrkesutöv-ningen skall ske. Studenterna knyts till så kallade partnerområden under hela utbildningstiden.

61 Vuxenutbildningen i Tyresö

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

En kort information lämnas om vuxenutbildningens situation i Tyresö.

62 Kalendarium för år 2008

Förslag till nämndens beslut

Kalendariet för år 2008 fastställs enligt förslaget.

Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdestider för nämnden år 2008 är:
- torsdagen den 7 februari 2008 kl 17.00
- torsdagen den 13 mars 2008 kl 17.00
- torsdagen den 24 april 2008 kl 17.00
- torsdagen den 22 maj 2008 kl 17.00
- torsdagen den 21 augusti 2008 kl 17.00
- torsdagen den 18 september 2008 kl 17.00
- torsdagen den 23 oktober 2008 kl 17.00
- torsdagen den 4 december 2008 kl 17.00

Innan sammanträdena reserveras tid kl 15.00-17.00 för information om olika verksamheter inom nämndens ansvarsområde.

63 Beslut om lokal kurs Löneadministration fördjupning inom vuxenutbildningen (kurskod, mål och betygskriterier)

Förslag till nämndens beslut

Förvaltningens förslag godkännes.

Ärendebeskrivning

Enligt gällande regler ska kurskod, mål och betygskriterier för lokala kurser fastställas av nämnden. Enligt bilaga finns förslag till lokal kurs Löneadministration fördjupning inom vuxenutbild-ningen.

64 Ekonomisk rapport per 30 september 2007

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Information lämnas om ekonomisk rapport per 30 september 2007. Bilaga.

65 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Information om delegationsbeslut noteras.

Ärendebeskrivning

Delegationsbesluten finns tillgängliga vid nämndens sammanträde.

66 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:

67 Nya ärenden

Förslag till nämndens beslut

Ärendebeskrivning
Mötesinformation

 

§59 Lärarutbildning LUG

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om Lednings- och utveck-lingsgrupperna (LUG) inom lärarutbildningen. LUG är kopplat till lärarhögskolan i Stockholm

Lärarhögskolan har infört ett system med så kallade partner-områden ute i kommunerna med skolor (förskolor, fritidshem, grundskolor, gymnasieskolor) som varje student skall tillhöra. Tillsammans med studiekamraterna och lärarna/handledarna bygger studenterna upp sin yrkesprofession som lärare utifrån sina egna frågor och reflektioner, samtal och studier

Den verksamhetsförlagd utbildning (VFU) genomförs i huvudsak i de pedagogiska verksamheter i vilken den kommande yrkesutöv-ningen skall ske. Studenterna knyts till så kallade partnerområden under hela utbildningstiden.
_____________________________________________________

.

§60 Elevpengen på gymnasiet

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om elevpengen på gymnasiet.
_____________________________________________________

§61 Specialutformat program Ledarskap och hälsa

DNr 2007 GAN 033

Nämndens beslut

Specialutformat program Ledarskap och hälsa inrättas vid Tyresö gymnasium från och med läsåret 2008/2009.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har gjort ett förslag till specialutformat program Ledarskap och hälsa enligt bifogade programmål och timplan.

_____________________________________________________

§62 Vuxenutbildningen i Tyresö

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

En kort information lämnas om vuxenutbildningen i Tyresö:

- ekonomiska förutsättningar

- lämnat remissvar angående gemensam vuxenutbildningsregion (DNr 2007 GAN 031)

- lämnat remissvar angående gemensam webbplats för vuxenutbildningsregionen (DNr 2007 GAN 032).

_____________________________________________________

§63 Kalendarium för år 2008

DNr 2007 GAN 034

Nämndens beslut

- Datum för sammanträden för år 2008 fastställs enligt förslaget.

- Sammanträdena startar kl 19.00.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdestider för nämnden år 2008 är:

- torsdagen den 7 februari 2008

- torsdagen den 13 mars 2008

- torsdagen den 24 april 2008

- torsdagen den 22 maj 2008

- torsdagen den 21 augusti 2008

- torsdagen den 18 september 2008

- torsdagen den 23 oktober 2008

- torsdagen den 4 december 2008

_____________________________________________________

§64 Beslut om lokal kurs Löneadministration fördjupning inom vuxenutbildningen (kurskod, mål och betygskriterier)

DNr 2007 GAN 035

Nämndens beslut

Förvaltningens förslag godkännes.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt gällande regler ska kurskod, mål och betygskriterier för lokala kurser fastställas av nämnden. Enligt bilaga finns förslag till lokal kurs Löneadministration fördjupning inom vuxenutbild-ningen.

_____________________________________________________

§65 Ekonomisk rapport per 30 september 2007

Nämndens beslut

Informationen noteras
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om ekonomisk rapport per 30 september 2007. Bilaga.

_____________________________________________________

§66 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Information om delegationsbeslut noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbesluten finns tillgängliga vid nämndens sammanträde.

_____________________________________________________

§67 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:

- grundsyn och plan för hantering av extraordinära händelser

- arbetslöshetsstatistik.

_____________________________________________________