Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2007-12-13

Sammanträde 2007-12-13

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bollmora Gårdsväg 12, 1½ tr, sal 4 111

Bollmora Gårdsväg 12, 1½ tr, sal 4 111

68 Information om utvärdering av barnskötarutbildningen vid C3L

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om utvärdering av barnskötarutbildningen vid C3L.

69 Information om Kompetensstegen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Kompetensstegen har nu pågått under 1½ år och innebär kompetensutveckling av personal inom äldreomsorgen. Utvärdering har skett och rapport finns: ”Meningsfulla kompetenssteg i Tyresö – en halvtidsutvärdering”.

Vid sammanträdet lämnas information om utvärderingsrapporten och C3L:s roll i projektet.

70 Ekonomisk rapport

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om ekonomisk rapport.

71 Budget 2008

Förslag till nämndens beslut

- Förslaget till budget godkänns.
- Enhetsplanerna tas upp för beslut vid februarimötet.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 15 november 2007, § 83, fattat beslut om budget för år 2008. Fördelningen inom förvaltningen föreslås enligt bilaga. Förändringarna framgår av särskilt blad.

Information om arbetet med avdelningarnas enhetsplaner ges i bilaga. Beslut om enhetsplanerna beräknas kunna tas vid nämndens februarisammanträde.

72 Samverkansavtal

Förslag till nämndens beslut

Nämnden föreslår till kommunstyrelsen att säga ja till avtal för alla program för alla kommuner som också godkänner avtalet för alla program.

Ärendebeskrivning

Förslaget till samverkansavtal finns i bilaga. Förslag är att godkänna avtalet med de kommuner som också godkänner avtalet så att en det blir ömsesidighet. Avtalet omfattar inte det indivi-duella programmet.

Förvaltningen informerar om att Tyresö gymnasium de senaste åren tagit emot elever från kommuner i närområdet på lika villkor som våra egna elever. Förfaringssättet har inte i någon nämnvärd omfattning påverkat Tyresöelevernas möjligheter att få utbildning på hemmaplan.

73 Debitering fristående gymnasieskolor

Förslag till nämndens beslut

Debitering sker av fristående gymnasieskolor med 461 kronor per elev för intagning till gymnasieskolan.

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har utfärdat rekommendation enligt bilaga för hur debitering ska ske av fristående gymnasieskolor för intagning till gymnasieskolan. KSL:s rekommendation är 461 kronor per elev, vilket också nu föreslås gälla för Tyresö.

74 Priser för platser på gymnasieprogram

Förslag till nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen håller på att ta fram förslag till prislistor för:
- interkommunal ersättning IKE för debitering av andra kommuner för deras elever i Tyresö gymnasium
- ersättning till fristående gymnasieskolor för elever från Tyresö som går i deras gymnasieskola
- elevpengen för den egna gymnasieskolan.

Beräkningarna grundar sig på den vedertagna KSL-modellen.
Material mailas ut före sammanträdet

75 Utförd internkontroll

Förslag till nämndens beslut

Information om utförd internkontroll noteras.

Ärendebeskrivning

Internkontroll har utförts av ekonomerna vid utvecklingsförvalt-ningen. Nämndens plan för internkontrollen redovisas i bilaga. Resultatet av internkontrollen redovisas också i bilaga.

76 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

- Delegationsbeslut ska anmälas på lista med arten av beslut samt
delegatens namn.
- Information om delegationsbeslut noteras.

Ärendebeskrivning

Nämnden ska besluta om hur anmälan ska ske av fattade delegationsbeslut. Föreslag finns att detta ska ske genom lista med arten av beslut samt delegatens namn.

77 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:
- protokoll från KF 2007-11-15, § 83, Strategi- och budgetplan för 2008 samt KELP 2008-2010.

78 Ärendebalans – avstämning av utestående uppdrag

Förslag till nämndens beslut

Informationen om ärendebalansen noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om ärendebalansen – avstämning av utestående uppdrag:
- utredning av stöd av vägledning (2007-03-08, § 15)
- sfx (integrationsplanen, 2007-09-20, § 56).

79 Nytt ärende – strategisk planering av utbudet vid Tyresö gymnasium

Förslag till nämndens beslut

Uppdrag ges till förvaltningen att genomföra en strategisk planering för åren 2009, 2010 och 2011 av utbudet vid Tyresö gymnasium och lämna en första avrapportering vid nämndens sammanträde i februari.

Ärendebeskrivning

Nämnden anser det viktigt att göra en strategisk planering för Tyresö gymnasium för att få fram vilka program vi bör satsa på inför åren 2009, 2010 och 2011. Utgångspunkten bör vara en fördjupad omvärldsanalys med Sverige i ett globalt perspektiv och vad detta innebär för oss på ett lokalt plan. Konsekvenser fram-räknas till exempel för vad detta innebär för krav på vår gymnasie-byggnad.

Underlaget behöver tas fram i så god tid att det kan finnas med i planeringen inför budget 2009. Därför bör en första avrapportering ske på nämndens möte i februari 2008
Mötesinformation

 

§68 Information om utvärdering av barnskötarutbildningen vid C3L

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om utvärdering av barnskötarutbildningen vid C3L.
_____________________________________________________

§69 Information om Kompetensstegen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kompetensstegen har nu pågått under drygt 1½ år och innebär kompetensutveckling av personal inom äldreomsorgen. Utvärdering har skett och rapport finns: ”Meningsfulla kompetenssteg i Tyresö – en halvtidsutvärdering”.

Vid sammanträdet lämnas information om utvärderingsrapporten och C3L:s roll i projektet.

_____________________________________________________

§70 Ekonomisk rapport

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om ekonomisk rapport.

_____________________________________________________

§71 Budget 2008

DNr 2007 GAN 030

Nämndens beslut

- Förslaget till budget godkänns.

- Enhetsplanerna tas upp för beslut vid februarimötet.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Kristjan Vaigur (s) och Ulla Hoffman (v) meddelar att (s) och (v) inte deltar i beslutet. Hänvisning görs till särskilt yttrande respektive ersättaryttrande som inlämnades vid nämndens sammanträde den 20 september 2007, § 55.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 15 november 2007, § 83, fattat beslut om budget för år 2008. Fördelningen inom förvaltningen föreslås enligt bilaga. Förändringarna framgår av särskilt blad.

Information om arbetet med avdelningarnas enhetsplaner ges i bilaga. Beslut om enhetsplanerna beräknas kunna tas vid nämndens februarisammanträde.

_____________________________________________________

§72 Samverkansavtal

DNr 2007 GAN 037

Nämndens beslut

- Nämnden föreslår till kommunstyrelsen att säga ja till avtal för alla program för alla kommuner vilka också godkänner avtalet för alla program.

- Utvärdering ska ske efter första årets intagning.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslaget till samverkansavtal finns i bilaga. Förslag är att godkänna avtalet med de kommuner som också godkänner avtalet så att en det blir ömsesidighet. Avtalet omfattar inte det indivi-duella programmet.

Förvaltningen informerar om att Tyresö gymnasium de senaste åren tagit emot elever från kommuner i närområdet på lika villkor som våra egna elever. Förfaringssättet har inte i någon nämnvärd omfattning påverkat Tyresöelevernas möjligheter att få utbildning på hemmaplan.
_____________________________________________________

§73 Debitering fristående gymnasieskolor

DNr 2007 GAN 038

Nämndens beslut

Debitering av fristående gymnasieskolor sker med 461 kronor per elev för intagning till gymnasieskolan.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har utfärdat rekommendation enligt bilaga för hur debitering ska ske av fristående gymnasieskolor för intagning till gymnasieskolan. KSL:s rekommendation är 461 kronor per elev, vilket också nu föreslås gälla för Tyresö.

_____________________________________________________

§74 Priser för platser på gymnasieprogram

DNr 2007 GAN 039

Nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tagit fram förslag till prislistor enligt bilagor för:

- interkommunal ersättning IKE för debitering av andra kommuner för deras elever i Tyresö gymnasium

- ersättning till fristående gymnasieskolor för elever från Tyresö som går i deras gymnasieskola

- elevpengen för den egna gymnasieskolan.

Beräkningarna grundar sig på den vedertagna KSL-modellen.
_____________________________________________________

§75 Utförd internkontroll

Nämndens beslut

Information om utförd internkontroll noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Internkontroll har utförts av ekonomerna vid utvecklingsförvalt-ningen. Nämndens plan för internkontrollen redovisas i bilaga. Resultatet av internkontrollen redovisas också i bilaga.
_____________________________________________________

§76 Anmälan av delegationsbeslut

DNr 2007 GAN 040

Nämndens beslut

- Delegationsbeslut ska anmälas på lista med arten av beslut samt

delegatens namn.

- Information om delegationsbeslut noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Nämnden ska besluta om hur anmälan ska ske av fattade delegationsbeslut. Föreslag finns att detta ska ske genom lista med arten av beslut samt delegatens namn.

Redovisning sker av fattade delegationsbeslut enligt bilaga.

_____________________________________________________

§77 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:

- protokoll från KF 2007-11-15, § 83, Strategi- och budgetplan för 2008 samt KELP 2008-2010

- rapport om feriearbeten för skolungdomar 2007 (bilaga)

- arbetslöshetssiffror (bilaga).

_____________________________________________________

§78 Ärendebalans – avstämning av utestående uppdrag

Nämndens beslut

- Informationen om ärendebalansen noteras.

- Förvaltningens ska fortsätta att undersöka förutsättningarna kring sfx-bussförarutbildning.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om ärendebalansen – avstämning av utestående uppdrag:

- utredning av stöd av vägledning (2007-03-08, § 15,

DNr 2007 GAN 012).

- sfx (integrationsplanen, 2007-09-20, § 56,

DNr 2007 GAN 022).

_____________________________________________________

§79 Nytt ärende – strategisk planering av utbudet vid Tyresö gymnasium

Nämndens beslut

Uppdrag ges till förvaltningen att genomföra en strategisk planering för åren 2009, 2010 och 2011 av utbudet vid Tyresö gymnasium och lämna en första avrapportering vid nämndens sammanträde i februari.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Nämnden anser det viktigt att göra en strategisk planering för Tyresö gymnasium för att få fram vilka program vi bör satsa på inför åren 2009, 2010 och 2011. Utgångspunkten bör vara en fördjupad omvärldsanalys med Sverige i ett globalt perspektiv och vad detta innebär för oss på ett lokalt plan. Konsekvenser fram-räknas till exempel för vad detta innebär för krav på vår gymnasie-byggnad.

Underlaget behöver tas fram i så god tid att det kan finnas med i planeringen inför budget 2009. Därför bör en första avrapportering ske på nämndens möte i februari 2008.

_____________________________________________________