Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2011-05-26

Sammanträde 2011-05-26

Datum
Klockan
19:00
Plats
Sammanträdesrum Myggdalen, Kommunhuset, 1 tr, Tyresö Centrum

32 Tertialbokslut per den 30 april 2011

Förslag till nämndens beslut
Informationen noteras.

Ärendebeskrivning för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

33 Integrationsplan

Förslag till nämndens beslut
- Utvärderingen av tyresö kommuns integrationsplan noteras.

- Utvärderingen lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med förslag om att notera utvärderingen.

Ärendebeskrivning
en "Ett Tyresö för alla" arbetades fram av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från olika förvaltningar som tog fram förslag på åtaganden för kommunens integrationsarbete. Planen antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2007. Den senaste delrapporten presenterades för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden den 28 maj 2009. Resultatet från delrapporten var skiftande både beträffande måluppfyllelsen och hur förvaltningarna hade arbetat med integrationsplanen.

I slutet av förra året gjordes intervjuer med nyckelpersoner från kommunens olika förvaltningar. Resultatet från utvärderingen visar att planen inte har haft tillräcklig genomslagskraft i kommunen. Anledningen anses vara en för svag förankring och en för detaljstyrd plan. Inför framtagandet av en ny integrationsplan måste planen införlivas i kommunens styrdokument och arbetet med förankringsprocessen förstärkas. För att integrationsarbetet inte ska uppfattas som svårarbetat bör en ny integrationsplan enbart koncentreras till att ange inriktningen på kommunens integrationsarbete och istället konkretiseras på enhetsnivå.

34 IT-plan för Tyresö gymnasium

Förslag till nämndens beslut

Ärendebeskrivning

Underlag kommer med mail

35 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

36 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:
- Arbetslöshetsstatistik
- Tyresö gymnasiums söksiffror

37 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
- Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

38 Nya ärenden

- Arbetscentrum

- Konkurrensutsättning av grundläggande vuxenutbildning och svenska för invandrare i de delar som kommunen rår över

- Samverkan med socialnämnden

- Uppföljning av konferens om närsamhälle - gymnasium (TGY) på Häringe slott

- Förebyggande åtgärder på tyresö gymnasium mot bruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak

§32 Tertialbokslut per den 30 april 2011

DNr 2011 GAN 0046

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Särskilt yttrande och ersättaryttrande

Särskilt yttrande och ersättaryttrande beträffande Tyresö gymna-sium inkommer gemensamt från Kristjan Vaigur (s), Frida Bengts-dotter (mp) och Ulla Hoffmann (v).

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tertialbokslut per den 30 april 2011 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden finns i bilaga.

_____________________________________________________

§33 Integrationsplan

DNr 2010 GAN 0072

Nämndens beslut

- Utvärderingen av Tyresö kommuns integrationsplan med ändring införd i bilagan noteras.

- Utvärderingen med införd ändring lämnas till kommun-styrelsen och kommunfullmäktige med förslag om att notera utvärderingen.

Särskilt yttrande och ersättaryttrande

Kristjan Vaigur (s) inkommer med särskilt yttrande.

Frida Bengtsdotter (mp) inkommer med särskilt yttrande.

Ulla Hoffmann (v) inkommer med ersättaryttrande.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Integrationsplanen ”Ett Tyresö för alla” arbetades fram av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från olika förvaltningar som tog fram förslag på åtaganden för kommunens integrationsarbete. Planen antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2007. Den senaste delrapporten presenterades för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden den 28 maj 2009. Resultatet från delrapporten var skiftande både beträffande måluppfyllelsen och hur förvaltningarna hade arbetat med integrationsplanen.

I slutet av förra året gjordes intervjuer med nyckelpersoner från kommunens olika förvaltningar. Resultatet från utvärderingen visar att planen inte har haft tillräcklig genomslagskraft i kommunen. Anledningen anses vara en för svag förankring och en för detaljstyrd plan. Inför framtagandet av en ny integrationsplan måste planen införlivas i kommunens styrdokument och arbetet med förankringsprocessen förstärkas. För att integrationsarbetet inte ska uppfattas som svårarbetat bör en ny integrationsplan enbart koncentreras till att ange inriktningen på kommunens integrationsarbete och istället konkretiseras på enhetsnivå.

_____________________________________________________

§34 IT-plan för Tyresö gymnasium

DNr 2011 GAN 0047

Nämndens beslut

- Informationen om IT-plan noteras.

- Nämnden ger utvecklingsförvaltningen i uppdrag att ytterligare fördjupa IT-planen samt att ta fram en tidsplan. Uppdraget redovisas på nämndsammanträdet den 25 augusti 2011.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö gymnasium vill erbjuda eleverna en modern utbildning där tillgången till datorer och internetuppkoppling är en självklarhet.

Finansiering behövs för att göra en så stor investering som 1-1-datorer. Vi förordar leasingavtal där varje elev får en dator och den ska eleven ha under de tre år på gymnasiet. Eleven kan välja att betala en mindre summa för att köpa loss datorn när skoltiden är slut. Leasing per dator kostar cirka 300 kronor per månad.

Fortbildning för att lärare i hur man kan använda datorn i klassrummet. Lärarna behöver höja sin kompetens inom området så att man kan se flera användningsområden och möjligheter.

_____________________________________________________

§35 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

_____________________________________________________

§36 Information från förvaltningschefen

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Arbetslöshetsstatistik

- Tyresö gymnasiums söksiffror

- Rutin för mottagande och introduktion av nyanlända ensamkommande flyktingbarn vid Tyresö gymnasium (bilaga).

_____________________________________________________

§37 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkommet meddelanden redovisas:

- Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige.

_____________________________________________________

§38 Arbetscentrum

DNr 2011 GAN 0048

Nämndens beslut

Nämnden beslutar uppdra åt utvecklingsförvaltningen

- att granska Arbetscentrum särskilt vad gäller bredd, samverkan med socialförvaltningen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan

- att analysera effekten av de åtgärder som erbjuds arbetslösa som hänvisas till Arbetscentrum

- att föreslå utveckling av Arbetscentrum med hänsyn taget till de kommungemensamma målen i Kommunplan 2012-2014.

Utredningen presenteras för nämnden den 1 december 2011.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ligger Arbets-centrum, som har uppdrag riktat mot personer med funktions-hinder, utrikes födda personer som hänvisas dit från socialförvalt-ningen. Dessutom har Arbetscentrum uppföljningsansvar för ungdomar och unga arbetslösa vuxna. Där ligger också ansvar för feriejobben samt svenska för invandrare.

I samband med att ny kommunplan antas i juni 2011 förändras uppdraget i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Arbets-marknads- och sysselsättningsfrågorna prioriteras på annat sätt än tidigare. Socialnämnden, som även äger arbetsmarknadsprojekt för unga, är nära samverkanspartner. Nya krav ställs i och med detta på Arbetscentrum och vuxenutbildningen 2012-2014.

Samtidigt som vi lägger det förvaltningsgemensamma målet att fler invånare ska vara självförsörjande behöver vi utreda effektiviteten hos Arbetscentrum. Har Arbetscentrum tillräcklig bredd för det framtida arbetet med att få fler i arbete?

_____________________________________________________

§39 Konkurrensutsättning av grundläggande vuxenutbildning och svenska för invandrare i de delar som kommunen rår över

DNr 2011 GAN 0049

Nämndens beslut

Nämnden beslutar uppdra åt utvecklingsförvaltningen

- att beskriva konsekvenserna av konkurrensutsättning av grundläggande vuxenutbildning

- att lämna förslag till ytterligare del av vuxenutbildning som prövas för konkurrensutsättning under 2012.

Uppdraget redovisas vid nämndmötet den 22 september 2011.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Under perioden 2012-2014 ska nämnderna årligen i sina nämnd-planer redovisa dels vilka verksamheter som kommer att prövas för konkurrensutsättning, dels resultatet av tidigare beslut om konkurrensutsättning. I gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ser vi en konstant hög arbetslöshet för utrikes födda. Även ungdomsarbetslösheten ökar.

En åtgärd för att få fler i arbete är utbildning, särskilt yrkesinriktad utbildning. På grundläggande vuxenutbildning (motsvarande grundskolan) erbjuds kärnämnen och svenska som andra språk. I uppdraget ligger att beskriva behovet av grundläggande vuxenutbildning, att föreslå åtgärder för att yrkesinrikta utbildningar samt ange kostnaderna för grundläggande vuxenutbildning inklusive studie- och yrkesvägledning och stöd. Tidsplan för konkurrensutsättning lämnas.

_____________________________________________________

§40 Samverkan med socialnämnden

DNr 2011 GAN 0050

Nämndens beslut

Nämnden uppdrar åt utvecklingsförvaltningen att ta fram rutiner för samverkan med socialförvaltningen.

Uppdraget redovisas vid nämndmötet den 1 december 2011.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommungemensamma mål om minskning av arbetslösheten och ökning av antalet personer som är självförsörjande ökar behovet av närhet mellan de båda nämnderna. Uppdraget syftar till att skapa effektivitet och goda rutiner för hög måluppfyllelse.

Arbete och sysselsättning, utbildning och studier på alla nivåer ligger inom uppdraget för både socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Emellertid krävs större transparens på områden som unga arbetslösa, arbetslöshet bland personer med funktionshinder, arbetslöshet bland utrikes födda, betydelsen av sfi, vuxenutbildningens roll som verktyg i kampen mot arbets-lösheten, betydelsen av projekt för att få fler i arbete, uppföljning och utvärdering av insatserna.

För att samverkan mellan de båda förvaltningarna ska få maximal effekt krävs en genomlysning av båda nämndernas uppdrag. Samtidigt krävs en beskrivning av kontaktytorna och rutiner för samverkan.

_____________________________________________________

§41 Uppföljning av konferens om närsamhälle – gymnasium (Tyresö gymnasium) på Häringe slott

DNr 2011 GAN 0051

Nämndens beslut

Nämnden uppdrar åt utvecklingsförvaltningen att ge återkoppling angående resultat av konferens på Häringe slott den 24-25 februari 2011 med skolledare och programutvecklare.

Uppdraget redovisas vid nämnden den 25 augusti 2011.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden genomförde en konferens på Häringe slott den 24-25 februari 2011 med skolledare och programutvecklare. Nämnden önskar nu få en återkoppling angående resultatet av konferensen.

_____________________________________________________

§42 Förebyggande åtgärder på Tyresö gymnasium mot bruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak

DNr 2011 GAN 0052

Nämndens beslut

Nämnden uppdrar åt utvecklingsförvaltningen

- att utvärdera effekten av åtgärder som vidtagits och vidtas på Tyresö gymnasium för att stävja bruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak

- att föreslå vidare åtgärder utifrån resultatet av utvärderingen.

Uppdraget redovisas vid nämndmötet den 27 oktober 2011.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Val till gymnasieskolan pågår intensivt under hela våren. Vi, politiker, tjänstemän och skolans personal har stort gemensamt ansvar för alla elever som börjar på Tyresö gymnasium till hösten. Vi har samma gemensamma ansvar för alla dem som nu går i gymnasiet. I ansvaret ingår att förebygga att elever i skolan använder alkohol, narkotika eller tobak och att de självklart inte utsätter sig för dopning.

Skolan har ett uppdrag att kontinuerligt arbeta drogförebyggande. I uppdraget till förvaltningen ingår att beskriva systematiken i åtgärderna, utvärdera dem och föreslå vidare åtgärder.

_____________________________________________________