Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2012-02-23

Sammanträde 2012-02-23

Datum
Klockan
18:30
Plats
Sammanträdesrum Bollmora, Kommunhuset, Tyresö centrum

1 Utredningsuppdrag Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Förslag till nämndens beslut

1. Tyresö gymnasium får i uppdrag att bygga upp en gymnasieutbildning för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning enligt intentionerna i utredningen.
2. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslås äska medel om 600 tkr för investeringar.
3. Tyresö gymnasium ska halvårsvis redovisa en uppföljning av den nya verksamheten när det gäller kvalitet och ekonomi till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden


Ärendebeskrivning

Antalet elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar kraftigt. På grund av att Tyresö nu inte erbjuder den specialutbild-ning som krävs söker eleverna plats i skolor i angränsande kommuner. För eleverna betyder skolgång långa skoldagar och tröttande resor. Externa placeringar medför också höga kostnader för kommunen.

Nämnden har vid sammanträdet den 25 augusti 2011, § 49, gett förvaltningen i uppdrag att utreda gymnasieutbildning i Tyresö för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Resultatet av utredningen redovisas i bilaga. Förvaltningens kommentarer och förslag till beslut framgår av bifogad tjänsteskrivelse.

2 Utredningsuppdrag Arbetscentrum

Förslag till nämndens beslut

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att organisera "En ingång" enligt intentionerna i utredningen. Uppdraget ska vara genomfört till den 1 januari 2013.
2. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta utveckla samverkan enligt intentionerna i utredningen.
3. En utvärdering av arbetet med "En ingång" ska redovisas till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden senast i januari 2014.

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har vid sammanträdet den 26 maj 2011, § 38 och § 40, gett utvecklingsförvaltningen två utredningsuppdrag (dnr 2011 GAN0048 "Arbetscentrum" samt dnr: 2011 GAN 0050 "Samverkan med socialnämnden") där de båda handlar om att:
* Granska Arbetscentrum - bredd och samverkan
* Analysera effekter av åtgärder som erbjuds
* Föreslå utveckling av arbetscentrum
* Ta fram rutiner för samverkan med socialförvaltningen

Bakgrunden till utredningsuppdragen handlar om att öka effektiviteten för hög måluppfyllelse med hänsyn till de kommungemensamma målen i kommunplan 2012-2014: Socialnämnden och Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får i gemensamt uppdrag att inom sina olika verksamheter vidta åtgärder så att invånarnas självförsörjningsgrad ökar. Det märks genom att andelen av befolkningen som är beroende av ekonomiskt bistånd ska minska till 1,5 % år 2014.

En delrapport har redovisats muntligt vid sammanträdet den 1 december 2011 av utredare på Utvecklingsförvaltningen.

Slutlig rapport redovisas i bilaga. Förvaltningens kommentarer och förslag till beslut framgår av bifogad tjänsteskrivelse.

3 Internkontroll

Förslag till nämndens beslut

Nämnden godkänner utförd internkontroll för år 2011.

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har vid sitt sammanträde den 17 mars 2011, § 15, Uppdragit åt förvaltningen att genomföra internkontroll:
- arkivering och gallring av inkommande brev och e-post
- samt att studie- och yrkesvägledning erbjuds i enlighet med gällande regelverk (gymnasium, vuxenutbildning, gymnasiesärskolan och särvux).

Resultatet av internkontrollen redovisas i bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner internkontrollen.

4 Årsredovisning 2011 för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag till nämndens beslut

Förslaget till årsredovisningen för år 2011 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Ärendebeskrivning

Förslag till årsredovisning 2011 för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden finns i bilaga.

5 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

- Informationen noteras
- Handlingsplan avseende informationsansvaret för ungdomar godkänns.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om aktuella ärenden vid utvecklingsförvaltningen:
- inackorderingsbidrag, förtydligande (se bifogad tjänsteskrivelse med bilaga)
- redovisning av åtgärder mot kränkande behandling (bilaga)
- arbetslöshetsstatistik (bilaga)
- handlingsplan avseende informationsansvaret för ungdomar 16-19 år
- information om effektiviseringar 2012.

6 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Anmälan noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna delegationsbeslut förtecknas på bilaga.

7 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

redovisas:
- KF 2011-12-15, § 113, Avsägelser och fyllnadsval

8 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

- Beslut från Skolverket om Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna
- Beslut från Skolverket om Statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbidning
- Beslut från Skolverket om Statsbidrag för utbildning till yrkesförare inom gymnasial vuxenutbildning
- Delegationsordning inom kommunstyrelsens område

9 Ändring i kalendarium GAN 2012

Förslag till nämndens beslut

- Nämndens septembersammanträde flyttas till torsdagen den 6 september 2012 kl 18.30.
- Planeringsdag äger rum onsdagen den 28 mars 2012.

Ärendebeskrivning

På grund av att gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beräknas ha ärenden som ska överlämnas till Kommunstyrelse till deras möte mötet den 25 september behöver nämndens september-sammmanträde flyttas från den 20 september till torsdagen den 6 september 2012.

För att inleda nämndens arbete med mål och kvalitetsgarantier inbjuds nämndens ledamöter till en planeringsdag onsdagen den 28 mars 2012. Program meddelas senare.

§1 Utredningsuppdrag Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

DNr 2011 GAN 0058

Nämndens beslut

1. Tyresö gymnasium får i uppdrag att bygga upp en gymnasieutbildning för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning enligt intentionerna i utredningen.

2. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar äska medel om 600 tkr för investeringar.

3. Tyresö gymnasium ska halvårsvis redovisa en uppföljning av den nya verksamheten när det gäller kvalitet och ekonomi till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Antalet elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar kraftigt. På grund av att Tyresö nu inte erbjuder den specialutbild-ning som krävs söker eleverna plats i skolor i angränsande kommuner. För eleverna betyder skolgång långa skoldagar och tröttande resor. Externa placeringar medför också höga kostnader för kommunen.

Nämnden har vid sammanträdet den 25 augusti 2011, § 49, gett förvaltningen i uppdrag att utreda gymnasieutbildning i Tyresö för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Resultatet av utredningen redovisas i bilaga. Förvaltningens kommentarer och förslag till beslut framgår av bifogad tjänsteskrivelse.

_____________________________________________________

§2 Utredningsuppdrag Arbetscentrum

DNr 2011 GAN 0048 och 0050

Nämndens beslut

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att organisera ”En ingång” enligt intentionerna i utredningen. Uppdraget ska vara genomfört till den 1 januari 2013.

2. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta utveckla samverkan enligt intentionerna i utredningen.

3. En utvärdering av arbetet med ”En ingång” ska redovisas till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden senast i januari 2014.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har vid sammanträdet den 26 maj 2011, § 38 och § 40, gett utvecklingsförvaltningen två utredningsuppdrag (dnr 2011 GAN0048 ”Arbetscentrum” samt dnr: 2011 GAN 0050 ”Samverkan med socialnämnden”) där de båda handlar om att:

§ Granska Arbetscentrum – bredd och samverkan

§ Analysera effekter av åtgärder som erbjuds

§ Föreslå utveckling av arbetscentrum

§ Ta fram rutiner för samverkan med socialförvaltningen

Bakgrunden till utredningsuppdragen handlar om att öka effektiviteten för hög måluppfyllelse med hänsyn till de kommungemensamma målen i kommunplan 2012-2014: Socialnämnden och Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får i gemensamt uppdrag att inom sina olika verksamheter vidta åtgärder så att invånarnas självförsörjningsgrad ökar. Det märks genom att andelen av befolkningen som är beroende av ekonomiskt bistånd ska minska till 1,5 % år 2014.

En delrapport har redovisats muntligt vid sammanträdet den 1 december 2011 av utredare på Utvecklingsförvaltningen.

Slutlig rapport redovisas i bilaga. Förvaltningens kommentarer och förslag till beslut framgår av bifogad tjänsteskrivelse.
_____________________________________________________

§3 Internkontroll

DNr 2011 GAN 0014

Nämndens beslut

Nämnden godkänner utförd internkontroll för år 2011.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har vid sitt sammanträde den 17 mars 2011, § 15, Uppdragit åt förvaltningen att genomföra internkontroll:

- arkivering och gallring av inkommande brev och e-post

- samt att studie- och yrkesvägledning erbjuds i enlighet med gällande regelverk (gymnasium, vuxenutbildning, gymnasiesärskolan och särvux).

Resultatet av internkontrollen redovisas i bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner internkontrollen.

_____________________________________________________

§4 Årsredovisning 2011 för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

DNr 2012 GAN 0012

Nämndens beslut

Förslaget till årsredovisningen för år 2011 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till årsredovisning 2011 för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden finns i bilaga.

_____________________________________________________

§5 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

- Informationen noteras

- Handlingsplan avseende informationsansvaret för ungdomar godkänns. (DNr 2012 GAN 0013)

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om aktuella ärenden vid utvecklingsförvaltningen:

- inackorderingsbidrag, förtydligande (se bifogad tjänsteskrivelse med bilaga)

- redovisning av åtgärder mot kränkande behandling (bilaga)

- arbetslöshetsstatistik (bilaga)

- handlingsplan avseende informationsansvaret för ungdomar 16-19 år (bilaga)

- projekt ”Pojkar”

- ansökningssiffror gymnasiet

- mediasatsning ”Collage”

- studiebesök på gymnasieskolor.

_____________________________________________________

§6 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Anmälan noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna delegationsbeslut förtecknas på bilaga.

_____________________________________________________

§7 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden redovisas:

- KF 2011-12-15, § 113, Avsägelser och fyllnadsval

_____________________________________________________

§8 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

- Beslut från Skolverket om Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

- Beslut från Skolverket om Statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbidning

- Beslut från Skolverket om Statsbidrag för utbildning till yrkesförare inom gymnasial vuxenutbildning

- Delegationsordning inom kommunstyrelsens område.

_____________________________________________________

§9 Ändring i kalendarium GAN 2012

DNr 2011 GAN 0066

Nämndens beslut

- Nämndens septembersammanträde flyttas till torsdagen den 6 september 2012 kl 18.30.

- Planeringsdag äger rum onsdagen den 28 mars 2012.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

På grund av att gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beräknas ha ärenden som ska överlämnas till Kommunstyrelse till deras möte mötet den 25 september behöver nämndens september-sammmanträde flyttas från den 20 september till torsdagen den 6 september 2012.

För att inleda nämndens arbete med mål och kvalitetsgarantier inbjuds nämndens ledamöter till en planeringsdag onsdagen den 28 mars 2012. Program meddelas senare.
_____________________________________________________