Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2012-04-26

Sammanträde 2012-04-26

Datum
Klockan
18:30
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7, Tyresö

18 Månadsrapport per mars 2012

Förslag till nämndens beslut

- Ekonomisk månadsrapport per mars 2012 noteras.
- Omfördelning föreslås för år 2012 mellan anslagen så att 0,5 mkr överförs från Arbetscentrum till verksamhetsområde gymnasium och 1,5 mkr överförs från C3L till verksamhets-område gymnasium. Detta överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering och beslut i Kommunfullmäktige
- Dessutom överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering och beslut i Kommunfullmäktige ett äskande om ett tilläggsanslag om 5 mkr för år 2012 till verksamhetsområde gymnasium .

Ärendebeskrivning

Information ges om ekonomisk månadsrapport per mars 2012 i bilaga.

Tjänsteskrivelse i ärendet kommer att utsändas i början av nästa vecka.

19 Enhetsplaner för år 2012

Förslag till nämndens beslut

Informationen om enhetsplaner 2012 noteras.

Ärendebeskrivning

Information om enhetsplaner för år 2012 lämnas enligt bilagor för.
- Arbetscentrum
- C3L
- Tyresö gymnasium.

20 Remiss kostpolicy

Förslag till nämndens beslut

Motionen avslås i enlighet med ordförandes förslag och beslutet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet de gröna (mp) har inlämnat motion till Kommun-fullmäktige den 17 november 2011 om Kostpolicy i Tyresö (se bilaga). Kommunstyrelsen har överlämnat motionen på remiss till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Ordförandeutlåtande

Miljöpartiet de gröna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att arbeta fram ett förslag till kostpolicy i nära samarbete med medarbetare.

I den kommunplan för Tyresö som kommunfullmäktige beslutade om den 16 juni 2011 finns en förteckning över kommungemensamma styrdokument. Tillsammans finns i förvaltningar och nämnder 59 nu gällande policies, planer, reglementen och riktlinjer/föreskrifter. Under år 2012 ses de fortsatt över i syfte att begränsa antalet styrdokument. Att då ta fram ytterligare ett policydokument går stick i stäv med kommunfullmäktiges intentioner i kommunplan för 2012 -2014.

Motionen innehåller förslag som vi vet gynnar eleverna. Elever som får god och näringsriktig mat orkar mer och lär sig bättre. När skolan har egen kock finns möjligheter för både elever och skolledare att själva påverka matens kvalitet. I Tyresö har under de förra mandatperioden mycket förändrats på detta område. Alliansen har kommit långt i arbetet med att ge varje skola sin egen kock och de gamla mottagningsköken har snart fasats ut. Intentionen att ge eleverna mat med hög kvalitet finns därmed redan, men kan ytterligare förstärkas, exempelvis med verksamhetens kvalitetsgarantier. I arbetet med ett framtida gymnasium är det viktigt att också ta in kost - och hälsoaspekten.

Miljöpartiet vill med sin kostpolicy säkra att maten på skolor, förskolor, fritidsgårdar och äldreboende håller hög kvalitet, är säsongsanpassade och ekologiskt odlade. Policyn ska vidare leda till förbättrad måltidsmiljö, vilket är en viktig aspekt särskilt för skolorna inte minst gymnasiet. Utvecklingsförvaltningen lyfter fram att Tyresö gymnasium redan följer Livsmedelsverkets rekommendationer "Bra mat i skolan" och "Riktlinjer för skolluncher". Därigenom finns styrning av kost och kosthåll i Tyresö gymnasium. Känt är också att gymnasiet sedan flera år tillbaka har arbetat med att reducera matsvinnet.

Riktlinjer på enhetsnivå kan hjälpa till att säkra uppföljning av verksamheten. Utan policy blir uppföljningen ändå tydlig genom att nämnden väger in betydelsen av näringsriktig, anpassad kost vid uppföljning av kvaliteten i Tyresö gymnasium.

Ordförandes förslag till beslut: Motionen avslås.

21 Revisionsrapport

Förslag till nämndens beslut

Informationen om revisionsrapport noteras.

Ärendebeskrivning enligt bilaga har kommit från revisorerna.

22 Internkontroll 2012

Förslag till nämndens beslut

- för gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden ska också omfatta en fördjupad kontroll av hur resursen studie- och yrkesvägledning bedrivs i gymnasie-skolan, gymnasiesärskola, vuxenutbildningen, särvux samt inom Arbetscentrum.

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har vid sitt sammanträde den 22 mars 2012, § 11, fattat beslut om att internkontroll år 2012 ska omfatta området stöd till elever med behov av särskilt stöd inom gymnasieskolan.

Ordförande lämnar förslag om att internkontroll 2012 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden också ska omfatta en fördjupad kontroll av hur resursen studie- och yrkesvägledning erbjuds i gymnasieskolan, gymnasiesärskola, vuxenutbildningen, särvux samt inom Arbetscentrum

Ordförandens förslag

Ordförande föreslår att området studie- och yrkesvägledning i gymnasieskolan, vuxenutbildningen, gymnasiesärskolan, särvux samt Arbetscentrum omfattas av interkontroll under år 2012.

Under 2011 genomfördes internkontroll av studie- och yrkes-vägledningen i GAN. Kontrollen gällde huruvida studie- och yrkesvägledning erbjuds i enlighet med gällande regelverk för gymnasium, vuxenutbildning, gymnasiesärskolan och särvux. Resultatet redovisades i nämnden den 22 mars 2012. Förvaltningen konstaterade att studie -och yrkesvägledning erbjuds i enlighet med gällande regelverk.

Förvaltningen får i uppdrag att under år 2012 fördjupa kontrollen av hur resursen studie- och yrkesvägledning erbjuds i gymnasie-skolan, gymnasiesärskola, vuxenutbildningen, särvux samt inom Arbetscentrum för att säkerställa att eleverna i skolformerna inom GAN:s verksamhetsområde har tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning kan tillgodoses enligt Skollagen, och att även den som avser att påbörja en utbildning får tillgång till vägledning. Redovisning ska ske av antalet vägledare och en uppskattning av det totala antalet elever som söker vägledning.

Förslag till mall:

Övergripande: Skollagen 2 kap 9§

23 Avtal om verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagog

Förslag till nämndens beslut

Nämnden förslår att avtal tecknas och överlämnar förslaget till Kommunstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet Stockholms län har utsänt bifogade rekommendation om att teckna avtal om verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagog.

24 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om aktuella ärenden vid utvecklingsförvaltningen:

- IT-frågor
- Volontärresor
- Kranförarutbildning
- Arbetslöshetsstatistik
- Lokaler

25 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Anmälan noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna delegationsbeslut förtecknas på bilaga.

26 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning redovisas:

- KF 2012-03-08, § 21, Svar på motion "Öppna upp och öka intresset för politiken"
- KF 2012-03-08, § 22, Svar på motion "Satsa på sociala företag".

§18 Månadsrapport per mars 2012

DNr 2012 GAN 0015

Nämndens beslut

- Ekonomisk månadsrapport per mars 2012 noteras.

- Omfördelning föreslås mellan anslagen så att 0,5 mkr överförs från Arbetscentrum till verksamhetsområde gymnasium och 1,5 mkr överförs från C3L till verksamhetsområde gymnasium. Detta överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering och beslut i Kommunfullmäktige. Dessutom överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering och beslut i Kommun-fullmäktige äskande om ett tilläggsanslag om 7 mkr.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information ges om ekonomisk månadsrapport per mars 2012 i bilaga. Tjänsteskrivelse finns i bilaga.

_____________________________________________________

§19 Enhetsplaner för år 2012

DNr 2012 GAN 0028

Nämndens beslut

Informationen om enhetsplaner 2012 noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information om enhetsplaner för år 2012 lämnas enligt bilagor för

- Arbetscentrum

- C3L

- Tyresö gymnasium.

_____________________________________________________

§20 Remiss kostpolicy

DNr 2012 GAN 0029

Nämndens beslut

Motionen avslås i enlighet med ordförandes förslag och beslutet överlämnas till kommunstyrelsen.

Reservation

Kristjan Vaigur (s) reserverar sig mot beslutet och inkommer med skriftlig reservation.

Ersättaryttrande

Ulla Hoffmann (v) anmäler att om hon hade haft rösträtt hade hon reserverat sig mot beslutet. Ulla Hoffmann (v) instämmer i den skriftliga reservationen från (s).

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet de gröna (mp) har inlämnat motion till Kommun-fullmäktige den 17 november 2011 om Kostpolicy i Tyresö (se bilaga). Kommunstyrelsen har överlämnat motionen på remiss till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Ordförandeutlåtande

Miljöpartiet de gröna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att arbeta fram ett förslag till kostpolicy i nära samarbete med medarbetare.

I den kommunplan för Tyresö som kommunfullmäktige beslutade om den 16 juni 2011 finns en förteckning över kommungemensamma styrdokument. Tillsammans finns i förvaltningar och nämnder 59 nu gällande policies, planer, reglementen och riktlinjer/föreskrifter. Under år 2012 ses de fortsatt över i syfte att begränsa antalet styrdokument. Att då ta fram ytterligare ett policydokument går stick i stäv med kommunfullmäktiges intentioner i kommunplan för 2012 -2014.

Motionen innehåller förslag som vi vet gynnar eleverna. Elever som får god och näringsriktig mat orkar mer och lär sig bättre. När skolan har egen kock finns möjligheter för både elever och skolledare att själva påverka matens kvalitet. I Tyresö har under de förra mandatperioden mycket förändrats på detta område. Alliansen har kommit långt i arbetet med att ge varje skola sin egen kock och de gamla mottagningsköken har snart fasats ut. Intentionen att ge eleverna mat med hög kvalitet finns därmed redan, men kan ytterligare förstärkas, exempelvis med verksamhetens kvalitetsgarantier. I arbetet med ett framtida gymnasium är det viktigt att också ta in kost - och hälsoaspekten.

Miljöpartiet vill med sin kostpolicy säkra att maten på skolor, förskolor, fritidsgårdar och äldreboende håller hög kvalitet, är säsongsanpassade och ekologiskt odlade. Policyn ska vidare leda till förbättrad måltidsmiljö, vilket är en viktig aspekt särskilt för skolorna inte minst gymnasiet. Utvecklingsförvaltningen lyfter fram att Tyresö gymnasium redan följer Livsmedelsverkets rekommendationer ”Bra mat i skolan” och ”Riktlinjer för skolluncher”. Därigenom finns styrning av kost och kosthåll i Tyresö gymnasium. Känt är också att gymnasiet sedan flera år tillbaka har arbetat med att reducera matsvinnet.

Riktlinjer på enhetsnivå kan hjälpa till att säkra uppföljning av verksamheten. Utan policy blir uppföljningen ändå tydlig genom att nämnden väger in betydelsen av näringsriktig, anpassad kost vid uppföljning av kvaliteten i Tyresö gymnasium.

Ordförandes förslag till beslut: Motionen avslås.

Yrkande

Kristjan Vaigur (s) yrkar på att motionen bifalles.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att yrkandet avslagits.

_____________________________________________________

§21 Revisionsrapport

DNr 2012 GAN 0030

Nämndens beslut

Informationen om revisionsrapport noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Revisionsrapport enligt bilaga har kommit från revisorerna.

_____________________________________________________

§22 Internkontroll 2012

DNr 2012 GAN 0016

Nämndens beslut

- Internkontroll 2012 för gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden ska också omfatta en fördjupad kontroll av hur resursen studie- och yrkesvägledning bedrivs i gymnasie-skolan, gymnasiesärskola, vuxenutbildningen, särvux samt inom Arbetscentrum.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har vid sitt sammanträde den 22 mars 2012, § 11, fattat beslut om att internkontroll år 2012 ska omfatta området stöd till elever med behov av särskilt stöd inom gymnasieskolan.

Ordförande lämnar förslag om att internkontroll 2012 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden också ska omfatta en fördjupad kontroll av hur resursen studie- och yrkesvägledning erbjuds i gymnasieskolan, gymnasiesärskola, vuxenutbildningen, särvux samt inom Arbetscentrum

Ordförandens förslag

Ordförande föreslår att området studie- och yrkesvägledning i gymnasieskolan, vuxenutbildningen, gymnasiesärskolan, särvux samt Arbetscentrum omfattas av interkontroll under år 2012.

Under 2011 genomfördes internkontroll av studie- och yrkes-vägledningen i GAN. Kontrollen gällde huruvida studie- och yrkesvägledning erbjuds i enlighet med gällande regelverk för gymnasium, vuxenutbildning, gymnasiesärskolan och särvux. Resultatet redovisades i nämnden den 22 mars 2012. Förvaltningen konstaterade att studie –och yrkesvägledning erbjuds i enlighet med gällande regelverk.

Förvaltningen får i uppdrag att under år 2012 fördjupa kontrollen av hur resursen studie- och yrkesvägledning erbjuds i gymnasie-skolan, gymnasiesärskola, vuxenutbildningen, särvux samt inom Arbetscentrum för att säkerställa att eleverna i skolformerna inom GAN:s verksamhetsområde har tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning kan tillgodoses enligt Skollagen, och att även den som avser att påbörja en utbildning får tillgång till vägledning. Redovisning ska ske av antalet vägledare och en uppskattning av det totala antalet elever som söker vägledning.

Förslag till mall:

Övergripande: Skollagen 2 kap 9§

Antal erbjudna

Typ av

Doku-

Väntetid

Antal elever per syv

Snitttid

Kommentar

Tim/vecka

Ärende

mentation

och vecka

per elev

TGY

Gysär

C3L

Särvux

Arbets-

centrum

_____________________________________________________

§23 Avtal om verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna

DNr 2012 GAN 0022

Nämndens beslut

Nämnden förslår att avtal tecknas och överlämnar förslaget till Kommunstyrelsen för beslut.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet Stockholms län har utsänt bifogade rekommendation om att teckna avtal om verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna.

_____________________________________________________

§24 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om aktuella ärenden vid utvecklingsförvaltningen:

- Information om gymnasiesärskolan

- IT-frågor

- Volontärresor

- Tornkranförarutbildning

- Arbetslöshetsstatistik

- Lokaler

- Avtal om samhällsorientering

- Information om Prinsvillan

- Information om gymnasieansökningar.

_____________________________________________________

§25 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Anmälan noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna delegationsbeslut förtecknas på bilaga.

_____________________________________________________

§26 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden redovisas:

- KF 2012-03-08, § 21, Svar på motion ”Öppna upp och öka

intresset för politiken”

- KF 2012-03-08, § 22, Svar på motion ”Satsa på sociala företag”.

_____________________________________________________

§27 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- Beslut från Skolinspektionen: Anmälan angående avgift för måltid vid den fristående gymnasieskolan Enskilda Gymnasiet i Stockholms kommun

- Beslut från Skolinspektionen: Ansökan om godkännande av Nordens Teknikerinstitut AB som huvudman för gymnasieskola i Huddinge kommun

- Beslut från Skolinspektionen: Ansökan om godkännande av Nordens Teknikerinstitut AB som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun

- Inkommet undertecknat samverkansavtal avseende introduktionsprogram programinriktat individuellt val

- Inkommet undertecknat samverkansavtal avseende introduktionsprogram yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever.

_____________________________________________________