Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2013-09-26

Sammanträde 2013-09-26

Datum
Klockan
Plats

75 Temagranskning av elevinflytande och påverkansmöjligheter inom gymnasieskolan och Sfi

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om den temagranskning som skett av elevinflytande och påverkansmöjligheter inom gymnasieskolan och Sfi (svenska för invandrare). Rapport finns i bilaga.

76 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna beslut redovisas:
- KF 2013-08-22, § 86, Delårsbokslut per april 2013
- KS 2013-08-27, § 127, Återrapportering av uppdrag till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden respektive kommundirektören i samband med delårsbokslut per april 2013
- KS 2013-08-27, § 138, Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda
- KS 2013-08-27, § 140, Sammanträdesdatum för KF och KS samt årshjul för 2014
- KF 2013-09-12, § 102, Sammanträdesdatum för KF och KS samt årshjul för 2014

77 Sammanträdestider 2014

Förslag till nämndens beslut

Enligt förslaget

Ärendebeskrivning

Sammanträden för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden år 2014 föreslås äga rum:
- torsdagen den 30 januari 2014 kl 18.30
- torsdagen den 20 februari 2014 kl 18.30
(med verksamhetsberättelse 2013)
- torsdagen den 20 mars 2014 kl 18.30
- torsdagen den 24 april 2014 kl 18.30
- torsdagen den 15 maj 2014 kl 18.30 (med delårsbokslut 1)
- torsdagen den 12 juni 2014 kl 18.30
- torsdagen den 18 september 2014 kl 18.30
(med delårsbokslut 2)
- torsdagen den 16 oktober 2014 kl 18.30
- torsdagen den 13 november 2014 kl 18.30
- torsdagen den 11 december 2014 kl 17.30 (nämndens avslutande sammanträde under innevarande mandatperiod).

En nämndkonferens planeras till slutet av augusti 2014,
torsdagen den 28 augusti 2014 reserveras för detta.

78 Ekonomiskt tertialbokslut per den 31 augusti 2013

Förslag till nämndens beslut

- Ekonomiskt tertialbokslut per den 31 augusti 2013 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Ekonomiskt tertialbokslut per den 31 augusti 2013 finns i bilaga med kommentarer till periodutfall, kommentar till årsprognos samt planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott.

Måluppfyllelse tertialbokslut per augusti 2013 redovisas i bilaga.

79 Handlingsplan mot nätmobbing

Förslag till nämndens beslut

Informationen om handlingsplanerna noteras.

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 13 juni 2013 lämnade förvaltningschefen information om riktlinjer för skolornas handlingsplaner mot nätmobbing.

Redovisning sker av avdelningarnas handlingsplaner mot nätmobbing.

80 Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

DNr 2013 GAN 0098

Förslag till nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun har fått "Betänkandet Kommunal vuxenutbild-ning på grundläggande nivå - en översyn för ökad individanpass-ning och effektivitet (SOU 2013:20)" på remiss från Utbildnings-departementet. Remissvaren ska vara inkomna till Utbildnings-departementet senast den 24 oktober 2013.

81 Gymnasieprojektet - tidsplan samt organisation av projektet

Dnr 2013 GAN 0103

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 29 augusti 2013 uppdrog nämnden till förvaltningen
- att till septembernämnden lämna tidsplan samt plan för organisation av projektet enligt beslut i Kommunstyrelsen.
- att fortlöpande informera om hur projektet utvecklas i de delar som Kommunstyrelsen delegerat till Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Vid nämndsammanträdet lämnar förvaltningschefen information om gymnasieprojektet.

82 Prislista för introduktionsprogram gymnasiet 2014

Förslag till nämndens beslut

Prislistan för introduktionsprogrammen vid gymnasiet uppräknas med 2,3 % jämfört med år 2013

Ärendebeskrivning

Prislistan för introduktionsprogrammen vid gymnasiet har för år 2014 räknats upp med 2,3 % jämfört med år 2013. Se bifogad tjänsteskrivelse.

83 Prislista för gymnasiesärskolan 2014

Förslag till nämndens beslut

Prislistan för gymnasiesärskolan uppräknas med 2,3 % jämfört med år 2013

Ärendebeskrivning

Prislistan för gymnasiesärskolan har för år 2014 räknats upp med 2,3 % jämfört med år 2013. Se bifogad tjänsteskrivelse.

84 Överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholms län gällande nyanlända

DNr 2013 GAN 0086

Förslag till nämndens beslut

Nämnden föreslår till kommunstyrelsen att på rekommendation av Kommunförbundet i Stockholms län anta den reviderade "Överenskommelse om samverkan i Stockholms län gällande nyanlända".

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 29 augusti redovisades inkommen skrivelse från KSL "Överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholms län gällande nyanlända"

Nämnden uppdrog vid sammanträdet till förvaltningen att till septembernämnden lämna yttrande över överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholms län gällande nyanlända och att ta kontakt med socialförvaltningen.

Förvaltningen lämnar bifogade tjänsteskrivelse i ärenden

85 Motion från (s) om barns rättigheter

Förslag till nämndens beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att med förvaltningens yttrande anses motionen besvarad.

Ärendebeskrivning

Remiss har inkommit på motion från (s) "Se barnen!".
I motionen föreslår den socialdemokratiska fullmäktigegruppen genom Anita Mattsson och Marita Bertilsson att samtliga ärenden inför beslut i kommunens nämnder och styrelser granskas utifrån ett barnperspektiv. I motionen föreslås att varje ärende förses med en standardiserad blankett som fylls i och svarar på hur barnens perspektiv tagits tillvara i just det ärendet, och att inga beslut fattas utan att barnkonsekvensanalysen medföljer.

Motionärerna menar att ett antal beslut skulle se annorlunda ut om man inför varje ärende gjort en barnkonsekvensanalys.

Förvaltningen lämnar yttrande enligt bilaga.

86 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Information lämnas om aktuella frågor vid förvaltningen:
- Arbetslösheten per 31 augusti 2013
- Avstämning gymnasieantagningen per den 15 september 2013
- Statistik Ung i Tyresö
- Anställningar av förstelärare
- Digitaliseringsprojekt för nämndadministrationen från ordförandeberedningen den 21 november 2013 och nämndens sammanträde den 5 december 2013
- Mailadresser fornamn.efternamn@tyreso.se till förtroendevalda kommer att införas

87 Anmälan av delegationsbeslut

DNr 2013 GAN 0030

Förslag till nämndens beslut

Anmälan noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna delegationsbeslut förtecknas på bilaga.

88 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:
- Från Skolinspektionen beslut om Hermods AB vid Hermods Gymnasium Norra Barntorget
- Från Skolinspektionen beslut om Hermods AB vid Design & Construction College Stockholm
- Från Skolinspektionen beslut om ProCivitas AB
- Från Skolinspektionen beslut om Enskilda Gymnasiet
- Från Skolinspektionen beslut om Realgymnasiet
- Från Skolinspektionen beslut om Rurikgymnasiet
- Från Skolinspektionen beslut om Kunskapsskolan

89 Nya ärenden

Förslag till beslut

Ärendebeskrivning

§75 Temagranskning av elevinflytande och påverkansmöjligheter inom gymnasieskolan och Sfi

§77 Sammanträdestider 2014

§81 Gymnasieprojektet ­ tidsplan samt organisation av projektet

§82 Prislista för introduktionsprogram gymnasiet 2014 DNr 2013 GAN 0113

§84 Överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholms län gällande nyanlända

§85 Motion från (s) om barns rättigheter DNr 2013 GAN 0115

§87 Anmälan av delegationsbeslut DNr 2013 GAN 0030

§89 Nytt ärende - Dyslexi