Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2015-06-15

Sammanträde 2015-06-15

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2015/GAN 0029 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden:
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2015-05-07 gällande svar på motion om bättre PRAO i Tyresö kommun § 57
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2015-05-07 gällande svar på motion om bostäder och mark för framtida behov § 66

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 20150507 §57
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 20150507 §66

2 Ekonomisk rapport

Dnr 2015/GAN 0022 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport per 2015-05-31 redovisas på sammanträdet.

3 Långsiktigt programutbud

Dnr 2015/GAN 0064 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Godkänna förslaget till programutbud på Tyresö gymnasium från och med läsåret 2016/17.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 11 december 2014 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategisk planering av programutbudet vid Tyresö gymnasium 2015-2018. Ärendet behandlades på nämnden den 21 maj 2015 och återremitterades.
Förvaltningen föreslår följande långsiktiga programutbud på Tyresö gymnasium från och med höstterminen 2016.

Samhällsvetenskapliga programmet
Inriktning beteendevetenskap
Inriktning samhällsvetenskap

Ekonomiprogrammet (Nytt)

Teknikprogrammet
Inriktning informations- och mediateknik
Inriktning design- och produktutveckling
Fjärde år (Nytt)

Bygg- och anläggningsprogrammet
Inriktning Bygg och anläggning
Inriktning Måleri

El- och energiprogrammet
Inriktning Dator- och
kommunikationsteknik
Inriktning Elteknik

Fordon- och transportprogrammet
Inriktning personbil

Hotell- och turismprogrammet
Inriktning turism och resor

Hantverksprogrammet
Inriktning Frisör, Inriktning Stylist

Gymnasiesärskolan
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
Programmet för hälsa, vård och omsorg
Individuella programmet

Introduktionsprogram
Individuellt alternativ
Individuellt alternativ, aspbergerinriktning
Preparandutbildning
Yrkesintroduktion, inriktning de yrkesprogram som finns på Tyresö gymnasium
Programinriktat individuellt val, inriktning de yrkesprogram som finns på Tyresö gymnasium
Språkintroduktion

Bilagor
långsiktigt programutbud (inkl. marknadsföring) fr.o.m. ht 2016.docx
Bilaga 1 protokoll samverkan 150520.pdf
Bilaga 2 Kommunikation och marknadsföringsplan.docx

4 Lokal överenskommelse med arbetsförmedlingen

Dnr 2015/GAN 0068 012

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Tyresö kommun tecknar en avsiktsförklaring om att teckna överenskommelse om samverkan avseende arbetslösa ungdomar med Arbetsförmedlingen.

Beskrivning av ärendet
Regeringen tillsatte i december 2014 en delegation som aktivt ska arbeta för att få till stånd samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedling, delegationen för unga till arbete. Enligt riktlinjer från delegationen ska kommuner som vill teckna en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen börja arbetet genom att skriva under en avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen ska skrivas under före 30 juni 2015. Skälen till detta är:
- Processen kan påbörjas.
- Kommuner kan söka ett statsbidrag på 200 000 kronor för att arbeta fram överenskommelsen enligt fastställda kriterier senast den 31 december 2015.
- Ta del av medel för ersättningar för arbete eller praktik i utbildningskontrakten.

Bilagor
Avsiktsförklaring att teckna lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen.docx
Dialogkonferens Stockholm 20150513 (2).pdf
Försättsblad och avsiktsförklaring 150427.pdf
information om avsiktsförklaringen mm.pdf
manual till överenskommelse 27 april preliminär.pdf

5 Motion om att bekämpa ungdomsarbetslösheten och skapa en ny Tyresömodell

Dnr 2015/GAN 0059

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har inkommit med en motion som handlar om att bekämpa ungdomsarbetslösheten och skapa en ny Tyresömodell. Vänsterpartiet föreslår att kommunfullmäktige tillsätter en utredning med deltagande från alla berörda förvaltningar om en "Tyresömodell" för hur elev- och äldreassistenter skulle kunna utbildas och anställas.

Bilagor
Motion om att bekämpa ungdomsarbetslösheten.pdf
yttrande motion ungdomsarbetslöshet.docx

6 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/GAN 0023 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen
Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen presenterar vad som är aktuellt för perioden
- Arbetslöshetsstatistik
- Resultat från elevenkäten
- Second chance school

7 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2015/GAN 0028 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567).

Det finns inga fall av kränkande behandling att rapportera för perioden.

8 Statsbidrag

Dnr 2015/GAN 0025 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Vid varje sammanträde redovisas sökta statsbidrag för nämnden. Det finns inga sökta statsbidrag för perioden.

9 Anmälan delegationsbeslut

Dnr 2015/GAN 0024 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Det finns inga delegationsbeslut att redovisa under sammanträdet.

10 Meddelanden

Dnr 2015/GAN 0026 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Det finns inga meddelanden att redovisa vid sammanträdet.

§49 Beslut i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2015/GAN 0029 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden:

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2015-05-07 gällande svar på motion om bättre PRAO i Tyresö kommun § 57
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2015-05-07 gällande svar på motion om bostäder och mark för framtida behov § 66

Bilagor
Kommunfullmäktige.protokollsutdrag.2015-05-07.§57.pdf
Kommunfullmäktige.protokollsutdrag.2015-05-07.§66.pdf

§50 Ekonomisk rapport

Dnr 2015/GAN 0022 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Den ekonomiska rapporten och åtgärderna noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport per 2015-05-31 redovisas på sammanträdet.

Protokollsutdrag från kommunsstyrelsen bifogas. Förslag till kommunfullmäktige är att uppdra till de nämnder som prognostiserar underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till av fullmäktige beslutad ekonomisk ram.

Bilagor
Ekonomisk rapport maj 2015.pdf
Uppdrag att göra en åtgärdsplan för att minska underskottet.pdf

§51 Långsiktigt programutbud

Dnr 2015/GAN 0064 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Godkänna förslaget till programutbud på Tyresö gymnasium från och med läsåret 2016/17.

Särskilt yttrande
Luis Arias Vera (MP) inkommer med ett särskilt yttrande.
Ulla Hoffmann (V) ställer sig bakom det yttrandet.

Kristjan Vaigur (S) inkommer med ett särskilt yttrande för de Socialdemokratiska tjänstgörande ledamöternas räkning.
Ulla Hoffmann (V) ställer sig bakom det yttrandet.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 11 december 2014 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategisk planering av programutbudet vid Tyresö gymnasium 2015-2018. Ärendet behandlades på nämnden den 21 maj 2015 och återremitterades.

Förvaltningen föreslår följande långsiktiga programutbud på Tyresö gymnasium från och med höstterminen 2016:

Samhällsvetenskapliga programmet
Inriktning beteendevetenskap
Inriktning samhällsvetenskap

Ekonomiprogrammet (Nytt)

Teknikprogrammet
Inriktning informations- och mediateknik
Inriktning design- och produktutveckling
Fjärde år (Nytt)

Bygg- och anläggningsprogrammet
Inriktning Bygg och anläggning
Inriktning Måleri

El- och energiprogrammet
Inriktning Dator- och kommunikationsteknik
Inriktning Elteknik

Fordon- och transportprogrammet
Inriktning personbil

Hotell- och turismprogrammet
Inriktning turism och resor

Hantverksprogrammet
Inriktning Frisör, Inriktning Stylist

Gymnasiesärskolan
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
Programmet för hälsa, vård och omsorg
Individuella programmet

Introduktionsprogram
Individuellt alternativ
Individuellt alternativ, aspbergerinriktning
Preparandutbildning
Yrkesintroduktion, inriktning de yrkesprogram som finns på Tyresö gymnasium
Programinriktat individuellt val, inriktning de yrkesprogram som finns på Tyresö gymnasium
Språkintroduktion

Ordförandeutlåtande
Godkänna förslaget till programutbud på Tyresö gymnasium från och med läsåret 2016/17.

Yrkande
Kristjan Vaigur (S) för de Socialdemokratiska tjänstgörande ledamöternas räkning och Ulla Hoffmann (V) yrkar om tillägg till beslutet; Återinförande av det Naturvetenskapliga programmet ska finnas med i det långsiktiga programutbudet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Kristjan Vaigurs (S) och Ulla Hoffmanns (V) yrkande om att göra ett tillägg till beslutet och finner att nämnden avslår yrkandet. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
långsiktigt programutbud (inkl. marknadsföring) fr.o.m. ht 2016.docx
Bilaga 1 protokoll samverkan 150520.pdf
Bilaga 2 Kommunikation och marknadsföringsplan.docx
Bilaga 3 protokoll samverkan 20150610.pdf
powerpoint gemensam gymnasieregion 2.0.pdf

§52 Lokal avsiktsförklaring om samverkan avseende arbetslösa ungdomar

Dnr 2015/GAN 0068 012

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Tyresö kommun tecknar en avsiktsförklaring om att teckna överenskommelse om samverkan avseende arbetslösa ungdomar med Arbetsförmedlingen.

Beskrivning av ärendet
Regeringen tillsatte i december 2014 en delegation som aktivt ska arbeta för att få till stånd samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedling, delegationen för unga till arbete. Enligt riktlinjer från delegationen ska kommuner som vill teckna en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen börja arbetet genom att skriva under en avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen ska skrivas under före 30 juni 2015.

Skälen till detta är:
* Processen kan påbörjas.                        
* Kommuner kan söka ett statsbidrag på 200 000 kronor för att arbeta fram överenskommelsen enligt fastställda kriterier senast den 31 december 2015.
* Ta del av medel för ersättningar för arbete eller praktik i utbildningskontrakten.

Bilagor
Avsiktsförklaring att teckna lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen.docx
Dialogkonferens Stockholm 20150513 (2).pdf
Försättsblad och avsiktsförklaring 150427.pdf
information om avsiktsförklaringen mm.pdf
manual till överenskommelse 27 april preliminär.pdf

§53 Motion om att bekämpa ungdomsarbetslösheten och skapa en ny Tyresömodell

Dnr 2015/GAN 0059

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad.

Särskilt yttrande
Ulla Hoffmann (V) inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har inkommit med en motion som handlar om att bekämpa ungdomsarbetslösheten och skapa en ny Tyresömodell. Vänsterpartiet föreslår att kommunfullmäktige tillsätter en utredning med deltagande från alla berörda förvaltningar om en "Tyresömodell" för hur elev- och äldreassistenter skulle kunna utbildas och anställas.

Bilagor
Motion om att bekämpa ungdomsarbetslösheten.pdf
yttrande motion ungdomsarbetslöshet.docx

§54 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/GAN 0023 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen presenterar vad som är aktuellt för perioden:
- Meddelande om publicerad rapport från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) gällande gymnasiebehoven i Stockholms län.
- Meddelande om inkommen rekommendation från KSL gällande uppräkning av programpriser på gymnasiet.
- Presentation av resultat från elevenkäten som genomförs i årskurs 2 på gymnasiet
- Information om Second chance school.

Bilagor
enkät gymnasiet 2015.pdf

§55 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2015/GAN 0028 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567).
Det finns inga fall av kränkande behandling att rapportera för perioden.

Beslut/Protokollsutdrag
§55_prot_20150615.pdf (152 kb)

§56 Statsbidrag

Dnr 2015/GAN 0025 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid varje sammanträde redovisas sökta statsbidrag för nämnden. Det finns inga sökta statsbidrag för perioden.

Beslut/Protokollsutdrag
§56_prot_20150615.pdf (151 kb)

§57 Anmälan delegationsbeslut

Dnr 2015/GAN 0024 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut om obehörig sökande till Tyresö gymnasium som redan genomgått en utbildning i gymnasieskolan

Bilagor
delegationsbeslut 150615.pdf

§58 Meddelanden

Dnr 2015/GAN 0026 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ny rapport från Kommunerna i Stockholms län (KSL) som ger svar på hur gymnasiebehoven utvecklas i Storstockholm (bilaga). Rapporten tar sin utgångspunkt i tre områden, elevers val och sökmönster, det gemensamma gymnasieutbudet samt resultat och livet efter gymnasieskolan. Inom samtliga områden presenteras fakta och därefter reflektionsfrågor att ta med sig i fortsatt dialog.

Rekommendation från KSL; Uppräkning av programpriser inom gymnasieskolan samt förslag till prislista 2016 (bilaga).

Bilagor
Gymnasiebehovet 2015.pdf
Rekommendation uppräkning av programpriser inom gymnasieskolan.pdf
Beräkningsunderlag_uppräkning_programpris.pdf
Förslag prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2016.pdf