Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2020-02-19

Sammanträde 2020-02-19

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Antagande av lokaliseringsutredning av Strandallén för genomförande av strategi för lokal masshantering på Östra Tyresö

Dnr KSM-2019-1380-260

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Lokaliseringsutredning och kompletterande beslutsunderlag noteras.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att planera för fortsatt massåtervinning på
Strandallén 6 (efter att tidsbegränsat lov går ut senast 2027) samt att planera för
och iordningsställa Strandallén 8-12 och del av Slumnäsvägen 19-23 för hantering
och mellanlagring av mjuka massor.

Beskrivning av ärendet
I augusti 2019 gavs kommundirektören uppdraget att upprätta en handlingsplan för
genomförande av strategi för lokal masshantering på Östra Tyresö (KSM2019-833-
260). Som en del av uppdraget ingick att ta fram en lokaliseringsutredning rörande
massåtervinning på Strandallén 6 (Strand 1:390 m.fl.) samt på Strandallén 8- 12
(Strand 1:112 m.fl.). Även fastigheterna vid Slumnäsvägen 19-23 berörs och tas
med i utredningen.

Förvaltningen har utrett frågan och föreslog till hållbarhetsutskottet i december att
kommundirektören ges i uppdrag att planera för fortsatt massåtervinning på
Strandallén 6 (efter att tidsbegränsat lov går ut senast 2027) samt att planera för
och iordningsställa Strandallén 8-10 och del av Slumnäsvägen 19-23 för hantering
och mellanlagring av mjuka massor. Hållbarhetsutskottet återremitterade ärendet
för komplettering med 2-3 alternativa beslutsförslag för lösningar i linje med den
antagna masshanteringsstrategin, med konsekvensanalyser som inkluderar
ekonomi, miljöaspekter, trafikbelastning, påverkan på tidplaner och beroenden till
andra utvecklingsprojekt, samt andra egenskaper av intresse.

Förvaltningen har kompletterat utredningen och föreslår att lokaliseringsutredning
och kompletterande beslutsunderlag noteras, samt att kommundirektören ges i
uppdrag att planera för fortsatt massåtervinning på Strandallén 6 (efter att
tidsbegränsat lov går ut senast 2027) och att planera för och iordningsställa
Strandallén 8-12 och del av Slumnäsvägen 19-23 för hantering och mellanlagring av
mjuka massor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Lokaliseringsutredning av Strandallén.pdf
Komplettering av lokaliseringsutredning för massåtervinningsplats.pdf
Sammanställning alternativa platser 20200110x.pdf
Lokaliseringsutredning masshantering 2019.pdf
Hållbarhetsutskottet 2019-12-18 §69.pdf

2 Beslut om rivning av byggnader inom fastigheten Strand 1:114

Dnr KSM-2019-1381-260

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att riva befintliga byggnader inom fastigheten
Strand 1:114.
2. Kostnaderna för rivningen finansieras inom ramen för
masshanteringsverksamheten (investering).

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Strand 1:114 (Strandallén 10) är i kommunal ägo, på fastigheten finns
flera byggnader. Byggnaderna på fastigheten består av en äldre sommarstuga
inklusive några uthus med därtill hörande standard. Kommunen har en hyresgäst på
fastigheten. Fastigheten förvärvades av kommunen som ett strategiskt markförvärv
för att genomföra Trädgårdsstaden etapp 3. I samband med framtida planläggning
kommer markanvändningen ändras. Förvaltningen föreslår att kommundirektören
ges i uppdrag att riva befintliga byggnader inom fastigheten Strand 1:114, samt att
kostnaderna för rivningen finansieras inom ramen för masshanteringsverksamheten
(investering).

Ärendet bordlades vid hållbarhetsutskottets föregående sammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Rivning av byggnader inom fastigheten Strand 1.114.pdf
Hållbarhetsutskottet 2019-12-18 §70.pdf
Tjänsteskrivelse rivningsbeslut 2019.pdf

3 Månadsrapport från samhällsbyggnadskontoret

Dnr 2020/SBF 0022

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret redovisar månadsrapport för december 2019 och januari
2020.

Bilagor
Samhällsbyggnadskontorets månadsrapport december 2019 - januari 2020.pdf

4 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/SBF 0021

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas
av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott,
som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte
att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går
däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot
framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut januari.pdf
Delegationsbeslut december.pdf

§1 Antagande av lokaliseringsutredning av Strandallén för genomförande av strategi för lokal masshantering på Östra Tyresö

Dnr KSM-2019-1380-260

Hållbarhetsutskottets beslut
-  Ärendet återremitteras för att utreda möjligheter till samarbete med
Stockholms stad, förslagsvis i Skrubbaområdet samt utreda möjlighet att fördela massorna mellan Strand och annan lokal plats i Tyresö.
 
Beskrivning av ärendet
I augusti 2019 gavs kommundirektören uppdraget att upprätta en handlingsplan för genomförande av strategi för lokal masshantering på Östra Tyresö
(KSM2019-833-260). Som en del av uppdraget ingick att ta fram en
lokaliseringsutredning rörande massåtervinning på Strandallén 6 (Strand 1:390 m.fl.) samt på Strandallén 8- 12 (Strand  1:112 m.fl.). Även fastigheterna vid
Slumnäsvägen 19-23 berörs och tas med i utredningen.
 
Förvaltningen har utrett frågan och föreslog till hållbarhetsutskottet i december att kommundirektören ges i uppdrag att planera för fortsatt massåtervinning på
Strandallén 6 (efter att tidsbegränsat lov går ut senast 2027 ) samt att planera för och iordningsställa Strandallén 8-10 och del av Slumnäsvägen 19-23 för hantering och mellanlagring av mjuka massor.  Hållbarhetsutskottet återremitterade ärendet för komplettering med 2-3 alternativa beslutsförslag för
lösningar i linje med den antagna masshanteringsstrategin, med
konsekvensanalyser som inkluderar ekonomi, miljöaspekter, trafikbelastning,
påverkan på tidplaner och beroenden till andra utvecklingsprojekt, samt andra
egenskaper av intresse.
 
Förvaltningen har kompletterat utredningen och föreslår att lokaliseringsutredning och kompletterande beslutsunderlag noteras, samt att kommundirektören ges i uppdrag att planera för fortsatt massåtervinning på Strandallén 6 (efter att tidsbegränsat lov går ut senast 2027)  och att planera för och iordningsställa Strandallén 8-12 och del av Slumnäsvägen 19-23 för hantering och mellanlagring av mjuka massor.
 
Yrkande
Ulrica Riis Pedersen (C) yrkar på punkt 2 att ärendet återremitteras med
motiveringen att utreda möjligheter till samarbete med Stockholms stad. Utöka
utredningen till att se om man kan använda Skrubba och s e över om det går att
fördela massorna mellan nuvarande masshantering på Strand och annan lokal
plats i Tyresö. Fredrik Bergkuist (M) bifaller yrkandet. 
 
Anders Wickberg (SD) yrkar i första hand bifall till återremissyrkandet från Ulrica Riis Pedersen (C) och i andra hand på avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet avgörs idag. 
Ordförande ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller återremissyrkandet
från Ulrica Riis Pedersen (C) och finner att hållbarhetsutskottet bifaller förslaget.
 
Hållbarhetsutskottet återremitterar ärendet för vidare utredning enligt motivering.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lokaliseringsutredning av Strandallén.pdf 
Komplettering av lokaliseringsutredning för massåtervinningsplats.pdf
Sammanställning alternativa platser 20200110x.pdf 
Lokaliseringsutredning masshantering 2019.pdf
Hållbarhetsutskottet 2019-12-18 §69.pdf

§2 Beslut om rivning av byggnader inom fastigheten Strand 1:114

Dnr KSM-2019-1381-260

Hållbarhetsutskottets beslut
Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde. 
 
Beskrivning av ärendet
Fastigheten Strand 1:114 (Strandallén 10) är i kommunal ägo, på fastigheten
finns flera byggnader. Byggnaderna på fastigheten består av en äldre sommarstuga inklusive några uthus med därtill hörande standard. Kommunen har en hyresgäst på fastigheten. Fastigheten förvärvades av kommunen som ett
strategiskt markförvärv för att genomföra Trädgårdsstaden etapp 3. I samband med framtida planläggning kommer markanvändningen ändras. Förvaltningen
föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att riva befintliga byggnader inom
fastigheten Strand 1:114, samt att kostnaderna för rivningen finansieras inom
ramen för masshanteringsverksamheten (investering). 
 
Ärendet bordlades vid hållbarhetsutskottets föregående sammanträde. 

Ordförandeförslag
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs och behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att utskottet beslutar i enlighet med förslaget. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rivning av byggnader inom fastigheten Strand 1.114.pdf
Hållbarhetsutskottet 2019-12-18 §70.pdf
Tjänsteskrivelse rivningsbeslut 2019.pdf

§3 Månadsrapport från samhällsbyggnadskontoret

Dnr 2020/SBF 0022

Hållbarhetsutskottets beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret redovisar månadsrapport för december 2019 och januari 2020.

Bilagor
Samhällsbyggnadskontorets månadsrapport december 2019  - januari 2020.pdf

§4 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/SBF 0021

Hållbarhetsutskottets beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut januari.pdf
Delegationsbeslut december.pdf