Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2021-11-17

Sammanträde 2021-11-17

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Delrapportering av källsortering i kommunala verksamheter

Dnr: KSM2021-1211.280

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en förstudie för införande av standardiserad källsortering för kommunala verksamheter. Idag är det upp till varje verksamhet att själva bestämma vad som ska sorteras och att teckna avtal för hämtning. Det finns därmed idag ingen enhetlig lösning för samtliga kommunala verksamheter utan det är allt från endast hämtning av hushållsavfall till fullständig sortering i samtliga fraktioner.

Kommunstyrelseförvaltningen presenterar sitt arbete med förstudien under hållbarhetsutskottets sammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information källsortering kommunala verksamheter.pdf

2 Förstudie Ökat återbruk

Dnr: KSM-2020-1378 259

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Förstudiens rekommenderade lösningsförslag, Ambulerande återbruksbil, godkänns för genomförande.
2. Uppdra åt kommundirektören att utreda de juridiska förutsättningarna för kommunen att tillhandahålla verktygsutlåning till medborgarna.
3. Införandet av en ambulerande återbruksbil föreslås finansieras inom ramen för gällande avfallstaxa.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar att en ambulerande återbruksbil införs under 2022 för att öka återanvändandet och servicen för medborgarna. Återbruksbilen ska besöka kommunen ett par tillfällen varje år och stannar då vid ett par strategiskt utvalda platser, där medborgarna kan lämna föremål för återbruk. Lösningen är ett bra komplement till kretsloppscentralen, framförallt i samband med den planerade ombyggnationen av kretsloppscentralen.

Förslaget om att införa verktygsutlåning behöver utredas vidare för att bedöma de juridiska förutsättningarna för genomförande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse förstudie ökat återbruk.pdf
Förstudie ökat återbruk version 2.pdf
Bilaga Gestaltningskoncept Återbrukspunkten.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-12-01 § 184.docx
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 46.pdf
Reservation (M) hållbarhetsutskottet 2020-11-18 §46.pdf

3 Förstudie Solceller

Dnr: KSM2020312 301

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra projekt Solceller på Radiovägen i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
2. Budget för genomförandet enligt bilaga 1 godkänns.
3. Investeringen finansieras inom samlingsanslaget mindre investeringar till kommunstyrelsens förfogande
4. Drift- och kapitalkostnader för 2022 belastar verksamhetsområde 10 inom befintlig ram och beaktas i arbetet med kommunplanen för 2023.
5. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en utredning om hållbara byggnader.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utföra en förstudie som syftar till att rekommendera befintliga kommunalägda fastigheter i centrumnära läge där solceller kan sättas upp. Ambitionen är att solceller ska kunna installeras under 2022. Nio fastigheter har inventerats och den rekommenderade lösningen är att initialt installera solceller på Radiovägen.

Bilaga 1 omfattas av sekretess enligt 19. kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Bilagor
Tjänsteskrivelse solceller förstudie.pdf
Förstudierapport Solel.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-03-18 § 10.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 48.pdf
Särskilt yttrande (M, C) hållbarhetsutskottet 2020-03-18 § 10.pdf

4 Förstudie Hundrastgård i Tyresö Strand

Dnr: KSM2021-1099.280

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att uppföra en hundrastgård i Tyresö strand i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
2. Budget för genomförande enligt bilaga 1 godkänns.
3. Genomförandet finansieras inom kommunstyrelsens samlingsanslag för mindre investeringar för 2022 enligt bilaga 1.
4. Framtida drift- och kapitalkostnader efter genomförande finansieras inom befintlig budget för VO 10, samhällsbyggnad, park.

Beskrivning av ärendet
Från Tyresöinitiativet har förslag inkommit om att anlägga en hundrastgård i Tyresö Strandområdet. Kommunstyrelseförvaltningen har därför tagit fram en förstudie som föreslår en plats och övergripande utformning i en grönyta mellan Pilvägens förlängning och Målarprinsens väg. En dialog med närboende ska genomföras innan slutlig placering och utformning fastställs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse förstudie hundrastgård i Strand.pdf
Förstudie hundrastgård i Strand.pdf
Bilaga 2 Prövning av barnets bästa.pdf
Hållbarhetsutskottet 2020-05-13 §6.pdf

5 Uppdrag att ta fram Nödvattenplan

Dnr: KSM-2021-1209.340

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en Nödvattenplan.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun saknar idag en Nödvattenplan. Avsaknaden av plan innebär att kommunen inte har ett samlat dokument som beskriver hur kommunen ska agera i händelse av en krissituation inom vattendistributionen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en samlad nödvattenplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nödvattenplan.pdf

6 Fosforfällning i Drevviken

Dnr: KSM 2021-220

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra Tyresö kommuns del av den planerade fosforfällningen i Drevviken som anges i Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken.
2. De föreslagna åtgärderna finansieras från medelreserven med 800 000 kronor under verksamhetsåret 2022 och finansiering om ytterligare 800 000 vad avser verksamhetsåret 2023 ska beaktas i arbetet med kommunplanen 2023.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-30 § 92 att anta Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken och att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en förstudie med förslag till genomförande och finansiering i enlighet med kommunens investeringspolicy. En sådan förstudie har ännu inte genomförts, men en bedömning av den enskilda åtgärden fosforfällning i Drevviken har gjorts. Bedömningen är att åtgärden inte är en investering och den behöver därför finansieras med driftmedel. Eftersom den sedimentbehandling som anges i det lokala åtgärdsprogrammet för Drevviken (åtgärd A1) är planerad att genomföras under 2022 föreslår kommunstyrelseförvaltningen att medel för finansiering av genomförande av sedimentbehandling avsätts genom ett separat beslut.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Fosforfällning Drevviken.pdf
Bilaga 1_PM - Fosforfällning Magelungen Drevviken.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-30 § 92.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 15.pdf

7 Delredovisning av Revidering av klimat- och energistrategin

Dnr: KSM2019-108.210

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunens klimatarbete utgår från kommunplanens mål. Viktiga delar av det pågående klimatarbetet redovisas och består av:

- Hur samtliga medarbetare i kommunen involveras i arbetet att ställa om till en cirkulär och klimatneutral kommun genom måldelningsprocessen.
- En klimatanalys av kommunorganisationens totala konsumtionsbaserade utsläpp för att ge stöd i verksamheternas målarbete med hjälp av Svalna.
- Klimatplan i Climate View som beskriver vägen till nettonollutsläpp av territoriella växthusgaser till 2030.
- Projektet Fossilfritt 2030 som bland annat hjälper kommunkoncernen att nå fossilfri fordonsflotta, transporter och entreprenader 2025.
- Ett pilotprojekt med IVL för att kunna beräkna klimatutsläpp från nya och ombyggda stadsdelar.

Kommunstyrelseförvaltningen presenterar arbetet med uppdraget under hållbarhetsutskottets sammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delredovisning av ordförandeuppdrag Reviderad klimat- och energistrategi.pdf
Bilaga Klimatplanen_Bedömning av barnets bästa_210122.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 14.pdf
Reservation (C) Kommunstyrelsen 2021-01-12 §14.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 54.pdf
Ersättaryttrande (V) Hållbarhetsutskottet 2020-12-16 § 54.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2019-02-20 § 15.docx
Särskillt yttrande (M) Hållbarhetsutskottet 2019-02-20 §15.pdf

§56 Delrapportering av källsortering i kommunala verksamheter

§ 56 Diarienummer KSM2021-1211.280

Hållbarhetsutskottets beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en förstudie för införande av standardiserad källsortering för kommunala verksamheter. Idag är det upp till varje verksamhet att själva bestämma vad som ska sorteras och att teckna avtal för hämtning. Det finns därmed idag ingen enhetlig lösning för samtliga kommunala verksamheter utan det är allt från endast hämtning av hushållsavfall till fullständig sortering i samtliga fraktioner.

Kommunstyrelseförvaltningen presenterar arbetet med uppdraget under hållbarhetsutskottets sammanträde.

Bilagor

Tjänsteskrivelse information källsortering kommunala verksamheter.pdf

§57 Förstudie Ökat återbruk

§ 57 Diarienummer KSM-2020-1378 259

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Förstudiens rekommenderade lösningsförslag, Ambulerande återbruksbil, godkänns för genomförande.

2. Uppdra åt kommundirektören att utreda de juridiska förutsättningarna för kommunen att tillhandahålla verktygsutlåning till medborgarna.

3. Införandet av en ambulerande återbruksbil föreslås finansieras inom ramen för gällande avfallstaxa.

Reservation

Fredrik Bergkuist (M) anmäler en skriftlig reservation, bilaga.

Anders Wickberg (SD) anmäler en skriftlig reservation, bilaga.

Särskilt yttrande

Ulrica Riis-Pedersen (C) anmäler ett särskilt yttrande, bilaga.

Protokollsanteckning

Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar att en ambulerande återbruksbil införs under 2022 för att öka återanvändandet och servicen för  medborgarna. Återbruksbilen ska besöka kommunen ett par tillfällen varje år och stannar då vid ett par strategiskt utvalda platser, där medborgarna kan lämna föremål för återbruk. Lösningen är ett bra komplement till kretsloppscentralen, framförallt i samband med den planerade ombyggnationen av kretsloppscentralen.

Förslaget om att införa verktygsutlåning behöver utredas vidare för att bedöma de juridiska förutsättningarna för genomförande.

Ordförandeförslag

Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Förstudiens rekommenderade lösningsförslag, Ambulerande återbruksbil, godkänns för genomförande.

2. Uppdra åt kommundirektören att utreda de juridiska förutsättningarna för kommunen att tillhandahålla verktygsutlåning till medborgarna.

3. Införandet av en ambulerande återbruksbil föreslås finansieras inom ramen för gällande avfallstaxa.

Yrkande

Anders Wickberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Fredrik Bergkuist (M) och Anki Svensson (M) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar på återremiss med följande motivering: “Att vi inväntar utredningen Kommunalt övertagande av pappersinsamlingen och dess kostnader så att vi får en uppskattning av vad den nya avfallstaxan kan komma att bli.”

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras under dagens sammanträde. Därefter ställer ordföranden frågan om ärendet ska återremitteras enligt yrkande från Ulrica Riis-Pedersen (C). Ordföranden finner att ärendet avgörs under dagens sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordförande ställer frågan om hållbarhetsutskottet avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse förstudie ökat återbruk.pdf

Förstudie ökat återbruk version 2.pdf

Bilaga Gestaltningskoncept Återbrukspunkten.pdf

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-12-01 § 184.pdf

Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 46.pdf

Reservation (M) hållbarhetsutskottet 2020-11-18 §46.pdf

§58 Förstudie Solceller

§ 58 Diarienummer KSM2020312 301

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra projekt Solceller på Radiovägen i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.

2. Budget för genomförandet enligt bilaga 1 godkänns.

3. Investeringen finansieras inom samlingsanslaget mindre investeringar till kommunstyrelsens förfogande

4. Drift- och kapitalkostnader för 2022 belastar verksamhetsområde 10 inom befintlig ram och beaktas i arbetet med kommunplanen för 2023.

5. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en utredning om hållbara byggnader.

Protokollsanteckning

Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Kommundirektören har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utföra en förstudie som syftar till att rekommendera befintliga kommunalägda fastigheter i centrumnära läge där solceller kan sättas upp. Ambitionen är att solceller ska kunna installeras under 2022. Nio fastigheter har inventerats och den rekommenderade lösningen är att initialt installera solceller på Radiovägen.

Bilaga 1 omfattas av sekretess enligt 19. kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Ordförandeförslag

Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1.Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra projekt Solceller på Radiovägen i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.

2. Budget för genomförandet enligt bilaga 1 godkänns.

3. Investeringen finansieras inom samlingsanslaget mindre investeringar till kommunstyrelsens förfogande

4. Drift- och kapitalkostnader för 2022 belastar verksamhetsområde 10 inom befintlig ram och beaktas i arbetet med kommunplanen för 2023.

5. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en utredning om hållbara byggnader.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse solceller förstudie.pdf

Förstudierapport Solel.pdf

Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-03-18 § 10.pdf

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 48.pdf

Särskilt yttrande (M, C) hållbarhetsutskottet 2020-03-18 § 10.pdf

§59 Förstudie Hundrastgård i Tyresö Strand

§ 59 Diarienummer KSM2021-1099.280

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommundirektören ges i uppdrag att uppföra en hundrastgård i Tyresö strand i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.

2. Budget för genomförande enligt bilaga 1 godkänns.

3. Genomförandet finansieras inom kommunstyrelsens samlingsanslag för mindre investeringar för 2022 enligt bilaga 1.

4. Framtida drift- och kapitalkostnader efter genomförande finansieras inom befintlig budget för VO 10, samhällsbyggnad, park.

Protokollsanteckning

Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Från Tyresöinitiativet har förslag inkommit om att anlägga en hundrastgård i Tyresö Strandområdet. Kommunstyrelseförvaltningen har därför tagit fram en förstudie som föreslår en plats och övergripande utformning i en grönyta mellan Pilvägens förlängning och Målarprinsens väg. En dialog med närboende ska genomföras innan slutlig placering och utformning fastställs.

Ordförandeutlåtande

Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Kommundirektören ges i uppdrag att uppföra en hundrastgård i Tyresö strand i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.

2. Budget för genomförande enligt bilaga 1 godkänns.

3. Genomförandet finansieras inom kommunstyrelsens samlingsanslag för mindre investeringar för 2022 enligt bilaga 1.

4. Framtida drift- och kapitalkostnader efter genomförande finansieras inom befintlig budget för VO 10, samhällsbyggnad, park.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse förstudie hundrastgård i Strand.pdf

Förstudie hundrastgård i Strand.pdf

Bilaga 1 Uppskattade kostnader för anläggandet av en hundrastgård i Tyresö strand.pdf

Bilaga 2 Prövning av barnets bästa.pdf

Hållbarhetsutskottet 2020-05-13 §6.pdf

§60 Uppdrag att ta fram Nödvattenplan

§ 60 Diarienummer KSM-2021-1209.340

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en Nödvattenplan.

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun saknar idag en Nödvattenplan. Avsaknaden av plan innebär att kommunen inte har ett samlat dokument som beskriver hur kommunen ska agera i händelse av en krissituation inom vattendistributionen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en samlad nödvattenplan.

Ordförandeförslag

Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållarbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en Nödvattenplan.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Nödvattenplan.pdf

§61 Fosforfällning i Drevviken

§ 61 Diarienummer KSM 2021-220

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra Tyresö kommuns del av den planerade fosforfällningen i Drevviken som anges i Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken.

2. De föreslagna åtgärderna finansieras från medelreserven med 800 000 kronor under verksamhetsåret 2022 och finansiering om ytterligare 800 000 vad avser verksamhetsåret 2023 ska beaktas i arbetet med kommunplanen 2023.

Protokollsanteckning

Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-30 § 92 att anta Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken och att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en förstudie med förslag till genomförande och finansiering i enlighet med kommunens investeringspolicy. En sådan förstudie har ännu inte genomförts, men en bedömning av den enskilda åtgärden fosforfällning i Drevviken har gjorts.  Bedömningen är att åtgärden inte är  en investering och den behöver därför finansieras med driftmedel. Eftersom den sedimentbehandling som anges i det lokala åtgärdsprogrammet för Drevviken (åtgärd A1) är planerad att genomföras under 2022 föreslår kommunstyrelseförvaltningen att medel för finansiering av genomförande av sedimentbehandling avsätts genom ett separat beslut.

Ordförandeförslag

Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra Tyresö kommuns del av den planerade fosforfällningen i Drevviken som anges i Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken.

2. De föreslagna åtgärderna finansieras från medelreserven med 800 000 kronor under verksamhetsåret 2022 och finansiering om ytterligare 800 000 vad avser verksamhetsåret 2023 ska beaktas i arbetet med kommunplanen 2023.

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Fosforfällning Drevviken.pdf

Bilaga 1_PM - Fosforfällning Magelungen Drevviken.pdf

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-30 § 92.pdf

Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 15.pdf

§62 Delredovisning av Revidering av klimat- och energistrategin

§ 62 Diarienummer KSM2019-108.210

Hållbarhetsutskottets beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunens klimatarbete utgår från kommunplanens mål. Viktiga delar av det pågående klimatarbetet redovisas och består av:

  • Hur samtliga medarbetare i kommunen involveras i arbetet att ställa om till en cirkulär och klimatneutral kommun genom måldelningsprocessen.
  • En klimatanalys av kommunorganisationens totala konsumtionsbaserade utsläpp för att ge stöd i verksamheternas målarbete med hjälp av Svalna.
  • Klimatplan i Climate View som beskriver vägen till nettonollutsläpp av territoriella växthusgaser till 2030.
  • Projektet Fossilfritt 2030 som bland annat hjälper kommunkoncernen att nå fossilfri fordonsflotta, transporter och entreprenader 2025.
  • Ett pilotprojekt med IVL för att kunna beräkna klimatutsläpp från nya och ombyggda stadsdelar.

Kommunstyrelseförvaltningen presenterar arbetet med uppdraget under hållbarhetsutskottets sammanträde.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Delredovisning av ordförandeuppdrag Reviderad klimat- och energistrategi.pdf

Bilaga Klimatplanen_Bedömning av barnets bästa_210122.pdf

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 14.pdf

Reservation (C) Kommunstyrelsen 2021-01-12 §14.pdf

Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 54.pdf

Ersättaryttrande (V) Hållbarhetsutskottet 2020-12-16 § 54.pdf

Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2019-02-20 § 15.pdf

Särskilt yttrande (M) Hållbarhetsutskottet 2019-02-20 §15.pdf