Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2022-03-23

Sammanträde 2022-03-23

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bollmora

1 Svar på motion om åtgärder för att minska buller och avgaser på Tyresövägen

Diarienummer KSM2020-1681.037

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet genom Inger Gemicioglu och Tina Rosén lämnade i maj 2020 in en motion om att minska buller och avgaser längs Tyresövägen, framförallt på sträckan mellan Tyresö Strandtorg och busshållplats Videvägen. Vidare anser motionärerna att en ny bullermätning av Tyresövägen är motiverad i och med att andelen permanentboende ökat på Östra Tyresö de senaste åren och när genomförandet av detaljplan Apelvägen startar så ökas andelen biltrafik ytterligare. Utöver detta föreslås även en hastighetssänkning på sträckan från 50 till 30 km/h.

I motionen föreslås:
1. Att genomföra en ny bullermätning på Tyresövägens sträcka som löper parallellt med bostadsområdet Maria Sofias väg 1-5,
2. Att oavsett resultat av den nya bullermätningen inför sänkning av hastigheten från 50 till 30 km/h på nämnda sträcka för att minska avgaserna från ökad trafikmängd.

Motionen har remitterats till hållbarhetsutskottet för förslag till beslut. Svar på motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Ordförandeutlåtande
Vänsterpartiet har väckt en motion om åtgärder för att minska buller och avgaser på Tyresövägen.

Trafikbuller utgör en allvarlig hälsorisk. I nuläget exponeras ca 16 % av kommunens invånare för dygnsekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA vid sin bostadsfasad. 4 % har ljudnivåer över 60 dBA och 0,5 % exponeras för ljudnivåer över 65 dBA. Hållbarhetsutskottet ser ett behov av höjd ambitionsnivå för åtgärder som minskar antalet hushåll som utsätts för höga trafikbullernivåer. Åtgärder ska vidtas i en ordning där de som exponeras för de högsta bullernivåerna, prioriteras.

Den aktuella motionen skrevs i april 2020. Sedan dess är sakförhållandena förändrade, då dels detaljplanen för Apelvägen föll, dels att sänkt hastighetsgräns på den aktuella sträckan i stort sett är genomförd.
Motionen anses med detta besvarad

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på motion om att minska buller och avgaser längs Tyresövägen.pdf
Åtgärdsplan för vägtrafikbuller i befintlig miljö_Tyresö kommun_ 190624.pdf
Motion om åtgärder för att minska buller och avgaser på Tyresövägen.pdf
Ordförandeutlåtande (MP) Hållbarhetsutskottet 2022-03-23 § 7.pdf
Kommunfullmäktige protokoll 2020-05-04 § 30.pdf

2 Information om kampanjen Minimeringsmästarna

Diarienummer KSM2022-197

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar vid sammanträdet om kampanjen Minimeringsmästarna.

Minimeringsmästarna är en nationell tävling som vill inspirera hushåll till att konsumera mer hållbart för att minska sitt avfall. Projektet fokuserar på vilka möjligheter som finns med en hållbar livsstil. Genom att delta i projektet har Tyresö kommun kunnat uppmärksamma avfallets roll i klimatfrågan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Minimeringsmästarna.pdf

3 Information om årsbokslut för vatten- och energianvändning

Diarienummer KSM2022-192.370

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar vid sammanträdet om årsbokslut för vatten- och energianvändning.

Fastighetsenhetens huvudsakliga uppgift är att förvalta kommunens fastigheter och lokaler samt inhyrda lokaler där förvaltningsansvar föreligger. Fastighetsenheten gör även projektering och upphandling av ny- och ombyggnadsprojekt.

Lokalerna nyttjas till olika verksamheter som skolor, förskolor, vårdlokaler, äldreboende, gruppboende, badhus, industrilokaler med mera.

År 2013 beslutades att ett energiledningssystem skulle införas (kommunstyrelsen 2013-10-22 § 164). Det övergripande syftet med att införa ett energiledningssystem var att formalisera arbetet som sker kring energi- och vatteneffektivisering av fastigheter inom kommunen samt att ta fram rutiner och arbetsformer för de delar som behöver utvecklas.

Energiledning går ut på att samordna, styra, genomföra åtgärder och ständigt förbättra energi- och vattenarbetet. Att arbeta systematiskt med vatten- och energifrågorna ger organisationen bättre kontroll på användningen och bidrar till kontinuitet och långsiktighet i effektiviserings- och hållbarhetsarbetet.

På översikten från 2010 till 2021 kan vi se en tydlig trend av minskad energi- och vattenförbrukning till följd av det åtgärder som genomförts. Att vi hade en något högre förbrukning av både energi- och vatten under 2021 jämfört med 2020 kan spåras till att verksamheterna gick på halvfart under pandemiåret 2020, jämför vi istället med 2019 ser vi en lägre förbrukning även under 2021.

För att få jämförbara siffror år från år använder vi nyckeltal per kvm, energiförbrukning i kWh/kvm och vattenförbrukning i liter/kvm. Sedan 2010 har vi minskat energiförbrukningen per kvm med 22,3% till 153,4 kWh/kvm och vattenförbrukningen med 24% till 441,l liter/kvm.

Målet framåt är att reducera energi- och vattenanvändningen med 1% per år.

Bilagor
Tjänsteskrivelse energi- och vattenbokslut.pdf
Årsbokslut 2021 Energianvändning.pdf
Årsbokslut 2021 Vattenanvändning.pdf
Bilaga Prövning av barnens bästa.pdf
Bilaga Genomförda och planerade åtgärder 2021-2022.pdf

4 Information om klimatanalysen av kommunorganisationens utsläpp

Diarienummer KSM2022-201.259

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar vid sammanträdet om klimatanalysen av kommunorganisationens utsläpp.

Tyresö kommun har gjort en klimatanalys av de utsläpp som genererats av kommunorganisationens alla inköp under 2019 och 2020. Detta är en analys av så kallade konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser och beräkningarna visar att kommunens inköp gav upphov till 34 600 ton koldioxidekvivalenter under 2020. I klimatanalysen kan man se utsläppen nedbrutet per verksamhet utifrån kommunens organisationsstruktur samt i olika inköpskategorier. Denna information ska hjälpa hela organisationen i målarbetet för att nå Mål 4 - Hållbar ekonomi att bli en klimatneutral kommun.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Information om klimatanalysen av kommunorganisationens utsläpp.pdf
Bilaga 1_ Klimatanalysen_Bedömning av barnets bästa_220228.pdf

5 Information om trivselskapande åtgärder under utvalda högtider 2022

Diarienummer KSM2022-253.037

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar vid sammanträdet om trivselskapande åtgärder under utvalda högtider 2022

I budgeten för 2022 har flera enheter inom samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen fått ökade medel för att stärka driftverksamheten och genomföra trivsel- och trygghetsskapande åtgärder under året. Bland annat genomförs särskilda satsningar till utvalda högtider, säsongsbetonade planteringar och upprustning på utvalda platser i kommunen.

I det aktuella ärendet görs en presentation av utvalda exempel på åtgärder som kommer att genomföras under året.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Trivselskapande åtgärder under utvalda högtider 2022.pdf

6 Fördjupad analys av konsekvenser av en stenkross i Skrubba

Diarienummer KSM2022-205.370

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar vid sammanträdet om planerad stenkross i Skrubba 1:1 Stockholm. Sammanfattning av påverkan på Tyresö och information om fortsatt process gällande anmälan av stenkrossen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-03-08 § 54.pdf
Kommunstyrelseförvaltningens svar till Stockholm stads miljöförvaltning gällande anmälan krossverksamhet på Skrubba.pdf
Anmälan e-bergshantering Skrubba 1-1.pdf
Bilaga 1 Skrubba Verksamhetsplan.pdf
Bilaga 2 Skrubba Bullerutredning med bilagor.pdf
Bilaga 3 Skrubba vattenhantering.pdf
Skrubba terminal karta2.pdf
Komplettering Skrubba 220211.pdf
Komplettering Skrubba 220128.pdf
Komplettering Skrubba 2022-03-01.pdf

§7 Svar på motion om åtgärder för att minska buller och avgaser på Tyresövägen

Diarienummer KSM2020-1681.037

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Särskilt yttrande
Ulla Hoffmann (V) anmäler ett ersättaryttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till motionen och avslag till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet genom Inger Gemicioglu och Tina Rosén lämnade i maj 2020 in en motion om att minska buller och avgaser längs Tyresövägen, framförallt på sträckan mellan Tyresö Strandtorg och busshållplats Videvägen. Vidare anser motionärerna att en ny bullermätning av Tyresövägen är motiverad i och med att andelen permanentboende ökat på Östra Tyresö de senaste åren och när genomförandet av detaljplan Apelvägen startar så ökas andelen biltrafik ytterligare. Utöver detta föreslås även en hastighetssänkning på sträckan från 50 till 30 km/h.

I motionen föreslås:
1. Att genomföra en ny bullermätning på Tyresövägens sträcka som löper parallellt med bostadsområdet Maria Sofias väg 1-5,
2. Att oavsett resultat av den nya bullermätningen inför sänkning av hastigheten från 50 till 30 km/h på nämnda sträcka för att minska avgaserna från ökad trafikmängd.

Motionen har remitterats till hållbarhetsutskottet för förslag till beslut. Svar på motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Ordförandeutlåtande
Vänsterpartiet har väckt en motion om åtgärder för att minska buller och avgaser på Tyresövägen.

Trafikbuller utgör en allvarlig hälsorisk. I nuläget exponeras ca 16 % av kommunens invånare för dygnsekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA vid sin bostadsfasad. 4 % har ljudnivåer över 60 dBA och 0,5 % exponeras för ljudnivåer över 65 dBA. Hållbarhetsutskottet ser ett behov av höjd ambitionsnivå för åtgärder som minskar antalet hushåll som utsätts för höga trafikbullernivåer. Åtgärder ska vidtas i en ordning där de som exponeras för de högsta bullernivåerna, prioriteras.

Den aktuella motionen skrevs i april 2020. Sedan dess är sakförhållandena förändrade, då dels detaljplanen för Apelvägen föll, dels att sänkt hastighetsgräns på den aktuella sträckan i stort sett är genomförd.

Motionen anses med detta besvarad

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på motion om att minska buller och avgaser längs Tyresövägen.pdf
Åtgärdsplan för vägtrafikbuller i befintlig miljö_Tyresö kommun_ 190624.pdf
Motion om åtgärder för att minska buller och avgaser på Tyresövägen.pdf
Ordförandeutlåtande (MP) Hållbarhetsutskottet 2022-03-23 § 7.pdf
Kommunfullmäktige protokoll 2020-05-04 § 30.pdf

§8 Information om kampanjen Minimeringsmästarna

Diarienummer KSM2022-197

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar vid sammanträdet om kampanjen Minimeringsmästarna.

Minimeringsmästarna är en nationell tävling som vill inspirera hushåll till att konsumera mer hållbart för att minska sitt avfall. Projektet fokuserar på vilka möjligheter som finns med en hållbar livsstil. Genom att delta i projektet har Tyresö kommun kunnat uppmärksamma avfallets roll i klimatfrågan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Minimeringsmästarna.pdf

§9 Information om årsbokslut för vatten- och energianvändning

Diarienummer KSM2022-192.370

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar vid sammanträdet om årsbokslut för vatten- och energianvändning.

Fastighetsenhetens huvudsakliga uppgift är att förvalta kommunens fastigheter och lokaler samt inhyrda lokaler där förvaltningsansvar föreligger.

Fastighetsenheten gör även projektering och upphandling av ny- och ombyggnadsprojekt.

Lokalerna nyttjas till olika verksamheter som skolor, förskolor, vårdlokaler, äldreboende, gruppboende, badhus, industrilokaler med mera.

År 2013 beslutades att ett energiledningssystem skulle införas (kommunstyrelsen 2013-10-22 § 164). Det övergripande syftet med att införa ett energiledningssystem var att formalisera arbetet som sker kring energi- och vatteneffektivisering av fastigheter inom kommunen samt att ta fram rutiner och arbetsformer för de delar som behöver utvecklas.

Energiledning går ut på att samordna, styra, genomföra åtgärder och ständigt förbättra energi- och vattenarbetet. Att arbeta systematiskt med vatten- och energifrågorna ger organisationen bättre kontroll på användningen och bidrar till kontinuitet och långsiktighet i effektiviserings- och hållbarhetsarbetet.

På översikten från 2010 till 2021 kan vi se en tydlig trend av minskad energi- och vattenförbrukning till följd av det åtgärder som genomförts. Att vi hade en något högre förbrukning av både energi- och vatten under 2021 jämfört med 2020 kan spåras till att verksamheterna gick på halvfart under pandemiåret 2020, jämför vi istället med 2019 ser vi en lägre förbrukning även under 2021.

För att få jämförbara siffror år från år använder vi nyckeltal per kvm, energiförbrukning i kWh/kvm och vattenförbrukning i liter/kvm. Sedan 2010 har vi minskat energiförbrukningen per kvm med 22,3% till 153,4 kWh/kvm och vattenförbrukningen med 24% till 441,l liter/kvm.

Målet framåt är att reducera energi- och vattenanvändningen med 1% per år.

Bilagor
Tjänsteskrivelse energi- och vattenbokslut.pdf
Årsbokslut 2021 Energianvändning.pdf
Årsbokslut 2021 Vattenanvändning.pdf
Bilaga Prövning av barnens bästa.pdf
Bilaga Genomförda och planerade åtgärder 2021-2022.pdf

§10 Information om klimatanalysen av kommunorganisationens utsläpp

Diarienummer KSM2022-201.259

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar vid sammanträdet om klimatanalysen av kommunorganisationens utsläpp.

Tyresö kommun har gjort en klimatanalys av de utsläpp som genererats av kommunorganisationens alla inköp under 2019 och 2020. Detta är en analys av så kallade konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser och beräkningarna visar att kommunens inköp gav upphov till 34 600 ton koldioxidekvivalenter under 2020. I klimatanalysen kan man se utsläppen nedbrutet per verksamhet utifrån kommunens organisationsstruktur samt i olika inköpskategorier. Denna information ska hjälpa hela organisationen i målarbetet för att nå Mål 4 - Hållbar ekonomi att bli en klimatneutral kommun.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Information om klimatanalysen av kommunorganisationens utsläpp.pdf
Bilaga 1_ Klimatanalysen_Bedömning av barnets bästa_220228.pdf

§11 Information om trivselskapande åtgärder under utvalda högtider 2022

Diarienummer KSM2022-253.037

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar vid sammanträdet om trivselskapande åtgärder under utvalda högtider 2022

I budgeten för 2022 har flera enheter inom samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen fått ökade medel för att stärka driftverksamheten och genomföra trivsel- och trygghetsskapande åtgärder under året. Bland annat genomförs särskilda satsningar till utvalda högtider, säsongsbetonade planteringar och upprustning på utvalda platser i kommunen.

I det aktuella ärendet görs en presentation av utvalda exempel på åtgärder som kommer att genomföras under året.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Trivselskapande åtgärder under utvalda högtider 2022.pdf

§12 Fördjupad analys av konsekvenser av en stenkross i Skrubba

Diarienummer KSM2022-205.370

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar vid sammanträdet om planerad stenkross i Skrubba 1:1 Stockholm. Sammanfattning av påverkan på Tyresö och information om fortsatt process gällande anmälan av stenkrossen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-03-08 § 54.pdf
Kommunstyrelseförvaltningens svar till Stockholm stads miljöförvaltning gällande anmälan krossverksamhet på Skrubba.pdf
Anmälan e-bergshantering Skrubba 1-1.pdf
Bilaga 1 Skrubba Verksamhetsplan.pdf
Bilaga 2 Skrubba Bullerutredning med bilagor.pdf
Bilaga 3 Skrubba vattenhantering.pdf
Skrubba terminal karta2.pdf
Komplettering Skrubba 220211.pdf
Komplettering Skrubba 220128.pdf
Komplettering Skrubba 2022-03-01.pdf
Recirkulation av tunnelberg i Stockholm.pdf