Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2022-06-29

Sammanträde 2022-06-29

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bollmora

1 Viltförvaltningsplan för det kommunala markinnehavet i Tyresö kommun

Diarienummer KSM2022-88.434

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Viltförvaltningsplan för det kommunala markinnehavet i Tyresö kommun antas.
2. Kommundirektören får i uppdrag att undersöka möjligheten att organisera och planera för hur viltvården ska utföras och hur viltvårdarna anlitas och sägs upp.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10, Park och naturvård.

Beskrivning av ärendet

I stadsliknande miljöer är befolkningstätheten hög, vilket innebär att många människor potentiellt kan påverkas av viltet, både i positiv som negativ bemärkelse. Viltet ger oss natur- och friluftsupplevelser och skapar förutsättningar för många andra arter att existera. Vi använder oss dagligen av viltets ekosystemtjänster som till exempel kontakt med djur och natur och fågelsång på våren. Samtidigt ökar även risken för viltrelaterade problem (ekosystem-otjänster) som till exempel skador på egendom, rädsla för vildsvin och trafikolyckor.
Viltförvaltning är i huvudsak ett kommunalt ansvar. Målet med viltförvaltningen är att ge viltet skydd och stöd, att balansera populationerna så att de är friska och livskraftiga, ge möjlighet till rika naturupplevelser för kommuninvånarna samt minska antalet konflikter som uppkommer i mötet mellan människor och vilt.
Det har under en längre tid funnits ett behov av en plan som sätter ramar, krav och riktlinjer kring viltvården och viltförvaltningen, och som hanterar de ökande viltstammarna.

Viltförvaltningsplanen är tänkt att fungera som ett stöd i viltvårdsarbetet och som ett dokument som kan användas i kommunikationen med kommuninvånarna. Planen kommer att ingå som en del av kommande naturvårdsplan och ska också fungera som ett styrdokument för rutiner, avtal, upphandling med mera.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Viltförvaltningsplan.pdf
Viltförvaltningsplan.pdf
Artspecifika riktlinjer, bilaga 1.pdf
Prövning av barnets bästa bilaga 2.pdf

2 Delrapportering för uppdrag att utreda arrendeavgifter och debiteringsmodeller för båtklubbar

Diarienummer KSM-2022-610.260

Beskrivning av ärendet

Handlingar under utarbetande.

3 Information om plan för utökning av andel parkbänkar i Tyresö i linje med önskemål från Kommunala pensionärsrådet

Diarienummer KSM2022-543.330

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Park och naturenheten har under det senaste året fått in önskemål om fler parkbänkar i kommunen från medborgare via vårt ärendehanteringssystem och från det Kommunala pensionärsrådet. Dessa önskemål har analyserats av park- och naturenheten på samhällsbyggnadskontoret inom kommunstyrelseförvaltningen utifrån möjligheter att genomföra beroende av geografiskt läge, markförhållanden, trafiksäkerhet och möjlighet att bedriva en hållbar drift av bänkarna.

Park- och naturenheten har bedömt att 14 av 22 antal föreslagna placeringar är möjliga att genomföra, varav några önskade placeringar har justerats något för att fungera. Ett par placeringar har inte varit möjlig att genomföra alls på grund av att kommunen inte äger lämplig mark i området.

Bilagor
Bilaga Prövning av barnens bästa.pdf

§27 Viltförvaltningsplan för det kommunala markinnehavet i Tyresö kommun

KSM2022-88.434

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

  1. Viltförvaltningsplan för det kommunala markinnehavet i Tyresö kommun antas.
  2. Kommundirektören får i uppdrag att undersöka möjligheten att organisera och planera för hur viltvården ska utföras och hur viltvårdarna anlitas och sägs upp.
  3. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10, Park och naturvård.

 

Beskrivning av ärendet

I stadsliknande miljöer är befolkningstätheten hög, vilket innebär att många människor potentiellt kan påverkas av viltet, både i positiv som negativ bemärkelse. Viltet ger oss natur- och friluftsupplevelser och skapar förutsättningar för många andra arter att existera. Vi använder oss dagligen av viltets ekosystemtjänster som till exempel kontakt med djur och natur och fågelsång på våren. Samtidigt ökar även risken för viltrelaterade problem (ekosystem-otjänster) som till exempel skador på egendom, rädsla för vildsvin och trafikolyckor.

Viltförvaltning är i huvudsak ett kommunalt ansvar. Målet med viltförvaltningen är att ge viltet skydd och stöd, att balansera populationerna så att de är friska och livskraftiga, ge möjlighet till rika naturupplevelser för kommuninvånarna samt minska antalet konflikter som uppkommer i mötet mellan människor och vilt.

Det har under en längre tid funnits ett behov av en plan som sätter ramar, krav och riktlinjer kring viltvården och viltförvaltningen, och som hanterar de ökande viltstammarna.

Viltförvaltningsplanen är tänkt att fungera som ett stöd i viltvårdsarbetet och som ett dokument som kan användas i kommunikationen med kommuninvånarna. Planen kommer att ingå som en del av kommande naturvårdsplan och ska också fungera som ett styrdokument för rutiner, avtal, upphandling med mera. 

Ordförandeförslag

Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

  1. Viltförvaltningsplan för det kommunala markinnehavet i Tyresö kommun antas.
  2. Kommundirektören får i uppdrag att undersöka möjligheten att organisera och planera för hur viltvården ska utföras och hur viltvårdarna anlitas och sägs upp.
  3. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10, Park och naturvård.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Protokollsanteckningar

Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt. 

Bilagor

Tjänsteskrivelse Viltförvaltningsplan.pdf

Viltförvaltningsplan.pdf

Artspecifika riktlinjer, bilaga 1.pdf

Prövning av barnets bästa bilaga 2.pdf

§28 Delrapportering för uppdrag att utreda arrendeavgifter och debiteringsmodeller för båtklubbar

KSM-2022-610.260

Hållbarhetsutskottets beslut

  • Kommunstyrelseförvaltningens delrapportering noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen gavs 2021-09-09 §130 i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en förnyad utredning som jämför arrendeavgifter och debiteringsmodeller med andra relevanta kranskommuner i Stockholmsregionen.

Utförd utredning visar på att Tyresö kommuns nivå om 750 kr per båtplats och år ligger i nivå med jämförbara kranskommuner.

Bilagor

Tjänsteskrivelse båtklubbsarrende delrapport.pdf

Rapport Kartläggning av arrendeavgifter för båtklubbar.pdf

Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-09-09 § 130.pdf

§29 Information om plan för utökning av andel parkbänkar i Tyresö i linje med önskemål från Kommunala pensionärsrådet

KSM2022-543.330

Hållbarhetsutskottets beslut

  • Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Park och naturenheten har under det senaste året fått in önskemål om fler parkbänkar i kommunen från medborgare via vårt ärendehanteringssystem och från det Kommunala pensionärsrådet. Dessa önskemål har analyserats av park- och naturenheten på samhällsbyggnadskontoret inom kommunstyrelseförvaltningen utifrån möjligheter att genomföra beroende av geografiskt läge, markförhållanden, trafiksäkerhet och möjlighet att bedriva en hållbar drift av bänkarna.

Park- och naturenheten har bedömt att 14 av 22 antal föreslagna placeringar är möjliga att genomföra, varav några önskade placeringar har justerats något för att fungera. Ett par placeringar har inte varit möjlig att genomföra alls på grund av att kommunen inte äger lämplig mark i området.

Bilagor

Tjänsteskrivelse parkbänkar.pdf

Bilaga Prövning av barnens bästa.pdf

§30 Information om matavfallsinsamling i Krusboda

2021/SBF 0014 91

Hållbarhetsutskottets beslut

  • Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen informerar om matavfallsinsamling i Krusboda.