Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2023-10-25

Sammanträde 2023-10-25

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bollmora

1 Information om avsiktsförklaring för genomförande av expressbusslinje J1

Diarienummer KSM2023-1001.509

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
* Information om avsiktsförklaring avseende Expressbusslinje J1 Handen - Tyresö noteras.

Beskrivning av ärendet
Tvärgående expressbusslinje J knyter ihop kollektivtrafiksystemet genom en effektiv tvärförbindelse i stråk med stort resande och viktiga målpunkter. Linjen i sin helhet går mellan Tyresö C, mot Handen, och i förlängningen västerut via tvärförbindelse Södertörn. Linjen ger kortare restid jämfört med dagens förutsättningar, attraherar fler resenärer baserat på dessa restidsförbättringar, samt ger små förändringar i bilrestider och trafikflöden på övergripande nivå. En första etapp av linjen kallas J1 och trafikerar sträckan mellan Tyresö och Handen.

För att göra verklighet av linje J1 har en avsiktsförklaring och genomförandeplan tagits fram mellan parterna Trafikförvaltningen, Trafikverket, Stockholms stad, Tyresö kommun och Haninge kommun. Avsiktsförklaringen uttrycker parternas gemensamma intention att införa linjen, medan genomförandeplanen syftar till att konkretisera och samordna parternas olika åtgärdsåtaganden längs linjen. Införandet av expressbusslinjen är tänkt att ske etappvis över en 10-årsperiod i takt med att framkomligheten successivt förbättras på linjen och expressbusstandard uppnås. Respektive väghållare svarar under denna period för utredning, projektering och byggnation av framkomlighetsåtgärderna medan Trafikförvaltningen handlar upp och successivt utvecklar trafiken.
Genomförandeplanen är ett arbetsmaterial som följs upp årligen gemensamt mellan parterna, samt justeras vid behov.

Bilagor
Tjänsteskrivelse avsiktsförklaring expressbusslinje J_231004.pdf
Bilaga 1. Avsiktsförklaring Expressbusslinje J1.pdf
Bilaga 2. Genomförandeplan Expressbusslinje J1.pdf

2 Information om Tyresöinitiativet

Diarienummer 2023/SBF 0090

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresöinitiativet som startade 31 januari 2017 är ett löpande dialogverktyg för personer som är 16 år och äldre och som bor, studerar eller arbetar i Tyresö kommun.

Kommunstyrelseförvaltningen informerar om hur dialogverktyget fungerar, hur många förslag som har kommit in sedan start och vad som har hänt med förslagen. Informationen omfattar också fakta om vilka förvaltningar och nämnder som har hanterat förslagen och vilka utmaningar som har funnits.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Enskilda Tyresöinitiativ som handläggs beaktar prövning av barnets bästa. Då detta endast är ett informationsärende bedöms det inte behövas en prövning av barnets bästa.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Information om Tyresöinitiativet.pdf

3 Uppföljning av cykelplan

Diarienummer KSM-2023-273

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen rapporterar uppföljning av arbetet med kommunens cykelplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljning cykelplan.pdf
Bilaga 1. Cykelplan 210824.pdf
Bilaga 2. Uppföljning cykelplan.pdf

4 Redovisning av klimatarbetet i tertial 2

Diarienummer KSM2019-108.210

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I kommunplan 2023-2026 finns ett politiskt uppdrag att kommunen ska arbeta aktivt för att nå klimatplanens mål om nettonollutsläpp till 2030 och på sikt bli en klimatneutral kommun utifrån både territoriella och konsumtionsbaserade utsläpp. Hur arbetet fortskrider rapporteras i tertialrapporteringen. En detaljerad redovisning för T2 finns i bilaga 1.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
En prövning av barnets bästa har genomförts i samband med antagande av klimatplanen och återfinns i bilaga 2.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av klimatarbetet i tertial 2 2023.pdf
Bilaga 1. Uppföljning kommunplansuppdrag klimatplan 230818.pdf
Bilaga 2. Klimatplanen, Bedömning av barnets bästa, 211022.pdf

§35 Information om avsiktsförklaring för genomförande av expressbusslinje J1 - Ärendet utgår

Diarienummer KSM2023-1001.509

§36 Information om Tyresöinitiativet

Diarienummer 2023/SBF 0090

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresöinitiativet som startade 31 januari 2017 är ett löpande dialogverktyg för
personer som är 16 år och äldre och som bor, studerar eller arbetar i Tyresö
kommun.

Kommunstyrelseförvaltningen informerar om hur dialogverktyget fungerar,
hur många förslag som har kommit in sedan start och vad som har hänt med
förslagen. Informationen omfattar också fakta om vilka förvaltningar och
nämnder som har hanterat förslagen och vilka utmaningar som har funnits.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Enskilda Tyresöinitiativ som handläggs beaktar prövning av barnets bästa. Då
detta endast är ett informationsärende bedöms det inte behövas en prövning av
barnets bästa.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar
att:
- Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och
finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Information om Tyresöinitiativet.pdf
Tyresöinitiativet HU 25 oktober.pptx

§37 Uppföljning av cykelplan

Diarienummer KSM-2023-273

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen rapporterar uppföljning av arbetet med
kommunens cykelplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar
att:
- Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och
finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljning cykelplan.pdf
Bilaga 1. Cykelplan 210824.pdf
Bilaga 2. Uppföljning cykelplan.pdf

§38 Redovisning av klimatarbetet i tertial 2

Diarienummer KSM2019-108.210

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I kommunplan 2023-2026 finns ett politiskt uppdrag att kommunen ska arbeta
aktivt för att nå klimatplanens mål om nettonollutsläpp till 2030 och på sikt bli
en klimatneutral kommun utifrån både territoriella och konsumtionsbaserade
utsläpp. Hur arbetet fortskrider rapporteras i tertialrapporteringen. En
detaljerad redovisning för T2 finns i bilaga 1.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
En prövning av barnets bästa har genomförts i samband med antagande av
klimatplanen och återfinns i bilaga 2.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar
att:
- Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och
finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av klimatarbetet i tertial 2 2023.pdf
Bilaga 1. Uppföljning kommunplansuppdrag klimatplan 230818.pdf
Bilaga 2. Klimatplanen, Bedömning av barnets bästa, 211022.pdf

§39 Information om ansökan till European Coalition of Cities against Racism (ECCAR)

Diarienummer 2023/SBF 0092 005

Hållbarhetsutskottets beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ansökan till European Coalition of Cities against Racism (nedan kallad
ECCAR) är framdriven. Tyresö kommun kommer att ansökan senast den 3
november. Marie Åkesdotter (MP) kommer någon gång mellan den 20-21
november att presentera Tyresö kommun och vi kommer då att välkomnas in i
ECCAR.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar
att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och
finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.