Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-09-11

Sammanträde 2008-09-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

3 Anmälan av nya motioner och interpellationer

3.2 Nya motioner
3.3 Nya interpellationer

4 Inspektion av länsstyrelsen hos överförmyndarnämnden i Tyresö

5 Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL

6 Policy för konkurrensutsättning av verksamhet i Tyresö kommun (KS 2008-06-17, § 91)

7 Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (KS 2008-06-17, § 93)

8 Detaljplan för Måsvägen, etapp 6 – beslut om antagande (KS 2008-08-26, § 109)

9 Vårdnadsbidrag (KS 2008-08-26, § 114)

10 Barn- och utbildningsnämndens ordförande besvarar en interpellation om mindre barngrupper

11 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en interpellation angående hantering av motioner

12 Motion om valfrihet och kvalitet (KS 2008-06-17, § 99)

13 Motioner om fritidsgårdar och satsningar på äldre ungdomar i Tyresö kommun (KS 2008-06-17, § 100)

14 Motion angående kommunala hundrastgårdar (KS 2008-06-17, § 101)

15 Motion om att utveckla hemsidan (KS 2008-08-26, § 117)

16 Motion om rätt till plats på förskolan för syskon till nyfödda tvillingar (KS 2008-08-26, § 118)

Mötesinformation

 

§81 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr. 08/KS 004 102

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Jenny Fors (v), ersättare i kommunfullmäktige.

Christina Hinnas (m), ersättare i kommunstyrelsen.

Ingela Björkman (m), ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelserna

- Överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning

- Gerd Dufberg (m) väljs som ersättare i valnämnden

_______

§82 Motion angående meddelarskydd i offentlig finansierad verksamhet

Dnr. 08/KS 177 101

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson (s) och Kristjan Vaigur (s) har lämnat in en motion angående meddelarskydd i offentligt finansierad verksamhet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

_________

§83 Motion om att inrätta ett miljöpris i Tyresö kommun

Dnr. 08/KS 175 101

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Lilian Nylinder (mp) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion om att inrätta ett miljöpris i Tyresö kommun.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

_________

§84 Interpellationer

Dnr. 08/KS 022 103

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Fält (m) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Marita Bertilsson (s) om mindre barngrupper. I samband därmed yttrar sig Mats Fält (m), Marita Bertilsson (s), Marie Åkesdotter (mp), Martin Nilsson (s), Inger Gemicioglu (v), Berit Assarsson (m), Hans Lindberg (m), Fredrik Saweståhl (m), Jerry Svensson (s) och Anna SteeleKarlström (fp).

Kommunstyrelens ordförande Berit Assarsson (m) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Marie Åkesdotter (mp) om hantering av motioner. I samband därmed yttrar sig Berit Assarsson (m), Marie Åkesdotter (mp) och Elisabet Hedlund (v).

Ingela Carlsson (s) har lämnat in en interpellation (bilaga) till kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson (m) om hur det går till i Tyresö.

Denna interpellation besvaras vid nästa sammanträde.

§85 Inspektion av överförmyndarnämnden i Tyresö

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen i Stockholms län genomförde under våren 2008 en inspektion av överförmyndarnämnden i Tyresö kommun. Länsstyrelsens synpunkter framgår av bifogat protokoll.

Med anledning av länsstyrelsens synpunkter i protokollet har kansli och personalkontoret utarbetat en åtgärdsplan för överförmyndarnämndens verksamhet.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Anna SteeleKarlström (fp), Peter Bylund (mp), Inger Gemicioglu (v) och Hans Lindberg (m).

Kommunfullmäktiges beslut

- Informationen noteras

Särskilt uttalande

Peter Bylund (mp-gruppen) lämnar särskilt uttalande (bilaga).

________

§86 Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL

Ärendebeskrivning

Socialnämnden ska enligt beslut informera kommunfullmäktige om ej verkställda gynnande beslut. I bilaga redovisar socialnämnden i avidentifierad form beslut som inte verkställts inom tre månader.

Kommunfullmäktiges beslut

- Informationen noteras

_________

§87 Policy för konkurrensutsättning av verksamhet i Tyresö kommun

Dnr. 08/KS 116 003

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en ny policy för konkurrensutsättning av kommunens verksamhet.

Policyn innebär sammanfattningsvis:

· Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om konkurrensutsättning av verksamhet till respektive nämnd

· Nämnderna ska kontinuerligt pröva och ta ställning till konkurrensutsättning

· Kommunstyrelsen informeras av aktuell nämnd innan beslut fattas

· Nämnderna ska samarbeta med upphandlingsenheten och kansli och personalkontoret

Ordförandeförslag

Att policyn för konkurrensutsättning antas och ersätter kommunens riktlinjer för anbudsupphandling.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar återremiss för omarbetande av policyn i enlighet med vad som framkommer i socialdemokraternas motion om valfrihet och kvalitet som behandlas som § 99.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Policyn för konkurrensutsättning av verksamhet i Tyresö kommun antas

- Policyn ersätter kommunens riktlinjer för anbudsupphandling

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Ersättaryttranden i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Martin Nilsson (s), Mats Larsson (fp), Marie Åkesdotter (mp), Inger Gemicioglu (v), Anna SteeleKarlström (fp), Elisabet Hedlund (v), Fredrik Saweståhl (m), Ingela Carlsson (s) och Christina Tallberg (s).

Yrkanden

Inger Gemicioglu (v-gruppen) yrkar i första hand återremiss av ärendet och i andra hand att policyn omarbetas utifrån innehållet i den socialdemokratiska motionen om valfrihet och kvalitet som behandlas i § 91. Yrkandet om återremiss biträds av miljöpartiet. Ändringsyrkandet biträds av socialdemokraterna.

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) yrkar i andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag.

Yrkandena avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Ingela Carlsson m.fl. (s-gruppen) reserverar sig med hänvisning till skriftlig reservation som lämnats i kommunstyrelsen (bilaga).

Inger Gemicoglu m.fl. (v-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Marie Åkesdotter m.fl. (mp-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

________

§88 Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Dnr. 08/KS 132 024

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet, nuvarande Sveriges Kommuner och Landsting, har utarbetat bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, PBF. PBF gäller för den som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting på heltid eller betydande del av heltid.

I Tyresö kommun finns två alternativ för förtroendevaldas pensioner, endera väljer den förtroendevalde privat pensionsförsäkring eller pension enligt Kommunförbundets framarbetade PBF.

Kommunförbundets PBF måste, för att vara giltig i kommunen, antas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 12 november 2002 endast beslutat att delge kommunfullmäktige bestämmelserna om Kommunförbundets PBF (Dnr 02/KS 145 024).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBS) antas

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_________

§89 Detaljplan för Måsvägen, etapp 6 - beslut om antagande

Dnr. 08/KSM 0707

Ärendebeskrivning

För området gäller den fördjupade översiktsplanen för Östra Tyresö, som antogs av kommunfullmäktige 2003-03-13. I denna anges vilka delar av Östra Tyresö som på sikt kommer att detaljplaneläggas för åretruntboende. Den fördjupade översiktsplanen fungerar som program med riktlinjer för detaljplanen.

Syftet med planläggningen är att förbereda området för ett åretruntboende. För att göra permanentboende möjligt krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i området och en förbättring av vägstandarden. En ny gång- och cykelbana föreslås i syfte att binda samman Klockargårdsvägen och Finborgsvägen. Byggrätter och tomtstorlekar föreslås bli ungefär de samma som i föregående etapper. Planförslaget möjliggör att ca 10 nya fastigheter kan komma till genom avstyckning.

Kommunstyrelseberedningens förslag

Att detaljplanen för Måsvägen, etapp 6 antas.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar

- att den nuvarande regleringen av styckningsrätt av tomter ersätts med en ny princip som tar större hänsyn till tomtens beskaffenhet och läge. Utgångspunkten bör vara att bevara områdets karaktär samtidigt som de som äger sin mark får ett tydligt inflytande över sin mark. Om områdets karaktär går att förena med en styckning av tomter som är mindre än 6000 kvadratmeter bör detta medges.

- Att Cajsa Dahlström mot bakgrund av ovanstående ställningstagande medges styckning av sin tomt.

Mats Larsson (fp) yrkar i första hand återremiss och i andra hand avslag.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om avslag och finner att kommunstyrelsen beslutat att inte bifalla yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på de två ändringsyrkandena och finner att kommunstyrelsen har avslagit dessa.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelseberedningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Måsvägen, etapp 6 - antas

Jäv i kommunstyrelsen

Jenny Magnusson (c) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

Reservation i kommunstyrelsen

Mats Larsson (fp) och Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Ersättaryttranden i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande samt att Marie Åkesdotter (mp) om hon hade haft rösträtt hade stött Mats Larssons (fp) yrkande om återremiss.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Mats Larsson (fp), Gunnar Frisell (s), Inger Gemicioglu (v), Marie Åkesdotter (mp) och Martin Nilsson (s).

Yrkanden

Gunnar Frisell (s-gruppen) yrkar

- att den nuvarande regleringen av styckningsrätt av tomter ersätts med en ny princip som tar större hänsyn till tomtens beskaffenhet och läge. Utgångspunkten bör vara att bevara områdets karaktär samtidigt som de som äger sin mark får ett tydligt inflytande över sin mark. Om områdets karaktär går att förena med en styckning av tomter som är mindre än 6000 kvadratmeter bör detta medges.

- Att Cajsa Dahlström mot bakgrund av ovanstående ställningstagande medges styckning av sin tomt.

Inger Gemicioglu (v-gruppen) yrkar i första hand återremiss av ärendet och i andra hand avslag på detaljplanen. Båda yrkandena biträds av folkpartiet och miljöpartiet.

Mats Larsson m.fl. (fp-gruppen) yrkar som tredje alternativ bifall till detaljplanen med undantag för delen som omfattar markregleringsavtalet.

Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet om återremiss.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 42 ja och 9 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet om återremiss.

Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit socialdemokraternas ändringsyrkande .

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 33 ja och 18 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Yrkandet om avslag på detaljplanen avslås utan omröstning. Kommunfullmäktige har sålunda antagit detaljplanen.

Ordföranden konstaterar att folkpartiets ändringsyrkande förfallit då kommunfullmäktige bifallit hela detaljplanen.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Gunnar Frissel m.fl. (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till egna yrkanden.

Mats Larsson m.fl. (fp-gruppen) reserverar med hänvisning till skriftlig reservation i kommunstyrelsen.

Inger Gemicioglu m.fl. (v-gruppen) och Marie Åkesdotter m.fl. (mp-gruppen) lämnar skrifliga reservationer (bilaga).

Protokollsanteckning

Mathilda Lund (m) anmäler jäv och utgår som ledamot i detta ärende. Hon ersätts av Marianne Broberg Bondefalk (m).

_________

§90 Vårdnadsbidrag

Dnr. 08/KS 163 053

Ärendebeskrivning

Riksdagen fattade den 21 maj 2008 beslut om att införa en ny lag om kommunalt vårdnadsbidrag. Underlag för beslutet finns i proposition 2007/08:91, Vårdnadsbidrag – familjepolitisk reform. Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag träder i kraft den 1 juli 2008. Tyresö kommun har idag en egen lösning, dagbarnvårdare åt eget barn.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att kommunalt vårdnadsbidrag enligt ny lagstiftning införs i Tyresö kommun från den 1 januari 2009. För de familjer som finns i systemet och som vars barn vid införandet har fyllt tre år. Föreslås en övergångslösning. Dessa behåller det gamla systemet tills barnen börjar i förskoleklass, förutsatt att de inte utnyttjar barnomsorg. Under perioden fram till införandet av vårdnadsbidrag tillämpas nuvarande modell och familjer som träder in i systemet informeras om vilka förändringar som kommer att genomföras från årsskiftet. Sista dagen att ansöka om att bli dagbarnvårdare åt eget barn blir den 31 oktober 2008.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2008-06-17.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och utbildningsnämndens förslag.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar:

- i första hand att ärendet återremmiteras till barn- och utbildningsnämnden för ytterliggare beredning vad gäller legaliteten (i modellen med dagbarnvårdare för eget barn), de ekonomiska konsekvenserna samt effekter vad gäller jämställdhet, integration och barnens språkutveckling

- i andra hand avslag på att-satserna 1, 2, 3 och 6

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om avslag och finner att kommunstyrelsen beslutat att inte bifalla yrkandet.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att införa kommunalt vårdnadsbidrag från den 1 januari 2009

- Att ansökan om vårdnadsbidrag kan göras från och med den 1 december 2008

- Att vårdnadsbidraget ska uppgå till 3000 kronor per barn och månad för heltid och 1500 kronor per barn och månad för halvtidsersättning

- Att modellen med dagbarnvårdare för eget barn avskaffas från den 1 januari 2009

- Att sista dagen att ansöka om att bli dagbarnvårdare för eget barn blir den 31 oktober

- Att de dagbarnvårdare för eget barn vars barn har fyllt tre år vid årsskiftet och inte utnyttjar förskola behåller sitt tillstånd till dess barnet börjar förskola eller förskoleklass

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Ersättaryttranden i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkanden. Till protokollet förs också att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande om avslag av att-satserna 1, 2, 3 och 6.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Mats Fält (m), Marita Bertilsson (s), Inger Gemicioglu (v), Janis Salts (kd), Elisabet Hedlund (v), Martin Nilsson (s), Kerstin Bergsman (m),

Anna SteeleKarlström (fp), Marie Åkesdotter (mp), Lilian Nylinder (mp), och Jerry Svensson (s).

Yrkanden

Marita Bertilsson (s-gruppen) yrkar i första hand att ärendet återremmiteras till kommunstyrelsen för ytterliggare beredning vad gäller;

  1. Legaliteten i att bibehålla modellen med dagbarnvårdare för eget barn

  2. Ekonomiska konsekvenser

  3. Effekter för jämställdheten

  4. Effekter för integration och arbetskraftsdeltagande

  5. Effekter för barns språkinlärning

Yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet.

Marita Bertilsson (s) yrkar i andra hand avslag på att-satserna 1, 2, 3 och 6. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet.

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige bifallit återremissyrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet återremitteras

_________

§91 Motion om valfrihet och kvalitet

Dnr. 08/KS 061 012

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (s), Marita Bertilsson (s) och Kristjan Vaigur (s) har lämnat in en motion om valfrihet och kvalitet.

Ärendets beredning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt ett svar som berör att-sats 9 specifikt och ett svar kring kommunens kvalitets- och informationsarbete.

Ordförandeförslag

Motionen om Valfrihet och kvalitet tar upp en rad viktiga aspekter kring kommunens arbete med valfrihet och kvalitet och kommer med en rad förslag. Det gläder oss inom den borgerliga kommunledningen att socialdemokraterna nu så varmt förespråkar rätt omfattande insatser för ökad valfrihet och förbättrad kvalitet. Detta har inte alltid tidigare varit fallet. Vi minns motståndet mot t ex skolobservatörsprojektet Våga visa och tidigare utvärdering av elevernas kunskaper i matematik och svenska.

Motionärerna anser att det finns brister på kvalitetskrav. Jag vill inte påstå att vi från kommunledningens sida ser kvalitetsarbetet som färdigt på något sätt. Det blir det aldrig. Det är en ständigt pågående, kontinuerlig process att arbeta med kvalitet. I tjänstemannayttrandena ges en allmän beskrivning av Tyresö kommuns kvalitetsarbete och pågående förbättringsarbete. Jag kan konstatera att samtidigt som motionen tar upp viktiga frågor så slår man in många öppna dörrar. Några förbättringsområden som nämns är redan under åtgärd, t ex att ha endast en kö till alla förskolor i kommunen, kommunala såväl som enskilda. I andra fall anser vi att motionen ger en helt felaktig bild av verkligheten som att inga krav ställs på ökad andel högskoleutbildad personal i förskolan. Detta har tvärtom varit ett av Barn- och utbildningsnämndens mål.

Jag vill här särskilt framhålla de långtgående kvalitetskraven vid upphandling av tjänster inom Socialnämndens verksamheter och den utveckling som pågår med närmare kontakter med fristående verksamheter och en tydligare uppföljning och utvärdering av dessa både inom socialtjänstens och skolans verksamhetsområden.

Vi delar motionärernas syn på att tydliga egna profiler i den kommunala verksamheten bidrar till ökad mångfald. Detta finns med i Alliansprogrammet för 2007-2010 och torde vara väl känt inom förvaltningen och inte minst av förskolor och skolor. Vi ser därför inte någon anledning att nu gå ut och särskilt uppmana de kommunala verksamheterna till tydligare profilering.

I vissa frågor som motionen tar upp delar vi helt enkelt inte motionärernas uppfattning. Det gäller att-sats 5 om krav på anställningsvillkor motsvarande gällande kollektivavtal, där vi inte sett anledning ställa sådana krav och att-sats 9 med förslag om egenregianbud vid ny verksamhet. Beträffande att-sats 7 anser vi att krav på särskilda säkerhetspolicies för enskild verksamhet inte behövs utöver de lagstadgade krav och myndighetsförordningar som finns och som varje verksamhet givetvis måste följa. Olika miljökrav har vid något tillfälle ställts och kommer säkerligen att ställas vid framtida upphandlingar eller för olika verksamheter. Men krav på särskild miljöpolicy för alla kommunalt finansierade verksamheter känns inte lämpligt. För egna verksamheter bör i stället en övergripande kommunal miljöpolicy gälla. Vi avslår även den sista att-satsen, nr 16, om tilläggstjänster mot avgift i den kommunala verksamheten. Detta skulle innebära konkurrens med privata aktörer, som kommunen inte skall ägna sig åt.

Vi avslår också förslaget i den första att-satsen att utarbeta en kvalitetspolicy för kommunalt finansierad verksamhet. Verksamheterna är så vitt skiftande och så många att det inte känns lämpligt eller ändamålsenligt med en gemensam kvalitetspolicy. Jag vill här betona att kommunledningen valt att ha kvalitet och service som ett strategiskt utvecklingsområde i kommunens Strategi- och budgetplan. Där framgår tydligt att vi ständigt skall arbeta med kvalitetsutveckling, utvärdering och uppföljning i vår kommun, vilket också görs. Kvalitetsgarantierna är en stor och viktig del av detta arbete.

Sammanfattningsvis föreslår jag att att-satserna 1, 5, 7, 9 och 16 avslås och att övriga anses besvarande med hänvisning till tjänstemannayttrandena och vad som här ovan framförts.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att satserna 1,5,7,9 och 16 avslås

- I övrigt anses motionen besvarad

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) om de hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Kristjan Vaigur (s), Peter Bylund (mp), Inger Gemicioglu (v) och Berit Assarsson (m).

Yrkanden

Kristjan Vaigur (s-gruppen) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av miljöpartiet och vänsterpartiet.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Kristjan Vaigur m.fl. (s-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Peter Bylund m.fl. (mp-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Inger Gemicioglu m.fl. (v-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

_________

§92 Motion om fritidsgårdar och satsningar på äldre ungdomar i Tyresö kommun

Dnr. 06/KS 059 824

Dnr. 06/KS 201 816

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Björn E Stenström (mp), Inger Gemicioglu (v) och Mikael Gustafsson (v) lämnade 2006-04-06 in en motion om att göra fritidsgårdarna mer tillgängliga för ungdomar och att göra specifika satsningar på gruppen äldre ungdomar.

Sara Albornoz (s) och Marita Bertilsson (s) lämnade 2006-12-14 in en motion om att öppna de stängda fritidsgårdarna.

Ärendets beredning

Motionen från 2006-04-06 behandlades i kultur- och fritidsnämnden 2006-06-12. Nämnden ställde sig i sitt förslag positiv till en utredning för att undersöka problemet ytterliggare. Samma motion behandlades i socialnämnden 2006-09-20. I yttrande från socialförvaltningen beskrevs den verksamhet som kommunen bedrev inom ungdomsområdet samt arbetet med en ”cyberfritidsgård” och ett café för äldre ungdomar. Socialnämnden beslutade att anta förvaltningens yttrande. Motionen behandlades slutligen i barn- och utbildningsnämnden 2006-09-27. Nämnden antog förvaltningens yttrande där bland annat arbetet med ”cyberfritidsgård” och ungdomscafé nämns.

Motionen från 2006-12-14 behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2007-03-21. Nämnden beslutade att föreslår att motionen skulle anses besvarad med hänvisning till förvaltningens svar.

Ett yttrande har sedan sammanställts kring kommunens umgdomsverksamhet efter det att nämnderna behandlade motionerna.

Ordförandeförslag

Att motionerna ska anses besvarade.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till första att-satsen i motionen från 2006-04-06.


Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionerna anses besvarade

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Peter Bylund (mp), Elisabet Hedlund (v), Marita Bertilsson (s), Anna SteeleKarlström (fp) och Lilian Edberg (m).

Yrkanden

Peter Bylund (mp-gruppen) yrkar bifall till hela motionen från 2006-12-14 och till första att-satsen i motionen från 2006-04-06.

Elisabet Hedlund (v-gruppen) yrkar bifall till första att-satsen i motionen från 2006-04-06.

Marita Bertilsson (s-gruppen) yrkar bifall till första att-satsen i motionen från 2006-04-06.

Yrkandena avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag


Reservationer

Peter Bylund m.fl. (mp-gruppen) lämnar skriftlig reservation.

Elisabet Hedlund m.fl. (v-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Marita Bertilsson m.fl. (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till reservation i kommunstyrelsen.

_________

§93 Motion angående kommunala hundrastgårdar

Dnr. 08/KS 050 489

Ärendebeskrivning

Inger Gemicioglu (v) och Ulla Hoffman (v) har lämnat in en motion om att utreda möjligheten att inrätta kommunala hundrastgårdar.

Ärendets beredning

Motionen har besvarats av tekniska kontoret som föreslår att frågan överlämnas till bostadsbolag och bostadsrättsföreningar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Elisabet Hedlund (v) och Mats Larsson (fp).

Yrkande

Elisabet Hedlund m.fl. (v-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§94 Motion om att utveckla hemsidan

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Peter Bylund (mp) och Björn E Stenström (mp) har lämnat in en motion om att utveckla kommunens hemsida.

I motionen föreslås att:

- kommunen informerar om den aktuella ekonomiska situationen, gällande skulder och pensionsåtaganden

- kommunen lägger in heltäckande information om arvoden för kommunala förtroendeuppdrag som exempelvis Stockholms stad och Stockholms läns landsting gör, samt lägger in uppgifter om ekonomiskt stöd till partierna

- att kommunen förbättrar möjligheterna för medborgarna att kvalitetsgranska, och jämföra de val av tjänster som kommunen tillhandahåller

- att kommunen håller hemsidan levande, aktuell och uppdaterad

Ärendets beredning

Yttrande över motionen har lämnats av kommunchefens stab.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att-satserna 2 och 3 bifalls och i övrigt anses motionen besvarad

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs

_________

§95 Motion om rätt till plats på förskolan för syskon till nyfödda tvillingar

Ärendebeskrivning

Alfonso Morales (s) och Marita Bertilsson (s) har lämnat in en motion om rätt till plats på förskolan för syskon till nyfödda tvillingar.

I motionen föreslås att:

- det skrivs in i reglerna att alla föräldrar med nyfödda tvillingar (eller fler) ges möjlighet att ha sitt äldre barn på heltid under sex veckor efter det att de nya familjemedlemmarna kommit hem

- kommunen skriver in i reglerna att alla föräldrar med nyfödda tvillingar (eller fler) ges möjlighet att ha det äldre barnet på förskolan upp till 30 timmar per vecka under föräldraledighetstiden

Efter att socialförvaltningen lämnade sitt yttrande angående motionen beslutade kommunfullmäktige 2008-06-12 § 67, Nya tillämpningsregler för förskoletaxa och skolbarnomsorgstaxa, om en utökning av omsorgstiden inom förskolan från 15 timmar till 20 timmar per vecka. Utökningen gjordes eftersom det fanns starka önskemål från föräldrar och man tidigare beviljat ett stort antal dispenser med begäran om utökad tid.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2008-06-04.

Ordförandeförslag

Att den första att-satsen bifalls och att den andra att-satsen avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till båda att-satserna.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att-sats ett bifalls

- Att-sats två avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till Marita Bertilssons (s-gruppen) reservation från ärendets behandling i barn- och utbildningsnämnden (se bilagor)

Ersättaryttranden i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) hänvisar till sitt yttrande från ärendets behandling i barn- och utbildningsnämnden (se bilagor).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs