Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-11-04

Sammanträde 2010-11-04

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

2 Tyresö kommunfullmäktige november 2010 - oktober 2014

3 Val av ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige

4 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

4.1. Nya motioner
4.2. Nya interpellationer
4.3. Nya frågor

7 Upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling (KS 2010 10-26, § 154)

8 Förslag till sammanrädesplan för kommunstyrelse och kommun-fullmäktige år 2011 (KS 2010 10-26, § 160)

9 Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige (KS 2010 10-26, § 161)

10 Revidering av gemensamt reglemente för samtliga nämnder och revidering av reglemente för kommunstyrelsen (KS 2010 10-26, § 162)

11 Revidering av reglemente för byggnadsnämnden (KS 2010 10-26, § 163)

12 Taxa för fritidsklubbsverksamhet (KS 2010 10-26, § 165)

13 Motion angående rätt till individuellt stöd för att klara en kunskapsgaranti (KS 2010 10-26, § 168)

14 Motion angående utbildade lärare (KS 2010 10-26, § 169)

15 Motion angående centrumskolans framtid (KS 2010 10-26, § 170)

16 Motion om söndagsöppet på biblioteket i Tyresö centrum (KS 2010 10-26, § 172)

Mötesinformation

 

§1 Inledning

Dnr: 2010/KS 0314 001

Ärendebeskrivning

Anders Linder – kommunfullmäktiges ålderspresident – håller en parentation för nyligen avlidne ersättaren i kommunfullmäktige Björn C Wallin (M). Därefter öppnar ålderspresidenten sammanträdet och hälsar såväl gamla som nytillträdande ledamöter välkomna till den nya mandatperiodens arbete.

Efter valet av presidium överlämnar ålderspresidenten Anders Linder klubban och ordet till den omvalda kommunfullmäktigeordföranden Jan Larsson.

__________

§2 Tyresö kommunfullmäktige november 2010 - oktober 2014

Ärendebeskrivning

Enligt protokoll från röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Stockholms län 2010-09-20 – 09-30 har följande kommunfullmäktige för Tyresö utsetts. Ledamöterna anges partivis.

1. Fredrik Saweståhl M

2. Ann-Christin Svensson M

3. Hans Lindberg M

4. Andreas Jonsson M

5. Dick Bengtson M

6. Matilda Lundh M

7. Mikael Onegård M

8. Ida Antonsson M

9. Mats Fält M

10. Christer Flodfält M

11. Erkki Vesa M

12. Li Björk M

13. Marianne Kronberg M

14. Nils Frykman M

15. Gerd Dufberg M

16. Lotta Stjernfeldt M

17. Lilian Edberg M

18. Dan Bekking M

19. Lena Arvidsson M

20 Sven A Svennberg M

21. Maria Holmberger M

22. Martin Nilsson S

23. Susann Ronström S

24. Mathias Tegnér S

25. Marie Linder S

26. Kristjan Vaigur S

27. Therése Wisén S

28. José Blanco Garcia S

29. Sara Albornoz S

30. Kjell Andersson S

31. Marita Bertilsson S

32. Lennart Jönsson S

33. Karin Ljung S

34. Anders Linder S

35. Christina Tallberg S

36. Anna Steele Karlström FP

37. Mats Larsson FP

38. Mats Lindblom FP

39. Nomi Lind FP

40. Jan Larsson FP

41. Leif Kennerberg KD

42. Anna Lund KD

43. Henrik Gustavsson C

44. Marie Åkesdotter MP

45. Peter Bylund MP

46. Maria Salomonsson MP

47. Peter Söderlund MP

48. Elisabet Hedlund V

49. Ann Ödlund V

50. Per Carlberg SD

51. Henrik Mellström SD

Vid röstsammanräkningen har också ersättare utsetts för dem som valts till kommunfullmäktige.

Till ersättare för

Fredrik Saweståhl

Ann-Christin Svensson

Hans Lindberg

Andreas Jonsson

Dick Bengtson

Matilda Lundh

Mikael Onegård

Ida Antonsson

Mats Fält

Christer Flodfält

Erkki Vesa

Li Björk

Marianne Kronberg

Nils Frykman

Gerd Dufberg

Lotta Stjernfeldt

Lilian Edberg

Dan Bekking

Lena Arvidsson

Sven A Svennberg

Maria Holmberger

som valts till fullmäktige för Moderata samlingspartiet har i följande ordning utsetts:

Jenny Jonsson

Martin Johem

Björn C Walin

Gunilla Dahlberg

Susanne Sohlberg

Gunilla Hellgren

Helena Bergman

Sonja Gustafson

Peter Odelvall

Johan Engström

Ted Bondefalk

Till ersättare för

Martin Nilsson

Susann Ronström

Mathias Tegnér

Marie Linder

Kristjan Vaigur

Therése Wisén

José Blanco Garcia

Sara Albornoz

Kjell Andersson

Marita Bertilsson

Lennart Jönsson

Karin Ljung

Anders Linder

Christina Tallberg

som valts till fullmäktige för Arbetarpartiet Socialdemokraterna har i följande ordning utsetts:

Alfonso Morales

Anita Mattsson

Tomas Henriksson

Eija Räty

Jerry Svensson

Leif Holmgren

Ann Sandin-Lindgren

Till ersättare för

Anna Steele Karlström

Mats Larsson

Mats Lindblom

Nomi Lind

Jan Larsson

som valts till fullmäktige för Folkpartiet Liberalerna har i följande ordning utsetts:

Leif Lanke

Christina Melzén

Margareta Ternstedt

Till ersättare för

Leif Kennerberg

Anna Lund

som valts till fullmäktige för Kristdemokraterna har i följande ordning utsetts:

Mattias Eriksson

Janis Salts

Till ersättare för

Henrik Gustavsson

som valts till fullmäktige för Centerpartiet har i följande ordning utsetts:

Ulrica Riis Pedersen

Bengt Bergström

Till ersättare för

Marie Åkesdotter

Peter Bylund

Maria Salomonsson

Peter Söderlund

som valts till fullmäktige för Miljöpartiet De Gröna har i följande ordning utsetts:

Ajda Asgari

Pedro Nygren

Till ersättare för

Elisabet Hedlund

Ann Ödlund

som valts till fullmäktige för Vänsterpartiet har i följande ordning utsetts:

Anders Erixon

Tuula Tillikainen

Till ersättare för

Per Carlberg

Henrik Mellström

Som valts till fullmäktige för Sverigedemokraterna har i följande ordning utsetts:

Jörgen Bengtsson

Marie Molin

Regler för inkallande av ersättare

Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 13 – 16.

“13 §

En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde skall snarast anmäla detta till gruppledaren för det parti ledamoten representerar.

Gruppledarna för de i fullmäktige representerade partierna anmäler vid uppropet förhinder för ordinarie ledamot varefter sekreteraren på ordförandes uppdrag inkallar den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

14 §

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående samman-

träde kallar sekreteraren på ordförandens förslag in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.

15 §

Det som sagts om ledamot i 13 och 14 §§ gäller också för ersättare som kallats till tjänstgöring.

16 §

Ordförande bestämmer när en ledamot eller ersättare skall träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.”

___________

§3 Val av ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Val av fullmäktiges presidium – ordförande och vice ordförande – för mandattiden fram till den 31 oktober 2014 ska ske vid första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige väljer följande presidium fram t o m 31 oktober 2014:

* Ordförande

Jan Larsson (FP)

* 1:e vice ordförande

Mats Fält (M)

* 2:e vice ordförande

Christina Tallberg (S)

Protokollsanteckning

Den omvalda ordföranden Jan Larsson (FP) håller ett anförande där han tackar för det förnyade förtroendet.

_________

§4 Motion om att minska exponeringen av kemikalier för att värna kommuninvånarnas hälsa

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Maria Salomonsson (MP) och Peter Söderlund (MP) har lämnat in en motion om att minska exponeringen av kemikalier för att värna kommuninvånarnas hälsa.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

________

§5 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr: 2010/KS 0014 001

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Ulf Perbo (KD), ledamot och vice ordförande i Tyresö bostäder AB:s styrelse.

Kommunfullmäktiges beslut

- Avsägelsen godkännes

- Andreas Jonsson (M) utses till ledamot i Samordningsförbundet Östra Södertörn

________

§6 Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige

Dnr. 2010/KS 0278 003

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit fram ett förslag till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning. Ändringen avser § 36 i arbetsordningen som tidigare reglerat att valberedningen ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Den föreslagna ändringen innebär att valberedningen istället ska bestå av en representant från varje parti som representeras i fullmäktigeförsamlingen för mandatperioden samt en ersättare från var och en av dessa partier.

I övrigt föreslås inga ändringar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Arbetsordningen för kommunfullmäktige revideras från och med den 4 november 2010.

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad

_______

§7 Val av valberedning

Ärendebeskrivning

För förberedelse av val till nämnder m fl organ för kan fullmäktige utse en särskild valberedning.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Kommunfullmäktige utser följande valberedning för perioden 11 november 2010 – 31 oktober 2014:

Ledamöter:

(M) Lilian Edberg

(FP) Mats Larsson

(KD) Janis Salts

(C) Henrik Gustavsson

(S) Martin Nilsson

(MP) Johan Rydén

(V) Elisabet Hedlund

(SD) Jörgen Bengtsson

Ersättare:

(M) Gerd Dufberg

(FP) Thomas Holmberg

(KD) Anna Lund

(C) Bengt Bergström

(S) Kristjan Vaigur

(MP) Lilian Nylinder

(V) Ann Ödlund

(SD) Henrik Mellström

Ordförande: Lilian Edberg

Vice ordförande: Martin Nilsson

_______

§8 Upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling

Dnr. 2010/KS 0253 003

Ärendebeskrivning

På uppdrag av kommunledningen föreslår servicekontoret att upphandlingsreglementet ersätts med upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling för Tyresö kommun.

Ändringarna innebär att upphandlingsreglementets beskrivning av upphandlingsprocessen med hänvisning till kapitel och paragrafer i lagen (LOU) ersätts med en policy som på ett lättöverskådligt sätt markerar kommunens viljeinriktning och ambition kring hur en upphandling ska göras, vilka krav kommunen ska ställa på de varor och tjänster som kommunen upphandlar samt när och hur en direktupphandling får ske utan föregående annonsering.

Riktlinjerna innehåller motsvarande som policyn men mer för den interna verksamheten och på detaljnivå om organisation och ansvarsfördelning kring upphandlingens genomförande.

I riktlinjerna används begreppet tröskelvärde. Tröskelvärde innebär att när värdet på ett köp överstiger tröskeln så måste den upphandlande myndigheten göra en offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Utöver tröskelvärdet har Sverige även ett utökat krav om offentlig upphandling, från det nationellt låga värdet (15 procent av tröskelvärdet) upp till tröskelvärdet. Tröskelvärdet fastställs av EU-kommissionen vart annat år. Då tröskelvärdet ändras kontinuerligt anges inget exakt värde i riktlinjerna.

Ordförandeutlåtande

Upphandling är ett såväl komplicerat som viktigt område. Genom vårt sätt att hantera upphandling har vi möjlighet att som kommun påverka olika processer i vår omgivning. Det är därför av vikt att vi har en upphandlingspolicy som är översiktlig och lättbegriplig för alla inblandade parter. Mot den bakgrunden känns det naturligt att ersätta det gamla upphandlingsreglementet med den föreliggande överskådliga och relativt kortfattade policyn.

Den föreslagna policyn sätter också på pränt flera viktiga principer. Miljtänkandet står i fokus med kravet att Miljöstyrningsrådets kriterier skall vara vägledande vid all upphandling. Ytterligare miljökrav finns också omnämnda som förnybarhet, återvinningsbarhet och energisnålhet. Vi är också tydliga med att merkostnader är acceptabla för att uppnå positiva

miljöeffekter. I policyn uttrycks också viktiga krav angående barnkonventionen och ILO:s åtta kärnkonventioner. Inte minst viktigt är att kravet finns med på meddelarfrihet vid upphandling av verksamhetsdrift.

Policyn innebär också en öppning för en övergång till tredjepartslogistik och samordnade varutransporter. Ett område där Tyresö kommer att genomföra en förstudie, med förhoppningsvis medverkan från flera andra Södertörnskommuner.

Policyn ligger också väl i linje med det pågående arbetet med att göra Södertörnskommunerna till vägledande inom området grön upphandling.

Upphandlingspolicyn som vi nu tar ställning till förändrar inte vår grundläggande strävan om att fördjupa samarbetet kring upphandlingsfrågor på Södertörn. Vi arbetar vidare med tanken om att skapa en gemensam upphandlingsorganisation med övriga på kommuner på Södertörn som delar detta intresse.

Ordförandeförslag

Att riktlinjer för upphandling i Tyresö kommun fastställs samt att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphandlingspolicy fastställs enligt förslag och att beslut om upphandlingsreglemente, fastställt av kommunfullmäktige 2002-12-12 § 24, upphävs.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) yrkar att anställningsvillkor motsvarande gällande kollektivavtal ska vara en norm vid upphandling.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens beslut

- Riktlinjer för upphandling i Tyresö kommun fastställs


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Upphandlingspolicy fastställs enligt förslag

- Beslut om upphandlingsreglemente, fastställt av kommunfullmäktige 2002-12-12 § 24, upphävs

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet, se bilaga.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (Mp) lämnar ersättaryttrande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (Mp) om de hade haft rösträtt hade stöttat Martin Nilssons yrkande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Fredrik Saweståhl (M), Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Elisabet Hedlund (V).

Yrkanden

Martin Nilsson (S-gruppen) yrkar

1. att anställningsvillkor motsvarande gällande kollektivavtal ska vara en norm vid upphandling. Yrkandet biträds av Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

2. att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda införande av antidiskrimineringsklausul. Yrkandet biträds Moderaterna och Vänsterpartiet.

Marie Åkesdotter (MP-gruppen) yrkar

3. att policyn innefattar en uppförandekod för leverantörer – ett dokument där krav ställs på att upphandlande leverantörer och dess underleverantörer respekterar grundläggande sociala krav i sin verksamhet

4. att upphandlande leverantörer ska bedriva ett medvetet arbete kring miljö, hälsa och säkerhet i sin egen verksamhet

5. att det i uppförandekoden ges möjlighet till inspektion (från upphandlaren)

6. att uppförandekoden inkluderar anställningsvillkor motsvarande gällande kollektivavtal (den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet)

7. att rättvis handel främjas med införande av generella kriterier

8. att krav om minimering av transporter införs

9. att införa en uppföljningsmodell för att säkra att leverantörerna håller det de lovar, så att vi får hållbara upphandlingar

10. att vissa kontrakt reserveras för program för skyddad anställning/långtidsarbetslösa eller andra med särskilda svårigheter på arbetsmarknaden

Yrkande 3-10 biträds av Vänsterpartiet.

Beslutsgång

Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 1.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 31 ja och 20 nej. Se bifogat röstningsprotokoll. Kommunfullmäktige har således avslagit ändringsyrkandet.

Yrkande nr 2 bifalles utan omröstning.

Övriga yrkanden avslås utan omröstning.


Kommunfullmäktiges beslut

- Upphandlingspolicy fastställs enligt förslag

- Beslut om upphandlingsreglemente, fastställt av kommunfullmäktige 2002-12-12 § 24, upphävs

- kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda införande av antidiskrimineringsklausul

_______

§9 Förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2011

Dnr. 2010/KS 0254 001

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har tagit fram förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2011.

Kommunstyrelsen (tisdagar) Kommunfullmäktige (torsdagar)

1 februari 17 februari

1 mars 24 mars

29 mars 14 april

3 maj 19 maj

24 maj 16 juni

14 juni -

30 augusti 15 september

27 september 13 oktober

25 oktober (budget) 17 november (budget)

29 november 15 december

20 december -

Kommunstyrelsens sammanträden inleds kl. 18:30 och kommunfullmäktiges sammanträden inleds kl. 18:00 (kommunfullmäktige 17 november inleds dock kl. 15:00).

Kommunstyrelsens beslut

- Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen 2011 antas enligt förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2011 antas enligt förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_______

§10 Revidering av gemensamt reglemente för samtliga nämnder och revidering av reglemente för kommunstyrelsen

Dnr. 2010/KS 0265 003

Dnr. 2010/KS 0264 003

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande förslag till att ett nytt gemensamt reglemente för samtliga nämnder samt ett nytt reglemente för kommunstyrelsen ska börja gälla från och med den 1 januari 2011.

Regleringen om planberedning, budget- och bokslutsberedning, utskott och förhandlingsdelegation utgår i reglementet för kommunstyrelsens verksamhet. Syftet är att ge kommunstyrelsen egen kompetens att besluta vilka utskott som ska finnas under den egna organisationen.

Från och med den 1 januari 2011 hanteras samtliga överförmyndarfrågor av Södertörns överförmyndarnämnd. Kommunstyrelsens uppgift som överförmyndarnämnd tas därför bort i det nya reglementet.

Förköpslagen (1967:868) upphörde att gälla i samband med utgången av april 2010. Delegeringen från kommunfullmäktige angående förköpsärenden tas därför bort i reglementet för kommunstyrelsen.

Utöver detta görs vissa språkliga justeringar i de nya reglementena.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Gemensamt reglemente för samtliga nämnder revideras från och med den 1 januari 2011.

- Reglementet för kommunstyrelsen revideras från och med den 1 januari 2011.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_________

§11 Revidering av reglemente för byggnadsnämnden

Dnr. 2010/KS 0263 003

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit fram förslag till revidering av reglemente för byggnadsnämnden.

Ändringen innebär att antalet ledamöter för byggnadsnämnden ändras från 9 ledamöter till 7 ledamöter. Antalet ersättare för byggnadsnämnden ändras också från 9 ersättare till 7 ersättare.

Övriga nämnder behåller nuvarande antal ledamöter och ersättare. Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Barn- och utbildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden innehar 9 ledamöter och 9 ersättare. Krislednings-nämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Kultur- och fritidsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Valnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Överförmyndarnämnden utgår till förmån för Södertörns gemensamma överförmyndarnämnd, i enlighet med tidigare beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reglementet för byggnadsnämnden revideras från och med den 1 januari 2011

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§12 Taxa för fritidsklubbsverksamhet

Dnr. 2010/KS 0255 71

Ärendebeskrivning

Den nuvarande föräldraavgiften för fritidsklubbsverksamhet i kommunen baseras på fritidsgårdarnas modell med köp av så kallade gårdskort samt avgift för mellanmål. I nuläget betalar föräldrarna 50 kronor per termin direkt till aktuell fritidsklubb genom köp av fritidsklubbskort. Utöver detta betalar föräldrar/barn 10 kronor per mellanmål.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 16 december 2009 § 51 att föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa taxa för fritidsverksamhet från 1 augusti 2010 till 500 kronor per termin. Självkostnadspris för mellanmål tillkommer.

Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens beredning den 21 januari 2010 då man beslutade bordlägga ärendet till hösten 2010. Med anledning av bordläggandet föreslås att ny taxa fastställs från och med årsskiftet 2010/2011 istället för 1 augusti 2010.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxa för fritidsklubbsverksamhet till 500 kronor per termin från och med den 1 januari 2011 samt att självkostnadspris för mellanmål tillkommer.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) yrkar avslag till förslaget.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Taxa för fritidsklubbsverksamhet fastställs till 500 kronor per termin från och med den 1 januari 2011. Självkostnadspris för mellanmål tillkommer.

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet, se bilaga.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (Mp) om de hade haft rösträtt hade stöttat Martin Nilssons yrkande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Marita Bertilsson (S), Peter Söderlund (MP), Elisabet Hedlund (V), Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Hans Lindberg (M) och Jenny Jonsson (M).

Yrkanden

Martin Nilsson (S-gruppen) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Marie Åkesdotter (MP-gruppen) yrkar återremiss av ärendet för utförande av en barnkonsekvensanalys.

Beslutsgång

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet återremitteras för behandling i enlighet med Milöpartiets yrkande

_________

§13 Motion angående rätt till individuellt stöd för att klara en kunskapsgaranti

Dnr. 2010/KS 0122 001

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (S) har lämnat in en motion angående rätt till individuellt stöd för att klara en kunskapsgaranti.

Motionen beskriver att cirka 50 elever varje år saknar behörighet till gymnasieskolans nationella program när de lämnar grundskolan i Tyresö då de inte har godkänt i de tre kärnämnena svenska, matematik och engelska. I motionen föreslås ”Att Tyresö Kommun prövar möjligheten att införa en garanti om individuell undervisning för de elever som riskerar att inte klara de uppsatta kunskapsmålen”. Detta genom att en central pott inrättas ur vilken rektorerna kan söka medel för att bekosta individuellt stöd för de elever som riskerar att inte klara de uppsatta kunskapsmålen.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 maj 2010, § 68, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Barn- och utbildningsförvaltningen har yttrat sig över motionen (Tjänsteskrivelse 2010-09-08) och Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 22 september 2010, § 52, att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeförslag

Att motionen avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Reservation

Martin Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (Mp) återkommer med ställningstagande i kommunfullmäktige.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Hans Lindberg (M), Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Elisabet Hedlund (V), Jerry Svensson (S) och Ann Ödlund (V).

Yrkande

Martin Nilsson (S-gruppen) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Beslutsgång

Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 31 ja och 20 nej. Se bifogat röstningsprotokoll. Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§14 Motion angående utbildade lärare

Dnr. 2010/KS 0121 001

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (S) och Anita Mattsson (S) har lämnat in en motion angående utbildade lärare.

Motionen beskriver att andelen grundskolelärare i Tyresö som har pedagogisk utbildning ligger under såväl riksgenomsnittet som genomsnittet för Sveriges förortskommuner samt att andelen har minskat sedan år 2007. I motionen föreslås ”Att en strategi antas för att höja andelen lärare med pedagogisk utbildning”.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 maj 2010, § 70, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Barn- och utbildningsförvaltningen har yttrat sig över motionen (Tjänsteskrivelse 2010-09-08) och Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 22 september 2010, § 53, att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag

Att motionen anses besvarad.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad.

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Hans Lindberg (M), Martin Nilsson (S), Elisabet Hedlund (MP) och Peter Bylund (MP).

Yrkande

Martin Nilsson (S-gruppen) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Beslutsgång

Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 31 ja och 20 nej. Se bifogat röstningsprotokoll. Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

_________

§15 Motion angående centrumskolans framtid

Dnr. 2009/KS 219 41

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (S) och Kristjan Vaigur (S) har lämnat in en motion angående Centrumskolans framtid. I motionen föreslås:

- Att snarast ge berörd nämnd i uppdrag att inleda en process kring den framtida Centrumskolan där fler känner att de kan vara med och påverka arbetet.

- Att vidta åtgärder för att uppnå ekonomisk balans i enlighet med motionens förslag.

- Att de nuvarande profilklasserna ges goda förutsättningar för sin verksamhet i enlighet med vad som föreslås i motionen.

- Att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att införa en språkprofil på Centrumskolan.

- Att kommunstyrelsen, i samverkan med Barn- och utbildningsnämnden, ges uppdrag att arbeta om resursfördelningssystemet så att verksamheter ges bättre förutsättningar att möta snabba förändringar i efterfrågan.

- Att elever, i enlighet med motionens förslag, ges stöd utifrån sina behov och att Centrumskolan också får förutsättningar att kunna göra det.

Motionen behandlades i Barn- och utbildningsnämnden den 17 februari 2010, § 5.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 30 mars 2010, § 60, att föreslå kommunfullmäktige att anse att-satserna 1, 2 och 6 besvarade samt att avslå att-satserna 3, 4 och 5.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 maj 2010, § 77, att återremittera motionen för utredning av om det är förenligt med skollagen att avslå att-sats fyra med hänvisning till att det är rektor som beslutar om detta.

Barn- och utbildningsförvaltningen har yttrat sig över återremissen (Tjänsteskrivelse 2010-09-13) och Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 22 september 2010, § 51, att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet även att ge Barn- och utbildnings-förvaltningen i uppdrag att beskriva möjliga områden för profilklasser i kommunen och hur de kan genomföras.

Ordförandeförslag

Att att-satserna 1, 2 och 6 anses besvarade samt att att-satserna 3, 4 och 5 avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att-satserna 1, 2 och 6 anses besvarade.

- Att-satserna 3, 4 och 5 avslås.

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (Mp) om de hade haft rösträtt hade stöttat Martin Nilssons yrkande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Hans Lindberg (M), Jerry Svensson (S), Marie Åkesdotter (MP), Marie Linder (S), Elisabet Hedlund (V), Dick Bengtson (M) och Martin Nilsson (S).

Yrkanden

Jerry Svensson (S-gruppen) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Beslutsgång

Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:


- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 31 ja och 20 nej. Se bifogat röstningsprotokoll. Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§16 Motion om söndagsöppet på biblioteket i Tyresö centrum

Dnr. 2010/KS 0093 70

Ärendebeskrivning

Peter Bylund, Marie Åkesdotter och lilian Nylinder (Mp) har lämnat in en motion angående söndagsöppet på biblioteket i Tyresö centrum.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att införa söndagsöppet på huvudbiblioteket i Tyresö centrum.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 april 2010, § 49, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Utvecklingsförvaltningen har yttrat sig över motionen (Tjänsteskrivelse 2010-05-26) och Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde den 27 september 2010, § 58, att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeförslag

Att motionen avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (Mp) om de hade haft rösträtt hade stöttat Martin Nilssons yrkande.


Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Dick Bengtson (M), Peter Bylund (MP), Elisabet Hedlund (V), Anders Linder (S), Lilian Edberg (M), Marianne Kronberg (M), Marie Åkesdotter (MP), Martin Nilsson (S), Andreas Jonsson (M) och Fredrik Saweståhl (M).

Yrkanden

Peter Bylund (MP-gruppen) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.

Beslutsgång

Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 31 ja och 20 nej. Se bifogat röstningsprotokoll. Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag