Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-03-24

Sammanträde 2011-03-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

25 Anmälan och besvarande av frågor

26 Avsägelser och fyllnadsval

29 Förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning

32 Förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Södertörn

33 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SOL (socialtjänstlagen) samt 9 § LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

§23 Anmälan av nya motioner

Dnr. 2011/KS 0111 001

Dnr. 2011/KS 0110 001

Ärendebeskrivning

Martin Nilsson (S) och Anders Linder (S) har lämnat in en motion angående nyproduktion av bostäder i Tyresö.

Martin Nilsson (S) och Karin Ljung (S) har lämnat in en motion angående insatser för ökad jämställdhet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionerna lämnas över till kommunstyrelsen för beredning

______

§24 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr. 2011/KS 0047

Ärendebeskrivning

Socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) svarar på en interpellation (bilaga) från Eija Räty (S) med rubriken ”Barnfattigdomen är större än någonsin under månget decenium” (bilaga). Vidare yttrade sig Interpellanten Eija Räty (S), Ann Ödlund (V), Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Alfonso Morales (S), Anna Steele Karlström (FP) och Fredrik Saweståhl (M).

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Margaretha Ternstedt (FP) besvarar en interpellation från Karin Ljung (S) angående feriejobb i Tyresö kommun (bilaga). Vidare yttrade sig interpellanten Karin Ljung (S), Peter Bylund (MP) och Kristjan Vaigur.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) besvarar en interpellation (bilaga) från Marita Bertilsson (S) angående nedläggning av Försäkringskassans kontor i Tyresö. Vidare yttrade sig interpellanten Marita Bertillson (S), Martin Nilsson (S), Marie Linder (S), Susanne Sohlberg (M) och Peter Bylund (MP).

Alfonso Morales (S) lämnar in en interpellation angående situationen på Forellskolan (bilaga) till Barn- och utbildningsnnämndens ordförande Ann-Christine Svensson (M). Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.

Sara Albornoz (S) lämnar in en interpellation angående ungdomars inflytande till Demokratiberedningens ordförande Anna Lund (KD) (bilaga). Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.

Susann Ronström (S) lämnar in en interpellation om privatisering av Ängsgården (bilaga) till Socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M).

Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.

Peter Bylund (MP) lämnar in en interpellation angående snöröjning för gång- och cykeltrafikanter (bilaga) till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M). Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.

Anita Mattson har sedan tidigare lämnat in en interpellation till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Ann-Christine Svensson (M) angående svårigheten att få förskoleplats på önskd tid i Tyresö (bilaga).

Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde (bilaga).

§25 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr. 2011/KS 0107 001

Ärendebeskrivning

Kommunstyreslens ordförande Fredrik Saweståhl (M) svarar på en fråga från Martin Nilsson (S) angående kommer Tyresö tacka ja till SKL Kommentus förslag om kontroll av sociala och etiska krav vid upphandling? (bilaga). Vidare yttrade sig frågeställaren Martin Nilsson (S).

­­­­__________

§26 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr. 2011/KS 0014 001

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala updrag föreligger:

Therese Wisén (S) ledamot i kommunfullmäktige och i Kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelserna

- Begär ny sammanräkning från länsstyrelsen

_______

§27 Förslag om utökad låneram

Dnr. 2011/KS 0052 11

Ärendebeskrivning

Den av kommunfullmäktige godkända ram inom vilken lån får tas upp på kapitalmarknaden har inte ändrats sedan 1998. Då godkände kommunfullmäktige att lån får tas upp inom en ram på 490 miljoner kronor (beslut 1998-11-26, § 14). För att kunna upprätthålla en god betalningsberedskap finns det behov av att nu utöka låneramen till 650 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Lån får tas upp inom en ram på 650 miljoner kronor.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktges behandling av ärendet yttrar sig Marie Åkesdotter (MP).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_____

§28 Förskola och bibliotek i Trollbäcken

Dnr. 2011/KS 0046 84

Ärendebeskrivning

Trollbäckens bibliotek omfattar 661 kvadratmeter. Genom ombyggnation av lokalerna samt anpassning till bättre yteffektivitet skapas möjlighet att inrymma en förskola med tre avdelningar i den befintliga fastigheten.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- I gällande investeringsprogram tas upp en ny post på 9 miljoner för att effektivisera fastigheten till bibliotek och förskola för cirka 50 barn.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Anders Linder (S), Fredrik Saweståhl (M), Peter Bylund (MP), Dick Bengtsson (M), Martin Nilsson (S) Hans Lindberg (M), Marie Linder (S) och Jan Larsson (FP).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

______

§29 Förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning

Dnr 2011/KS 0043 12

Ärendebeskrivning

Socialnämnden föreslår att taxa och avgifter för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning ska ändras. Förslaget innebär i korthet att kommunen övergår från den nuvarande inkomst- och nivårelaterade taxan till en enhetstaxa med fasta avgifter för olika insatser.

Förändringarna föreslås gälla från och med den 1 april 2011. En övergångsbestämmelse föreslås under perioden april – juni 2011, för personer som debiteras avgift för mars 2011. Övergångsbestämmelserna innebär att höjningen av taxa och avgifter maximeras till 400 kronor per person och månad vid i övrigt oförändrade förhållanden.

Ordförandeförslag

Att taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning fastställs i enlighet med socialnämndens förslag.

Yrkande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) och Martin Nilsson (S) yrkar avslag till förslaget.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om avslag och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö kommun övergår till enhetstaxa med fasta avgifter för olika insatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Avgifterna fastställs i enlighet med socialnämndens förslag.

- Hela avgiftsutrymmet (100 procent) tas ut upp till högkostnadsskyddet.

- Förändringarna träder i kraft den 1 april 2011.

- Övergångsbestämmelser gäller under perioden april – juni 2011 i enlighet med socialnämndens förslag.

- I övrigt gäller tidigare fastställda avgifter och tillämpningsregler.

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) lämnar skriftlig reservation mot beslutet.

Marie Åkesdotter (MP) lämnar skriftlig reservation mot beslutet.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Elisabet Hedlund (V) om hon hade haft rösträtt hade yrkat avslag i ärendet. Elisabet Hedlund (V) hänvisar också till ersättaryttrande lämnat i socialnämnden vid sammanträde den 23 februari 2011, § 1007.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrade sig Andreas Jonsson (M), Martin Nilsson (S), Anders Erixon (V), Nomi Lind (FP), Susann Ronström (S), Peter Söderlund (MP), Mats Larsson (FP), Fredrik Saweståhl (M), Anna Lund (KD), Marie Åkesdotter (MP), Anna Steele Karlström (FP), Alfonso Morales (S), Peter Bylund (MP) och Marie Linder (S).

Yrkanden

Socialdemokraterna och Miljöpartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att ta fram följande besluts underlag:

1. Redovisa antalet äldre och personer med funktionsnedsättning som med den förändrade taxan enbart kommer ha förmånsbeloppet kvar, genom att göra en simulering av en nyligen passerad månad, där utfallet av den nuvarande och den föreslagan taxan jämförs.

2. Redovisa behovet av taxehöjningar för 2011 och 2012 i relation till

nästkommande skatteprognos från SKL.

3. Göra en bedömning av vad taxehöjningen för service och omsorg i

hemmet innebär för efterfrågan av dessa tjänster samt att utifrån det

göra en bedömning av hur behovet av omsorg i särskilt boende

påverkas av senare omsorgsinsatser.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige har bifallit detsamma med stöd av kommunallagens bestämmelse om minoritetsåterremiss (KL 5:36).

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen

Särskilt yttrande

Miljöpartiet hänvisar till yttrandet i Kommunstyrelsen, 2011-03-01 § 36

Vänsterpartiet hänvisar till yttrandet i Socialnämnden., 2011-02-23, § 1007

­­­­________

§30 Höjning av egenavgiften för familjerådgivning

Dnr. 2011/KS 0045 12

Ärendebeskrivning

Kommunen är enligt lag skyldig att erbjuda familjerådgivning för de par och familjer som önskar det. I Tyresö är rådgivningen upphandlad i ett kundvalssystem. Sedan april 2009 finns det möjlighet att välja mellan fyra olika rådgivningsbyråer.

Egenavgiften som de enskilda betalar är i nuläget 175 kronor per besök, vilket är lägre än genomsnittet i Stockholms län. Avgiften har varit oförändrad sedan januari 2004. Socialnämnden föreslår att avgiften per besök höjs till 300 kronor från den 1 juni 2011.

Den föreslagna höjningen av egenavgiften beräknas minska förvaltningens kostnader för familjerådgivning med cirka 100 tkr per år.

Ordförandeförslag

Att egenavgiften för familjerådgivning ska höjas till 300 kronor per besök från den 1 juni 2011.

Yrkanden i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) yrkar i första hand återremiss av ärendet och i andra hand avslag till förslaget.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att behandla ärendet vid sammanträdet.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om avslag och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Egenavgiften för familjerådgivning höjs till 300 kronor per besök från den 1 juni 2011.

Reservation i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar skriftlig reservation mot beslutet.

Martin Nilsson (S) lämnar skriftlig reservation mot beslutet.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Elisabet Hedlund (V) om hon hade haft rösträtt hade stöttat Marie Åkesdotters (MP) yrkanden.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Susann Ronström (S), Anders Erixon (V), Leif Kennerberg (KD), Peter Söderlund (MP), Nomi Lind (FP), Peter Bylund (MP), Andreas Jonsson (M), Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (S) samt Sara Albornoz (S).

Yrkanden

Miljöpartiet yrkar att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för att komplettera förslaget med en konsekvensanalys med fokus på barnen.

Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet (Alliansen) yrkar att taxan för familjerådgivningen höjs till 250 kr för år 2011 och till 300 kr till 2012.

Socialdemokraterna yrkar att taxan ska indexeras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunfullmäktige har avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer alliansens yrkande om att taxan ska höjas med 250 kr 2011 och till 300 kr 2012 mot Socialdemokraternas yrkande om att taxan ska indexeras. Ordföranden finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med alliansens förslag.

Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs:

- Den som stödjer alliansens förslag röstar JA

- Den som stödjer Socialdemokraternas förslag röstar NEJ.

Omröstningen utfaller med 31 JA-röster och 20 NEJ-röster (bilaga).

Kommunfullmäktige har därmed bifallit alliansens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt alliansens förslag.

Reservationer

Marie Åkesdotter (MP-gruppen) lämnar skriftlig reservation.

Martin Nilsson (S-gruppen) lämnar skriftlig reservation.

Elisabeth Hedlund (V) lämnar skriftlig reservation.

­­­_______

§31 Tillgänglighetsplan för Tyresö kommun 2011-2013 med åtaganden för 2011

Dnr. 2011/KSTK 0015

Ärendebeskrivning

Sedan år 2005 finns det en tillgänglighetsplan i Tyresö kommun. Syftet med tillgänglighetplanen är att skapa ett tillgängligt samhälle där alla ges likvärdiga förutsättningar. Planen fastställs för tre år i taget. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till tillgänglighetsplan för åren 2011-2013 med åtaganden för år 2011.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tillgänglighetsplan för Tyresö kommun 2011-2013 med åtaganden för 2011 fastställs.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrade sig Mats Larsson (FP), Susann Ronström (S) och Peter Bylund (MP).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

_______

§32 Förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Södertörn

Dnr. 2011/KS 0039 003

Ärendebeskrivning

Samordningsförbundet Östra Södertörn föreslår att det görs justeringar i förbundsordningen avseende §§ 6 och 16. Föreslagna förändringar innebär att kravet på konsensusbeslut utgår och att styrelsen är beslutsför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande (§ 6) samt att mandattiden för revisorerna blir den samma som för förbundets ledamöter (§ 16).

Ändringar i förbundsordningen gäller från det datum då den sista medlemmen i förbundsordningen har fattat beslut om att fastställa förändringarna.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Föreslagna förändringar gällande §§ 6 och 16 i förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn fastställs.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

______

§33 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL (Socialtjänstlagen) samt 9 § LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Dnr. 0061/10-006

Ärendebeskrivning

Socialnämnden ska enligt beslut informera kommunfullmäktige om ej verkställda gynnande beslut. I bilaga redovisar socialnämnden i avidentifierad form beslut som inte verkställts inom tre månader.

Kommunfullmäktiges beslut

- Informationen noteras

________

§34 Redovisning av motioner under beredning

Dnr.2011/KS 0042 001

Ärendebeskrivning

I 5 kap. 33 § Kommunallag (1991:900) framgår det att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Kansli- och personalkontoret har sammanställt en redovisning över samtliga motioner som är under beredning. I nuläget finns det inga motioner där beredningen har pågått i över ett år.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Redovisningen av motioner under beredning noteras.

Yttranden

Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrade sig Marie Åkesdotter (MP) samt Fredrik Saweståhl (M).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_______