Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-05-10

Sammanträde 2012-05-10

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

47 Anmälan och besvarande av interpellationer

48 Anmälan och besvarande av frågor

49 Avsägelser och fyllnadsval

50 Genomförande av folkomröstning om förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning (omröstningsdatum, omröstningsdistrikt och lokaler, förtidsröstning)

52 Översyn och anpassning av taxor och avgifter för kultur- och fritidsverksamheten

53 Översyn och anpassning av taxor och avgifter för Tyresövallen och Trollbäckens IP

54 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

56 Svar på motion om lokal förnybar energiförsörjning och Energiproduktion

57 Svar på motion angående bättre busstrafik och Tyresö som föregångare för BRT (Bus Rapid Transit)

§46 Anmälan av nya motioner

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP), Ajda Asgari (MP) och Lilian Nylinder (MP) lämnar in tre motioner ”Lyft fritidshemmen”, ”Hållbart jämställdhetsarbete i enlighet med SKL:s jämställdhetsintegrering” och ”Lokal odling av grönsaker, ökad biologisk mångfald och ökat lokalt engagemang i Tyresö”.

Kommunfullmäktiges beslut

Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

§47 Anmälan och besvarande av interpellationer

Ärendebeskrivning

Inga interpellationer har lämnats in till sammanträdet.

§48 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2012/KS 0190 001

Ärendebeskrivning

Anders Linder (S) ställer en fråga till Fredrik Saweståhl (M) angående bidragen till studieförbunden. Fredrik Saweståhl (M) besvarar frågan.

José Blanco (S) ställer en fråga till Fredrik Saweståhl (M) gällande bastu i den nya simhallen. Frågan Besvaras av Fredrik Saweståhl (M).

§49 Avsägelser och fyllnadsval

2012/KS 0012 001

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser föreligger.

Henrik Gustavsson (S):

- ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

- gruppledare för Centerpartiet i Tyresö

- ersättare i kommunstyrelsen

- ersättare i Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

- ersättare i särskilda utskottet

Christina Tallberg (S):

- Södertörns Miljö- och hälsoförbund

Följande valärenden föreligger.

Ulrica Riis-Pedersen (C) väljs till:

- gruppledare för Centerpartiet i Tyresö

- ersättare i kommunstyrelsen

- ersättare i Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

- ersättare i särskilda utskottet

Jeanette Skar (FP) väljs som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.

Åsa Perman (FP) väljs som ersättare i Socialnämnden.

Marita Bertilsson (S) väljs till ersättare i Södertörns Miljö- och hälsoförbund

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelserna

- Begär ny sammanräkning från Länsstyrelsen

- Väljer Ulrica Riis-Pedersen (C), Jeanette Skar (FP), Åsa Perman (FP) och Marita Bertilsson (S) enligt nomineringar

- Noterar ny sammanräkning från Länsstyrelsen där Gunilla Dahlberg (M) blir ny ledamot i kommunfullmäktige och Mikael Danielsson ny ersättare

§50 Genomförande av folkomröstninge om förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning

2012/KS 0129

(omröstningsdatum, omröstningsdistrikt, lokaler och förtidsröstning)

Ärendebeskrivning

- Kommunfullmäktige beslutade den 8 mars att kommunen ska genomföra en folkomröstning med anledning av namninsamling med begäran att pröva beslut fattat i kommunfullmäktige den 14 oktober 2011 § 53 om förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Kommunfullmäktige har att bland annat fatta beslut om dag för omröstning, omröstningsdistrikt och lokaler samt fråga och svarsalternativ. Valnämnden har den 11 april beslutat om förslag till kommunfullmäktige om genomförande av folkomröstningen.

Ordförandeförslag i kommunstyrelsen
Jag föreslår att frågan som ska ställas i folkomröstningen är "Ska Tyresö kommun fortsätta tillämpa den nya taxan inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning som beslutades i mars 2011?".

Yrkande
Yrkande 1

- Marie Åkesdotter (MP) yrkar att frågan som ska ställas i folkomröstningen ändras till "Ska Tyresö kommun fortsätta tillämpa den nya taxan, som för många inneburit en höjning, inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning som beslutades i mars 2011?".

- Yrkande 2

- Anita Mattsson (S) yrkar med instämmande av Marie Åkesdotter (MP) att förtidsröstning tillåts under perioden 10-22 september 2012.

- Yrkande 3

- Anita Mattsson (S) yrkar med instämmande av Marie Åkesdotter (MP) att även en mobil vallokal ska användas.


Beslutsgång
Yrkande 1

- Ordföranden ställer först proposition på ordförandeförslaget och yrkande 1 finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt ordförandeförslaget.

Yrkande 2

- Ordföranden ställer därefter proposition på yrkande 2 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Yrkande 3

- Ordföranden ställer därefter proposition på yrkande 3 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Övriga beslutspunkter

- Övriga punkter antas enligt valnämndens förslag.

Reservation i kommunstyrelsen
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet (bilaga).

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V), om hon hade haft rösträtt hade biträtt yrkande nr 2 och 3 från Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Folkomröstning genomförs söndagen den 23 september 2012.

2. Omröstningsdistrikten är de samma som valdistrikten vid allmänna valet 2010. Antalet omröstningslokaler ska vara 10 stycken enligt bilaga. De distrikt som röstar i de olika lokalerna framgår av bilaga.

3. Öppettider i omröstningslokalerna på valdagen är kl. 10:00-20:00.

4. Den fråga som ska ställas är: "Ska Tyresö kommun fortsätta tillämpa den nya taxan inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning som beslutades i mars 2011?" Det ska finnas tre röstsedlar: ja, nej och blank.

5. Röstsedlarna ska ha samma utseende som vid allmänna val och vara vita.

6. Budröstning ska tillåtas.

7. Institutionsröstning genomförs den 15 september på Björkbacken, Trollängen, Ängsgården och Krusmyntan under två timmar per äldreboende.

8. Förtidsröstning anordnas under tidsperioden 12-22 september i följande lokaler under ordinarie öppettider:

Huvudbiblioteket i Tyresö centrum

Trollbäckens bibliotek

Strandbiblioteket

9. Ångerröstning är ej tillåten på omröstningsdagen.

10. Röstsammanräkningen ska vara genomförd av valnämnden senast den 26 september 2012.

11. Valnämnden ska kontrollräkna rösterna om sammanräkningen i röstlokalerna uppvisar en skillnad på totalt mindre än 300 ja- och nejröster. Skulle skillnaden överstiga denna gräns betraktas sammanräkningen i röstlokalerna som slutgiltig.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Anita Mattsson (S), Fredrik Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP), Mats Larsson (FP), Marita Bertilsson (S), Peter Bylund (MP), Marie Linder (S), Leif Kennerberg (KD) och Jerry Svensson (S).

Yrkanden

Anita Mattsson (S) yrkar med instämmande av Marie Åkesdotter (MP) att möjlighet till förtidsröstning ska tillhandahållas den 10-22 september samt att en mobil omröstningslokal ska finnas. Marie Åkesdotter (MP) yrkar även att det i fråga som ska ställas i folkomröstningen ska tilläggas ”som för många inneburit en höjning”.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på de tre yrkandena och finner att kommunfullmäktige avslagit desamma.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservation

Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till reservationen i kommunstyrelsen.

Miljöpartiet inkommer med skriftlig reservation.

§51 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2011

Dnr 2012/KS 0167

Ärendebeskrivning

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2011 redovisas i bilaga.

Protokollsanteckning
Till protokollet förs att Fredrik Saweståhl (M) och Christer Flodfäldt (M) ej deltar i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2011 noteras.

2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns

brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Fredrik Saweståhl (M), Christer Flodfäldt (M) och Anders Linder (S) inte deltar i beslutet.

§52 Översyn och anpassning av taxor och avgifter för kultur- och fritidsverksamheten

Dnr 2012/KS 0168

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen fick i samband med kultur- och fritidsnämndens beslut om nämndplan 2012, 2011-09-26 § 64, i uppdrag att se över taxorna inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Utvecklingsförvaltningen har genomfört översynen och tagit fram förslag till anpassade taxor vilka kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att fastställa.

Reservation i kommunstyrelsen
Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till partiets reservation lämnad i kultur- och fritidsnämnden 2012-03-26 § 15.


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kultur- och fritidsnämndens taxor fastställs enligt bilaga 1, att börja gälla från den 1 januari 2013 respektive den 1 januari 2014.

2. En kontrollavgift på 500 kronor per tillfälle införs då tilldelade tider i lokaler inte används eller avbokas minst 4 vardagar innan.

3. Avgiften för förlorat bibliotekskort för vuxna höjs från 20 kr till 50 kr, att börja gälla från den 1 januari 2013.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Christina Tallberg (S), Dick Bengtsson (M), Anders Linder (S), Mats Lindblom (FP), Peter Bylund (MP) och Lilian Edberg (M).


Yrkanden

Christina Tallberg (S) yrkar med stöd av Anders Linder (S) avslag på punkt 1.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige avslagit detsamma. Votering begärs och följande röstordning fastställs.

- Den som röstar bifall till kommunstyrelsens förslag röstar ja

- Den som röstar avslag till kommunstyrelsens förslag röstar nej

Röstningsresultat: 33 ja och 18 nej.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservation

Anita Matsson (S) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till reservation i kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande

Peter Bylund (MP) lämnar in särskilt yttrande.

§53 Översyn och anpassning av taxor och avgifter för Tyresövallen och Trollbäckens IP

Dnr 2012KSTK 001012

Ärendebeskrivning

Enligt kommunplan ska alla nämnder årligen se över sina taxor i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamhetens finansiering. Som ett led i detta övergripande uppdrag har samhällsbyggnadsförvaltningen bland annat genomfört en översyn av taxor med mera för verksamheterna som bedrivs på Tyresövallen och vid Trollbäckens idrottsplats. I översynen görs en faktisk beräkning av kostnaden per timme för att driva Tyresövallen och Trollbäckens IP. Beräkningen omfattar såväl konstgräs¬planerna som ishallarna.I bilaga 1 tillhörande samhällsbyggnadsförvaltnings tjänsteskrivelse redovisas förslaget till nya taxor för användandet av anläggningarna på Tyresövallen och Trollbäckens IP. Förslaget innebär att taxorna justeras i två steg. Den första justeringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013 och den andra justeringen den 1 januari 2014. Införandet av evenemangstaxa sker i ett steg med ikraftträdande den 1 januari 2013.

Ordförandeutlåtande i kommunstyrelsen
Ett fel har uppmärksammats i underlaget och beslutet i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet kring ärendet "Översyn och anpassning av taxor och avgifter för Tyresövallen och Trollbäckens IP". Felet består av att taxan för barn och ungdomar under försäsong på Tyresövallens bollplaner enligt förslaget skulle uppgå till Taxa 1, det vill säga 900 kronor per timme, vilket skulle innebära en höjning med 700 kronor. Denna taxa ska istället föreslås förbli oförändrad, alltså 200 kronor i timmen. Jag föreslår därför att taxan för barn och ungdomar under försäsong på Tyresövallens bollplaner förblir oförändrad, både vid taxejusteringen 2013-01-01 och 2014-01-01

Kommunstyrelsens beslut
1. Utfallet av taxornas effekt på efterfrågan och graden av nyttjande ska utvärderas under hösten 2013.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till taxor för Tyresövallen och Trollbäckens IP (bilaga 1) att börja gälla från den 1 januari 2013 respektive den 1 januari 2014 med ändringen att taxan för barn och ungdomar under försäsong på Tyresövallens bollplaner förblir oförändrad, både vid taxejusteringen 2013-01-01 och 2014-01-01.

2. Kommunfullmäktige beslutar införa en kontrollavgift på 500 kronor per tillfälle införs då tilldelade tid inte används eller avbokats minst fyra vardagar innan. Kontrollavgiften gäller från den 1 januari 2013. Gäller även för uppbokningar som skett före den 1 januari 2013.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Dick Bengtsson (M), Kristjan Vaigur (S), Fredrik Saweståhl (M) och Peter Bylund (MP).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§54 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 111 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd till vissa funktionshindrade)

Dnr 2012/SN 034 013

Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar i bilaga ej verkställda beslut per den 31 mars 2011 enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS. Ärendena behandlades i socialnämnden den 18 april 2012.

Kommunfullmäktiges beslut

- Informationen noteras.

§55 Svar på motion "Ta tillvara lärarnas kompetens"

Dnr 2011 KS 0301 001

Ärendebeskrivning

Martin Nilsson (S) har den 15 december 2011 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden att genomföra en undersökning om den pedagogiska personalens uppfattning och sina förutsättningar att bedriva en högkvalitativ undervisning och önskemål om förbättringsåtgärder.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att motionen avslås.

Ordförandeförslag i kommunstyrelsen

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande i kommunstyrelsen

Anita Mattsson (S) yrkar med instämmande av Marie Åkesdotter (MP) bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen avslagit bifallsyrkandet. Ordföranden ställer därefter proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (v) hade biträtt bifallsyrkandet, om hon hade haft rösträtt.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen bordläggs.

§56 Svar på motion om lokal förnybar energiförsörjning och energiproduktion

Dnr 2012 KS 0204 001

Ärendebeskrivning

I en motion föreslår Miljöpartiet de Gröna i Tyresö:

- att Tyresö kommun efterfrågar lokal och alternativ energiförsörjning och energiproduktion, i samband med upphandling av kommunala verksamhetslokaler.

- att Tyresö Bostäder ges direktiv att tillämpa samma förhållningssätt vid nyproduktion och då energisystemet ses över i det befintliga bostadsbeståndet.

I Tyresö Bostäders yttrande över motionen håller bolaget med motionärerna om att det är viktigt att kommunen, kommunala fastighetsbolag och andra aktörer arbetar och verkar för ökad andel förnybar energi.

I kommunens energieffektiviseringsstrategi har kommunen bland annat lagt fast mål för energieffektivisering för såväl kommunala förvaltningar som för Tyresö Bostäder. Tyresö Bostäder arbetar fortlöpande med att minska utsläppen av CO2 och att effektivisera och minska energiförbrukningen.

Vid nyproduktion ska ny teknik användas för att om möjligt bli energineutrala i enlighet med kommunens vision för 2030 i Kommunplan 2012 – 2014.

I sitt yttrande konstaterar Tyresö Bostäder att såväl Tyresö Bostäder som Tyresö kommun redan idag bedriver sitt miljö- och energieffektiviseringsarbete i enlighet med de förslag som framförs i motionen.

Ordförandeutlåtande i kommunstyrelsen

Miljöpartiet föreslår i en motion att Tyresö kommun alltid ska efterfråga lokal förnybar energiförsörjning/energiproduktion vid all fysisk planering och vid upphandlingar av kommunala verksamhetslokaler. Vidare att man ska i kommunen anställa kompetens för att kunna medverka för att ta fram ny energiteknik.

Alliansen håller med motionärerna om att det är viktigt att kommunen, kommunala fastighetsbolag och andra aktörer verkar för en ökad andel förnybar energi. Denna fråga anser Alliansen är så viktig att det under senaste åren bland annat beslutats om en ny klimatstrategi och en energieffektiviseringsstrategi. Målet och visionen med klimatstrategin och energieffektiviseringsstrategin är att kommunen ska vara energineutral 2030, vilket anges också i kommunplan 2012 - 2014. Klimatstrategin och energieffektiviseringsstrategin anger bägge åtgärder och metoder för att kommunen ska kunna nå målen och visionen för 2030, till exempel metoder för att energianvändningen för byggnader ska minska med 4 procent till 2014 och med 28 procent till 2020.

Då kommunen arbetar fortlöpande med att minska utsläppen av CO2 genom att effektivisera och minska energiförbrukningen kontinuerligt genom upphandlingar och avtal, bedöms att kommunen inte har behov av att införskaffa sig kompetens och medverka vid utveckling av ny energiteknik. Det är bättre att samverka med samhället i stort, ta till sig ny teknik som kommer på marknaden och lära av andras erfarenheter. Nämnas kan att den el som kommunen och Tyresö Bostäder AB köper in är till 100 procent producerad av vattenkraft.

Till detta kommer också andra projekt och åtgärder för att alla i kommunen ska bidra till en minskad klimatpåverkan. Nämnas kan att under 2012/2013 kommer Tyresö kommun att genomföra ett projekt med Ekopiloter, som har som mål att minska utsläppen av växthusgaser generellt bland hushållen och inom kommunens verksamheter. Detta genom att öka kunskaperna hos medborgarna och inom kommunens verksamheter om hur deras konsumtion, energiförbrukning och transporter bidrar till klimatpåverkan.

I sammanhanget kan konstateras att Tyresö kommun redan idag genomför sitt miljö- och energieffektiviseringsarbete enligt de förslag som framförs i motionen. Därför yrkar vi på att motionen avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) yrkar med instämmande av Anita Mattsson bifall till motionen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås med hänvisning till det omfattande miljö- och energieffektiviseringsarbete som kommunen och Tyresö Bostäder redan arbetar med.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V) hade biträtt bifallsyrkandet, om hon hade haft rösträtt.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Marie Åkesdotter (MP), Fredrik Saweståhl (M), Kjell Andersson (S) och Peter Bylund (MP).

Yrkanden

Marie Åkesdotter (MP) yrkar i första hand återremiss av motionen och i andra bifall till densamma. Kjell Andersson (S) och Peter Bylund (MP) yrkar återremiss för ny beredning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Minoritetsåterremis av motionen.

§57 Svar på motion angående busstrafik och Tyresö som föregångare för BRT (Bus Rapid Transit)

Dnr 2011 KS 0301 001

Ärendebeskrivning

Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige angående bättre busstrafik och Tyresö som föregångare för BRT (Bus Rapid Transit) den 13 oktober 2011. Motionen remitterades till trafikenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen, barn- och utbildningsnämnden, rådet för funktionshinderfrågor, kommunala pensionärsrådet, Stockholms läns landsting och Storstockholms lokaltrafik AB för besvarande.

Ordförandeutlåtande
Se bilaga

Ordförandeförslag
Jag föreslår att motionen anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (s) yrkar med instämmande av Marie Åkesdotter (MP) bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer propostion på förslagen och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet. Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet (bilaga).


Protokollsanteckning
Till protokollet förs att Elisatbeth Hedlund (V), om hon hade haft rösträtt, hade yrkat bifall till motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen bordläggs.

§58 Svar på motion om kollektivhus

2012/KS 0300 001

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet lämnade en motion till kommunfullmäktige den 13 oktober 2011 om kollektivhus i Tyresö, i vilken Miljöparitet föreslår att Tyresö Bostäder ges i uppdrag att ta fram förslag till hur och var ett kollektivhus kan uppföras. Motionen remitterades till Tyresö Bostäder för besvarande. I framtida byggprojekt är Tyresö Bostäder beredd att pröva idén med ett kollektivhus och anpassa uthyrningen till nämnda upplåtelseform. Under förutsättning att lämplig mark kan upplåtas till Tyresö Bostäder, föreslår Tyresö Bostäder att motionen bifalls.

Ordförandeutlåtande
Miljöpartiet föreslår i en motion att Tyresö Bostäder AB ges i uppdrag att ta fram ett förslag till hur och var ett kollektivhus kan uppföras. Alliansen delar Miljöpartiets positiva syn på att bygga alternativa boendeformer såsom ett kollektivhus. Erfarenheterna av sådana boendeformer upplevs som väldigt positiva bland de boende. Att få till stånd ett kollektivhus i Tyresö är en fråga som engagerat många. Kommunen har arrangerat informationsmöten om frågan och har bidragit till att en förening har bildats för att få till stånd ett sådant boende. Tyresö Bostäder AB arbetar efter en plan för att bygga nya lägenheter. I något av dess lägen och projekt är det fullt möjligt att få med ett kollektivhus. Förutsättningen för det är att bolaget och den aktuella föreningen kan enas. Det grundläggande är att kollektivhusföreningen är tillräckligt stor så att det finns ett livskraftigt underlag. Under förutsättningar att lämplig mark kan upplåtas och att föreningen Tyresö Kollektivhus och Tyresö Bostäder AB kan enas om lämpligt projekt bifaller kommunstyrelsen motionen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen bifalls under förutsättningar att lämplig mark kan upplåtas och att föreningen Tyresö Kollektivhus och Tyresö Bostäder AB kan enas om lämpligt projekt.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Peter Bylund (MP) och Fredrik Saweståhl (M).

Kommunfullmäktiges beslut

- I enlighet med kommunstyrelsens förslag.