Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-02-12

Sammanträde 2015-02-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Aulan Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan av nya motioner

Dnr 2015/KS 0001 001

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har hittills lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella motioner som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2015/KS 0002 001

Beskrivning av ärendet
Inga frågor har hittills lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

3 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2015/KS 0003 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har hittills lämnas in till sammanträdet. Tre interpellationer är bordlagda från ett tidigare sammanträde.

Interpellationer som lämnades in till sammanträdet den 15 januari 2015
Jerry Svensson (S) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om det otillräckliga resurstillskottet till Tyresös grundskolor (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Jerry Svensson (S) lämnade in en interpellation till Anki Svensson (M) om SWECO:s lokalutredning rörande Tyresö grundskolor (bilaga). Anki Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Jerry Svensson (S) lämnade in en interpellation till Anki Svensson (M) om planering för Tyresös behov av förskolelokaler (bilaga). Anki Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationer kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella interpellationer som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

Bilagor
Om otillräckliga resurstillskottet till Tyresös grundskolor interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Jerry Svensson (S).pdf
Svar på interpellation om otillräckliga resurstillskottet till Tyresös grundskolor till Jerry Svensson (S) från Fredrik Saweståhl (M).pdf
Om SWECOs lokalutredning rörande Tyresö grundskolor interpellation till Anki Svensson (M) från Jerry Svensson (S).pdf
Svar om SWECOs lokalutredning till Jerry Svensson (S) från Anki Svensson (M).pdf
Om planering för Tyresös behov av förskolelokaler interpellation till Anki Svensson (M) från Jerry Svensson (S).pdf
Svar om planering för Tyresös behov av förskolelokaler till Jerry Svensson (S) från Anki Svensson (M).pdf

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2015/KS 0004 001

Beskrivning av ärendet
Inga avsägelser eller förslag på fyllnadsval har hittills lämnats in till sammanträdet.

Avsägelser och förslag på fyllnadsval kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella avsägelser och/eller förslag på fyllnadsval som lämnas in tas upp på sammanträdet.

5 Detaljplan för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1, beslut om antagande

Dnr 2011/KSM 0394

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Detaljplan för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1 antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1. Planområdet är beläget vid Strandrondellen i Tyresö Strand. Planen har tagits fram med normalt förfarande.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde frågan den 14 januari 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 januari 2015. Båda organen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1.

Efter kommunstyrelsens behandling av ärendet har ärendet kompletterats med en ny version av planbeskrivningen. Styckena om nuvarande bullernivåer har redigerats. Den nya versionen av dokumentet heter: Planbeskrivning Grindstolpen 1 antagande (ny version 2015-01-30).pdf.

Bilagor
Planbeskrivning Grindstolpen 1 antagande (ny version 2015-01-30).pdf
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-01-27 § 6.pdf

6 Exploateringsavtal för Grindstolpen 1

Dnr 2015/KSM 1101

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Exploateringsavtal för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1 godkänns.

2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1 med exploatören Tysn AB. Marköverlåtelser sker mellan Grindstolpen 1 och kommunens fastighet Strand 1:2 i enlighet med förslag till detaljplan för området. Tyresö kommun erhåller 4 450 000 kr inklusive exploateringsbidrag för marköverlåtelserna.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde frågan den 14 januari 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 januari 2015. Båda organen föreslår att kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet och ger kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-01-27 § 7.pdf

7 Redovisning av pågående motioner

Dnr 2014/KS 0511 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 5 kap. 33 § Kommunallag (1991:900) framgår det att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över de motioner som inte har färdigberetts inom ett år från att de väcktes samt över samtliga motioner som är under beredning.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 15 januari 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 januari 2015. Båda organen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanställningen av pågående motioner har kompletterats efter kommunledningsutskottets behandling.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 12.pdf

8 Ägande och kostnadsfördelning avseende vindkraftverk

Dnr 2014/KS 0348 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Tyresö Vindkraft AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-25 att bilda ett bolag, Tyresö Vindkraft AB, för ägande av vindkraftverket. En beslutspunkt var att teckna borgen för bolagets skulder. Olyckligtvis blev beslutsforumuleringen i fullmäktiges protokoll inte korrekt, varför ett nytt beslut med korrekt lydelse behöver fattas.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 januari 2015 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Tyresö Vindkraft AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 20.pdf

9 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2014/SN 0092 006

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Rapporteringsmyndighet är fr.o.m. 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO. Informationen ska redovisas i statistikform.

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 december 2014 (bilaga).

Bilagor
Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ SoL samt 9§ LSS.pdf

10 Svar på motion om humanitär hjälp till det palestinska folket

Dnr 2013/KS 0477 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 12 december 2013 om humanitär hjälp till det palestinska folket.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 15 januari 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 januari 2015. Båda organen föreslår att motionen avslås.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 13.pdf

11 Svar på motion om genomlysning av behovet inom individ- och familjeomsorgen

Dnr 2013/KS 0485 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 12 december 2013 om genomlysning av behovet inom individ- och familjeomsorgen. Motionen remitterades till socialnämnden som behandlade motionen den 26 november 2014. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade socialnämndens förslag till svar den 15 januari och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 januari 2015. Samtliga organ föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 14.pdf

12 Svar på motion om att ta initiativ till ett kommunalförbund för arenor och hallar för Tyresö med grannkommuner

Dnr 2014/KS 0299 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad med hänvisning till utvecklingsforvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 17 juni 2014 om att ta initiativ till ett kommunalförbund för arenor och hallar för Tyresö med grannkommuner. Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som behandlade motionen den 8 december 2014. Nämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet behandlade kultur- och fritidsnämndens förslag till svar den 15 januari 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 januari 2015. Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad med hänvisning till utvecklingsforvaltningens tjänsteskrivelse.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 15.pdf

13 Svar på motion om att öka tillgängligheten för de äldre till Tyresö centrum

Dnr 2013/KS 0078 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 14 februari 2013 om ökad tillgänglighet för äldre till Tyresö centrum. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som behandlade motionen den 13 november 2013 och föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska avslå motionen. Kommunstyrelsen remitterade sedan motionen vidare den 26 november 2013 till socialnämnden, kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshinderfrågor för att få deras synpunkter.

Socialnämnden behandlade motionen den 26 november 2014 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Kommunala rådet för funktionshinder behandlade motionen den 27 mars 2014 och föreslår att motionen bifalls. Kommunala pensionärsrådet behandlade motionen den 17 mars 2014 och föreslår att en översyn görs vad gäller trafikaspekter. Samhällsbyggnadsförvaltningens trafikenhet har inkommit med ett kompletterande PM om trafikaspekterna inför kommunledningsutskottets sammanträde.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 15 januari 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 januari 2015. Båda organen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 16.pdf

§7 Anmälan av nya motioner

Dnr 2015/KS 0082 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Anders Erixon (V) lämnar in en motion om att bekämpa ungdomsarbetslösheten och skapa en ny Tyresömodell (bilaga).

Bilagor
Motion om att bekämpa ungdomsarbetslösheten och skapa en ny Tyresömodell.pdf

§8 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2015/KS 0002 001

Beskrivning av ärendet
Tre frågor ställs vid sammanträdet.

Carl-Johan Karlson (S) ställer en fråga till socialnämndens tillförordnade ordförande Anna Lund (KD) om barnavårdsutredningar (bilaga). Carl-Johan Karlson (S) och Anna Lund (KD) yttrar sig.

Marcus Obligado (V) ställer en fråga till socialnämndens tillförordnade ordförande Anna Lund (KD) om hur kommunen arbetar med att bistå EU-migranter som tvingats till tiggeri (bilaga). Marcus Obligado (V) och Anna Lund (KD) yttrar sig.

Anita Mattsson (S) ställer en fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M) om Uddby Gårds framtid (bilaga). Anita Mattsson (S) och Dick Bengtson (M) yttrar sig.

Bilagor
Om barnavårdsutredningar fråga till tillförordnade ordf i SN Anna Lund (KD) från Carl-Johan Karlson (S).pdf
Om arbete med att bistå EU-migranter som tvingats till tiggeri fråga till tillförordnade ordf för SN Anna Lund (KD) från Marcus Obligado (V).pdf
Om Uddby gårds framtid fråga till Dick Bengtson (M) från Anita Mattsson (S).pdf

§9 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2015/KS 0003 001

Beskrivning av ärendet
Två nya interpellationer lämnas in till sammanträdet. Tre interpellationer är bordlagda från ett tidigare sammanträde.

Interpellationer som lämnas in till sammanträdet den 12 februari 2015
Nina Dahl (MP) lämnar in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om Uddby Gårds framtid (bilaga). Interpellationen kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Marie Åkesdotter (MP) lämnar in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om det pågående klimatarbetet i Tyresö (bilaga). Interpellationen kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Interpellationer som lämnades in till sammanträdet den 15 januari 2015
Jerry Svensson (S) lämnade in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om det otillräckliga resurstillskottet till Tyresös grundskolor (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras på sammanträdet. Fredrik Saweståhl (M), Jerry Svensson (S), Mikael Fallmo (S), Carl-Johan Karlson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

I det skriftliga svaret på Jerry Svenssons (S) interpellation, om det otillräckliga resurstillskottet till Tyresös grundskolor, som Fredrik Saweståhl (M) lämnade in inför sammanträdet fanns ett skrivfel. Till protokollet har därför en ny version av skrivelsen bifogats (bilaga).

Jerry Svensson (S) lämnade in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) om SWECO:s lokalutredning rörande Tyresö grundskolor (bilaga). Anki Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras på sammanträdet. Anki Svensson (M), Jerry Svensson (S), Jannice Rockstroh (S) och Nina Dahl (MP) yttrar sig.

Jerry Svensson (S) lämnade in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) om planering för Tyresös behov av förskolelokaler (bilaga). Anki Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras på sammanträdet. Anki Svensson (M),

Jerry Svensson (S) och Jannice Rockstroh (S) yttrar sig.

Bilagor
Om otillräckliga resurstillskottet till Tyresös grundskolor interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Jerry Svensson (S).pdf
Svar på interpellation om otillräckliga resurstillskottet till Tyresös grundskolor till Jerry Svensson (S) från Fredrik Saweståhl (M).pdf
Om SWECOs lokalutredning rörande Tyresö grundskolor interpellation till Anki Svensson (M) från Jerry Svensson (S).pdf
Svar om SWECOs lokalutredning till Jerry Svensson (S) från Anki Svensson (M).pdf
Om planering för Tyresös behov av förskolelokaler interpellation till Anki Svensson (M) från Jerry Svensson (S).pdf
Svar om planering för Tyresös behov av förskolelokaler till Jerry Svensson (S) från Anki Svensson (M).pdf
Om Uddby Gårds framtid interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Nina Dahl (MP).pdf
Om det pågående klimatarbetet i Tyresö interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Marie Åkesdotter (MP).pdf

§10 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2015/KS 0004 001

Beskrivning av ärendet
Inga avsägelser eller förslag på fyllnadsval lämnas in till sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20150212.pdf (111 kb)

§11 Detaljplan för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1, beslut om antagande

Dnr 2011/KSM 0394

Kommunfullmäktiges beslut
- Detaljplan för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstoplen 1 antas.

Reservation
Jörgen Bengtsson (SD) reserverar sig för Sverigedemokraternas ledamöters räkning med hänvisning till reservation i kommunstyrelsen 2015-01-27 § 6 (bilaga).

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-08-14 § 107 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1. Planområdet är beläget vid Strandrondellen i Tyresö Strand. Planen har tagits fram med normalt förfarande.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde frågan den 14 januari 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 januari 2015. Båda organen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstoplen 1.

Efter kommunstyrelsens behandling av ärendet har ärendet kompletterats med en ny version av planberskrivningen. Styckena om nuvarande bullernivåer har redigerats. Den nya versionen av dokumentet heter: Planbeskrivning Grindstolpen 1 antagande (ny version 2015-01-30).pdf.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP) och Jörgen Bengtson (SD) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jörgen Bengtsson (SD) yrkar att kommunstyrelsens förslag avslås.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på Jörgen Bengtssons (SD) avslagsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill rösta bifall till kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som vill rösta bifall till avslagsyrkandet röstar nej.
Resultat: 45 ja, 4 nej, 2 avstår.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Plankarta för Grindstolpen 1 antagande NY VERSION.pdf
Planbeskrivning Grindstolpen 1 antagande (ny version 2015-01-30).pdf
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-01-27 § 6.pdf

§12 Exploateringsavtal för Grindstolpen 1

Dnr 2015/KSM 1101

Kommunfullmäktiges beslut
1. Exploateringsavtal för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1 godkänns.

2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1 med exploatören Tysn AB. Marköverlåtelser sker mellan Grindstolpen 1 och kommunens fastighet Strand 1:2 i enlighet med förslag till detaljplan för området. Tyresö kommun erhåller 4 450 000 kr inklusive exploateringsbidrag för marköverlåtelserna.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beredde frågan den 14 januari 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 januari 2015. Båda organen föreslår att kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet och ger kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-01-27 § 7.pdf

§13 Redovisning av pågående motioner

Dnr 2014/KS 0511 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 5 kap. 33 § Kommunallag (1991:900) framgår det att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över de motioner som inte har färdigberetts inom ett år från att de väcktes samt över samtliga motioner som är under beredning.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 15 januari 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 januari 2015. Båda organen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanställningen av pågående motioner har kompletterats efter kommunledningsutskottets behandling.

Yttrande
Marie Åkesdotter (MP), Fredrik Saweståhl (M) och Anita Mattsson (S) yttrar sig.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 12.pdf

§14 Ägande och kostnadsfördelning avseende vindkraftverk

Dnr 2014/KS 0348 005

Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Tyresö Vindkraft AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Folkpartiet och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande
Mats Larsson (FP) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2013-03-26 § 37 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-25 att bilda ett bolag, Tyresö Vindkraft AB, för ägande av vindkraftverket. En beslutspunkt var att teckna borgen för bolagets skulder. Olyckligtvis blev beslutsforumuleringen i fullmäktiges protokoll inte korrekt, varför ett nytt beslut med korrekt lydelse behöver fattas.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 januari 2015 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Tyresö Vindkraft AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Yttrande
Mats Larsson (FP) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 20.pdf

§15 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2014/SN 0092 006

Kommunfullmäktiges beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Rapporteringsmyndighet är fr.om 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO.

Informationen ska redovisas i statistikform. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 december 2014 (bilaga).

Yttrande
Carl-Johan Karlson (S), Peter Freij (M), Anna Lund (KD) och Susann Ronström (S) yttrar sig.

Bilagor
Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ SoL samt 9§ LSS.pdf

§16 Svar på motion om humanitär hjälp till det palestinska folket

Dnr 2013/KS 0477 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas ledamöters räkning.
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för Miljöpartiets ledamöters räkning.
Marcus Obligado (V) reserverar sig för Vänsterpartiets ledamöters räkning.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 12 december 2013 om humanitär hjälp till det palestinska folket.

Kommunledningsutskottet behandlade frågan den 15 januari 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 januari 2015. Båda organen föreslår att motionen avslås.

Yttrande
Marcus Obligado (V), Fredrik Saweståhl (M), Peter Freij (M), Mathias Tegnér (S), Susann Ronström (S) Lilian Nylinder (MP), Jörgen Bengtson (SD), Marie Åkesdotter (MP), Nina Dahl (MP) och Leif Kennerberg (KD) yttrar sig.

Yrkande
Marcus Obligado (V), Mathias Tegnér (S), Lilian Nylinder (MP), Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Fredrik Saweståhl (M), Peter Freij (M) och Jörgen Bengtson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill rösta bifall till kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som vill rösta bifall till motionen röstar nej.
Resultat 30 ja, 21 nej.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 13.pdf

§17 Svar på motion om genomlysning av behovet inom individ- och familjeomsorgen

Dnr 2013/KS 0485 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas ledamöters räkning.
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för Miljöpartiets ledamöters räkning. Marcus Obligado (V) reserverar sig för Vänsterpartiets ledamöters räkning.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 12 december 2013 om genomlysning av behovet inom individ- och familjeomsorgen. Motionen remitterades till socialnämnden som behandlade motionen den 26 november 2014. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade socialnämndens förslag till svar den 15 januari och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 januari 2015. Samtliga organ föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Yttrande
Carl-Johan Karlson (S), Anna Lund (KD), Marie Åkesdotter (MP), Peter Freij (M), Susann Ronström (S) och Nina Dahl (MP) yttrar sig.

Yrkande
Carl-Johan Karlson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Susann Ronström (S) yrkar bifall till motionen.

Peter Freij (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 14.pdf

§18 Svar på motion om att ta initiativ till ett kommunalförbund för arenor och hallar för Tyresö med grannkommuner

Dnr 2014/KS 0299 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad med hänvisning till utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 17 juni 2014 om att ta initiativ till ett kommunalförbund för arenor och hallar för Tyresö med grannkommuner. Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som behandlade motionen den 8 december 2014. Nämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet behandlade kultur- och fritidsnämndens förslag till svar den 15 januari 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 januari 2015. Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad med hänvisning till utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Yttrande
Dick Bengtson (M), Mikael Ordenius (MP) och Mats Lindblom (FP) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtson (M) och Mats Lindblom (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 15.pdf

§19 Svar på motion om att öka tillgängligheten för de äldre till Tyresö centrum

Dnr 2013/KS 0078 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas ledamöters räkning.
Peter Bylund (MP) reserverar sig för Miljöpartiets ledamöters räkning.
Jörgen Bengtson (SD) reserverar sig för Sverigedemokraternas ledamöters räkning.
Marcus Obligado (V) reserverar sig för Vänsterpartiets ledamöters räkning.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 14 februari 2013 om ökad tillgänglighet för äldre till Tyresö centrum. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som beredde motionen den 13 november 2013 och föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska avslå motionen. Kommunstyrelsen remitterade sedan motionen vidare den 26 november 2013 till socialnämnden, kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshinderfrågor för att få deras synpunkter.

Socialnämnden behandlade motionen den 26 november 2014 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Kommunala rådet för funktionshinder behandlade frågan den 27 mars 2014 och föreslår att motionen bifalls. Kommunala pensionärsrådet behandlade frågan den 17 mars 2014 och föreslår att en översyn görs vad gäller trafikaspekter. Samhällsbyggnadsförvaltningens trafikenhet har inkommit med ett kompletterande PM om trafikaspekterna inför kommunledningsutskottets sammanträde.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 15 januari 2015 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 januari 2015. Båda organen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Ann-Sandin Lindgren (S), Lilian Nylinder (MP), Mats Larsson (FP), Alfonso Morales (S) och Mikael Ordenius (MP) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) och Mats Larsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ann Sandin-Lindgren (S) Lilian Nylinder (S), Alfonso Morales (S) och Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 16.pdf