Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-10-22

Sammanträde 2015-10-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Aulan Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan av nya motioner

Dnr 2015/KS 0001 001

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella motioner som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2015/KS 0002 001

Beskrivning av ärendet
Inga frågor har lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

3 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2015/KS 0003 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. Fyra interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella interpellationer som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 7 maj 2015
Per Carlberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om den nerlagda polisstationen (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 10 september 2015
Jerry Svensson (S) har lämnat in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) angående planer för förskolan (bilaga). Anki Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Jannice Rockstroh (S) har lämnat in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) angående specialpedagoger (bilaga). Anki Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Anderas Jonsson (M) angående frågor om äldreomsorg (bilaga).

Bilagor
Om den nerlagda polisstationen interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Per Carlberg (SD).pdf
Angående polisstationen i Tyresö svar på interpellation som lammades in av Per Carlberg (SD) från Fredrik Saweståhl (M).pdf
Interpellation till Anki Svensson angående planer för förskolan.pdf
Svar angående planer för förskolan.pdf
Interpellation till Anki Svensson angående specialpedagoger.pdf
Svar om specialpedagoger.pdf
Interpellation till Andreas Jonsson angående äldreomsorg.pdf

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2015/KS 0004 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Michaela Sterners (M) avsägelse noteras och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
3. Övriga avsägelser noteras.
4. Fyllnadsvalen godkänns enligt förslag.
5. Nämndemän till Nacka Tingsrätt väljs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Val av nämndemän
Mandatperioden för nämndemän har ändrats till 2016-01-01-2019-12-31. Tyresö kommun valde nämndemän den 16 december 2014 för då gällande mandatperiod men behöver med anledning av den nya mandatperioden fatta ett nytt beslut.

Förslag på nämndemän
Inger Elwin (FP)
Olle Englund (FP)

Ny ledamot i kommunfullmäktige
Thomas Halvarsson (M) har utsetts till ny ledamot för Moderaterna i kommunfullmäktige och Bo Jakobsen (M) har utsetts till ny ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige, se bifogat protokoll från Länsstyrelsen (bilaga).

Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet
Michaela Stener (M)
- nämndeman Nacka tingsrätt.
- ersättare i barn- och utbildningsnämnden för Moderaterna.
- ersättare i kommunfullmäktige för Moderaterna.

Förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet
Karin Lundbeck (M) - nämndeman Nacka tingsrätt.

Bilagor
Ny ledamot och ersättare i för Moderaterna protokoll från Länsstyrelsen.pdf

5 Delårsrapport 2 2015 för Tyresö kommun

Dnr 2015/KS 0413 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Upprättad delårsrapport för tertial 2, 2015, godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för perioden
januari - augusti 2015 avseende verksamhet och ekonomi, samt prognos för ekonomiskt resultat helåret 2015.

Av rapporten framgår att kommunens verksamheter bedrivs i allt väsentligt på ett sätt som är förenligt med god ekonomisk hushållning. Detta gäller särskilt områdena "Livskvalitet" och "Medborgarfokus".

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att upprättad delårsrapport för tertial 2, 2015, godkänns.

Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet har handlingarna kompletterats med revisorernas granskningsrapport (bilaga).

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelen §157.pdf
Tjänsteskrivelse delårsbokslut.pdf
Delårsrapport 2 2015.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §132.pdf
Socialnämnden Delårsbokslut per augusti 20150923 § 1068.pdf
Socialnämnden Åtgärdsplan för budget i balans 2015-09-23 § 1069.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Delårsbokslut 20150924 § 60.pdf
Barn- och utbildningsnämndens delårsbokslut protokollsutdrag 2015-09-23 § 48.pdf
Kultur- och fritidsnämnden Delårsbokslut med måluppföljning 20150921 § 65.pdf
Byggnadsnämndens delårsbokslut protokollsutdrag 20150924 § 61.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet delårsbokslut protokollsutdrag 2015-09-24 § 127.pdf
Granskningsrapport av delårsrapport 2015 Revisorerna.pdf
Särskilt yttrande Socialdemokraterna Delårsrapport 2 för Tyresö kommun 2015.pdf
Särskilt yttrande Miljöpartiet Delår 2 2015 för Tyresö kommun.pdf

6 Reviderade taxor 2016 för kontroll/tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Dnr 2015/KS 0408 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Följande justerade taxor i enlighet med förbundsstyrelsens beslut
2015-08-26, §§ 24-28 antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll m.m. inom livsmedelsområdet.
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
e) Taxa enligt strålskyddslagen.
2. Samtliga taxor enligt a-e ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet då ett kommunförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt, dvs. rätt att utfärda taxor och andra föreskrifter som är bindande för kommunmedlemmarna.

Förbundsstyrelsen i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har 2015-08-26, §§ 24-28 beslutat om nya reviderade taxor som bland annat justerar timtaxan för tillsyn och kontroll uppåt.
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att:
1. Följande justerade taxor i enlighet med förbundsstyrelsens beslut
2015-08-26, §§ 24-28 antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll m.m. inom livsmedelsområdet.
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
e) Taxa enligt strålskyddslagen.
2. Samtliga taxor enligt a-e ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelen §158.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §135.pdf
Revidering av taxor 2016 inom smof verksamheter.pdf
Protokoll 150826 §24-28 från förbundsstyrelse.pdf
taxa kontroll animaliska biprodukter.pdf
Taxa kontroll livsmedelskontroll.pdf
Taxa tillsyn miljöbalken.pdf
Taxa tillsyn miljöbalken bilaga 1.pdf
Taxa tillsyn miljöbalken bilaga 2.pdf
Taxa kontroll receptfria läkemedel.pdf
Taxa tillsyn enligt strålskyddslagen.pdf
SMOHFs tjänsteskrivelseTaxa animaliska biprodukter tjänsteskrivelse.pdf
SMOFSs tjänsteskrivelse Taxa livsmedelskontroll.pdf
SMOFs tjänsteskrivelse Taxa miljöbalken.pdf
SMOFs tjänsteskrivelse taxa vissa receptfria läkemedel.pdf
SMOFSs tjänsteskrivelseTaxa enligt strålskyddslagen.pdf

7 Revidering av kommunikationspolicy

Dnr 2015/KS 0387 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Reviderad kommunikationspolicy antas och ersätter tidigare policy antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 § 114.

Beskrivning av ärendet
Kommunikationspolicyn som antogs av kommunfullmäktige den 15 december 2011, § 114, har uppdaterats med avseende på organisatoriska förändringar. En del förenklingar i text och förtydliganden har också gjorts.

Kommunikationspolicyn anger vårt förhållningssätt till kommunikation och ansvarsfördelningen. Ledorden - att kommunikationen ska vara öppen, planerad och målgruppsanpassad - är oförändrade.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att den reviderade kommunikationspolicyn antas och ersätter tidigare policy antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 § 114.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelen §166.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §136.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunikationspolicy.pdf
Kommunikationspolicy_2015.pdf

8 Riktlinjer mot mutor och jäv

Dnr 2015/KS 0326 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Riktlinjer mot mutor och jäv antas.
2. Riktlinjerna ersätter "Tyresö kommuns riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående" antagna av kommunstyrelsen 2011-03-29.
3. Kontrollsystem enligt tjänsteskrivelsen för att förebygga och åtgärda oegentligheter införs.
4. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att, såsom ombud för ägaren, initiera och rösta för att riktlinjerna antas av Tyresö Bostäder AB vid nästkommande bolagsstämma.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsen har riktlinjer och kontrollsystem för att förebygga mutor och jäv setts över. Nya riktlinjer har arbetats fram som anpassats efter gällande lagstiftning och instruktioner har förtydligats. Reglerna styr arbetstagare och förtroendevalda.

Informations- och utbildningsinsatser planeras. Kommundirektören har för närvarande uppdragit åt kvalitetschefen, kommunjuristen och upphandlingschefen att ha en rådgivande, mottagande och utredande funktion i dessa frågor. En extern mottagarfunktion, så kallad whistleblower anses inte motiverad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att:
1. Riktlinjer mot mutor och jäv antas.
2. Riktlinjerna ersätter "Tyresö kommuns riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående" antagna av kommunstyrelsen 2011-03-29.
3. Kontrollsystem enligt tjänsteskrivelsen för att förebygga och åtgärda oegentligheter införs.
4. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att, såsom ombud för ägaren, initiera och rösta för att riktlinjerna antas av Tyresö Bostäder AB vid nästkommande bolagsstämma.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §141.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §119.pdf
Tjänsteskrivelse riktlinjer mot mutor och jäv.pdf
Tyresö kommuns riktlinjer mot mutor och jäv.pdf

9 Antagande av ny detaljplan för Tyresövallen

Dnr 2015/KSM 1221 214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Ny detaljplan för Tyresövallen antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Tyresövallen. Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny ishall, ett parkeringshus, en sopsugscentral och tillåta de läktare som idag står på så kallad prickmark samt skapa en välkomnande entré till området.

Förslaget var ute på samråd mellan den 9 december 2014 och den 13 januari 2015 och ute på granskning mellan den 16 juni 2015 och den 8 juli 2015. Under samrådstiden kom 11 yttranden in och under granskningen 6 stycken. Synpunkterna under samråd och granskning ledde endast till mindre ändringar av förslaget.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att förslaget till ny detaljplan för Tyresövallen antas.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelen §164.pdf
Protokollsutdrag, miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 126.pdf
påskriven tjänsteskrivelse_antagande_ishall_centrum.pdf
planbeskrivning_tyresövallen_antagande.pdf
PK_ishallen_antagande A1-L (1).pdf
granskningsutlåtande_ishallen.pdf
150626 Tyresövallen utredning ljusstörningar LÅG.pdf
15059 Rapport A Tyresövallen 150526 med bilagor.pdf
PM Resultatsammanställning analyser av jord 150518.pdf
folkpartiet § 126.pdf
miljöpartiet § 126.pdf
Särskilt yttrande Sverigedemokraterna Antagande av detaljplan för Tyresövallen.pdf

10 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2016

Dnr 2015/KS 0379 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2016 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2016 föreslås fastställas enligt bifogat förslag.

Kommunstyrelsen har berett förslag till sammanträdesdatum och beslutat om kommunstyrelsens och kommunledningsutskottets sammanträdesdatum för 2016. Kommunstyrelsen föreslår att datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2016 fastställs enligt bifogat förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §146.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige kommunstyrelse och kommunledningsutskott 2016.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §122.pdf

11 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2015/KS 0096 51

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från den 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 den juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Rapporteringsmyndighet är från och med den 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, om hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO. Informationen ska redovisas i statistikform. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 juni 2015 (bilaga).

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2015-09-23 § 1070.pdf

12 Svar på motion om policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning

Dnr 2014/KS 0485 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning med förslag om:
- att kultur- och fritidsnämnden ska ges i uppdrag att utforma en policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning inom idrottsföreningar.
- att idrottsföreningar som får ekonomiskt stöd från kommunen ska godkänna en sådan policy och redovisa för nämnden hur policyn tillämpas.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för besvarande. Utvecklingsförvaltningen beskriver i bifogad tjänsteskrivelse hur förvaltningen jobbar och vilka krav som ställs på idrottsföreningar. Nämnden har behandlat ärendet tillsammans med ett ordförandeutlåtande och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion om policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §100.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §98.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om policy mot kränkande behandling trakasserier och mobbning.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutkottet §77.pdf

13 Svar på motion om att öka ambitionen av ekologisk mat

Dnr 2013/KS 0483 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna och Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 12 december 2013 om att öka ambitionen av ekologisk mat med förslaget att Tyresö kommun sätter upp mål om 50 procent ekologisk mat år 2014.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden samt upphandlingsenheten inom konsult- och servicekontoret.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska avslås och socialnämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. Upphandlingsenheten redovisar i bifogat PM hur enheten jobbar med frågan i dagsläget.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Bilagor
Motion om att öka ambitionen av ekologisk mat.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §101.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §99.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på motion om ekologisk mat.pdf
PM Upphandlingsenheten Svar på motion om att öka ambitionen av ekologisk mat.pdf
Socialnämndens svar på motion Öka ambitionen av ekologisk mat.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion Öka ambitionen av ekologisk mat.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutkottet §78.pdf

14 Svar på motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre

Dnr 2014/KS 0073 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har den 16 januari 2014 lämnat in en motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre. Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som behandlade motionen på sitt sammanträde den 22 april. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §102.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §122.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden § 38.pdf
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2015-05-21 § 95.pdf

15 Svar på motion om jämställdhet i förskola och skola

Dnr 2013/KS 0481 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige om jämställdhet i förskola och skola den 12 december 2013. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som behandlade motionen på sitt sammanträde den 31 mars 2015. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion om jämställdhet i förskola och skola.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §103.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §123.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-04-22 §39.pdf
Ersättaryttrande Vänsterpartiet i beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf
Reservation S och MP beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-05-19 § 29.pdf

16 Svar på motion om att aktualisera kulturplanen för ett rikt och mångsidigt kulturutbud i Tyresö

Dnr 2014/KS 0502 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 16 december 2014 med förslag om att aktualisera kulturplanen. Miljöpöpartiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska ges i uppdrag att snarast arbeta fram ett nytt kulturpolitiskt program och att arbetet sker tillsammans med intresserade lokala kulturföreningar genom att till exempel tillsätta en referensgrupp.

Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslagen i motionen den 18 maj 2015 och föreslår att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Motion om att aktualisera kulturplanen för ett rikt och mångsidigt kulturutbud i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §104.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §134.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §111.pdf
PU från KFN 150518 § 49 - Yttrande avseende motion _Aktualisera kulturplan......._.pdf

17 Svar på motion om palliativ vårdenhet

Dnr 2015/KS 0161 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion i vilken de föreslår att socialnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten för en palliativ enhet för vård i livets slutskede.

Socialnämnden har yttrat sig över förslaget den 20 maj 2015, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion om palliativ vårdenhet.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §105.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §112.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 2015-05-20 § 1051.pdf

18 Svar på motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken

Dnr 2015/KS 0222 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om utveckling av Trollbäcken
i stället för inskränkning av Fornuddsparken. Motionärerna föreslår att ett uppdrag ges att påbörja planeringen av Kringlan-tomten utifrån perspektivet att tomten kan användas till äldreboende, eventuellt i kombination med annan verksamhet.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för besvarande. Utskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §106.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Protokollsutdrag 2015-08-12 § 102.pdf
Miljöpartiet särskilt yttrande i kommunstyrelsen.pdf
Vänsterpartiet särskilt yttrande kommunstyrelsen.pdf

19 Svar på motion om att frigöra tid för kärnverksamheten

Dnr 2015/KS 0033 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Ann-Sandin Lindgren, Helena Rustas och Susann Ronström har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att frigöra tid för kärnverksamheten. I motionen föreslås att:
- styrelser, nämnder och förvaltningar i sina beslut försöker undvika att lägga på personalen i kommunens verksamheter onödig administration och att
- kommunledningens kansli får i uppdrag att se över om det finns administrativa pålagor som kan rensas bort.

Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslagen i motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad. Svaret har tagits fram i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kvalitetsenheten.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion om att frigöra tid för kärnverksamheten.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §147.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §124.pdf
Svar på motion Frigör tid för kärnverksamheten.pdf

20 Svar på motion om whistleblower-funktion i kommunen

Dnr 2014/KS 0236 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Lilian Nylinder och Luis Arias Vera har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att Tyresö kommun inför en whistleblower-funktion.

Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslaget. Kommunledningsutskottet har berett frågan och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Inför kommunstyrelsens sammanträde har en ny tjänsteskrivelse med kompletterande information lagts till ärendet. Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion om whistleblower-funktion i kommunen.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §148.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion angående whistleblower-funktion i kommunen.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §125.pdf
Särskilt yttrande Socialdemokraterna Svar på motion om whistleblower-funktion.pdf

21 Svar på motion om årets pedagog

Dnr 2015/KS 0139 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh och Martin Nilsson har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utefter grundidén "Årets pedagog" utarbeta ett eget koncept med utmärkelser och stipendier.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad. Bilagt till ärendet finns även en presentation över framgångsfaktorer som kan leda till en bra skolkommun.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion om årets pedagog.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §149.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §126.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 53.pdf
Nämnduppdrag framgångsfaktorer för en bra skolkommun.pdf
Framgångsrika skolkommuner - presentation för barn- och utbildningsnämnden.pdf

22 Svar på motion om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare

Dnr 2014/KS 0152 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Peter Söderlund och Lilian Nylinder har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare.

Motionärerna föreslår att:
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att utreda förutsättningarna för att Tyresö ska bli en fristadskommun för författare enligt Migrationsverkets regelsystem, samt återkomma med förslag hur detta ska kunna organiseras på ett bra sätt som ger stöd till en författare och dels berikar Tyresö som kulturkommun.

Motionen har remitterats till kommunledningskontoret som föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §150.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §127.pdf
Svar från kommunledningskontoret på motion om fristad för författare.pdf
Särskilt yttrande Miljöpartiet Svar på motion om fristad för förföljda författare.pdf

23 Svar på motion om att bekämpa ungdomsarbetslösheten och skapa en ny Tyresömodell

Dnr 2015/KS 0082 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anders Erixson har för Vänsterpartiet i Tyresö lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att kommunfullmäktige tillsätter en utredning med deltagande från alla berörda förvaltningar om "Tyresömodell" för hur elev- och äldreassistenter skulle kunna utbildas och anställas.

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden för yttrande. Kommunledningskontoret har sammanfattat remissvaren och föreslår att motionen anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion om att bekämpa ungdomsarbetsösheten och skapa en ny Tyresömodell.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §151.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §128.pdf
Tjänsteskrivelse kommunledninskontoret - motion om att bekämpa ungdomsarbetslöshet.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 52.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20150615 §53.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 150617 § 1057.pdf

24 Svar på motion om friskare barn i Tyresö

Dnr 2015/KS 0140 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Jannice Rockstroh, Carl-Johan Karlson och Sarah Heidenborg lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2015-03-05 om friskare barn i Tyresö, med förslag om att:
- ett särskilt uppdrag ges kvalitetsenheten där granskning och genomlysning av förskolors arbete med miljö- och hälsorisker och egenkontroller granskas
- området "egenkontroller" ingår i kvalitetsenhetens ordinarie granskningsområde
- fortbildning ges till Tyresös förskolechefer om hur smittspridning kan förhindras med uppdrag att tydligt informera inte bara personal löpande, utan föräldrar med barn på förskolan
- åtgärder vidtas för att informera föräldrar i ämnet.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 september 2015. Nämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen§ 168.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om friskare barn i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §139.pdf
Motion om friskare barn i Tyresö.pdf

25 Svar på motion om kulturlyft i skolan

Dnr 2015/KS 0223 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Anita Mattsson, Jannice Rockstroh och Karin Ljung lämnade in en motion om kulturlyft i skolan till kommunfullmäktige 2015-04-16. I motionen föreslår ledamöterna att ett kulturlyft genomförs där intresserade kulturföreningar ges stöd att erbjuda kulturaktiviteter till barn och unga på fritidshem och fritidsklubbar.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen den 8 juni 2015 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 23 september och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion om kulturlyft i skolan.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelen §169.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-09-23 § 50.pdf
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 150608 § 57 svar på motion kulturlyft i skolan.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §140.pdf

26 Svar på motion om att ta vara på ungas röst i Tyresö

Dnr 2013/KS 0136 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ta vara på ungas röst i Tyresö. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att gentemot Rädda Barnen inta en välkomnande attityd om organisationen vill genomföra Ung röst-enkäten på skolor i Tyresö kommun.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för förslag till besvarande. Båda nämnderna föreslår att motionen ska anses besvarad. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår även att elevrådet på Tyresö gymnasium erbjuds att ta ställning till enkätens genomförande.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion Ta vara på ungas röst i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelen §170.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-09-22 § 42.pdf
Remissvar.Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.Ta vara på de ungas röst.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 54.pdf
Reservation MP 2015-09-22 beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf

§107 Anmälan av nya motioner

Dnr 2015/KS 0461 001
        2015/KS 0462 001
        2015/KS 0463 001
        2015/KS 0464 001
        2015/KS 0465 001
        2015/KS 0468 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Sex nya motioner lämnas in till sammanträdet.

Nina Dahl (MP) och Lilian Nylinder (MP) lämnar in en motion om hur vi kan stävja näthat och att mobbningen kryper allt längre ner i åldrarna (bilaga).

Marcus Obligado (V) lämnar in en motion angående CEMR-deklarationen (bilaga).

Anita Mattsson (S) och Mikael Fallmo (S) lämnar in en motion om utvecklingen för Trinntorp (bilaga).

Mikael Ordenius (MP) och Marie Åkesdotter (MP) lämnar in en motion om bättre väghållning på gång- och cykelbanor längst med Skrubba Malmväg och Gudöbroleden (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP) och Mikael Ordenius (MP) lämnar in en motion om att fasa ut produkter med tillsatser av mikroplast (bilaga).

Marie Åkesdotter och Mikael Ordenius (MP) lämnar in en motion om att skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling (bilaga).

Bilagor
Motion om hur vi kan stävja näthat och att mobbningen kryper allt länge ned i åldrarna.pdf
Motion angående CEMR deklarationen.pdf
Motion om utveckling för Trinntorp.pdf
Motion om bättre väghållning på gång- och cykelbanor längst med Skrubba Malmväg och Gudöbroleden.pdf
Motion om att fasa ut produkter med tillsatser av mikroplast.pdf
Motion om att skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling.pdf

§108 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2015/KS 0002 001

Beskrivning av ärendet
Två frågor ställs på sammanträdet. Frågorna listas nedan.

Martin Nilsson (S) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om framtiden för kommunens skolor (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) besvarar frågan.

Anita Mattsson (S) ställer en fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) om ett förtydligande kring arbetet mot en giftfri förskola (bilaga). Anki Svensson (M) besvarar frågan. Anki Svensson (M) har även lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Bilagor
Fråga angående framtiden för Tyresös skolor.pdf
Fråga om ett förtydligande kring arbetet mot en giftfri förskola.pdf
Svar om ett förtydligade kring arbetet med en giftfri förskola.pdf

§109 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2015/KS 0003 001

Beskrivning av ärendet
Sex nya interpellationer lämnats in till sammanträdet. Fyra interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 7 maj 2015
Per Carlberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om den nerlagda polisstationen (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen behandlas på sammanträdet. Per Carlberg (SD) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 10 september 2015
Jerry Svensson (S) har lämnat in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) angående planer för förskolan (bilaga). Anki Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen behandlas på sammanträdet. Jerry Svensson (S), Anki Svensson (M), Jannice Rockstroh (S), Fredrik Saweståhl (M) och Anna Steele (FP) yttrar sig.

Jannice Rockstroh (S) har lämnat in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) angående specialpedagoger (bilaga). Anki Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen behandlas på sammanträdet. Anki Svensson (M), Jannice Rockstroh (S), Marcus Obligado (V) och Jerry Svensson (S) yttrar sig.

Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Anderas Jonsson (M) angående frågor om äldreomsorg (bilaga). Andreas Jonsson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Interpellationer som lämnas in till sammanträdet den 22 oktober 2015
Nina Dahl (MP) lämnar in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om frågor om krissamordning (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Marcus Obligado (V) lämnar in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om hur Tyresö kommun avser att vidare arbeta med frågan om att skicka material till den nödställda befolkningen i Gaza (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Marcus Obligado (V) lämnar in en interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M) om den äldre befolkningens spontanmotion (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Jerry Svensson (S) lämnar in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) om särskilda uppdrag om mindre grupper/klasser och ökad personaltäthet (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Marcus Obligado (V) och Inger Gemicioglu (V) lämnar in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) om nedskärningar i skolan (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Niclas Åberg (SD) lämnar in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om tiggeriförbud (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Bilagor
Om den nerlagda polisstationen interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Per Carlberg (SD).pdf
Angående polisstationen i Tyresö svar på interpellation som lammades in av Per Carlberg (SD) från Fredrik Saweståhl (M).pdf
Interpellation till Anki Svensson angående planer för förskolan.pdf
Svar angående planer för förskolan.pdf
Interpellation till Anki Svensson angående specialpedagoger.pdf
Svar om specialpedagoger.pdf
Interpellation till Andreas Jonsson angående äldreomsorg.pdf
Svar om äldreomsorg.pdf
Om krissamordning interpellation.pdf
Om att skicka material till befolkningen i Gaza interpellation.pdf
Om åtgärder för att främja den äldre befolkningens spontanmotion interpellation.pdf
Om särskilda uppdrag om mindre grupper och klasser och ökad personaltäthet interpellation.pdf
Om nedskärningar i skolan interpellation.pdf
Interpellation om tiggeriförbud.pdf

§110 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2015/KS 0004 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Michaela Steners (M) avsägelse noteras och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
3. Övriga avsägelser noteras.
4. Fyllnadsvalen godkänns enligt förslag.
5. Nämndemän till Nacka Tingsrätt väljs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Val av nämndemän
Mandatperioden för nämndemän har ändrats till 2016-01-01-2019-12-31. Tyresö kommun valde nämndemän den 16 december 2014 för då gällande mandatperiod men behöver med anledning av den nya mandatperioden fatta ett nytt beslut.

Förslag på nämndemän
Inger Elwin (FP)
Olle Englund (FP)
Marie Axelsson Ahl (SD)
Ronnie Widmark (SD)

Ny ledamot i kommunfullmäktige
Thomas Halvarsson (M) har utsetts till ny ledamot för Moderaterna i kommunfullmäktige och Bo Jakobsen (M) har utsetts till ny ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige, se bifogat protokoll från Länsstyrelsen (bilaga).

Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet
Michaela Stener (M)
- nämndeman Nacka tingsrätt.
- ersättare i barn- och utbildningsnämnden för Moderaterna.
- ersättare i kommunfullmäktige för Moderaterna.
Förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet
Karin Lundbeck (M) - nämndeman Nacka tingsrätt.

Bilagor
Ny ledamot och ersättare i fullmäktige för Moderaterna protokoll från Länsstyrelsen.pdf

§111 Delårsrapport 2 2015 för Tyresö kommun

Dnr 2015/KS 0413 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Upprättad delårsrapport för tertial 2, 2015, godkänns.*
2. Kommunens investeringsram utökas för strategiska markförvärv med 3,7 miljoner kronor.

- Miljöpartiet och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet att godkänna    
delårsrapporten med hänvisning till egna budgetalternativ.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet att inte bifalla hennes tilläggsyrkande för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet att inte bifalla Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande för Miljöpartiets tjänstgörande ledamöters räkning.

Marcus Obligado (V) reserverar sig mot beslutet att inte bifalla Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande för Vänsterpartiets tjänstgörande ledamöters räkning.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till tidigare inlämnat särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2015-10-06 § 157 för Miljöpartiets tjänstgörande ledamöters räkning (bilaga).

Anita Mattsson (S) hänvisar till tidigare inlämnat särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2015-10-06 § 157 och till tidigare inlämnade särskilda yttranden i nämnderna för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning (bilagor).

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för perioden
januari - augusti 2015 avseende verksamhet och ekonomi, samt prognos för ekonomiskt resultat helåret 2015.

Av rapporten framgår att kommunens verksamheter bedrivs i allt väsentligt på ett sätt som är förenligt med god ekonomisk hushållning. Detta gäller särskilt områdena "Livskvalitet" och "Medborgarfokus".

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att upprättad delårsrapport för tertial 2, 2015, godkänns.

Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet har handlingarna kompletterats med revisorernas granskningsrapport (bilaga).

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Andreas Jonsson (M), Carl-Johan Karlson (S), Anna Steele (FP), Jannice Rockstroh (S), Dick Bengtson (M), Inger Gemicioglu (V), Anki Svensson (M), Kristjan Vaigur (S), Martin Nilsson (S), Peter Freij (M), Jerry Svensson (S), Marcus Obligado (V) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar att kommunens investeringsram utökas för strategiska markförvärv med 3,7 miljoner kronor.

Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Marcus Obligado (V) stödjer Fredrik Saweståhls (M) tilläggsyrkande.

Anita Mattsson (S) yrkar att en arbetsgrupp tillsätts utifrån det akuta läget med kraftfullt ökade sjukfrånvaron med analys och hantering av den alarmerande utvecklingen.

Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande.

Peter Bylund (MP) och Marcus Obligado (V) stödjer Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande.

Fredrik Saweståhl (M), Anna Steele (FP), Dick Bengtson (M) och Anki Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Saweståhls (M) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelen §157.pdf
Tjänsteskrivelse delårsbokslut.pdf
Delårsrapport 2 2015.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §132.pdf
Socialnämnden Delårsbokslut per augusti 20150923 § 1068.pdf
Socialnämnden Åtgärdsplan för budget i balans 2015-09-23 § 1069.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Delårsbokslut 20150924 § 60.pdf
Barn- och utbildningsnämndens delårsbokslut protokollsutdrag 2015-09-23 § 48.pdf
Kultur- och fritidsnämnden Delårsbokslut med måluppföljning 20150921 § 65.pdf
Byggnadsnämndens delårsbokslut protokollsutdrag 20150924 § 61.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet delårsbokslut protokollsutdrag 2015-09-24 § 127.pdf
Granskningsrapport av delårsrapport 2015 Revisorerna.pdf
Särskilt yttrande Socialdemokraterna Delårsrapport 2 för Tyresö kommun 2015.pdf
Särskilt yttrande Miljöpartiet Delår 2 2015 för Tyresö kommun.pdf

§112 Reviderade taxor 2016 för kontroll/tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Dnr 2015/KS 0408 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Följande justerade taxor i enlighet med förbundsstyrelsens beslut
2015-08-26, §§ 24-28 antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll m.m. inom livsmedelsområdet.
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
e) Taxa enligt strålskyddslagen.
2. Samtliga taxor enligt a-e ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet då ett kommunförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt, dvs. rätt att utfärda taxor och andra föreskrifter som är bindande för kommunmedlemmarna.

Förbundsstyrelsen i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har 2015-08-26, §§ 24-28 beslutat om nya reviderade taxor som bland annat justerar timtaxan för tillsyn och kontroll uppåt.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att:
1. Följande justerade taxor i enlighet med förbundsstyrelsens beslut
2015-08-26, §§ 24-28 antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll m.m. inom livsmedelsområdet.
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
e) Taxa enligt strålskyddslagen.
2. Samtliga taxor enligt a-e ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelen §158.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §135.pdf
Revidering av taxor 2016 inom smof verksamheter.pdf
Protokoll 150826 §24-28 från förbundsstyrelse.pdf
taxa kontroll animaliska biprodukter.pdf
Taxa kontroll  livsmedelskontroll.pdf
Taxa tillsyn miljöbalken.pdf
Taxa tillsyn miljöbalken bilaga 1.pdf
Taxa tillsyn miljöbalken bilaga 2.pdf
Taxa kontroll  receptfria läkemedel.pdf
Taxa tillsyn enligt strålskyddslagen.pdf
SMOHFs  tjänsteskrivelseTaxa animaliska biprodukter tjänsteskrivelse.pdf
SMOFSs tjänsteskrivelse Taxa livsmedelskontroll.pdf
SMOFs tjänsteskrivelse Taxa miljöbalken.pdf
SMOFs tjänsteskrivelse taxa vissa receptfria läkemedel.pdf
SMOFSs tjänsteskrivelseTaxa enligt strålskyddslagen.pdf

§113 Revidering av kommunikationspolicy

Dnr 2015/KS 0387 003

Kommunfullmäktiges beslut
- Reviderad kommunikationspolicy antas och ersätter tidigare policy antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 § 114.

Beskrivning av ärendet
Kommunikationspolicyn som antogs av kommunfullmäktige den 15 december 2011, § 114, har uppdaterats med avseende på organisatoriska förändringar. En del förenklingar i text och förtydliganden har också gjorts.

Kommunikationspolicyn anger vårt förhållningssätt till kommunikation och ansvarsfördelningen. Ledorden - att kommunikationen ska vara öppen, planerad och målgruppsanpassad - är oförändrade.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att den reviderade kommunikationspolicyn antas och ersätter tidigare policy antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 § 114.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelen §166.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §136.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunikationspolicy.pdf
Kommunikationspolicy_2015.pdf

§114 Riktlinjer mot mutor och jäv

Dnr 2015/KS 0326 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Riktlinjer mot mutor och jäv antas.
2. Riktlinjerna ersätter "Tyresö kommuns riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående" antagna av kommunstyrelsen 2011-03-29.
3. Kontrollsystem enligt tjänsteskrivelsen för att förebygga och åtgärda oegentligheter införs.
4. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att, såsom ombud för ägaren, initiera och rösta för att riktlinjerna antas av Tyresö Bostäder AB vid nästkommande bolagsstämma.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsen har riktlinjer och kontrollsystem för att förebygga mutor och jäv setts över. Nya riktlinjer har arbetats fram som anpassats efter gällande lagstiftning och instruktioner har förtydligats. Reglerna styr arbetstagare och förtroendevalda.

Informations- och utbildningsinsatser planeras. Kommundirektören har för närvarande uppdragit åt kvalitetschefen, kommunjuristen och upphandlingschefen att ha en rådgivande, mottagande och utredande funktion i dessa frågor. En extern mottagarfunktion, så kallad whistleblower anses inte motiverad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att:
1. Riktlinjer mot mutor och jäv antas.
2. Riktlinjerna ersätter "Tyresö kommuns riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående" antagna av kommunstyrelsen 2011-03-29.
3. Kontrollsystem enligt tjänsteskrivelsen för att förebygga och åtgärda oegentligheter införs.
4. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att, såsom ombud för ägaren, initiera och rösta för att riktlinjerna antas av Tyresö Bostäder AB vid nästkommande bolagsstämma.

Yttrande
Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §141.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §119.pdf
Tjänsteskrivelse riktlinjer mot mutor och jäv.pdf
Tyresö kommuns riktlinjer mot mutor och jäv.pdf

§115 Antagande av ny detaljplan för Tyresövallen

Dnr 2015/KSM 1221 214

Kommunfullmäktiges beslut
- Ny detaljplan för Tyresövallen antas.

Särskilt yttrande
Anna Steele (FP) hänvisar till tidigare inlämnat särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-05-20 § 84 för Folkpartiets tjänstgörande ledamöters räkning (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till tidigare inlämnat särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-09-24 § 126 för Miljöpartiets tjänstgörande ledamöters räkning (bilaga).

Jörgen Bengtsson (SD) hänvisar till tidigare inlämnat särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2015-10-06 § 164 för Sverigedemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Tyresövallen. Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny ishall, ett parkeringshus, en sopsugscentral och tillåta de läktare som idag står på så kallad prickmark samt skapa en välkomnande entré till området.

Förslaget var ute på samråd mellan den 9 december 2014 och den 13 januari 2015 och ute på granskning mellan den 16 juni 2015 och den 8 juli 2015. Under samrådstiden kom 11 yttranden in och under granskningen 6 stycken. Synpunkterna under samråd och granskning ledde endast till mindre ändringar av förslaget.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att förslaget till ny detaljplan för Tyresövallen antas.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Anna Steele (FP), Marie Åkesdotter (MP), Karin Ljung (S) och Dick Bengtson (M) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) och Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelen §164.pdf
Protokollsutdrag, miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 126.pdf
påskriven tjänsteskrivelse_antagande_ishall_centrum.pdf
planbeskrivning_tyresövallen_antagande.pdf
PK_ishallen_antagande A1-L (1).pdf
granskningsutlåtande_ishallen.pdf
150626 Tyresövallen utredning ljusstörningar LÅG.pdf
15059 Rapport A Tyresövallen 150526 med bilagor.pdf
PM Resultatsammanställning analyser av jord 150518.pdf
folkpartiet § 126.pdf
miljöpartiet § 126.pdf
Särskilt yttrande Sverigedemokraterna Antagande av detaljplan för Tyresövallen.pdf

§116 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2016

Dnr 2015/KS 0379 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2016 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2016 föreslås fastställas enligt bifogat förslag.

Kommunstyrelsen har berett förslag till sammanträdesdatum och beslutat om kommunstyrelsens och kommunledningsutskottets sammanträdesdatum för 2016. Kommunstyrelsen föreslår att datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2016 fastställs enligt bifogat förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §146.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige kommunstyrelse och kommunledningsutskott 2016.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §122.pdf

§117 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2015/KS 0096 51

Kommunfullmäktiges beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från den 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 den juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Rapporteringsmyndighet är från och med den 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, om hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO. Informationen ska redovisas i statistikform. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 juni 2015 (bilaga).

Yttrande
Susann Ronström (S) och Andreas Jonsson (M) yttrar sig.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2015-09-23 § 1070.pdf

§118 Svar på motion om policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning

Dnr 2014/KS 0485 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Rickard Ljung (MP) reserverar sig för Miljöpartiets tjänstgörande ledamöters räkning.

Karin Ljung (S) reserverar sig för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning med förslag om:
- att kultur- och fritidsnämnden ska ges i uppdrag att utforma en policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning inom idrottsföreningar.
- att idrottsföreningar som får ekonomiskt stöd från kommunen ska godkänna en sådan policy och redovisa för nämnden hur policyn tillämpas.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för besvarande. Utvecklingsförvaltningen beskriver i bifogad tjänsteskrivelse hur förvaltningen jobbar och vilka krav som ställs på idrottsföreningar. Nämnden har behandlat ärendet tillsammans med ett ordförandeutlåtande och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Dick Bengtson (M), Alfonso Morales (S), Karin Ljung (S) och Rickard Ljung (MP) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Alfonso Morales (S), Karin Ljung (S) och Rickard Ljung (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Motion om policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §100.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §98.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om policy mot kränkande behandling trakasserier och mobbning.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutkottet §77.pdf

§119 Svar på motion om att öka ambitionen av ekologisk mat

Dnr 2013/KS 0483 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för Miljöpartiets tjänstgörande ledamöters räkning.

Inger Gemicioglu (V) reserverar sig för Vänsterpartiets tjänstgörande ledamöters räkning.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna och Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 12 december 2013 om att öka ambitionen av ekologisk mat med förslaget att Tyresö kommun sätter upp mål om 50 procent ekologisk mat år 2014. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden samt upphandlingsenheten inom konsult- och servicekontoret.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska avslås och socialnämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. Upphandlingsenheten redovisar i bifogat PM hur enheten jobbar med frågan i dagsläget.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Anki Svensson (M), Jannice Rockstroh (S), Ulrica Riis-Pedersen (C) Inger Gemicioglu (V) och Andreas Jonsson (M) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till motionen.

Anki Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå motionen röstar ja
Den som vill bifalla motionen röstar nej
Resultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll (bilaga).
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Motion om att öka ambitionen av ekologisk mat.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §101.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §99.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på motion om ekologisk mat.pdf
PM Upphandlingsenheten Svar på motion om att öka ambitionen av ekologisk mat.pdf
Socialnämndens svar på motion Öka ambitionen av ekologisk mat.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion Öka ambitionen av ekologisk mat.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutkottet §78.pdf

§120 Svar på motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre

Dnr 2014/KS 0073 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har den 16 januari 2014 lämnat in en motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre. Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som behandlade motionen på sitt sammanträde den 22 april. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Motion om ekologisk frukt och grönt till de mindre.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §102.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §122.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden § 38.pdf
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2015-05-21 § 95.pdf

§121 Svar på motion om jämställdhet i förskola och skola

Dnr 2013/KS 0481 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige om jämställdhet i förskola och skola den 12 december 2013. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som behandlade motionen på sitt sammanträde den 31 mars 2015. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion om jämställdhet i förskola och skola.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §103.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §123.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-04-22 §39.pdf
Ersättaryttrande Vänsterpartiet i beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf
Reservation S och MP beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-05-19 § 29.pdf

§122 Svar på motion om att aktualisera kulturplanen för ett rikt och mångsidigt kulturutbud i Tyresö

Dnr 2014/KS 0502 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 16 december 2014 med förslag om att aktualisera kulturplanen. Miljöpöpartiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska ges i uppdrag att snarast arbeta fram ett nytt kulturpolitiskt program och att arbetet sker tillsammans med intresserade lokala kulturföreningar genom att till exempel tillsätta en referensgrupp.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslagen i motionen den 18 maj 2015 och föreslår att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Motion om att aktualisera kulturplanen för ett rikt och mångsidigt kulturutbud i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §104.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §134.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §111.pdf
PU från KFN 150518 § 49 - Yttrande avseende motion _Aktualisera kulturplan......._.pdf

§123 Svar på motion om palliativ vårdenhet

Dnr 2015/KS 0161 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion i vilken de föreslår att socialnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten för en palliativ enhet för vård i livets slutskede.

Socialnämnden har yttrat sig över förslaget den 20 maj 2015, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion om palliativ vårdenhet.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §105.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §112.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 2015-05-20 § 1051.pdf

§124 Svar på motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken

Dnr 2015/KS 0222 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om utveckling av Trollbäcken
i stället för inskränkning av Fornuddsparken. Motionärerna föreslår att ett uppdrag ges att påbörja planeringen av Kringlan-tomten utifrån perspektivet att tomten kan användas till äldreboende, eventuellt i kombination med annan verksamhet.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för besvarande. Utskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §106.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Protokollsutdrag 2015-08-12 § 102.pdf
Miljöpartiet särskilt yttrande i kommunstyrelsen.pdf
Vänsterpartiet särskilt yttrande kommunstyrelsen.pdf

§125 Svar på motion om att frigöra tid för kärnverksamheten

Dnr 2015/KS 0033 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Ann-Sandin Lindgren, Helena Rustas och Susann Ronström har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att frigöra tid för kärnverksamheten. I motionen föreslås att:
- styrelser, nämnder och förvaltningar i sina beslut försöker undvika att lägga på personalen i kommunens verksamheter onödig administration och att
- kommunledningens kansli får i uppdrag att se över om det finns administrativa pålagor som kan rensas bort.

Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslagen i motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad. Svaret har tagits fram i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kvalitetsenheten.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion om att frigöra tid för kärnverksamheten.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §147.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §124.pdf
Svar på motion Frigör tid för kärnverksamheten.pdf

§126 Svar på motion om whistleblower-funktion i kommunen

Dnr 2014/KS 0236 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Lilian Nylinder och Luis Arias Vera har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att Tyresö kommun inför en whistleblower-funktion.

Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslaget. Kommunledningsutskottet har berett frågan och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Inför kommunstyrelsens sammanträde har en ny tjänsteskrivelse med kompletterande information lagts till ärendet.

Bilagor
Motion om whistleblower-funktion i kommunen.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §148.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion angående whistleblower-funktion i kommunen.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §125.pdf
Särskilt yttrande Socialdemokraterna Svar på motion om whistleblower-funktion.pdf

§127 Svar på motion om årets pedagog

Dnr 2015/KS 0139 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh och Martin Nilsson har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utefter grundidén "Årets pedagog" utarbeta ett eget koncept med utmärkelser och stipendier.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad. Bilagt till ärendet finns även en presentation över framgångsfaktorer som kan leda till en bra skolkommun.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion om årets pedagog.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §149.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §126.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 53.pdf
Nämnduppdrag framgångsfaktorer för en bra skolkommun.pdf
Framgångsrika skolkommuner  - presentation för barn- och utbildningsnämnden.pdf

§128 Svar på motion om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare

Dnr 2014/KS 0152 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Peter Söderlund och Lilian Nylinder har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare.

Motionärerna föreslår att:
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att utreda förutsättningarna för att Tyresö ska bli en fristadskommun för författare enligt Migrationsverkets regelsystem, samt återkomma med förslag hur detta ska kunna organiseras på ett bra sätt som ger stöd till en författare och dels berikar Tyresö som kulturkommun.

Motionen har remitterats till kommunledningskontoret som föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §150.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §127.pdf
Svar från kommunledningskontoret på motion om fristad för författare.pdf
Särskilt yttrande Miljöpartiet Svar på motion om fristad för förföljda författare.pdf

§129 Svar på motion om att bekämpa ungdomsarbetslösheten och skapa en ny Tyresömodell

Dnr 2015/KS 0082 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Anders Erixson har för Vänsterpartiet i Tyresö lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att kommunfullmäktige tillsätter en utredning med deltagande från alla berörda förvaltningar om "Tyresömodell" för hur elev- och äldreassistenter skulle kunna utbildas och anställas.

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden för yttrande. Kommunledningskontoret har sammanfattat remissvaren och föreslår att motionen anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion om att bekämpa ungdomsarbetsösheten och skapa en ny Tyresömodell.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §151.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §128.pdf
Tjänsteskrivelse kommunledninskontoret - motion om att bekämpa ungdomsarbetslöshet.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 52.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20150615 §53.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 150617 § 1057.pdf

§130 Svar på motion om friskare barn i Tyresö

Dnr 2015/KS 0140 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Jannice Rockstroh, Carl-Johan Karlson och Sarah Heidenborg lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2015-03-05 om friskare barn i Tyresö, med förslag om att:
- ett särskilt uppdrag ges kvalitetsenheten där granskning och genomlysning av förskolors arbete med miljö- och hälsorisker och egenkontroller granskas
- området "egenkontroller" ingår i kvalitetsenhetens ordinarie granskningsområde
- fortbildning ges till Tyresös förskolechefer om hur smittspridning kan förhindras med uppdrag att tydligt informera inte bara personal löpande, utan föräldrar med barn på förskolan
- åtgärder vidtas för att informera föräldrar i ämnet.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 september 2015. Nämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om friskare barn i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §139.pdf
Motion om friskare barn i Tyresö.pdf

§131 Svar på motion om kulturlyft i skolan

Dnr 2015/KS 0223 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Anita Mattsson, Jannice Rockstroh och Karin Ljung lämnade in en motion om kulturlyft i skolan till kommunfullmäktige 2015-04-16. I motionen föreslår ledamöterna att ett kulturlyft genomförs där intresserade kulturföreningar ges stöd att erbjuda kulturaktiviteter till barn och unga på fritidshem och fritidsklubbar.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen den 8 juni 2015 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 23 september och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion om kulturlyft i skolan.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelen §169.pdf
Protokollutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-09-23 § 50.pdf
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 150608 § 57 svar på motion kulturlyft i skolan.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §140.pdf

§132 Svar på motion om att ta vara på ungas röst i Tyresö

Dnr 2013/KS 0136 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ta vara på ungas röst i Tyresö. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att gentemot Rädda Barnen inta en välkomnande attityd om organisationen vill genomföra Ung röst-enkäten på skolor i Tyresö kommun.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för förslag till besvarande. Båda nämnderna föreslår att motionen ska anses besvarad. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår även att elevrådet på Tyresö gymnasium erbjuds att ta ställning till enkätens genomförande.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion Ta vara på ungas röst i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelen §170.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-09-22 § 42.pdf
Remissvar.Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.Ta vara på de ungas röst.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 54.pdf
Reservation MP 2015-09-22 beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf