Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde - budgetmöte 2016-06-16

Sammanträde - budgetmöte 2016-06-16

Datum
Klockan
13:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2016/KS 0011 001

Beskrivning av ärendet
Inga frågor har lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har skickats. Frågor som lämnas in tas upp på sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2016/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. Fyra interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer kan lämnas in efter att kallelsen har skickats. Interpellationer som lämnas in tas upp på sammanträdet.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 25 februari 2016
Anita Mattsson (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om personal- och kompetensförsörjning (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 23 mars 2016
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om tillgänglighetsanpassning för funktionsnedsatta (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 28 april 2016
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om Tyresö Bostäders borgensavgift till Tyresö kommun (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 19 maj 2016
Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) om åtgärder för att förebygga självmord (bilaga).

Bilagor
Interpellation om kommunens personal- och kompetensförsörjning till Fredrik Saweståhl (M) från Anita Mattsson (S).pdf
Svar ang. personal- och kompetensförsörjningen.pdf
Om tillgänglighetsanpassning för funktionsnedsatta interpellation.pdf
Svar om tillgänglighetsanpassade konferenslokaler.pdf
Interpellation angående Tyresö Bostäders borgensavgift till Tyresö kommun.pdf
Svar om borgensavgifter.pdf
Om åtgärder för att förebygga självmord interpellation.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2016/KS 0010 001

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har hittills lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har skickats. Motioner som lämnas in tas upp på sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2016/KS 0013 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Avsägelserna godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet listas nedan.

Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet
Lars Lagerstedt (C)
- ersättare i socialnämnden för Centerpartiet.
- ersättare i byggnadsnämnden för Centerpartiet.

5 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 2016

Dnr 2016/KS 0050 51

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från den 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 den juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Rapporteringsmyndighet är från och med den 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, om hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO. Informationen ska redovisas i statistikform. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2016 (bilaga).

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-05-25 § 1049.pdf

6 Delårsbokslut för Tyresö kommun per april 2016

Dnr 2016/KS 0177 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna upprättad delårsrapport för tertial 1, 2016 med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016.
2. Uppmana barn- och utbildningsnämnden att vidta åtgärder för en ekonomi i balans inom deras verksamhetsområden.
3. Uppmana socialnämnden att vidta åtgärder för en ekonomi i balans inom verksamhetsområdet äldreomsorg samt att vidta åtgärder för att minimera underskotten inom verksamhetsområdena individ och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.
4. Omdisponera 9,705 miljoner kronor från verksamhetsområde individ och familjeomsorg till verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning.
5. Utöka anslaget till verksamhetsområde plan och exploatering med 4 miljoner kr.
6. Utöka investeringsprogrammet med 4,5 miljoner kronor för ökade kostnader för ombyggnad av löparbanor vid Trollbäckens IP. Utgiften beräknas kunna finansieras genom omprioritering av andra investeringar.

Beskrivning av ärendet
Kommunförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari - april 2016 samt prognos för resultatet helåret 2016, se bifogad rapport. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige framgår av tjänsteskrivelsen.

Det ekonomiska resultatet uppgick efter första tertialet till +49,9 miljoner. Prognosen för helåret visar på ett resultat på +19,4 miljoner, och resultatmålet för 2016 kommer sannolikt inte att uppfyllas.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna upprättad delårsrapport för tertial 1, 2016 med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016.
2. Uppmana barn- och utbildningsnämnden att vidta åtgärder för en ekonomi i balans inom deras verksamhetsområden.

3. Uppmana socialnämnden att vidta åtgärder för en ekonomi i balans inom verksamhetsområdet äldreomsorg samt att vidta åtgärder för att minimera underskotten inom verksamhetsområdena individ och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.
4. Omdisponera 9,705 miljoner kronor från verksamhetsområde individ och familjeomsorg till verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning.
5. Utöka anslaget till verksamhetsområde plan och exploatering med 4 miljoner kr.
6. Utöka investeringsprogrammet med 4,5 miljoner kronor för ökade kostnader för ombyggnad av löparbanor vid Trollbäckens IP. Utgiften beräknas kunna finansieras genom omprioritering av andra investeringar.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-05-31 §95.pdf
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2016 Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport Tyresö kommun T1 2016.pdf
Motiv för ombyggnad 2016-05-20.pdf
Kostnadsberäkning Trollbäcken 2016-04-22.xlsx.pdf
47127_TIP_Tilläggainvestering_l-banor.xlsx.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-05-19 §68.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 2016-02-24 § 1016.pdf
Barn- och utbildningsnämndens delårsbokslut per april 2016.pdf
Kultur- och fritidsnämndens delårsbokslut per april 2016.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets delårsbokslut per april 2016.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2016-05-26 § 28 Tertialbokslut april.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-05-25 § 1044.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-05-25 1045.pdf
Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2016-05-24 § 29.pdf

7 Revidering av plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa 2017

Dnr 2016/KSM0635.051

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Reviderad mät- och karttaxa inom plan- och bygglovstaxan fastställs.
2. Taxan gäller från och med 1 augusti 2016.

Beskrivning av ärendet
Den 18 april 2016 behandlade miljö- och samhällsbyggnadsutskottet revidering av plan- och bygglovstaxan inför nästkommande år gällde taxeringändringar för beställning av nybyggnadskartor. Den 18 maj behandlades ärendet på nytt i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med förslag om att revidera taxan även för beställning av utstakning och lägeskontroll.

Utskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att revideringar görs i mät- och karttaxan inom plan- och bygglovstaxan för beställning av nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll (tabell 23, 24, 25) samt att revideringarna börjar gälla från och med den 1 augusti 2016. Detta bedöms motverka att mät- och kartenheten går med ekonomisk förlust för till exempel beställning av endast grovutstakning eller beställning av lägeskontroll av komplementbyggnader.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reviderad mät- och karttaxa inom plan- och bygglovstaxan fastställs och att taxan gäller från och med 1 augusti 2016.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-31 §96.pdf
Protokollsutdrag §83, Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, ny version.pdf
Tjänsteskrivelse mät- och karttaxan.pdf

8 Förändrad rutin för indexuppräkning av taxor för brandskyddskontroll och sotning

Dnr 2016/KS 0184 012

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Södertörns brandförsvarsförbund ska, ifråga om taxorna för sotning och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, uppräkna taxorna enligt det index som årligen fastställs av Sveriges kommuner och landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.
2. Beslut enligt punkt ett ska gälla från och med år 2016 och ersätter beslutspunkt fem i fullmäktigebeslut 2014-02-13, § 24.

Beskrivning av ärendet
Förbundsstyrelsen i Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) har den 22 april 2016, § 29 beslutat att föreslå för medlemskommunerna att uppdra åt Sbff att från och med 2016 fortlöpande justera den årliga uppräkningen av taxa för sotning och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor enligt ett "sotningsindex" som varje år fastställs av Sveriges kommuner och landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. Genom ett fatta ett fullmäktigebeslut om uppräkningen kan Sbff själv årligen indexjustera såsom verkställighet enligt det av medlemskommunerna fastställda principbeslutet för indexuppräkning.

Kommunstyrelseförvaltningen förslår att fullmäktige bifaller Sbff:s begäran om förändrad rutin för årlig uppräkning av taxan. De nya rutinerna kommer att medföra en betydande förenkling för Sbff.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Södertörns brandförsvarsförbund ska, ifråga om taxorna för sotning och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, uppräkna taxorna enligt det index som årligen fastställs av Sveriges kommuner och landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.
2. Beslut enligt punkt ett ska gälla från och med år 2016 och ersätter beslutspunkt fem i fullmäktigebeslut 2014-02-13, § 24.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-31 §102.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-05-19 §71.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE indexuppräkning Sbff.pdf
protokoll Södertörns brandförsvarsförbund.pdf

9 Kommunplan 2015-2018 med budget för 2017

Dnr 2016/KS 0130 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. fastställa utdebiteringen för 2017 till 19,50 kronor per skattekrona,
2. fastställa inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag,
3. fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2017 och plan för 2018- 2020,
4. anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
5. fastställa resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2017-2020 enligt bilaga 1 till kommunplanen,
6. fastställa förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen,
7. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som har avsatts för volymökningar, totalt 15,0 miljoner kronor i 2017 års budget,
8. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som avsatts för flyktingkostnader, totalt 8,5 miljoner kronor i 2017 års budget,
9. lån får tas upp inom en ram på 1,1 miljarder kronor,
10. fastställa ramen för koncernens rörelsekrediter till 150 miljoner kronor,
11. godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
12. fastställa borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall,
13. fastställa följande taxor som börjar gälla från 1 januari 2017:
Den av regeringen föreslagna och av riksdagen beslutade höjningen av högkostnadsskyddet för avgifter inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende samt för boendeavgift i vård- och omsorgsboende, implementeras i Tyresö. Följande avgifter fastställs och indexeras årligen:
a) Omvårdnad dygnet runt i eget boende: 1 991 kr/månad
b) Omvårdnads- och serviceinsatser i vård- och omsorgsboende: 1 991 kr/månad
c) Korttidsvistelse: 66 kr/dag
d) Boendeavgift i vård- och omsorgsboende: 2 000 kr/månad
- Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
- Reviderad taxa för renhållningsavgifter
- Kultur- och fritidsnämndens taxor för lokalhyror och anläggningar samt evenemangstaxan justeras med det årliga prisindexet för kommunal verksamhet som räknas fram av Sveriges kommuner och landsting.
- Kulturskolans avgifter justeras med prisindex för kommunal verksamhet och justeras årligen med start 1 januari 2017 och därefter årligen den 1 juli med start den 1 juli 2018.
- Taxa införs för uthyrning av skollokaler för övernattning och justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet.
14. fastställa revisorernas budget för 2017 till 1,6 miljoner kronor samt
15. i övrigt godkänna kommunstyrelsens förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån beslutad styrprocess upprättat förslag till budget för 2017 och plan för 2018-2020 som ska beslutas i kommunfullmäktige 16 juni 2016, se bifogad tjänsteskrivelse samt kommunplan.

Kommunfullmäktige fastställde 2014 den politiska inriktningen av verksamheten under mandatperioden i Kommunplan 2015-2018. Budgeten revideras årligen utifrån förändrade förutsättningar avseende skatteintäkter och demografi. Detsamma gäller även för förekommande uppdrag till nämnderna.

Ärendet omfattar även förslag till ändringar i taxor.

Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har avgifterna i inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende räknats om, se bifogad promemoria från socialförvaltningen. Fackens yrkanden har också lagts till ärendet.

Ytterligare korrekturrättningar av förslaget till revideringar av Kommunplan för 2015-2018 har gjorts inför kommunfullmäktiges sammanträde. Se ny bilaga.

På sidan 10 i kommunplanen under målområdet Livskvalitet, ska en indikator läggas till under det strategiska målet Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner. Se bilaga med information om ändringen.

Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet har ärendet även komplettrats med budgetförslag från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna samt med en ny version av Socialdemokraternas budgetalternativ. Se bilagor.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. fastställa utdebiteringen för 2017 till 19,50 kronor per skattekrona,
2. fastställa inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag,
3. fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2017 och plan för 2018- 2020,
4. anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
5. fastställa resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2017-2020 enligt bilaga 1 till kommunplanen,
6. fastställa förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen,
7. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som har avsatts för volymökningar, totalt 15,0 miljoner kronor i 2017 års budget,
8. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som avsatts för flyktingkostnader, totalt 8,5 miljoner kronor i 2017 års budget,
9. lån får tas upp inom en ram på 1,1 miljarder kronor,
10. fastställa ramen för koncernens rörelsekrediter till 150 miljoner kronor,
11. godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
12. fastställa borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall,
13. fastställa följande taxor som börjar gälla från 1 januari 2017:
Den av regeringen föreslagna och av riksdagen beslutade höjningen av högkostnadsskyddet för avgifter inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende samt för boendeavgift i vård- och omsorgsboende, implementeras i Tyresö. Följande avgifter fastställs och indexeras årligen:
a) Omvårdnad dygnet runt i eget boende: 1 991 kr/månad
b) Omvårdnads- och serviceinsatser i vård- och omsorgsboende: 1 991 kr/månad
c) Korttidsvistelse: 66 kr/dag
d) Boendeavgift i vård- och omsorgsboende: 2 000 kr/månad
- Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
- Reviderad taxa för renhållningsavgifter
- Kultur- och fritidsnämndens taxor för lokalhyror och anläggningar samt evenemangstaxan justeras med det årliga prisindexet för kommunal verksamhet som räknas fram av Sveriges kommuner och landsting.
- Kulturskolans avgifter justeras med prisindex för kommunal verksamhet och justeras årligen med start 1 januari 2017 och därefter årligen den 1 juli med start den 1 juli 2018.
- Taxa införs för uthyrning av skollokaler för övernattning och justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet.
14. fastställa revisorernas budget för 2017 till 1,6 miljoner kronor samt
15. i övrigt godkänna kommunstyrelsens förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-05-31 §97.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad kommunplan 2015-2018 samt budget för 2017 och ekonomisk plan för 2018-2020.pdf
Kommunplan till KF.pdf
Ändring i kommunplanen inför KF.pdf
Investeringsprogram 2017-2020-2016-05-31.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.pdf
VA-taxa 2017.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för renhållningsavgifter.pdf
Renhållningstaxa för Tyresö kommun 2017.pdf
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 160524 § 42 - Justering av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.pdf
PM Socialförvaltningen Komplettering till justering av taxa och avgifter.pdf
Äldreomsorgstaxa Protokollsutdrag socialnämnden 2016-04-27 § 1035.pdf
Äldreomsorgstaxa Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §56.pdf
Budget för revisorerna 2017 förslag från kommunfullmäktiges presidium.pdf
Fackens yrkanden inför budget 2017.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-05-19 §70.pdf
Socialdemokraternas budgetalternativ till KF.pdf
Miljöpartiets budgetalternativ.pdf
Vänsterpartiets budgetalternativ.pdf
Sverigedemokraternas budgetalternativ 2017.pdf
Bilagor
9 Budget för revisorerna 2017 förslag från kommunfullmäktiges presidium.pdf (301 kb) 9 Fackens yrkanden inför budget 2017.pdf (33 kb) 9 Investeringsprogram 2017-2020-2016-05-31.pdf (69 kb) 9 Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-05-19 §70.pdf (9 338 kb) 9 Kommunplan till KF.pdf (19 555 kb) 9 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-05-31 §97.pdf (14 770 kb) 9 Miljöpartiets budgetaltarnativ.pdf (1 363 kb) 9 PM Socialförvaltningen Komplettering till justering av taxa och avgifter.pdf (628 kb) 9 Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 160524 § 42 - Justering av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.pdf (3 612 kb) 9 Renhållningstaxa för Tyresö kommun 2017.pdf (634 kb) 9 Socialdemokraternas budgetalternativ till KF.pdf (10 859 kb) 9 Sverigedemokraternas Budgetalternativ 2017.pdf (725 kb) 9 Tjänsteskrivelse Reviderad kommunplan 2015-2018 samt budget för 2017 och ekonomisk plan för 2018-2020.pdf (943 kb) 9 Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för renhållningsavgifter.pdf (1 124 kb) 9 Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.pdf (464 kb) 9 VA-taxa 2017.pdf (81 kb) 9 Vänsterpartiets budgetalternativ.pdf (523 kb) 9 Äldreomsorgstaxa Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §56.pdf (797 kb) 9 Äldreomsorgstaxa Protokollsutdrag socialnämnden 2016-04-27 § 1035.pdf (3 947 kb) 9 Ändring i kommunplanen inför KF.pdf (122 kb)

§131 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2016/KS 0011 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Frågorna bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Två frågor lämnas in till sammanträdet.
 
Carl-Johan Karlson (S) lämnar in en fråga till Andreas Jonsson (M) om avdelningen vitsippan inom Björkbackens äldreboende (bilaga).
 
Carl-Johan Karlson (S) lämnar in en fråga till Andreas Jonsson (M) om situationen inom barn- och ungdomsenheten i Tyresö kommun (bilaga).

Bilagor
Om barn och ungdom fråga till Andreas Jonsson (M).pdf
Om Vitsippan fråga till Andreas Jonsson (M).pdf

§132 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2016/KS 0012 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Interpellationerna bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Två nya interpellationer lämnas in till sammanträdet. Fyra interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Interpellationerna listas nedan.
 
Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 25 februari 2016
Anita Mattsson (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om personal- och kompetensförsörjning (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).
 
Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 23 mars 2016
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om tillgänglighetsanpassning för funktionsnedsatta (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).
 
Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 28 april 2016
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om Tyresö Bostäders borgensavgift till Tyresö kommun (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).
 
Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 19 maj 2016
Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) om åtgärder för att förebygga självmord (bilaga).

Interpellationer som lämnas in till sammanträdet den 16 juni 2016
Mikael Fallmo (S) lämnar in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om att öka simkunnigheten i skärgårdskommunen Tyresö (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) väljer att lämna över interpellationen för besvarande till kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M).

Per Carlberg (SD) lämnar in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om belysning vid bågskytteföreningens skjutplats (bilaga).

Bilagor
Interpellation om kommunens personal- och kompetensförsörjning till Fredrik Saweståhl (M) från Anita Mattsson (S).pdf
Svar ang. personal- och kompetensförsörjningen.pdf
Om tillgänglighetsanpassning för funktionsnedsatta interpellation.pdf
Svar om tillgänglighetsanpassade konferenslokaler.pdf
Interpellation angående Tyresö Bostäders borgensavgift till Tyresö kommun.pdf
Svar om borgensavgifter.pdf
Om åtgärder för att förebygga självmord interpellation.pdf
Svar om att förebygga självmord.pdf
Om att öka simkunnigheten i skärgårdskommunen Tyresö.pdf

§133 Anmälan av nya motioner

Dnr 2016/KS 0010 001

Beskrivning av ärendet
Inga motioner lämnas in till sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§133_prot_20160616.pdf (178 kb)

§134 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2016/KS 0013 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelserna godkänns.
2. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet
Lars Lagerstedt (C)
- ersättare i socialnämnden för Centerpartiet.
- ersättare i byggnadsnämnden för Centerpartiet.
 
Förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet
Lars-Ove Larsson (C) - ersättare i byggnadsnämnde för Centerpartiet.
 
Tommy Blomster (S) - ledamot i byggnadsnämnden för Socialdemokraterna.
 
Ann-Christine Jansson (S) - ersättare i byggnadsnämnden för Socialdemokraterna.

Beslut/Protokollsutdrag
§134_prot_20160616.pdf (279 kb)

§135 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 2016

Dnr 2016/KS 0050 51

Kommunfullmäktiges beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från den 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 den juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Rapporteringsmyndighet är från och med den 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, om hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO. Informationen ska redovisas i statistikform. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2016 (bilaga).

Yttrande
Carl-Johan Karlson (S) och Andreas Jonsson (M) yttrar sig.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-05-25 § 1049.pdf

§136 Delårsbokslut för Tyresö kommun per april 2016

Dnr 2016/KS 0177 10

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna upprättad delårsrapport för tertial 1, 2016 med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016.
2. Uppmana barn- och utbildningsnämnden att vidta åtgärder för en ekonomi i balans inom deras verksamhetsområden.
3. Uppmana socialnämnden att vidta åtgärder för en ekonomi i balans inom verksamhetsområdet äldreomsorg samt att vidta åtgärder för att minimera underskotten inom verksamhetsområdena individ och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.
4. Omdisponera 9,705 miljoner kronor från verksamhetsområde individ och familjeomsorg till verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning.
5. Utöka anslaget till verksamhetsområde plan och exploatering med 4 miljoner kr.
6. Utöka investeringsprogrammet med 4,5 miljoner kronor för ökade kostnader för ombyggnad av löparbanor vid Trollbäckens IP. Utgiften beräknas kunna finansieras genom omprioritering av andra investeringar.
Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen, den 31 maj 2016 § 95, för Miljöpartiets tjänstgörande ledamöters räkning.

Beskrivning av ärendet
Kommunförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari - april 2016 samt prognos för resultatet helåret 2016, se bifogad rapport. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige framgår av tjänsteskrivelsen.
 
Det ekonomiska resultatet uppgick efter första tertialet till +49,9 miljoner. Prognosen för helåret visar på ett resultat på +19,4 miljoner, och resultatmålet för 2016 kommer sannolikt inte att uppfyllas.
 
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna upprättad delårsrapport för tertial 1, 2016 med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016.
2. Uppmana barn- och utbildningsnämnden att vidta åtgärder för en ekonomi i balans inom deras verksamhetsområden.
3. Uppmana socialnämnden att vidta åtgärder för en ekonomi i balans inom verksamhetsområdet äldreomsorg samt att vidta åtgärder för att minimera underskotten inom verksamhetsområdena individ och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.
4. Omdisponera 9,705 miljoner kronor från verksamhetsområde individ och familjeomsorg till verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning.
5. Utöka anslaget till verksamhetsområde plan och exploatering med 4 miljoner kr.
6. Utöka investeringsprogrammet med 4,5 miljoner kronor för ökade kostnader för ombyggnad av löparbanor vid Trollbäckens IP. Utgiften beräknas kunna finansieras genom omprioritering av andra investeringar.

Yttrande
Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Jannice Rockstroh (S), Carl-Johan Karlson (S), Andreas Jonsson (M), Fredrik Saweståhl (M), Jerry Svensson (S), Anki Svensson (M),

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-31 § 95.pdf
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2016 Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport Tyresö kommun T1 2016.pdf
Motiv för ombyggnad 2016-05-20.pdf
Kostnadsberäkning Trollbäcken 2016-04-22.xlsx.pdf
47127_TIP_Tilläggainvestering_l-banor.xlsx.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-05-19 §68.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 2016-02-24 § 1016.pdf
Barn- och utbildningsnämndens delårsbokslut per april 2016.pdf
Kultur- och fritidsnämndens delårsbokslut per april 2016.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets delårsbokslut per april 2016.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2016-05-26 § 28 Tertialbokslut april.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-05-25 § 1044.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-05-25 1045.pdf
Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2016-05-24 § 29.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-05-31 §95.pdf

§137 Revidering av plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa 2017

Dnr 2016/KSM0635.051

Kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderad mät- och karttaxa inom plan- och bygglovstaxan fastställs.
2. Taxan gäller från och med 1 augusti 2016.

Beskrivning av ärendet
Den 18 april 2016 behandlade miljö- och samhällsbyggnadsutskottet revidering av plan- och bygglovstaxan inför nästkommande år gällde taxeringändringar för beställning av nybyggnadskartor. Den 18 maj behandlades ärendet på nytt i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med förslag om att revidera taxan även för beställning av utstakning och lägeskontroll.

Utskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att revideringar görs i mät- och karttaxan inom plan- och bygglovstaxan för beställning av nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll (tabell 23, 24, 25) samt att revideringarna börjar gälla från och med den 1 augusti 2016. Detta bedöms motverka att mät- och kartenheten går med ekonomisk förlust för till exempel beställning av endast grovutstakning eller beställning av lägeskontroll av komplementbyggnader.
 
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att reviderad mät- och karttaxa inom plan- och bygglovstaxan fastställs och att taxan gäller från och med 1 augusti 2016.

Yttrande
Lennart Jönsson (S) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-31 §96.pdf
Protokollsutdrag § 83, Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, ny version.pdf
Tjänsteskrivelse mät- och karttaxan.pdf

§138 Förändrad rutin för indexuppräkning av taxor för brandskyddskontroll och sotning

Dnr 2016/KS 0184 012

Kommunfullmäktiges beslut
1. Södertörns brandförsvarsförbund ska, ifråga om taxorna för sotning och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, uppräkna taxorna enligt det index som årligen fastställs av Sveriges kommuner och landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.
2. Beslut enligt punkt ett ska gälla från och med år 2016 och ersätter beslutspunkt fem i fullmäktigebeslut 2014-02-13, § 24.

Beskrivning av ärendet
Förbundsstyrelsen i Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) har den 22 april 2016, § 29 beslutat att föreslå för medlemskommunerna att uppdra åt Sbff att från och med 2016 fortlöpande justera den årliga uppräkningen av taxa för sotning och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor enligt ett "sotningsindex" som varje år fastställs av Sveriges kommuner och landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. Genom ett fatta ett fullmäktigebeslut om uppräkningen kan Sbff själv årligen indexjustera såsom verkställighet enligt det av medlemskommunerna fastställda principbeslutet för indexuppräkning.
 
Kommunstyrelseförvaltningen förslår att fullmäktige bifaller Sbff:s begäran om förändrad rutin för årlig uppräkning av taxan.  De nya rutinerna kommer att medföra en betydande förenkling för Sbff.
 
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att:
1. Södertörns brandförsvarsförbund ska, ifråga om taxorna för sotning och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, uppräkna taxorna enligt det index som årligen fastställs av Sveriges kommuner och landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.
2. Beslut enligt punkt ett ska gälla från och med år 2016 och ersätter beslutspunkt fem i fullmäktigebeslut 2014-02-13, § 24.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-31 §102.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-05-19 §71.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE indexuppräkning Sbff.pdf
protokoll Södertörns brandförsvarsförbund.pdf

§139 Kommunplan 2015-2018 med budget för 2017

Dnr 2016/KS 0130 10

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. fastställa utdebiteringen för 2017 till 19,50 kronor per skattekrona,
2. fastställa inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag med den ändring som beslut 18 medför,
3. fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2017 och plan för 2018- 2020 med de ändringar som beslut 16-18 medför,
4. anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
5. fastställa resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2017-2020 enligt bilaga 1 till kommunplanen med de ändringar som beslut 16-18 medför,
6. fastställa förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen med den ändring som beslut 17 och 18 medför,
7. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som har avsatts för volymökningar, totalt 15,0 miljoner kronor i 2017 års budget,
8. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som avsatts för flyktingkostnader, totalt 8,5 miljoner kronor i 2017 års budget,
9. lån får tas upp inom en ram på 1,1 miljarder kronor,
10. fastställa ramen för koncernens rörelsekrediter till 150 miljoner kronor,
11. godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
12. fastställa borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall,
13. fastställa följande taxor som börjar gälla från 1 januari 2017 med den ändring som beslut 16 medför:
Den av regeringen föreslagna och av riksdagen beslutade höjningen av högkostnadsskyddet för avgifter inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende samt för boendeavgift i vård- och omsorgsboende, implementeras i Tyresö. Följande avgifter fastställs och indexeras årligen:
a) Omvårdnad dygnet runt i eget boende: 1 991 kr/månad
b) Omvårdnads- och serviceinsatser i vård- och omsorgsboende: 1 991 kr/månad
c) Korttidsvistelse: 66 kr/dag
d) Boendeavgift i vård- och omsorgsboende: 2 000 kr/månad
- Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
- Reviderad taxa för renhållningsavgifter
- Kultur- och fritidsnämndens taxor för lokalhyror och anläggningar samt evenemangstaxan justeras med det årliga prisindexet för kommunal verksamhet som räknas fram av Sveriges kommuner och landsting.
- Kulturskolans avgifter justeras med prisindex för kommunal verksamhet och justeras årligen med start 1 januari 2017 och därefter årligen den 1 juli med start den 1 juli 2018.
- Taxa införs för uthyrning av skollokaler för övernattning och justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet.
14. fastställa revisorernas budget för 2017 till 1,6 miljoner kronor samt
15. i övrigt godkänna kommunstyrelsens förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018,
16. bifalla yrkande 3 och därmed besluta att införa avgiftsfria trygghetslarm inom äldreomsorgen för biståndsbedömda personer från januari 2017. Kostnadsramen för Verksamhetsområde 5 utökas därmed med 950 000 kronor. Finansieras genom motsvarande sänkning av anslaget till gemensam verksamhet, verksamhetsområde 17.
17. bifalla yrkande 68 och därmed besluta att öka cykelinvesteringarna för år 2017 och år 2018 för punkten "Cykelplan, utbyggnad av gång- och cykelvägar" - från 4 mkr till 8 mkr, vardera året.
18. bifalla yrkande 83 och därmed besluta om ett nytt särskilt uppdrag att etablera en ny huvudentré från Alby friliftsområde till Tyresta naturreservat och nationalpark under år 2017 samt höja beloppet i investeringsprogrammet år 2017 för punkten "Alby friluftsområde, port till nationalparken" från 250 tkr till 9,2 mijl kr i syfte att bygga en gång- och cykelbro över Nyforsviken med tillhörande anfartsvägar på båda sidor av bron.

Reservation
Fredrik Saweståhl (M) reserverar sig mot att yrkande 3 och yrkande 83 bifalls för Moderaternas tjänstgörande ledamöters räkning.

Ulrica Riis Pedersen (C) reserverar sig mot att yrkande 3 och yrkande 83 bifalls för Centerpartiets tjänstgörande ledamöters räkning.

Röstförklaring
Leif Kennerberg (KD) lämnar in en röstförklaring angående Kristdemokraternas röster beträffande yrkande 3 för Kristdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning (bilaga).

Jörgen Bengtson (SD) lämnar in en röstförklaring angående Sverigedemokraternas röster beträffande yrkande 84 för Sverigedemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån beslutad styrprocess upprättat förslag till budget för 2017 och plan för 2018-2020 som ska beslutas i kommunfullmäktige 16 juni 2016, se bifogad tjänsteskrivelse samt kommunplan.
 
Kommunfullmäktige fastställde 2014 den politiska inriktningen av verksamheten under mandatperioden i Kommunplan 2015-2018. Budgeten revideras årligen utifrån förändrade förutsättningar avseende skatteintäkter och demografi. Detsamma gäller även för förekommande uppdrag till nämnderna.
 
Ärendet omfattar även förslag till ändringar i taxor.
 
Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har avgifterna i inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende räknats om, se bifogad promemoria från socialförvaltningen. Fackens yrkanden har också lagts till ärendet.

Ytterligare korrekturrättningar av förslaget till revideringar av Kommunplan för 2015-2018 har gjorts inför kommunfullmäktiges sammanträde. Se ny bilaga.
 
På sidan 10 i kommunplanen under målområdet Livskvalitet, ska en indikator läggas till under det strategiska målet Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner. Se bilaga med information om ändringen.
 
Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet har ärendet även komplettrats med budgetförslag från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Se bilagor. Socialdemokraterna har också lämnat in en ny version av sitt budgetalternativ inför sammanträdet. Se bilaga.
 
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. fastställa utdebiteringen för 2017 till 19,50 kronor per skattekrona,
2. fastställa inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag,
3. fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2017 och plan för 2018- 2020,
4. anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
5. fastställa resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2017-2020 enligt bilaga 1 till kommunplanen,
6. fastställa förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen,
7. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som har avsatts för volymökningar, totalt 15,0 miljoner kronor i 2017 års budget,
8. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som avsatts för flyktingkostnader, totalt 8,5 miljoner kronor i 2017 års budget,
9. lån får tas upp inom en ram på 1,1 miljarder kronor,
10. fastställa ramen för koncernens rörelsekrediter till 150 miljoner kronor,
11. godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
12. fastställa borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall,
13. fastställa följande taxor som börjar gälla från 1 januari 2017:
Den av regeringen föreslagna och av riksdagen beslutade höjningen av högkostnadsskyddet för avgifter inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende samt för boendeavgift i vård- och omsorgsboende, implementeras i Tyresö. Följande avgifter fastställs och indexeras årligen:
a) Omvårdnad dygnet runt i eget boende: 1 991 kr/månad
b) Omvårdnads- och serviceinsatser i vård- och omsorgsboende: 1 991 kr/månad
c) Korttidsvistelse: 66 kr/dag
d) Boendeavgift i vård- och omsorgsboende: 2 000 kr/månad
- Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
- Reviderad taxa för renhållningsavgifter
- Kultur- och fritidsnämndens taxor för lokalhyror och anläggningar samt evenemangstaxan justeras med det årliga prisindexet för kommunal verksamhet som räknas fram av Sveriges kommuner och landsting.
- Kulturskolans avgifter justeras med prisindex för kommunal verksamhet och justeras årligen med start 1 januari 2017 och därefter årligen den 1 juli med start den 1 juli 2018.
- Taxa införs för uthyrning av skollokaler för övernattning och justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet.
14. fastställa revisorernas budget för 2017 till 1,6 miljoner kronor samt
15. i övrigt godkänna kommunstyrelsens förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018.

Upplägg under budgetdebatten
Under behandlingen av ärendet sker först inledningsanföranden från företrädare från de representerade partierna i kommunfullmäktige. Därefter behandlas de yrkanden som lämnats in under respektive nämnd och slutligen under området kommunstyrelsen tas beslut.

Yttrande
Yttranden under området inledning
Inledningsanföranden hålls av: Fredrik Saweståhl (M), Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L), Jörgen Bengtson (SD), Marcus Svanfeldt Obligado (V), Ulrica Riis Pedersen (C) och Leif Kennerberg (KD) yttrar sig.

Yttranden under området socialnämnden
Andreas Jonsson (M), Carl-Johan Karlson (S), Anna Lund (KD), Åsa de Mander (L), Peter Bylund (MP), Peter Freij (M), Per Carlberg (SD), Susann Ronström (S), Eija Räty (S), Marcus Svanfeldt Obligado (V), Christina Melzén (L), Inger Gemicioglu (V) och Ulrica Riis Pedersen (C) yttrar sig.

Yttranden under området gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Anna Steele (L), Kristjan Vaigur (S), Peter Odelvall (M), Anna Lund (KD), Niclas Åberg (SD), Marcus Svanfeldt Obligado (V) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Yttranden under området byggnadsnämnden
Matilda Lundh (M), Lennart Jönsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Marcus Svanfeldt Obligado (V) yttrar sig.

Yttranden under området barn- och utbildningsnämnden
Anders Wickberg (SD), Anki Svensson (M), Jannice Rockstroh (S), Inger Gemicioglu (V), Anna Steele (L), Anna Lund (KD), Jenny Jonsson (M), Lilian Nylinder (MP), Jerry Svensson (S), Ulrica Riis Pedersen (C), Mikael Fallmo (S) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Yttranden under området kultur- och fritidsnämnden
Dick Bengtson (M), Mats Lindblom (L), Leif Kennerberg (KD), Thomas Halvarsson (M), Karin Ljung (S), Inger Gemicioglu (V), Per Carlberg (SD), Rickard Ljung (MP), Alfonso Morales (S) och Beatrice Rubeling (S) yttrar sig.

Yttranden under området kommunstyrelsen
Fredrik Saweståhl (M), Anders Wickberg (SD), Leif Kennerberg (KD), Martin Nilsson (S), Andreas Jonsson (M), Pål Keusch (S), Mats Lindblom (L), Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP), Mats Larsson (L), Ulrica Riis Pedersen (C), Christina Melzén (L), Susann Ronström (S), Anki Svensson (M), Jerry Svensson (S), Dick Bengtson (M) och Marcus Svanfeldt Obligado (V) yttrar sig.

Yrkande
Yrkanden under området inledning
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till kommunplan.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till kommunplan.

Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till kommunplan med undantag för önskade justeringar enligt Liberalernas yrkanden, yrkande 83, 84, 85 samt Miljöpartiets yrkande, yrkande 68.

Jörgen Bengtson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till kommunplan.

Marcus Svanfeldt Obligado (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till kommunplan.

Ulrica Riis Pedersen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till kommunplan.
Leif Kenerberg (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till kommunplan med undantag för önskad justering i investeringsprogrammet (beslutspunkt 6), enligt Liberalernas yrkande 83.

Yrkanden under området socialnämnden
Andreas Jonsson (M), Anna Lund (KD) och Åsa de Mander (L) yrkar bifall till de delar som rör socialnämndens verksamhetsomården i kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

Peter Bylund (MP) yrkar bifall till de delar som rör socialnämndens verksamhetsomården i Miljöpartiets förslag till kommunplan.

Per Carlberg (SD) yrkar bifall till de delar som rör socialnämndens verksamhetsomården i Sverigedemokraternas förslag till kommunplan.

Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till de delar som rör socialnämndens verksamhetsomården i Vänsterpartiets förslag till kommunplan.

Tilläggs- och ändringsyrkanden under området socialnämnden
Yrkanden från Socialdemokraterna
1. Individ och Familjeomsorgens förebyggande arbete förstärks med 7 800 000 kronor.
2. Tillgänglighetsmiljon inrättas för att fler ska kunna delta i samhället. Kostnad 1 000 000 kronor.
Gemensamt yrkande från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
3. Avgiftsfria trygghetslarm inom äldreomsorgen för biståndsbedömda personer införs från januari 2017. Kostnadsramen för Verksamhetsområde 5 utökas därmed med 950 000 kronor. Finansieras genom motsvarande sänkning av anslaget till gemensam verksamhet, verksamhetsområde 17.
Yrkanden från Miljöpartiet
4. Avgiftsfritt trygghetslarm och sänkta äldreomsorgstaxor, 1,4 miljoner kr.
5. Särskilda insatser på IFO, barn- och ungdomsenheten, med anledning av den extraordinära situationen 5,00 mkr, samt återanställa socialsekreterare/socionomer 3,00 mkr.
Yrkanden från Vänsterpartiet
6. Individ och familjeomsorgen förstärkt med 10 miljoner kronor för att förstärka rättsäkerheten och öka bemanningen.
7. 500 tkr reserveras för att inrätta en tjänst som anhörigkonsulent med placering i centrala förvaltningen.
8. 900 tkr avsätts för att sänka äldreomsorgstaxan.
9. Socialnämnden får i uppdrag att skyndsamt utreda behovet av förebyggande och uppsökande insatser och verkställa snarast.
10. Socialnämnden får i uppdrag att avskaffa LOV inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
11. Socialnämnden får i uppdrag att säkerställa ytterligare platser i särskilt boende genom att bygga tre nya äldreboenden till och med 2025.
Yrkanden från Sverigedemokraterna
12. Möjligheterna för att införa en enhet för palliativ vård som är separerad från annan vårdverksamhet ses över.
13. Kommunen ska begära utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personal inom äldreomsorgen.
14. Kostnadsfria trygghetslarm återinförs för de behövande.
15. Tyresö kommun utvecklar verksamheten med terapihundar inom äldreomsorgen.
16. Krav införs på att all personal inom äldreomsorgen ska kunna kommunicera flytande i tal och skrift på svenska.
17. Kommunen börjar föra statistik på hur stor andel av försörjningsstöden som går till icke medborgare.
18. Om mottagning sker av ensamkommande barn eller andra flyktingar ska kommunen se till att ensamkommande under 15 år prioriteras.

Yrkanden under området gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Anna Steele (L) och Anna Lund (KD) yrkar bifall till de delar som rör socialnämndens verksamhetsomården i kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

Kristjan Vaigur (S) yrkar bifall till de delar som rör socialnämndens verksamhetsomården i Socialdemokraternas förslag till kommunplan.

Nicklas Åberg (SD) yrkar bifall till de delar som rör socialnämndens verksamhetsomården i Sverigedemokraternas förslag till kommunplan.

Marcus Svanfeldt Obligado (V) yrkar bifall till de delar som rör socialnämndens verksamhetsomården i Vänsterpartiets förslag till kommunplan.

Tilläggs- och ändringsyrkanden under området gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Yrkanden från Socialdemokraterna
19. Skapa ett attraktivt Campus Tyresö, där ett sammanhållet gymnasium och C3L finns i kreativ samverkan med högskola, näringsliv och övrig arbetsmarknad.
20. Ungdomar 16-17 år erbjuds sommarjobb via kommunen. Kostnadsökning 2 200 000 kronor.

Yrkanden från Miljöpartiet
21. Utreda Miljöpartiets, Socialdemokraternas och Vänsterpartiets vision om Tyresö gymnasium för att skapa ett attraktivt och konkurrenskraftigt gymnasium, med fler sökande från Tyresö och andra kommuner.
22. Erbjuda sommarjobb till alla 16-17-åringar i Tyresö kommun, inom kommunens verksamheter eller på företag i kommen, samt kontinuerligt erbjuda praktikplatser och uppmuntra företag att ta emot praktikanter.

Yrkanden från Vänsterpartiet
23. Språkundervisningen vid C3L förstärks med 1 mkr.
24. Arbetscentrums budget förstärks med 1,5 mkr för att stödja arbetssökande med neuropsykiatriska funktionsskillnader.
25. 1,5 mkr reserveras för feriejobb med avtalsenlig lön för Tyresös 16-17 åringar.
26. Tyresö kommun inrättar en tjänst som volontär- eller frivilligsamordnare kostnad 0.5 mkr.
27. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att skyndsamt utveckla en strategi för läsåret 2017 vad gäller upprustning och utveckling av Tyresö gymnasium
28. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att skyndsamt utarbeta en ny integrationsplan.
29. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att i samarbete med andra närliggande kommuner utreda genomförandet av modersmålsundervisning för nyanlända analfabeter som ett led i att öka integrationen och förbättra språkundervisningen. Detta till en kostnad om 1 miljon kronor.

Yrkanden under området byggnadsnämnden
Matilda Lundh (M) yrkar bifall till de delar som rör byggnadsnämndens verksamhetsomården i kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

Lennart Jönsson (S) yrkar bifall till de delar som rör byggnadsnämndens verksamhetsomården i Socialdemokraternas förslag till kommunplan.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till de delar som rör byggnadsnämndens verksamhetsomården i Miljöpartiets förslag till kommunplan.

Marcus Svanfeldt Obligado (V) yrkar bifall till de delar som rör byggnadsnämndens verksamhetsomården i Vänsterpartiets förslag till kommunplan.

Tilläggs- och ändringsyrkanden under området byggnadsnämnden
Yrkanden från Socialdemokraterna
30. Verksamheten ska uppnå i princip full avgiftsfinansiering i den del som kan avgiftsfinansieras.

Yrkanden under området barn- och utbildningsnämnden
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall tilll de delar som rör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden i Sverigedemokraternas förslag till kommunplan.

Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till de delar som rör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden i Vänsterpartiets förslag till kommunplan.

Anna Steele (L), Anna Lund (KD), Jenny Jonsson (M) och Anki Svensson (M) yrkar bifall till de delar som rör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden i förslag till kommunplan.

Lilian Nylinder (MP) och Peter Bylund (MP) yrkar bifall till de delar som rör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden i Miljöpartiets förslag till kommunplan.

Jerry Svensson (S) yrkar bifall till de delar som rör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden i Socialdemokraternas förslag till kommunplan.

Tilläggs- och ändringsyrkanden under området barn- och utbildningsnämnden
Yrkanden från Socialdemokraterna
31. Minska barngrupperna i förskolan och klasserna i grundskolans tidiga årskurser. Kostnad 10 000 000 kronor.
32. Kommunen tar fram en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön för att kraftigt minska antalet sjukskrivna pedagoger.
33. Förbättrade lärmiljöer. Inne- och utomhusmiljöer rustas för att öka tryggheten och stärka den pedagogiska lärmiljön. Infrastrukturen för IT stärks. Kostnad 2 000 000 kronor.
34. Kriterierna för tilläggsbeloppet för barn i behov av särskilt stöd och sociodemografiska tillägget utreds och förstärks med 3 000 000 kronor.
35. Kvalitetsförbättringar inom fritidshemmen, budgetförstärkning med 2 000 000 kronor.

Yrkanden från Miljöpartiet
36. Minskade barngrupper och fler förskolelärare, 6,00 mkr, samt fler lärare 6,00 mkr, totalt 12 mkr.
37. Göra förskolan giftfri, 50 procent ekologiska livsmedel, mat lagad ifrån grunden och endast ekologisk frukt och grönt.
38. Hälsofrämjande insatser för elever och personal, stärka elevhälsan, antimobbningsarbetet, förebygga och minska psykisk ohälsa.

Yrkanden från Vänsterpartiet
39. 1 mkr reserveras för att anställa två genuspedagoger till förskolan och förskoleklasser för att implementera genuspedagogiken.
40. Tilläggsbeloppen för barn i behov av särskilt stöd förstärks med 4,5 mkr.
41. Det sociodemografiska tillägget höjs med 1 mkr.
42. Fritidshemmens budget förstärkt med 7 mkr för att minska antalet barn per pedagog.
43. Barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda urvalskriterierna för det sociodemografiska tillägget.
44. Barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda konsekvenserna av att våra förskolor och grundskolor ersätts med den faktiska hyreskostnaden eller annat system som inte är lika känsligt vid minskat antal elever ( V har fört ihop två särskilda uppdrag till ett eftersom samma yrkanden finns både under förskola och grundskola).
45. Barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att inför nästkommande budget särredovisa fritidshemmens och grundskolornas budgetar.

Yrkanden från Sverigedemokraterna
46. Kommunen tillsätter riktade resurser till skolorna för att anställa fler studievägledare, sjuksköterskor och kuratorer. Minst en heltidsanställd av varje på respektive skola.
47. Undervisningen individanpassas så elever med liknande prestationsförmåga och behov studerar tillsammans.
48. Krav införs på att all personal i skolan och barnomsorgen måste kunna kommunicera flytande i tal och skrift på svenska.
49. Kommunen ser över möjligheten att reducera karenskostnaderna för personal i skolan och barnomsorgen för att undvika att personalen jobbar när den är sjuk.
50. Kommunen ser över möjligheterna att implementera den så kallade Nackamodellen inom barnomsorgen där föräldrar ska kunna kontrakteras av kommunen som dagbarnvårdare åt sina egna barn.
51. Kommunen anställer endast rektorer med yrkeserfarenhet inom pedagogiken.
52. Kommunen bedriver modersmålsundervisning efter skoltid.

Yrkanden under området kultur- och fritidsnämnden
Dick Bengtson (M), Mats Lindblom (L), Leif Kennerberg (KD) och Thomas Halvarsson (M) yrkar bifall till de delar som rör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden i kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

Karin Ljung (S) yrkar bifall till de delar som rör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden i Socialdemokraternas förslag till kommunplan.

Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till de delar som rör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden i Vänsterpartiets förslag till kommunplan.

Per Carlberg (SD) yrkar bifall till de delar som rör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden i Sverigedemokraternas förslag till kommunplan.

Tilläggs- och ändringsyrkanden under området kultur- och fritidsnämnden
Yrkanden från Socialdemokraterna
53. Sänkta avgifter för kulturskolan 700 000 kronor.
54. Ideella föreningar ges inflytande i planeringen av det kommande kulturhuset.

Yrkanden från Miljöpartiet
55. Mötesplatser och verksamhet för unga i samtliga kommundelar erbjuds.
 
Yrkanden från Vänsterpartiet
56. Verksamheten på våra fritidsgårdar förstärks med 1,5 mkr med speciellt fokus på dess fältverksamhet.
57. Avgifterna på kulturskolan sänks i ett första steg med 1,5 mkr med sikte på en avgiftsfri kulturskola.
58. Pensionärsorganisationerna och funktionshinderorganisationerna garanteras gratis hyra av kommunens lokaler till en kostnad av 0.15 mkr.

Yrkanden från Sverigedemokraterna
59. Tyresö kommun ska ha en aktiv roll vid firandet av traditionella högtider.
60. Kommunalt kulturstöd inte ska gå till religiös eller politiserad verksamhet.
61.  Tyresö kommun ska verka för en jämn fördelning av resurser mellan pojk- och flickidrott.
62. Behovet av investeringar för ridklubbens verksamheter inom ramen för kultur och fritid utreds.

Yrkanden under området kommunstyrelsen
Fredrik Saweståhl (M), Ulrica Riis Pedersen (C), Anki Svensson (M) och Dick Bengtson (M) yrkar bifall till de delar som rör kommunstyrelsens verksamhetsområden i kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

Anders Wickberg (SD) bifall till de delar som rör kommunstyrelsens verksamhetsområden i Sverigedemokraternas förslag till kommunplan.

Leif Kennerberg (KD) yrkar bifall till de delar som rör kommunstyrelsens verksamhetsområden i kommunstyrelsens förslag till kommunplan med undantag för att Kristdemokraterna stödjer yrkande 83 från Liberalerna.

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till de delar som rör kommunstyrelsens verksamhetsområden i Socialdemokraternas förslag till kommunplan.

Mats Lindblom (L) yrkar bifall till de delar som rör kommunstyrelsens verksamhetsområden i kommunstyrelsens förslag till kommunplan med undantag för Liberalernas yrkanden, yrkande nummer 83, 84 och 85 samt att Liberalerna stödjer yrkande nummer 68 från Miljöpartiet. 

Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till de delar som rör kommunstyrelsens verksamhetsområden i Vänsterpartiets förslag till kommunplan.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar i första hand bifall till de delar som rör kommunstyrelsens verksamhetsområden i Miljöpartiets förslag till kommunplan.
I andra hand yrkar Marie Åkesdotter (MP) återremiss av investeringsprogrammet.

Christina Melzén (L) yrkar bifall till Liberalernas yrkande nummer 85.
Tilläggs- och ändringsyrkanden under området kommunstyrelsen
Yrkanden från Socialdemokraterna
63. Påbörja minst 500 nya hyresrätter mellan 2016 och 2019, och 2000 hyresrätter fram till 2025.
64. Skärpa kommunens klimat- och energimål, i enlighet med det socialdemokratiska budgetalternativet.
65. Kommunen ska tillämpa skärpta krav i upphandlingar, i enlighet med det socialdemokratiska budgetalternativet.
66. Budgeten minskas med 950 000 kronor för att finansiera avgiftsfria trygghetslarm, (berör socialnämndens verksamhet, verksamhetsområde 5 - äldreomsorg).
67. Investeringsbudgeten omarbetas i enlighet med socialdemokraternas budgetförslag.

Gemensamt yrkande från Miljöpartiet och Vänsterpartiet
68. Öka cykelinvesteringarna för år 2017 och år 2018 för punkten "Cykelplan, utbyggnad av gång- och cykelvägar" - från 4 mkr till 8 mkr, vardera året.
Yrkanden från Miljöpartiet
69. Stärkt miljö- och klimatarbete 3,5 mkr.
70. Bidra till mångfald och minskad segregation på bostadsmarknaden genom minst 50 procent hyresrätter vid byggande av flerbostadshus.
71. Utreda en social investeringsfond.

Yrkanden från Vänsterpartiet
72. Tyresö kommun inrättar en tjänst som barnombudsman till en kostnad av 500 tkr.
73. Tjänsten som sekreterare i funktionshinderrådet utökas till en heltidstjänst, kostnad 375 tkr.
74. En tjänst som jämställdhetsutvecklare som ska arbeta med jämtegrering inrättas, kostnad 500 tkr.
75. En tjänst som arbetsmiljösamordnare inrättas, kostnad 500 tkr.
76. De 200 mkr som finns reserverade för en ny högstadieskola i Fornuddsparken används till att rusta upp nuvarande Fornuddens skola och upprustningsbehov som finns i andra grundskolor.
77. De 16 utsatta miljömålen ska nås senast vid mandatperiodens slut.
Yrkanden från Sverigedemokraterna
78. Befintliga Tyresöbor ska ha förtur till alla lediga lägenheter i Tyresö. Inga lägenheter från Tyresö Bostäder ska slussas över till annat bostadsbolag. Först prioriteras de som redan bor i Tyresö Bostäder. Sedan kommer de som är kommuninnevånare. Finns det lägenheter över ska de som vill flytta till kommunen kunna sätta sig i en särskild kö för dessa lägenheter.
79. Möjligheterna för att en maxtaxa på 200 000 kr ska gälla vid utbyggnad av vatten och avlopp samt vägar i kommunen ska utredas.
80. De större kommundelarna ska knytas samman med trafiksäkra cykelvägar.
81. Kommunen tar fram ett mångkulturellt bokslut som visar på de direkta och indirekta kostnader och intäkter som migrationen orsakar kort- och långsiktigt för Tyresö kommun.
82. Alla beslut gällande migrationsfrågor ska fattas av kommunfullmäktige samt att alla delegationsbeslut som strider mot detta upphävs.

Yrkanden från Liberalerna
83. Nytt särskilt uppdrag: Etablera en ny huvudentré från Alby friluftsområde till Tyresta naturreservat och nationalpark under år 2017, samt höja beloppet i investeringsprogrammet år 2017 för punkten "Alby friluftsområde, port till nationalparken" från 250 tkr till 9 200 (9,2 milj kr) i syfte att bygga en gång- och cykelbro över Nyforsviken med tillhörande anfartsvägar på båda sidor av bron.  (Yrkandet berör kultur- och fritidsnämndens verksamhet).
84. Titeln på investeringsobjektet "Ishall vid Tyresö C" ändras till "Ishall i Skrubba-området" och investeringsbeloppen för 2017 respektive 2018 senareläggs två år till 2019 respektive 2020. (berör kultur- och fritidsnämndens verksamhet).
85. Tyresö Vind AB ges i uppdrag att snarast sälja vindkraftverket och därefter avveckla sig självt som bolag.

Övriga tilläggs- och ändringsyrkanden
Yrkanden från Sverigedemokraterna
86. Om statliga regler tvingar kommunen att ta emot ett antal migranter ska detta ske på ett sådant sätt att det minimerar kostnaden för kommunen och dess invånare. Endast enklast möjliga kost och logistik ska erbjudas.
87. Ingen tolkhjälp som inte är lagreglerad ges utom under den tid en människa fortfarande studerar vid SFI med statliga bidrag.

Beslutsgång
Beslutsgång tilläggs- och ändringsyrkanden
Yrkande 1
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 2
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 3
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röster ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 22 ja, 29 nej.  Se bifogat omröstningsprotokoll (votering 1).

Kommunfullmäktige bifaller yrkandet.

Yrkande 4
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 5
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Yrkande 6
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 7
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röster ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej

Resultat: 44 ja, 2 nej, 5 avstår. Se bifogat omröstningsprotokoll (votering 2).

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 8
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 9
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 10
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 11
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 12
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 13
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 14
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 15
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 16
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 17
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 18
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 19
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 20
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röster ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej

Resultat: 26 ja, 20 nej, 4 avstår, 1 frånavarande.  Se bifogat omröstningsprotokoll (votering 3).
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 21
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 22
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 23
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 24
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 25
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 26
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 27
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 28
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röster ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej

Resultat: 30 ja, 20 nej, 1 frånavarande.  Se bifogat omröstningsprotokoll (votering 4).

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 29
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 30
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 31
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röster ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej

Resultat: 30 ja, 14 nej, 7 avstår.  Se bifogat omröstningsprotokoll (votering 5).

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 32
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 33
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 34
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röster ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej

Resultat: 30 ja, 14 nej, 7 avstår, Se bifogat omröstningsprotokoll (votering 6).

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 35
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 36
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 37
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 38
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röster ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej

Resultat: 26 ja, 7 nej, 18 avstår.  Se bifogat omröstningsprotokoll (votering 7).

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 39
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röster ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej

Resultat: 30 ja, 2 nej, 19 avstår.  Se bifogat omröstningsprotokoll (votering 8).

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 40
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 41
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 42
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 43
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röster ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej

Resultat: 30 ja, 21 nej.  Se bifogat omröstningsprotokoll (votering 9).

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 44
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 45
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röster ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej

Resultat: 30 ja, 21 nej.  Se bifogat omröstningsprotokoll (votering 10).

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 46
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 47
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 48
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 49
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 50
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 51
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 52
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 53
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röster ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej

Resultat: 30 ja, 19 nej, 2 avstår.  Se bifogat omröstningsprotokoll (votering 11).

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 54
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 55
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röster ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej

Resultat: 30 ja, 21 nej.  Se bifogat omröstningsprotokoll (votering 12).

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 56
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 57
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 58
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röster ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej

Resultat: 31 ja, 16 nej, 4 avstår.  Se bifogat omröstningsprotokoll (votering 13).

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 59
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 60
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 61
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 62
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 63
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 64
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 65
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röster ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej

Resultat: 30 ja, 21 nej.  Se bifogat omröstningsprotokoll (votering 14).

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 66
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röster ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej

Resultat: 22 ja, 29 nej.  Se bifogat omröstningsprotokoll (votering 15).

Kommunfullmäktige bifaller yrkandet.

Yrkande 67
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 68
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röster ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej

Resultat: 24 ja, 27 nej.  Se bifogat omröstningsprotokoll (votering 16).

Kommunfullmäktige bifaller yrkandet.

Yrkande 69
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 70
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 71
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 72
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 73
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röster ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej

Resultat: 26 ja, 16 nej, 9 avstår.  Se bifogat omröstningsprotokoll (votering 17).

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 74
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röster ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej

Resultat: 30 ja, 2 nej, 19 avstår.  Se bifogat omröstningsprotokoll (votering 18).

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 75
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 76
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 77
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 78
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 79
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 80
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 81
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 82
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 83
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röster ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej

Resultat: 20 ja, 31 nej.  Se bifogat omröstningsprotokoll (votering 19).

Kommunfullmäktige bifaller yrkandet.

Yrkande 84
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röster ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej

Resultat: 26 ja, 11 nej, 14 avstår.  Se bifogat omröstningsprotokoll (votering 20).

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 85
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill avslå yrkandet röster ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej

Resultat: 43 ja, 8 nej.  Se bifogat omröstningsprotokoll (votering 21).

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 86
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 87
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Beslutsgång förslag till beslut
Beslutspunkt 1
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill fastställa utdebiteringen för 2017 till 19,50 kronor per skattekrona och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Beslutspunkt 2
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill fastställa inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget, med den ändring som beslut 18 medför.

Beslutspunkt 3
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2017 och plan för 2018- 2020 och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget, med de ändringar som beslut 16-18 medför.

Beslutspunkt 4
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Beslutspunkt 5
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill fastställa resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2017-2020 enligt bilaga 1 till kommunplanen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget, med de ändringar som beslut 16-18 medför.

Beslutspunkt 6
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill besluta om investeringsprogrammet idag och finner att kommunfullmäktige önskar fatta beslut om investeringsprogrammet idag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill fastställa förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget, med de ändringar som beslut 17 och 18 medför.

Beslutspunkt 7
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som har avsatts för volymökningar, totalt 15,0 miljoner kronor i 2017 års budget och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Beslutspunkt 8
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som avsatts för flyktingkostnader, totalt 8,5 miljoner kronor i 2017 års budget och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Beslutspunkt 9
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill lån får tas upp inom en ram på 1,1 miljarder kronor och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Beslutspunkt 10
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill fastställa ramen för koncernens rörelsekrediter till 150 miljoner kronor och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Beslutspunkt 11
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Beslutspunkt 12
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill fastställa borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Beslutspunkt 13
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill fastställa följande taxor som börjar gälla från 1 januari 2017:
Den av regeringen föreslagna och av riksdagen beslutade höjningen av högkostnadsskyddet för avgifter inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende samt för boendeavgift i vård- och omsorgsboende, implementeras i Tyresö. Följande avgifter fastställs och indexeras årligen:
a) Omvårdnad dygnet runt i eget boende: 1 991 kr/månad
b) Omvårdnads- och serviceinsatser i vård- och omsorgsboende: 1 991 kr/månad
c) Korttidsvistelse: 66 kr/dag
d) Boendeavgift i vård- och omsorgsboende: 2 000 kr/månad
- Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
- Reviderad taxa för renhållningsavgifter
- Kultur- och fritidsnämndens taxor för lokalhyror och anläggningar samt evenemangstaxan justeras med det årliga prisindexet för kommunal verksamhet som räknas fram av Sveriges kommuner och landsting.
- Kulturskolans avgifter justeras med prisindex för kommunal verksamhet och justeras årligen med start 1 januari 2017 och därefter årligen den 1 juli med start den 1 juli 2018.
- Taxa införs för uthyrning av skollokaler för övernattning och justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget, med den ändring som beslut 16 medför.

Beslutspunkt 14
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill fastställa revisorernas budget för 2017 till 1,6 miljoner kronor och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Beslutspunkt 15
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige i övrigt vill godkänna kommunstyrelsens förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018 och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Beslutsgång förslag till kommunplaner
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Socialdemokraternas förslag till kommunplan och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Vänsterpartiets förslag till kommunplan och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Miljöpartiets förslag till kommunplan och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Sverigedemokraternas förslag till kommunplan och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-05-31 §97.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad kommunplan 2015-2018 samt budget för 2017 och ekonomisk plan för 2018-2020.pdf
Kommunplan till KF.pdf
Ändring i kommunplanen inför KF.pdf
Investeringsprogram 2017-2020-2016-05-31.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.pdf
VA-taxa 2017.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för renhållningsavgifter.pdf
Renhållningstaxa för Tyresö kommun 2017.pdf
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 160524 § 42 - Justering av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.pdf
PM Socialförvaltningen Komplettering till justering av taxa och avgifter.pdf
Äldreomsorgstaxa Protokollsutdrag socialnämnden 2016-04-27 § 1035.pdf
Äldreomsorgstaxa Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §56.pdf
Budget för revisorerna 2017 förslag från kommunfullmäktiges presidium.pdf
Fackens yrkanden inför budget 2017.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-05-19 §70.pdf
Socialdemokraternas budgetalternativ till KF.pdf
Miljöpartiets budgetalternativ slutgiltig justerad.pdf
Vänsterpartiets budgetalternativ.pdf
Sverigedemokraternas Budgetalternativ 2017.pdf
Talarordning budgetmötet 16 juni 2016.pdf
Sammanställning över yrkanden budgetmötet 2016.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§139_prot_20160616.pdf (661 kb)
Bilagor
§ 139 Budget för revisorerna 2017 förslag från kommunfullmäktiges presidium.pdf (301 kb) § 139 Fackens yrkanden inför budget 2017.pdf (33 kb) § 139 Investeringsprogram 2017-2020-2016-05-31.pdf (69 kb) § 139 Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-05-19 §70.pdf (9 338 kb) § 139 Kommunplan till KF.pdf (19 555 kb) § 139 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-05-31 §97.pdf (14 770 kb) § 139 Miljöpartiets budgetalternativ slutgiltig justerad.pdf (1 341 kb) § 139 PM Socialförvaltningen Komplettering till justering av taxa och avgifter.pdf (628 kb) § 139 Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 160524 § 42 - Justering av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.pdf (3 612 kb) § 139 Renhållningstaxa för Tyresö kommun 2017.pdf (634 kb) § 139 Röstförklaring beträffande trygghetslarm.pdf (155 kb) § 139 Sammanställning över yrkanden budgetmötet 2016.pdf (127 kb) § 139 Socialdemokraternas budgetalternativ till KF.pdf (10 859 kb) § 139 Sverigedemokraternas Budgetalternativ 2017.pdf (725 kb) § 139 Talarordning budgetmötet 16 juni 2016.pdf (100 kb) § 139 Tjänsteskrivelse Reviderad kommunplan 2015-2018 samt budget för 2017 och ekonomisk plan för 2018-2020.pdf (943 kb) § 139 Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för renhållningsavgifter.pdf (1 124 kb) § 139 Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.pdf (464 kb) § 139 VA-taxa 2017.pdf (81 kb) § 139 Vänsterpartiets budgetalternativ.pdf (523 kb) § 139 Äldreomsorgstaxa Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §56.pdf (797 kb) § 139 Äldreomsorgstaxa Protokollsutdrag socialnämnden 2016-04-27 § 1035.pdf (3 947 kb) § 139 Ändring i kommunplanen inför KF.pdf (122 kb) Omröstningsprotokoll § 139.pdf (50 kb)