Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2019-01-24

Sammanträde 2019-01-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2019/KS 0016 001

Beskrivning av ärendet
- Inga frågor har lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2019/KS 0017 001

Beskrivning av ärendet
- Inga interpellationer har lämnats in till sammanträdet.

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2019/KS 0018 001

Beskrivning av ärendet
- Inga nya motioner har lämnats in till sammanträdet.

4 Avsägelser, fyllnadsval samt rättelse avseende tidigare valärende

Dnr 2019/KS 0019 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Rättelse avseende uppgift om mandattid för Tyresö bostäders styrelse angivet i kommunfullmäktiges beslut 2018-11-25 § 107 godkänns.
2. Avsägelse som nämndeman i Nacka tingsrätt godkänns.

Beskrivning av ärendet
Rättelse avseende kommunfullmäktiges beslut 2018-11-25 § 107
I beslutsunderlaget för kommunfullmäktiges beslut 2018-11-25 § 107 "Val av revisorer och val till nämnder, styrelser och andra organ" är den angivna tidsperioden felaktig för valet till Tyresö Bostäders styrelse. Styrelsen utses årligen för tiden från ordinarie bolagsstämma till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Avsägelse som lämnats in till sammanträdet
Olof Englund (L)
Nämndeman i Nacka tingsrätt

5 Val av styrelse och revisor i Tyresö Näringslivsaktiebolag

Dnr 2019/KS 0032 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Torstein Tysklind utses till styrelseledamot;
Britt-Marie Lundberg Björk utses till styrelsesuppleant;
Claes-Göran Enman, utses till lekmannarevisor; samt
Sven-Axel Svennberg, utses till lekmannarevisorssuppleant, i Tyresö Näringsaktiebolag, org.nr 5560269-1066.
2. Ovan nämnda personer utses för den tid som följer från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade den 26 april 2018 beslut om att Tyresö Näringsaktiebolag ska avvecklas och bolagets tillgångar överföras till kommunen.

Äganderättsövergången av de fastigheter som bolaget äger håller på att slutföras och beräknas vara fullgjorda inom ca en månad. Avvecklingen av bolaget enligt fullmäktiges tidigare beslut har dragit ut något i tiden.

Därutöver lämnar den som är styrelseledamot i bolaget, kommundirektör Bo Renman, sin anställning i kommunen i början av februari. Det medför ett behov av att en ny person inträder som styrelseledamot i bolaget. Tidigare styrelsesuppleant, lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant föreslås kvarstå i sina uppdrag och behöver då väljas för en ny mandatperiod. De utsedda personernas mandatperiod kommer i praktiken att blir kortare eftersom de kommer att frånträda sina uppdrag i samband med att bolaget avvecklas från kommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse val av styrelse och revisor i Tyresö Näringslivsaktiebolag.pdf

6 Ändring av bolagsordning för Tyresö Vindkraft AB samt val av nya styrelseledamöter

Dnr 2018/KS 0443 002

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ny bolagsordning i Tyresö Vindkraft AB, org.nr 556983-4855, enligt bifogat förslag, och i överensstämmelse med beslut fattat på extra bolagsstämma den 1 december 2018, godkänns.
2. I enlighet med förslag som beslutats vid den extra bolagsstämman den 1 december 2018 i Tyresö Vindkraft AB, org.nr 556983-4855, utses i bolaget såsom nya styrelseledamöter Marie Åkesdotter (MP) och Maria Öberg samt som ny styrelsesuppleant Leif Lanke (L).

Beskrivning av ärendet
Den 17 oktober 2018 undertecknades ett aktieöverlåtelseavtal avseende aktierna i Tyresö Vindkraft AB där Tyresö kommun sålde bolaget till Tyresö Bostäder AB. Aktieöverlåtelsen godkändes av fullmäktige vid sammanträde den 25 oktober 2018. Tillträde ägde rum den 1 december 2018.

Extra bolagsstämma i bolaget ägde rum den 1 december 2018 i samband med tillträdet, där beslut om förslag till nya styrelseledamöter fattades. Marie Åkesdotter (MP) och Maria Öberg föreslogs såsom nya styrelseledamöter och Leif Lanke (L) som styrelsesuppleant.

Vidare fattade extra bolagsstämman beslut om ändring av bolagsordningen under förutsättning av fullmäktiges godkännande. De huvudsakliga förändringarna är förtydligande av bolagets verksamhetsföremål, möjlighet att utöka antalet styrelseledamöter i bolaget till minst en och högst tre ledamöter samt möjlighet att kallelse till bolagsstämma kan ske elektroniskt.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner ny bolagsordning för Tyresö Vindkraft AB enligt bifogat förslag och utser Marie Åkesdotter (MP) och Maria Öberg som nya styrelseledamöter samt Leif Lanke (L) som ny styrelsesuppleant.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-01-08 § 5.pdf
Tjänsteskrivelse ändring av bolagsordning och val av nya styrelseledamöter i Tyresö Vindkraft AB.pdf
Bolagsordning Tyresö Vindkraft AB 181201.pdf
Tyresö vindkraft AB protokoll extra bolagsstämma 2018-12-01.pdf

7 Särskilda uppdrag i kommunplan 2015-2018 som ej genomförts

Dnr 2017/KS 0186 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Samtliga nämnder ges i uppdrag att i verksamhetsberättelsen 2018 besluta om särskilda uppdrag som inte är genomförda ska fortsätta gälla även under 2019. De särskilda uppdrag som beslutas fortsätta 2019 ska införas i nämndplanen som ett nämnduppdrag.
2. Nämnderna ska endast hantera särskilda uppdrag som nämnden är ensamt ansvarig för och inte delas av flera nämnder.
3. Kommunstyrelsen beslutar om särskilda uppdrag som gäller för fler nämnder.

Beskrivning av ärendet
Från och med 1 januari 2019 träder en ny kommunplan i kraft för mandatperioden 2019-2022. I samband med uppföljningen av särskilda uppdrag i kommunplanen för 2015-2018 ska beslut tas om uppdrag som inte är genomförda ska fortsätta gälla även under 2019. De särskilda uppdrag som ska fortsätta under 2019 föreslås införas i nämndplanerna som ett nämnduppdrag. Nämnderna föreslås besluta om de särskilda uppdrag som enbart ligger inom nämndens verksamhetsområden. Särskilda uppdrag som fler nämnder delar på hanteras av kommunstyrelsen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-12-04 §216.pdf
Tjänsteskrivelse Särskilda uppdrag i kommunplan 2015-2018 som ej genomförts.pdf

8 Exploateringsavtal med bostadsrättsföreningen Solhöjden i Tyresö/SPG, tillhörande detaljplan för Granitvägen

Dnr KSM2018-1519-251

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Exploateringsavtal för bostäder vid Granitvägen med Bostadsrättsföreningen Solhöjden i Tyresö/SPG godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för bostäder vid Granitvägen. I avtalet regleras att försäljning av delar av kommunens fastighet Bollmora 1:94 ska ske till Bostadsrättsföreningen Solhöjden i Tyresö/SPG. I avtalet regleras även kostnads- och ansvarsförhållanden samt genomförandefrågor. Solhöjden/SPG förbinder sig att uppföra bebyggelse och utemiljö i enlighet med till avtal bifogat kvalitetsprogram.
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet samt ger kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-12-04 §221.pdf
MSU Protokollsutdrag 20181121 §141.pdf
Tjänsteskrivelse Granitvägen Solhöjden_SPG.pdf
Bilaga 1 - Plankarta.pdf
Bilaga 2 - Berörd kvartersmark.pdf
Bilaga 3 - Marköverföring.pdf
Bilaga 4 - FDU.pdf
Bilaga 5 - Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 6 - Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning.pdf
Bilaga 7 - Preliminär tidplan.pdf
Bilaga 8 - Anvisningar redovisning av inmätningar.pdf
EXPLOATERINGSAVTAL_Brf_Solhöjden_slutversion.pdf

9 Marköverlåtelseavtal med Sveab Fastigheter i Tyresö AB, tillhörande detaljplan Granitvägen

Dnr KSM2018-1522-256

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granitvägen med Sveab Fastigheter i Tyresö AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granitvägen. I marköverlåtelseavtalet regleras villkor för att försäljning av ett område, som utgör del av fastigheten Bollmora 1:94, ska ske till Sveab Fastigheter i Tyresö AB för uppförande av cirka 140 hyresrätter. I avtalet regleras även kostnads- och ansvarsförhållanden samt genomförandefrågor. Sveab förbinder sig att uppföra bebyggelse och utemiljö i enlighet med till avtal bifogat kvalitetsprogram.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelseavtalet samt ger kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-12-04 §222.pdf
MSU Protokollsutdrag 20181121 §143.pdf
Tjänsteskrivelse_Sveab.pdf
Marköverlåtelseavtal Sveab signerat.pdf
Bilaga 1 - Plankarta.pdf
Bilaga 2 - Berörd kvartersmark Sveab.pdf
Bilaga 3 - Marköverföring.pdf
Bilaga 4 - FDU Sveab.pdf
Bilaga 5 - Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 6 - Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning.pdf
Bilaga 7 - Preliminär tidplan.pdf
Bilaga 8 - Anvisningar redovisning av inmätningar.pdf

10 Exploateringsavtal med Filadelfiaförsamlingen Stockholm, tillhörande detaljplan för Granitvägen

Dnr KSM2018-1519-251

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering för bostäder och lokaler vid Granitvägen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för bostäder och lokaler vid Granitvägen och Bollmoravägen. I avtalet regleras att försäljning av delar av kommunens fastighet Bollmora 1:94 ska ske till Filadelfiaförsamlingen Stockholm. I avtalet regleras även kostnads- och ansvarsförhållanden samt genomförandefrågor. Filadelfiaförsamlingen förbinder sig att uppföra bebyggelse och utemiljö i enlighet med till avtal bifogat kvalitetsprogram och erlägga ett exploateringsbidrag för att finansiera allmänna anläggningar.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige godkänner avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering för bostäder och lokaler vid Granitvägen samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-01-08 § 6.pdf
Tjänsteskrivelse_Filadelfiaförsamlingen181221.pdf
Exploateringsavtal - signerat.pdf
MSU Protokollsutdrag 20181121 §142.pdf
Bilaga 1 - Plankarta.pdf
Bilaga 2 - Berörd kvartersmark Filadelfia.pdf
Bilaga 3 - Marköverföring.pdf
Bilaga 4 - Definition ljus BTA.pdf
Bilaga 5 - FDS-utdrag.pdf
Bilaga 6 - Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 7 - Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning.pdf
Bilaga 8 - Preliminär tidplan.pdf
Bilaga 9 - Anvisningar redovisning av inmätningar.pdf
Överenskommelse om servitutsupplåtelse.pdf

11 Antagande av detaljplan för Granitvägen

Dnr KSM2016-448-214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Detaljplanen för Granitvägen antas.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 430 nya bostäder längs Granitvägen och Bollmoravägen. Bebyggelsen ordnar sig i fyra grupper med olika karaktär. Därutöver är syftet att ge byggrätt för kyrkolokal, café och second hand-butik. Inom delar av planområdet ges mindre verksamheter möjlighet att kombineras med bostäder. Detaljplanen syftar även till att ge stöd för ombyggnad av allmän plats; Granitvägen planeras för gång-, cykel- och biltrafik och gestaltas delvis med träd och kantstensparkering. En allmänt tillgänglig trappa genom en bebyggelsegrupp föreslås koppla samman Granitvägen och Bollmoravägen.

Planarbetet bedrivs med standardförfarande och förslaget har varit föremål för granskning 27 juni - 28 augusti 2018. Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att de inkomna synpunkterna kan hanteras inom ramen för pågående projekt inom förvaltningen, genom tillägg i planbeskrivningen och plankartan samt genom miljökrav under utbyggnadstiden. Förvaltningens bedömning är att detaljplanen kan antas.

På kommunstyrelsen sammanträde den 4 december 2018 § 223 togs beslut om att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Efter beslutet har ett område som tidigare togs ur planen nu lagts till. På grund av detta har kommunstyrelsen berett ärendet en gång till på sammanträdet den 8 januari 2019 § 7. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Granitvägen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-01-08 § 7.pdf
Tjänsteskrivelse_Granitvägen.pdf
Planbeskrivning_antagande_Granitvägen.pdf
Plankarta_antagande_Granitvägen.pdf
Granskningsutlåtande_Granitvägen.pdf
Gestaltningsprinciper_Granitvägen.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-12-04 §223.pdf
MSU Protokollsutdrag 20181121 §144.pdf

12 Riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning

Dnr 2018/KS 0349 008

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning antas.
2. Riktlinjen ersätter nuvarande riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun antagen av kommunfullmäktige 2016-09-08 § 150.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016 om riktlinjer för Tyresö kommuns arkivhantering. I några av riktlinjens avsnitt ingår detaljerade beskrivningar som är bättre lämpade att presenteras i en rutin. Därför ser kommunstyrelseförvaltningen ett behov av att revidera riktlinjerna och komplettera dem med en ny rutin för arkiv- och informationsförvaltning.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår också att hantering av arkiv hädanefter ska benämnas arkiv- och informationsförvaltning för att bättre spegla utvecklingen mot digitala arbetsflöden.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjen för arkiv- och informationsförvaltning samt att den ska ersätta nuvarande riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun antagen av kommunfullmäktige 2016-09-08 § 150.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-12-04 §233.pdf
Tjänsteskrivelse riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning.pdf
Riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning.docx.pdf

13 Återrapportering av ordförandeuppdrag samt antagande av strategi för minskad ungdomskriminalitet

Dnr 2017/KS 0316 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Strategi för minskad ungdomskriminalitet, innehållande handlingsplan innehållande mål, aktiviteter, verksamhetsansvar, medverkansansvar och samverkansaktörer antas.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören fick i uppdrag av kommunledningsutskottet 2017-09-21 § 157 att föreslå en forskningsbaserad strategi för att motverka och förebygga ungdomskriminalitet på våra gator och i våra bostadsområden. Strategin ska tydliggöra hur viktiga aktörer som föräldrar, polis, trygghetsvakter, socialtjänst, skola, fritidsverksamhet, frivilligorganisationer och bostadsbolag bör agera för att tillsammans ha bästa effekt mot ungdomskriminaliteten.

Kommunstyrelseförvaltningen har utrett ärendet och redovisar ett förslag till strategi och en handlingsplan med mål, aktiviteter, aktörer och samverkan. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige antar strategin för minskad ungdomskriminalitet.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-12-04 §229.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-11-21 §189.pdf
Tjänsteskrivelse Minskad ungdomskriminalitet.pdf
Strategi för att minska ungdomskriminalitet.pdf
Bilaga Handlingsplan mot ungdomskriminalitet.pdf

14 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2018/KS 0250 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-01-08 § 20.pdf
Pågående uppdrag januari 2019.pdf

15 Redovisning av pågående och bifallna motioner

Dnr 2018/KS 0357 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.

Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 13 december 2018 avskrivit de motioner som ännu inte har behandlats. Kommunkansliet har sammanställt läget vad gäller de motioner som bifallits tidigare under mandatperioden och som ännu inte fullt ut har verkställts.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-01-08 § 21.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående och bifallna motioner.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-10-31 § 1071.pdf

16 Förordnande som borgerlig vigselförrättare

Dnr 2018/KS 0150 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Länsstyrelsen föreslås förlänga förordnandena som borgerliga vigselförrättare i Tyresö kommun till och med utgången av nästa mandatperiod för;
Bo Furugård (S)
Kerstin Hedén
Maud Rosendahl (M)
Anna Steele (C)

2. Länsstyrelsen föreslås förordna som borgerliga vigselförrättare i Tyresö kommun till och med utgången av nästa mandatperiod;
Charlotte Höckert (S)
Håkan Andersson (L)
Marie Linder

Beskrivning av ärendet
Det är Länsstyrelsen i Stockholms län som utser borgerliga vigselförrättare efter förslag från kommunen. Länsstyrelsen ska, enligt äktenskapsbalken 4 kap. 4 §, pröva att den som föreslås har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för uppdraget.
Tyresö kommun har i nuläget 14 borgerliga vigselförrättare förordnade av länsstyrelsen. För sex av dessa löper förordnandetiden ut 2019-01-31.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att föreslå länsstyrelsen att förlänga förordnandena för Bo Furugård (S), Kerstin Hedén, Maud Rosendahl (M) och Anna Steele (C). Förordnandetiden förslås till utgången av nästa mandatperiod, det vill säga september 2022.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår också att fullmäktige beslutar att föreslå länsstyrelsen att förordna Charlotte Höckert (S), Håkan Andersson (L) och Marie Linder som borgerliga vigselförrättare. Förordnandetiden förslås även för dessa till utgången av nästa mandatperiod, det vill säga september 2022.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-01-08 § 19.pdf
Tjänsteskrivelse Förordnande som borglig vigselförrättare.pdf

17 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Dnr 2018/KS 0195 51

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 september 2018.
Ärendet har beretts av socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporten.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-11-28 § 1079.pdf

§1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2019/KS 0016 001
 
Beskrivning av ärendet
Två nya frågor har lämnats in till sammanträdet
 
Peter Freij (M) ställer en fråga till äldre- och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) om hyresavtal för Forellens äldreboende i Tyresö centrum. Tony Thorén (L) besvarar frågan.
 
Tina Rosén (V) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående kostnaden för väktare som anlitats av kommunen. Anita Mattsson (S) besvarar frågan.
 
Bilagor
Fråga avseende hyresavtal för Forellens äldreboende (M).pdf
Fråga om kostnad för väktare som kommunen anlitat (V).pdf

§2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2019/KS 0017 001
 
Beskrivning av ärendet
Två nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet
 
Anders Wickberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om tryggheten i Tyresö. Interpellationen bordläggs och behandlas vid kommande sammanträde.
 
Mats Fält (M) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående informationen om den nya kommunledningen. Anita Mattsson (S) besvarar interpellationen omgående och avger därmed sitt svar muntligen. Mats Fält (M), Anita Mattsson (S), Inger Gemicioglu (V), Mats Lindblom (L) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.
 
Bilagor
Interpellation om tryggheten i Tyresö (SD).pdf
Interpellation angående informationen om den nya kommunledningen (M).pdf

§3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2019/KS 0018 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
 
Beskrivning av ärendet
Sex nya motioner har lämnats in till sammanträdet:
 
Sverigedemokraterna Per Carlberg, Anders Wickberg och Bjarne Vifell har lämnat in en motion om att avskaffa förturen för nyanlända migranter i den kommunala bostadskön.
 
Sverigedemokraterna Per Carlberg, Anders Wickberg och Bjarne Vifell har lämnat in en motion om att polisanmäla ensamkommande migranter som fått sin ålder uppskriven för bidragsbrott.
 
Sverigedemokraterna Per Carlberg, Anders Wickberg, Bjarne Vifell och Oliver Frimodig har lämnat in en motion om integrationsplikt för nyanlända.
 
Sverigedemokraterna Per Carlberg, Anders Wickberg och Ronnie Norén har lämnat in en motion om en palliativ vårdenhet för vård i livets slutskede.
 
Sverigedemokraterna Per Carlberg och Anders Wickberg har lämnat in en motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri.
 
Moderaterna Anki Svensson och Peter Freij har lämnat in en motion angående förbud mot tiggeri.
 
Yttrande
Mats Lindblom (L), Martin Nilsson (S), Per Carlberg (SD), Anders Wickberg (SD) och Peter Freij (M) yttrar sig.
 
Bilagor
Motion om att avskaffa förturen för nyanlända migranter i den kommunala bostadskön (SD).pdf
Motion om att polisanmäla de ensamkommande migranter som fått sin ålder uppskriven för bidragsbrott (SD).pdf
Motion om integrationsplikt för nyanlända i Tyresö kommun (SD).pdf
Motion om palliativ vårdenhet för vård i livets slutskede (SD).pdf
Motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri (SD).pdf
Motion angående förbud mot tiggeri (M).pdf

§4 Avsägelser, fyllnadsval samt rättelse avseende tidigare valärende

Dnr 2019/KS 0019 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras,
2. Rättelse avseende uppgift om mandattid för Tyresö bostäders styrelse angivet i kommunfullmäktiges beslut 2018-11-25 § 107 godkänns.
3. Avsägelserna från nämndemannauppdrag i Nacka tingsrätt samt uppdrag som ersättare i valnämnden godkänns.
4. Avsägelsen i kommunfullmäktige lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
5. Förslaget på fyllnadsval godkänns.
6. Val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter till Tyresö bostäder och Tyresö Vindkraft AB godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige efter ny sammanräkning
Helen Dwyer (C)
ny ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
Dan Grönstedt (C)
ny ersättare i kommunfullmäktige
Rättelse avseende kommunfullmäktiges beslut 2018-11-25 § 107
I beslutsunderlaget för kommunfullmäktiges beslut 2018-11-25 § 107 "Val av revisorer och val till nämnder, styrelser och andra organ" är den angivna tidsperioden felaktig för valet till Tyresö Bostäders styrelse. Styrelsen utses årligen för tiden från ordinarie bolagsstämma till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
 
Avsägelse som lämnats in till sammanträdet
Olof Englund (L)
Nämndeman i Nacka tingsrätt
Emelie Clevesjö (V)
ersättare i valnämnden
Andreas Jonsson (M)
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, avsägelsen gäller från och med den 25 januari 2019.
Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Jairo Correa (V)
ny ersättare i valnämnden
Val av lekmannarevisorer till Tyresö bostäder och Tyresö Vindkraft AB
(bolagsstämma 2019 - bolagsstämma 2022)
Tyresö bostäder
Tommy Karlsson (M)
lekmannarevisor
Claes-Göran Enman (S)
lekmannarevisorssuppleant
Tyresö Vindkraft AB
Tommy Karlsson (M)
lekmannarevisor
Claes-Göran Enman (S)
lekmannarevisorssuppleant
Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20190124.pdf (188 kb)

§5 Val av styrelse och revisor i Tyresö Näringslivsaktiebolag

Dnr 2019/KS 0032 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Torstein Tysklind utses till styrelseledamot;
Britt-Marie Lundberg Björk utses till styrelsesuppleant;
Björn Andersson (M) utses till lekmannarevisor; samt
Claes-Göran Enman (S), utses till lekmannarevisorssuppleant, i Tyresö Näringsaktiebolag, org.nr 5560269-1066.
2. Ovan nämnda personer utses för den tid som följer från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade den 26 april 2018 beslut om att Tyresö Näringsaktiebolag ska avvecklas och bolagets tillgångar överföras till kommunen.
 
Äganderättsövergången av de fastigheter som bolaget äger håller på att slutföras och beräknas vara fullgjorda inom ca en månad. Avvecklingen av bolaget enligt fullmäktiges tidigare beslut har dragit ut något i tiden.
 
Därutöver lämnar den som är styrelseledamot i bolaget, kommundirektör Bo Renman, sin anställning i kommunen i början av februari. Det medför ett behov av att en ny person inträder som styrelseledamot i bolaget. Tidigare styrelsesuppleant, lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant föreslås kvarstå i sina uppdrag och behöver då väljas för en ny mandatperiod. De utsedda personernas mandatperiod kommer i praktiken att blir kortare eftersom de kommer att frånträda sina uppdrag i samband med att bolaget avvecklas från kommunen.
 
Ordförandeförslag
Ordföranden meddelar att Sven-Axel Svennberg (M) lämnat sina politiska uppdrag och således har moderaterna nominerat Björn Andersson (M) till posten som lekmannarevisor i Näringslivsaktiebolaget istället. För att återspegla de nya majoritetsförhållandena i kommunen föreslår ordföranden att valet av revisorer i beslutspunkt 1 ändras till följande:
 
Björn Andersson (M) utses till lekmannarevisor samt Claes-Göran Enman (S) utses till lekmannarevisorssuppleant i Tyresö Näringslivsaktiebolag, org nr 5560269-1066.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige kan besluta enligt den ändring som föreslagits avseende beslutspunkt 1 och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse val av styrelse och revisor i Tyresö Näringslivsaktiebolag.pdf

§6 Ändring av bolagsordning för Tyresö Vindkraft AB samt val av nya styrelseledamöter

Dnr 2018/KS 0443 002
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny bolagsordning i Tyresö Vindkraft AB, org.nr 556983-4855, enligt bifogat förslag, och i överensstämmelse med beslut fattat på extra bolagsstämma den 1 december 2018, godkänns.
2. I enlighet med förslag som beslutats vid den extra bolagsstämman den 1 december 2018 i Tyresö Vindkraft AB, org.nr 556983-4855, utses i bolaget såsom nya styrelseledamöter Marie Åkesdotter (MP) och Maria Öberg samt som ny styrelsesuppleant Leif Lanke (L).
 
Deltar ej i beslutet
Per Carlberg (SD), Anders Wickberg (SD), Bjarne Vifell (SD), Ronnie Norén (SD), Oliver Frimodig (SD) och Johan Carlsson (SD) deltar ej i beslutet.
 
Beskrivning av ärendet
Den 17 oktober 2018 undertecknades ett aktieöverlåtelseavtal avseende aktierna i Tyresö Vindkraft AB där Tyresö kommun sålde bolaget till Tyresö Bostäder AB. Aktieöverlåtelsen godkändes av fullmäktige vid sammanträde den 25 oktober 2018. Tillträde ägde rum den 1 december 2018.
 
Extra bolagsstämma i bolaget ägde rum den 1 december 2018 i samband med tillträdet, där beslut om förslag till nya styrelseledamöter fattades. Marie Åkesdotter (MP) och Maria Öberg föreslogs såsom nya styrelseledamöter och Leif Lanke (L) som styrelsesuppleant.
 
Vidare fattade extra bolagsstämman beslut om ändring av bolagsordningen under förutsättning av fullmäktiges godkännande. De huvudsakliga förändringarna är förtydligande av bolagets verksamhetsföremål, möjlighet att utöka antalet styrelseledamöter i bolaget till minst en och högst tre ledamöter samt möjlighet att kallelse till bolagsstämma kan ske elektroniskt.
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner ny bolagsordning för Tyresö Vindkraft AB enligt bifogat förslag och utser Marie Åkesdotter (MP) och Maria Öberg som nya styrelseledamöter samt Leif Lanke (L) som ny styrelsesuppleant.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-01-08 § 5.pdf
Tjänsteskrivelse ändring av bolagsordning och val av nya styrelseledamöter i Tyresö Vindkraft AB.pdf
Bolagsordning Tyresö Vindkraft AB 181201.pdf
Tyresö vindkraft AB protokoll extra bolagsstämma 2018-12-01.pdf

§7 Särskilda uppdrag i kommunplan 2015-2018 som ej genomförts

Dnr 2017/KS 0186 10
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Samtliga nämnder ges i uppdrag att i verksamhetsberättelsen 2018 besluta om särskilda uppdrag som inte är genomförda ska fortsätta gälla även under 2019. De särskilda uppdrag som beslutas fortsätta 2019 ska införas i nämndplanen som ett nämnduppdrag.
2. Nämnderna ska endast hantera särskilda uppdrag som nämnden är ensamt ansvarig för och inte delas av flera nämnder.
3. Kommunstyrelsen beslutar om särskilda uppdrag som gäller för fler nämnder.
 
Beskrivning av ärendet
Från och med 1 januari 2019 träder en ny kommunplan i kraft för mandatperioden 2019-2022. I samband med uppföljningen av särskilda uppdrag i kommunplanen för 2015-2018 ska beslut tas om uppdrag som inte är genomförda ska fortsätta gälla även under 2019. De särskilda uppdrag som ska fortsätta under 2019 föreslås införas i nämndplanerna som ett nämnduppdrag. Nämnderna föreslås besluta om de särskilda uppdrag som enbart ligger inom nämndens verksamhetsområden. Särskilda uppdrag som fler nämnder delar på hanteras av kommunstyrelsen.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-12-04 §216.pdf
Tjänsteskrivelse Särskilda uppdrag i kommunplan 2015-2018 som ej genomförts.pdf

§8 Exploateringsavtal med bostadsrättsföreningen Solhöjden i Tyresö/SPG, tillhörande detaljplan för Granitvägen

Dnr KSM2018-1519-251
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Exploateringsavtal för bostäder vid Granitvägen med Bostadsrättsföreningen Solhöjden i Tyresö/SPG godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för bostäder vid Granitvägen. I avtalet regleras att försäljning av delar av kommunens fastighet Bollmora 1:94 ska ske till Bostadsrättsföreningen Solhöjden i Tyresö/SPG. I avtalet regleras även kostnads- och ansvarsförhållanden samt genomförandefrågor. Solhöjden/SPG förbinder sig att uppföra bebyggelse och utemiljö i enlighet med till avtal bifogat kvalitetsprogram.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet samt ger kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
 
Yttrande
Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L) och Per Carlberg (SD) yttrar sig.
 
Yrkande
Anita Mattsson (S) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-12-04 §221.pdf
MSU Protokollsutdrag 20181121 §141.pdf
Tjänsteskrivelse Granitvägen Solhöjden_SPG.pdf
Bilaga 1 - Plankarta.pdf
Bilaga 2 - Berörd kvartersmark.pdf
Bilaga 3 - Marköverföring.pdf
Bilaga 4 - FDU.pdf
Bilaga 5 - Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 6 - Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning.pdf
Bilaga 7 - Preliminär tidplan.pdf
Bilaga 8 - Anvisningar redovisning av inmätningar.pdf
EXPLOATERINGSAVTAL_Brf_Solhöjden_slutversion.pdf

§9 Marköverlåtelseavtal med Sveab Fastigheter i Tyresö AB, tillhörande detaljplan Granitvägen

Dnr KSM2018-1522-256
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granitvägen med Sveab Fastigheter i Tyresö AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
 
Särskilt yttrande
Per Carlberg (SD) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen 4 december 2018 § 222 (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granitvägen. I marköverlåtelseavtalet regleras villkor för att försäljning av ett område, som utgör del av fastigheten Bollmora 1:94, ska ske till Sveab Fastigheter i Tyresö AB för uppförande av cirka 140 hyresrätter. I avtalet regleras även kostnads- och ansvarsförhållanden samt genomförandefrågor. Sveab förbinder sig att uppföra bebyggelse och utemiljö i enlighet med till avtal bifogat kvalitetsprogram.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelseavtalet samt ger kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
 
Yttrande
Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L) och Per Carlberg (SD) yttrar sig.
 
Yrkande
Anita Mattsson (S) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-12-04 §222.pdf
MSU Protokollsutdrag 20181121 §143.pdf
Tjänsteskrivelse_Sveab.pdf
Marköverlåtelseavtal Sveab signerat.pdf
Bilaga 1 - Plankarta.pdf
Bilaga 2 - Berörd kvartersmark Sveab.pdf
Bilaga 3 - Marköverföring.pdf
Bilaga 4 - FDU Sveab.pdf
Bilaga 5 - Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 6 - Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning.pdf
Bilaga 7 - Preliminär tidplan.pdf
Bilaga 8 - Anvisningar redovisning av inmätningar.pdf
Särskilt yttrande SD Marköverlåtelseavtal Sveab.pdf

§10 Exploateringsavtal med Filadelfiaförsamlingen Stockholm, tillhörande detaljplan för Granitvägen

Dnr KSM2018-1519-251
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering för bostäder och lokaler vid Granitvägen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för bostäder och lokaler vid Granitvägen och Bollmoravägen. I avtalet regleras att försäljning av delar av kommunens fastighet Bollmora 1:94 ska ske till Filadelfiaförsamlingen Stockholm. I avtalet regleras även kostnads- och ansvarsförhållanden samt genomförandefrågor. Filadelfiaförsamlingen förbinder sig att uppföra bebyggelse och utemiljö i enlighet med till avtal bifogat kvalitetsprogram och erlägga ett exploateringsbidrag för att finansiera allmänna anläggningar.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige godkänner avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering för bostäder och lokaler vid Granitvägen samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
 
Yttrande
Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L) och Per Carlberg (SD) yttrar sig.
 
Yrkande
Anita Mattsson (S) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-01-08 § 6.pdf
Tjänsteskrivelse_Filadelfiaförsamlingen181221.pdf
Exploateringsavtal - signerat.pdf
MSU Protokollsutdrag 20181121 §142.pdf
Bilaga 1 - Plankarta.pdf
Bilaga 2 - Berörd kvartersmark Filadelfia.pdf
Bilaga 3 - Marköverföring.pdf
Bilaga 4 - Definition ljus BTA.pdf
Bilaga 5 - FDS-utdrag.pdf
Bilaga 6 - Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 7 - Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning.pdf
Bilaga 8 - Preliminär tidplan.pdf
Bilaga 9 - Anvisningar redovisning av inmätningar.pdf
Överenskommelse om servitutsupplåtelse.pdf

§11 Antagande av detaljplan för Granitvägen

Dnr KSM2016-448-214
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Detaljplanen för Granitvägen antas.
 
Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 430 nya bostäder längs Granitvägen och Bollmoravägen. Bebyggelsen ordnar sig i fyra grupper med olika karaktär. Därutöver är syftet att ge byggrätt för kyrkolokal, café och second hand-butik. Inom delar av planområdet ges mindre verksamheter möjlighet att kombineras med bostäder. Detaljplanen syftar även till att ge stöd för ombyggnad av allmän plats; Granitvägen planeras för gång-, cykel- och biltrafik och gestaltas delvis med träd och kantstensparkering. En allmänt tillgänglig trappa genom en bebyggelsegrupp föreslås koppla samman Granitvägen och Bollmoravägen.
 
Planarbetet bedrivs med standardförfarande och förslaget har varit föremål för granskning 27 juni - 28 augusti 2018. Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att de inkomna synpunkterna kan hanteras inom ramen för pågående projekt inom förvaltningen, genom tillägg i planbeskrivningen och plankartan samt genom miljökrav under utbyggnadstiden. Förvaltningens bedömning är att detaljplanen kan antas.
 
På kommunstyrelsen sammanträde den 4 december 2018 § 223 togs beslut om att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Efter beslutet har ett område som tidigare togs ur planen nu lagts till. På grund av detta har kommunstyrelsen berett ärendet en gång till på sammanträdet den 8 januari 2019 § 7. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Granitvägen.
 
Yttrande
Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L) och Per Carlberg (SD) yttrar sig.
 
Yrkande
Anita Mattsson (S) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-01-08 § 7.pdf
Tjänsteskrivelse_Granitvägen.pdf
Planbeskrivning_antagande_Granitvägen.pdf
Plankarta_antagande_Granitvägen.pdf
Granskningsutlåtande_Granitvägen.pdf
Gestaltningsprinciper_Granitvägen.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-12-04 §223.pdf
MSU Protokollsutdrag 20181121 §144.pdf

§12 Riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning

Dnr 2018/KS 0349 008
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning antas.
2. Riktlinjen ersätter nuvarande riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun antagen av kommunfullmäktige 2016-09-08 § 150.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016 om riktlinjer för Tyresö kommuns arkivhantering. I några av riktlinjens avsnitt ingår detaljerade beskrivningar som är bättre lämpade att presenteras i en rutin. Därför ser kommunstyrelseförvaltningen ett behov av att revidera riktlinjerna och komplettera dem med en ny rutin för arkiv- och informationsförvaltning.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår också att hantering av arkiv hädanefter ska benämnas arkiv- och informationsförvaltning för att bättre spegla utvecklingen mot digitala arbetsflöden.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjen för arkiv- och informationsförvaltning samt att den ska ersätta nuvarande riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun antagen av kommunfullmäktige 2016-09-08 § 150.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-12-04 §233.pdf
Tjänsteskrivelse riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning.pdf
Riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning.docx.pdf

§13 Återrapportering av ordförandeuppdrag samt antagande av strategi för minskad ungdomskriminalitet

Dnr 2017/KS 0316 005
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för vidare beredning enligt följande:
a) för att tydliggöra vikten av förebyggande insatser, förbättrad samverkan och kommunens alkohol- och drogförebyggande arbete.
b) en strategi ska innehålla svar på frågan var är vi idag, var vill vi vara och hur tar vi oss dit. Strategin uppfyller i sin nuvarande form inte ordförandeuppdragets syfte. Ärendet återremitteras för att tydliggöra hur viktiga aktörer kan agera tillsammans för att få den bästa effekten på det förebyggande arbetet.
c) berörda verksamheter ska ges tillfälle att yttra sig över strategin med tillhörande bilagan "handlingsplan för ungdomskriminalitet", samtidigt som ärendet även behöver kompletteras och utvecklas med ytterligare faktamaterial.
 
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören fick i uppdrag av kommunledningsutskottet 2017-09-21 § 157 att föreslå en forskningsbaserad strategi för att motverka och förebygga ungdomskriminalitet på våra gator och i våra bostadsområden. Strategin ska tydliggöra hur viktiga aktörer som föräldrar, polis, trygghetsvakter, socialtjänst, skola, fritidsverksamhet, frivilligorganisationer och bostadsbolag bör agera för att tillsammans ha bästa effekt mot ungdomskriminaliteten.
 
Kommunstyrelseförvaltningen har utrett ärendet och redovisar ett förslag till strategi och en handlingsplan med mål, aktiviteter, aktörer och samverkan. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige antar strategin för minskad ungdomskriminalitet.
 
Yttrande
Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Jairo Correa (V), Per Carlberg (SD), Mats Lindblom (L) Mikael Ordenius (MP), Dick Bengtson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.
 
Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att tydliggöra vikten av förebyggande insatser, förbättrad samverkan och kommunens alkohol- och drogförebyggande arbete.
 
Anki Svensson (M) yrkar på återremiss med följande motivering: "En strategi ska innehålla svar på frågan var är vi idag, var vill vi vara och hur tar vi oss dit. Strategin uppfyller i sin nuvarande form inte ordförandeuppdragets syfte. Jag yrkar därför att ärendet återremitteras för att tydliggöra hur viktiga aktörer kan agera tillsammans för att få den bästa effekten på det förebyggande arbetet."
Jairo Correa (V) yrkar att ärendet återremitteras så att berörda verksamheter får tillfälle att yttra sig över strategin med tillhörande bilagan "handlingsplan för ungdomskriminalitet" samt att ärendet kompletteras och utvecklas med ytterligare faktamaterial.
 
Per Carlberberg (SD) biträder återremissyrkande från Anita Mattsson (S) och Anki Svensson (M).
 
Mats Lindblom (L) och Ulrica Riis-Pedersen (C) biträder samtliga återremissyrkanden.
 
Mikael Ordenius (MP) biträder återremissyrkandet från Anita Mattsson (S)
Dick Bengtson (M) yrkar att ärendet återremitteras med samtliga motiveringar som angivits av Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M) och Jairo Correa (V). Martin Nilsson (S) biträder yrkandet.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om fullmäktige vill biträda yrkande från Dick Bengtson (M) om att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för vidare beredning i enlighet med samtliga motiveringar som Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M) och Jairo Correa (V) angivit i sina respektive återremissyrkanden. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att återremittera ärendet för vidare beredning av de aspekter som angivits i återremissyrkanden från Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M) och Jairo Correa (V).
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-12-04 §229.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-11-21 §189.pdf
Tjänsteskrivelse Minskad ungdomskriminalitet.pdf
Strategi för att minska ungdomskriminalitet.pdf
Bilaga Handlingsplan mot ungdomskriminalitet.pdf

§14 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2018/KS 0250 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-01-08 § 20.pdf
Pågående uppdrag januari 2019.pdf

§15 Redovisning av pågående och bifallna motioner

Dnr 2018/KS 0357 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
 
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 13 december 2018 avskrivit de motioner som ännu inte har behandlats. Kommunkansliet har sammanställt läget vad gäller de motioner som bifallits tidigare under mandatperioden och som ännu inte fullt ut har verkställts.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-01-08 § 21.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående och bifallna motioner.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-10-31 § 1071.pdf

§16 Förordnande som borgerlig vigselförrättare

Dnr 2018/KS 0150 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Länsstyrelsen föreslås förlänga förordnandena som borgerliga vigselförrättare i Tyresö kommun till och med utgången av nästa mandatperiod för;
Bo Furugård (S)
Kerstin Hedén
Maud Rosendahl (M)
Anna Steele (C)
 
2. Länsstyrelsen föreslås förordna som borgerliga vigselförrättare i Tyresö kommun till och med utgången av nästa mandatperiod;
Charlotte Höckert (S)
Håkan Andersson (L)
Marie Linder
 
Beskrivning av ärendet
Det är Länsstyrelsen i Stockholms län som utser borgerliga vigselförrättare efter förslag från kommunen. Länsstyrelsen ska, enligt äktenskapsbalken 4 kap. 4 §, pröva att den som föreslås har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för uppdraget.
 
Tyresö kommun har i nuläget 14 borgerliga vigselförrättare förordnade av länsstyrelsen. För sex av dessa löper förordnandetiden ut 2019-01-31.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att föreslå länsstyrelsen att förlänga förordnandena för Bo Furugård (S), Kerstin Hedén, Maud Rosendahl (M) och Anna Steele (C). Förordnandetiden förslås till utgången av nästa mandatperiod, det vill säga september 2022.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår också att fullmäktige beslutar att föreslå länsstyrelsen att förordna Charlotte Höckert (S), Håkan Andersson (L) och Marie Linder som borgerliga vigselförrättare. Förordnandetiden förslås även för dessa till utgången av nästa mandatperiod, det vill säga september 2022.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-01-08 § 19.pdf
Tjänsteskrivelse Förordnande som borglig vigselförrättare.pdf

§17 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Dnr 2018/KS 0195 51
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Rapporten noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 september 2018.
Ärendet har beretts av socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporten.
 
Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-11-28 § 1079.pdf