Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2023-04-04

Sammanträde 2023-04-04

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Presentation av Kommunala tillgänglighetsrådet och Kommunala pensionärsrådet

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Representanter från kommunens två kommunala råd; Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) presenterar sig för kommunstyrelsen och informerar om sin verksamhet.

2 Månadsrapportering till kommunstyrelsen

Diarienummer 2023/KS 0066 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-03-22, § 13.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-03-22 § 13..pdf
Månadsrapport Tyresö kommun februari.pdf

3 Årsredovisning 2022 för Tyresö kommun

Diarienummer 2023/KS 0104

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2022 godkänns.
2. Kommunen avsätter 50 000 000 kr till resultatutjämningsreserven.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi 2022. Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. I årsredovisningen redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten och hur väl målen för verksamheterna har uppfyllts.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-03-22, § 14. Årsredovisningen har reviderats efter utskottets sammanträde.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-03-22 § 14.pdf
Tyresö kommuns årsredovisning 2022 till komunstyrelsen.pdf
Tjänsteskrivelse Tyresö kommuns årsredovisning 2022.pdf
AoS Verksamhetsberättelse 2022.pdf
Genomlysning nettokostnadsavvikelse IFO.pdf
Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2022.pdf
Verksamhetsberättelse Äldre- och omsorgsnämnden 2022.pdf
Verksamhetsberättelse GVN 2022.pdf
Verksamhetsberättelse 2022 BUN.pdf
Verksamhetsberättelse Byggnadsnämnden 2022.pdf

4 Revisionsrapport - Granskning av samverkan mellan socialtjänst, skola och fritidsverksamhet

Diarienummer 2023/KS 0064

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förslag till skrivelse antas som svar på revisionsrapporten om samverkan mellan socialtjänst, skola och fritidsverksamhet i hantering av barn och unga i behov av särskilt stöd.
- Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Ernst & Young har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning med syfte att bedöma om kommunen bedriver ett ändamålsenligt samverkansarbete kring barn och unga i behov av särskilt stöd, om kommunen lever upp till åtagandena i enlighet med BUS-överenskommelsen, samt i vilken utsträckning kommunen deltar i och arbetar med SIG och SSPF.

Förvaltningarna har arbetat fram ett svar med kommentarer till de rekommendationer som lämnas i revisionsrapporten. Förvaltningarna föreslår att skrivelsen antas som svar på rekommendationerna i rapporten. Ärendet har beretts i kultur- och fritidsnämnden 2023-03-20 § 20, arbetsmarknads- och socialnämnden 2023-03-21 § 36 och barn- och utbildningsnämnden 2023-03-22 § 33.

Bilagor
Granskning av samverkan mellan socialtjänst, skola och fritidsverksamhet i hanteringen av barn och unga i behov av särskilt stöd.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av samverkan mellan socialtjänst etc.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-03-20 § 20.pdf
Tjänsteskrivelse svar på revisionsrapport om samverkan KFN.pdf
Särskilt yttrande (M) kultur-och fritidsnämnden 2023-03-20 § 20.pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på revisionsrapport om samverkan ASN.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-03-21 § 36.pdf
SY Peter Freij (M) arbetsmarknads- och socialnämnden 2023-03-21 § 36.pdf

5 Riktlinjer för uthyrning av kommunala anläggningar och lokaler

Diarienummer 2022/KFN 0116 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Riktlinjer för uthyrning av skollokaler till föreningslivet, privatpersoner och företag (KS 2015-08-25 §131) upphör att gälla.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Riktlinjer för uthyrning av kommunala anläggningar och lokaler fastställs.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun erbjuder föreningar, organisationer, företag och privatpersoner möjlighet att hyra utvalda bokningsbara kommunala anläggningar och lokaler. Syftet med lokaluthyrningen är att främja det demokratiska samtalet och erbjuda mötesplatser för olika aktiviteter.

Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över de styrdokument som reglerar villkor och omständigheter som rör lokaluthyrningen och föreslår att innehållet i de befintliga riktlinjerna revideras, kompletteras och delas upp i två nya styrdokument.
Förvaltningens förslag till ny Riktlinje för uthyrning av kommunala anläggningar och lokaler (bilaga 1) riktar sig externt till den som bokar kommunens anläggningar och lokaler och syftar till att klargöra generella villkor och regler för lokaluthyrningen.
Utöver den nya riktlinjen som kommunfullmäktige beslutar om kommer förvaltningen också att ta fram förslag till en ny Riktlinje för intern ansvarsfördelning kopplat till lokaluthyrningen. Den riktar sig internt till kommunens chefer och medarbetare och fastställs av kommundirektören i samband med beslutet om att fastställa Riktlinje för uthyrning av kommunala anläggningar och lokaler (bilaga 1).

I samband med beslutet föreslås Riktlinjer för uthyrning av skollokaler till föreningslivet, privatpersoner och företag (KS 2015-08-25 §131), Riktlinjer för tillfällig övernattning i skollokaler och liknande i Tyresö kommuns verksamheter (Kommundirektör 2017) samt Riktlinje för uthyrning av kommunala lokaler (Kommundirektör 2019) upphöra.
Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet 2023-03-20 § 17.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-03-20 § 17.pdf
Tjänsteskrivelse Riktlinje för uthyrning av kommunala anläggningar och lokaler.docx.pdf
Bilaga 1. Styrdokument. Riktlinje för uthyrning av kommunala anläggningar och lokaler.pdf
Bilaga 2 Riktlinjer för uthyrning av skollokaler(...) (KS 2015-08-25 §131).pdf
Bilaga 3 Riktlinje för uthyrning av kommunala lokaler (Kdir 2019).pdf
Bilaga 4 Riktlinjer för tillfällig övernattning i skollokaler(...) (Kdir 2017 ).pdf

6 Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar

Diarienummer 2023/KFN 0011 010

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Avgifter kopplat till villkor för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar fastställs.
2. Avgift för ej avbokad lokal upphör.
3. Normaltaxan för hyra av sommarfotbollsplan (helplan och halvplan) justeras genom en sänkning och fastställs. Fortsättningsvis justeras hyresavgiften årligen i enlighet med prisindexet för kommunal verksamhet (PKV) för det gällande året.
4. Interntaxan för Kvarnhjulets lokaler sänks till 0 kronor.
5. Nya hyresavgifter för ishall under sommarsäsong fastställs. Fortsättningsvis justeras hyresavgiften årligen i enlighet med prisindexet för kommunal verksamhet (PKV) för det gällande året.
6. Beslut 1-4 börjar gälla 1 juli 2023.
7. Beslut 5 börjar gälla 1 januari 2024.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun hyr ut lokaler till föreningar, organisationer, företag och privatpersoner. Taxor och avgifter för att hyra lokaler och anläggningar utgår från vem som hyr lokalen samt vilka verksamheten riktar sig till.

Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över taxor och avgifter för lokaler och anläggningar och föreslår att de revideras enligt förslag. Ändringarna rör tillägget av nya hyresavgifter för ishall under sommarsäsong, tilläggsavgifter i enlighet med villkor för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar (inklusive att avgiften för ej avbokad lokal tas bort), sänkning av normaltaxan för hyra av sommarfotbollsplan (helplan och halvplan) samt att interntaxan sänks till 0 kronor.
Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet 2023-03-20 § 18.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-03-20 § 18.pdf
Tjänsteskrivelse Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar.pdf
Bilaga 1 Taxor och avgifter för lokaler och anläggningar 2023.pdf
Bilaga 2 Taxor och avgifter för lokaler och anläggningar 2024.pdf

7 Taxa för bygglov, plan och geografisk information

Diarienummer KSM-2023-041

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för bygglov, plan och geografisk information antas, indexreglering sker inför 2024.
2. Taxa börjar gälla från och med 1 januari 2024.

Beskrivning av ärendet
Genom en årlig översyn förtydligas taxan inför år 2024. I översynen har tidsuppskattningar för hantering av ärenden och andra kostnadsfaktorer setts över. Timpriset som ligger till grund för många kostnadsuträkningar föreslås att även fortsatt indexregleras enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) årligen. Kostnadsberäkningarna uppdateras därför inför 2024 när index blivit känt hösten 2023, vilket beskrivs i taxan. Kommunstyrelsen ansvarar för att indexjusteringen verkställs inför årsskiftet och kommunstyrelsen respektive byggnadsnämnden ska meddelas den verkställda justeringen.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2023-03-22, § 8. Byggnadsnämnden har berett ärendet 2023-03-22, § 17.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-03-22 § 8.pdf
Tjänsteskrivelse taxa för bygglov, plan och geografisk information.pdf
Taxa för bygglov plan och geografisk information_från 1 januari 2024_ej indexreglerad.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2023-03-22 § 17.pdf
Tjänsteskrivelse taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 2024-01-01_BN_version 3.pdf

8 Behovsanalys om idrottshall vid Njupkärrs skola

Diarienummer 2023/KFN 0024 71

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att utöka förstudien om Njupkärrs skola till att omfatta en idrottshall samt bollplan och kringytor med både kultur- och fritidsnämndens och barn- och utbildningsnämndens behov.
2. Kostnaden för att utöka förstudien om Njupkärrs skola finansieras med 200 000 kronor av medel från medelreserven 2023.

Beskrivning av ärendet
I samband med förstudiebeställning om en ny skola vid Njupkärr är behovet av en idrottshall identifierat. Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en behovsanalys som beskriver vilka behov som finns kopplat till en ny idrottshall, vilken nytta investeringen kan innebära och vad konsekvenserna blir om investeringen uteblir.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden fastställer kultur- och fritidsförvaltningens behovsanalys om idrottshall vid Njupkärrs skola samt att nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om att utöka förstudien att omfatta en idrottshall samt bollplan och kringytor med både kultur- och fritidsnämndens och barn- och utbildningsnämndens behov.
Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet 2023-03-20 § 19.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-03-20 § 19.pdf
Särskilt yttrande (SD) kultur-och fritidsnämnden 2023-03-20 § 19.pdf
Tjänsteskrivelse Njupkärrs idrottshall.pdf
Bilaga 1 Behovsanalys Njupkärrs Idrottshall.pdf
Bilaga 2 Prövning av barnets bästa - Njupkärrs idrottshall.pdf

9 Justerad budget för Kumla skola ombyggnation Hus A, H, M, S

Diarienummer 2023/KS 0107

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Utökad budget medges i enlighet med bilaga 1 "Justering av budget för projekt Projekt Ombyggnation i kumla skola".
2. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan programbeslut.
3. För att grundskoleverksamheten ska klara den ökade lokalhyran behövs tillägg i budgetram. Tillägget ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då renoveringen färdigställs.

Beskrivning av ärendet
Projekt ombyggnation Kumla skola Hus A, H, M, S är i fas för uppstart av upphandling av entreprenör. De beslutade medlen är ej tillräckliga på grund av kostnadsökningar till följd av att en rad förutsättningar har förändrats under projekteringens gång. Bland annat berör ändringarna i projektet åtgärder avseende avhjälpandet av fuktproblem i skolan; nytt fläktrum på tak; uppgradering av befintliga elsystem som motsvarar dagens krav på elsäkerhet; större omfattningar för att uppfylla lagkrav för brandsäkerhet samt krav på tillgänglighet.

Kommunen har analyserat ändringarna och föreslagna åtgärder bedöms nödvändiga och vara utformade för att minimera behovet av utökade medel. Tidigare beslutade medel framkommer i kommunfullmäktiges beslut från 2022-06-21 §57. Utökade medel är en förutsättning för att kontrakt ska kunna skrivas med entreprenör och därmed även för att skapa en säker miljö ur ett brand-, tillgänglighets- och elsäkerhetsperspektiv samt minska störningar för barnen under entreprenadskedet i skolan och för verksamheten genom att möjliggöra att fastställda projekttidplaner ska kunna hållas.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-03-22, § 15.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-03-22 § 15.pdf
Tjänsteskrivelse - Justerad budget för Kumla skola ombyggnation Hus A, H, M, S.pdf
SEKRETESS PM för utökad budget-Kumla..pdf
Bilaga Prövning av barnens bästa.pdf

10 Möjliggöra svenskundervisning

Diarienummer 2023/KS 0122 45

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet, oavsett om de bor i kommunens boende på Björkdalen eller i eget boende, erbjuds svenskundervisning inom ramen för den reguljära SFI-undervisningen i egen regi på Tyresö komvux, C3L.
2. Extra kostnader som eventuellt uppstår till följd av beslutet redovisas separat vid bokslut 2023.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har gett kommundirektören uppdraget att skyndsamt utreda hur intensiv svenskundervisning snarast kan startas upp i Tyresö kommun för grupper som omfattas av massflyktsdirektivet. Utredningen ska även beskriva eventuella skillnader relaterat grupper som befinner sig i Tyresö utifrån annan lagstiftning.
Utifrån regelverket för vuxna som flytt och är i Sverige med stöd av massflyktsdirektivet så har gruppen enligt Skollagen 29 kap 2-3§§ inte rätt till SFI eller annan utbildning på komvux. Dock regleras ingenstans att en kommun inte får erbjuda SFI eller annan utbildning på komvux till grupper som inte har rätt till det. Förändringar av rätten till SFI och utbildning för vuxna som flytt kan komma att ändras då sådana initiativ i nuläget pågår på nationell nivå.

För att komma igång snabbast möjligt med svenskundervisning för målgruppen bör det ske inom ramen för den reguljära SFI-undervisningen på Tyresö komvux, C3L.
Undervisning inom ramen för den reguljära SFI undervisningen skulle innebära att kartläggning/nivåtest på Tyresö komvux, C3L kan starta omgående. De blivande studerande kan därefter erbjudas plats i en befintlig SFI-grupp hänsyn tagen till individens utbildningsbakgrund och förkunskaper. Löpande antagning enligt den rutin som finns innebär att de elever inom målgruppen som vill börja studera kan göra det utan längre väntetid.

Om kommunen beslutar att erbjuda svenskundervisning för målgruppen så behöver kommunen sprida information om detta erbjudande i flera kanaler.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-03-22, § 22.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-03-22 § 22.pdf
Tjänsteskrivelse SFI massflyktsdirektivet.pdf

11 Riktlinje för riskhantering

Diarienummer 2023/KS 0092

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Riktlinje för riskhantering fastställs.
2. Riktlinjer för riskhantering och internkontroll beslutad av kommunfullmäktige 2013-09-12 upphävs.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsgruppen har lämnat i uppdrag att revidera kommunens riktlinjer för riskhantering utifrån kommunens nya plan för styrning, planering och uppföljning. Uppdraget innebar också att samordna de olika arbetssätten kring riskhantering så att alla risker följer samma process och hanteras på ett samordnat sätt. En arbetsgrupp, bestående av utredare på juridik och utredning, HR-koordinator, HR-specialist, verksamhetsutvecklare inom projektkontoret, dataskyddsombud och säkerhetschef, har tillsammans arbetat fram förslaget till riktlinje.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-03-22, § 18.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinje riskhantering.pdf
Riktlinje riskhantering.pdf

12 Utvidgning av geografiskt verksamhetsområde för allmänna vattentjänster och beslut om vilka VA-tjänster som tillgängliggörs

Diarienummer KSM2023-132.349

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Föreslaget utvidgat (att inkludera Raksta etapp 8) geografiskt verksamhetsområde för allmänna VA-tjänster godkänns.
2. Dricksvatten, spillvatten och dagvatten gata är de VA-tjänster som tillhandahålls av VA-huvudman.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun är inom kort klara med genomförandet av utbyggnaden av vägar och allmänt VA inom omvandlingsområdet Raksta etapp 8. Innan fastighetsägare kan koppla på sig och börja nyttja VA-tjänsterna så måste etappen införlivas i kommunens geografiska verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. De VA-tjänster som blir aktuella för området Raksta etapp 8 är dricksvatten, spillvatten och dagvatten gata. Även de tre blivande fastigheterna inom området ingår.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-03-22 § 8.pdf
Tjänsteskrivelse Raksta etapp 8.pdf
Bilaga 1_lista_fastighetsbeteckningar_verksamhetsområde_VA_Raksta_etapp8_20230216.docx.xlsx
Bilaga 2 kartbild verksamhetsområde VA Raksta etapp 8.pdf

13 Konstnärlig gestaltning i gångtunnel vid Trafikplats Bäverbäcken

Diarienummer KSM-2023-149-260

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Förslaget till konstnärlig mosaikgestaltning i gångtunneln vid Trafikplats Bäverbäcken enligt bilaga 1 godkänns.

Beskrivning av ärendet
En ny gångtunnel byggs vid Trafikplats Bäverbäcken. Tunneln föreslås få en konstnärlig gestaltning inspirerad av Tyresös skärgårdslandskap, se bilaga 1. Längs gång- och cykelbanans sidor beläggs marken med böljande smågatsten som utgör berghällar med integrerad belysning. Väggar och tak bekläs med mosaik som föreställer himmel och landskap vid soluppgång och solnedgång. I landskapet framträder djur som fiskgjuse, rådjur, räv, ekorre och änder. Den konstnärliga gestaltningen bedöms kunna bidra till att tunneln blir mer trygg och välkomnande.
Den konstnärliga gestaltningen ingår i beslutade investeringsmedel för Tyresövägen del 1 Bäverbäcken.

En prövning av barnets bästa har gjorts och återfinns i bilaga 2.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-03-22 § 7.pdf
Tjänsteskrivelse konstnärlig gestaltning gångtunnel Bäverbäcken.pdf
Bilaga 1 Förslag till konstnärlig gestaltning.pdf
Bilaga 2 Prövning av barnets bästa.pdf

14 Dispens från föreskrifterna inom Alby Naturreservat för grillplatser samt uteklassrum

Diarienummer KSM2023-97.435

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Dispens från reservatsföreskrifterna för Alby Naturreservat (A.11) beviljas för upprustning och anordnande av grillplatser samt ett uteklassrum.

Beskrivning av ärendet
Alby naturreservat är ett mycket populärt frilufts- och rekreationsområde inom kommunen. För att tillmötesgå behovet av fler anordnade grillplatser har kultur- och fritidsförvaltningen beställt upprustning och anordnande av grillplatser inom Albys friluftsområde. Även ett uteklassrum önskas tillskapas så att naturskolan ska få förutsättningar för bättre lärmiljö utomhus. Arbetet inleddes innan tillstånd var sökt, men stoppades så snart avsaknaden av tillstånd identifierades. Nu söks dispens från kommunstyrelsen under pågående arbete.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 2023-03-22. § 9.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-03-22 § 9.pdf
Tjänsteskrivelse dispens inom Alby Naturreservat.pdf

15 Dispens för ledningsunderhåll inom Alby Naturreservat

Diarienummer KSM2023-107.090

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Dispens från reservatsföreskriften A3 beviljas för underhåll av ledningsnätet inom bifogad kartas område.

Beskrivning av ärendet
Genom Alby naturreservat går ledningar som utgör del av Tyresö kommuns vatten- och avloppsnät. Bland annat finns en dricksvattenledning som försörjer stora delar av Östra Tyresös hushåll med vatten. För att kunna fortsätta försörja Östra Tyresö med dricksvatten behöver underhåll på ledningarna utföras.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 2023-03-22, § 10.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-03-22 § 10.pdf
Tjänsteskrivelse dispens för ledningar inom Alby Naturreservat.pdf

16 Revidering av arbetsordning för hållbarhetsutskottet

Diarienummer 2023/KS 0088

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förslag till reviderad arbetsordning för hållbarhetsutskottet antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har tre utskott med uppgift att bevaka följa och bereda frågor och att fatta vissa beslut - kommunledningsutskottet (KLU), stadsbyggnadsutskottet (SU) och hållbarhetsutskottet (HU). Tidigare fanns även Beredningen för medborgardialog och integration (BMI). Sedan den 1 januari 2023 har ansvaret från BMI övergått till hållbarhetsutskottet.

Med anledning av det behöver ansvarsfördelningen förtydligas och arbetsordningen för hållbarhetsutskottet förtydligas.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-03-22 § 19.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-03-22 § 19.pdf
Tjänsteskrivelse -Revidering av arbetsordning för hållbarhetsutskottet.pdf
Arbetsordning för hållbarhetsutskottet - med ändringsmarkeringar.pdf
Arbetsordning för hållbarhetsutskottet.pdf

17 Riktlinje distansnärvaro vid politiska sammanträden

Diarienummer 2021/KS 0106 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Riktlinje för distansnärvaro vid politiska sammanträden antas och gäller tillsvidare.
2. Förslag till beslut finansieras inom ramen för kommunstyrelsens verksamhetsområde för politisk verksamhet för den digitala plattformen för hybrida sammanträden samt inom ramen för verksamhetsområde Gemensam verksamhet (ITD) för personalkostnader för teknisk support.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
3. Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun revideras enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram en riktlinje för distansnärvaro vid politiska sammanträden. I riktlinjen föreslås huvudregeln vara att politiska sammanträden i Tyresö kommun hålls på plats i kommunens lokaler där deltagarna närvarar fysiskt. Beslut att sammanträden ska vara hybrida fattas av ordförande, efter samråd med förvaltningen, om förutsättningar som beskrivs i riktlinjen är uppfyllda. Specifika skäl för att en ledamot eller ersättare ska ha möjlighet att delta på distans finns även specificerade i riktlinjen.

I ärendet redogör förvaltningen kring utvärderingen av den hybrida sammanträdesformen samt den föreslagna riktlinjen för distansdeltagande vid politiska sammanträden.
Förvaltningen föreslår även en revidering av det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun avseende punkt 2-4 som reglerar sammanträden på distans för att ge ordförande rätt att bestämma hur närvaro på distans ska anges inför ett sammanträde.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-03-22, § 20.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-03-22 § 20.pdf
Tjänsteskrivelse -utvärdering och riktlinje hybrida sammanträden.pdf
Riktlinje distansnärvaro vid politiska sammanträden.pdf
Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun [med ändringsmarkeringar].pdf
Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun [utan ändringsmarkeringar].pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-09-28 § 75.pdf
Bilaga 1 Tekniska förutsättningar och support för hybrida sammanträden.pdf
Svar från KPR om digitala möten.pdf
Svar på PM från KFR angående hybridmöten.pdf
Enkätsvar Sverigedemokraterna.pdf
Enkätsvar Barn- och utbildningsförvaltningen.pdf
Enkätsvar Vänsterpartiet.pdf
Enkätsvar Miljöpartiet.pdf
Enkätsvar Centerpartiet.pdf
Enkätsvar Socialdemokraterna.pdf
Enkätsvar Kommunstyrelseförvaltningen.pdf
Enkätsvar Liberalerna.pdf
Enkätsvar Arbetsmarknad- och socialförvaltningen.pdf
Enkätsvar Moderaterna.pdf
Enkätsvar Kultur- och fritidsförvaltningen.pdf
Enkätsvar Äldre- och omsorgsförvaltningen.pdf
Enkätsvar IT.pdf
Nämndsekreterarnas utvärdering.pdf

18 Närvarorätt för politiska sekreterare på sammanträden med kommunstyrelsen och dess utskott

Diarienummer 2023/KS 0089

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Politisk sekreterare vars parti är representerat i kommunstyrelsen ges rätt att närvara på kommunstyrelsens sammanträden.
2. Politisk sekreterare vars parti är representerat i kommunledningsutskottet, stadsbyggnadsutskottet respektive hållbarhetsutskottet ges rätt att närvara på utskottets sammanträden.
3. Närvarorätten gäller inte vid behandling av ärenden som rör myndighetsutövning eller är belagda med sekretess.

Beskrivning av ärendet
I kommunallagen och kommunens gemensamma reglemente för samtliga nämnder regleras utomståendes närvarorätt på nämndernas sammanträden. Enligt dessa bestämmelser beslutar nämnderna om närvarorätt på sina sammanträden. På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har kommunkansliet tagit fram ett förslag när det gäller närvaro för politiska sekreterare på kommunstyrelsens sammanträden samt dess utskotts sammanträden.

Förslaget innebär att:
Politisk sekreterare vars parti är representerat i kommunstyrelsen ges rätt att närvara på kommunstyrelsens sammanträden.
Politisk sekreterare vars parti är representerat i kommunledningsutskottet, stadsbyggnadsutskottet respektive hållbarhetsutskottet ges rätt att närvara på utskottets sammanträden.

Närvarorätten gäller inte vid behandling av ärenden som rör myndighetsutövning eller är belagda med sekretess.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-03-22, § 21.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-03-22 § 21.pdf
Tjänsteskrivelse - Närvarorätt för politiska sekreterare.pdf

19 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Diarienummer 2022/KS 0405

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2023-03-22, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2023-03-22
Hållbarhetsutskottet 2023-03-22, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2023-03-22
Stadsbyggnadsutskottet 2023-03-22 se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2023-03-22

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-03-14 § 44.pdf
Delegationsbeslut om tillförordnad kommundirektör 2-3 mars 2023.pdf
Delegationsbeslut Borgen Tybo 2023-02-14.pdf
Delegationsbeslut samhällsbyggnadskontoret jan-feb 2023.pdf
Delegationsbeslut avseende enskild överenskommelse om avgångsvederlag.pdf
Delegationsbeslut avseende enskild överenskommelse om avgångsvederlag.pdf

20 Kommunstyrelsens meddelanden

Diarienummer 2022/KS 0363

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inkomna, upprättade och utgående skrivelser för kännedom till kommunstyrelsen.
Med anledning av namnbyte från kommunala funktionshindersrådet till kommunala tillgänglighetsrådet har en redaktionell ändring av arbetsordningen genomförts och biläggs meddelanden.

Bilagor
SKR2023_00371-1 Cirkulär 23_08 - Avtal om kopiering av noter och sångtexter inom de kommu 454366_409694_0.pdf
Cirkulär 23_09 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskada.pdf
Tjänsteskrivelse årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsnämndens verksamheter2022 (5).pdf
Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsnämndens verksamheter 2022 (3).pdf
Tjänsteskrivelse - Årsrapport för granskning av socialtjänstens verksamheter 2022 ASN.pdf
Årsrapport Granskning av socialtjänstens verksamheter 2022.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-02-23 § 25.docx
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-01-24 § 15.docx
Redovisning av pågående uppdrag och motioner ASN 2023-01.pdf
prot-2023-02-10-styrelsemote_just.pdf
Cirkulär 23_11 Hantering av anställningar när undersköterska blir en skyddad yrkestitel.pdf
Nynäshamns kommun 2023-03-16 - Södertörns utvecklingsprogram 2040.pdf
Stockholm Läns författningssamling 01FS 2023-2.pdf
Tyresöåns vattenvårdsförbund - Verksamhetsberättelse 2022.pdf
Säkerhetspolisen 2022-2023 Årsbok.pdf
Bilagor till protokoll
Protokoll § 50.pdf (132 kb)

§47 Presentation av Kommunala tillgänglighetsrådet och Kommunala

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Representanter från kommunens två kommunala råd; Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) presenterar sig för kommunstyrelsen och informerar om sin verksamhet.

Kommunstyrelsens ordförande, Anita Mattsson (S), tackar råden för deras medverkan.

§48 Månadsrapportering till kommunstyrelsen

Diarienummer 2023/KS 0066 12

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-03-22, § 13.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-03-22 § 13..pdf
Månadsrapport Tyresö kommun februari.pdf

§49 Årsredovisning 2022 för Tyresö kommun

Diarienummer 2023/KS 0104

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2022 godkänns.
2. Kommunen avsätter 50 000 000 kr till resultatutjämningsreserven.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi 2022. Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. I årsredovisningen redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten och hur väl målen för verksamheterna har uppfyllts.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-03-22, § 14. Årsredovisningen har reviderats efter utskottets sammanträde.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2022 godkänns.
2. Kommunen avsätter 50 000 000 kr till resultatutjämningsreserven.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Särskilda yttranden
Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-03-22 § 14.pdf
Tyresö kommuns årsredovisning 2022 till komunstyrelsen.pdf
Tjänsteskrivelse Tyresö kommuns årsredovisning 2022.pdf
AoS Verksamhetsberättelse 2022.pdf
Genomlysning nettokostnadsavvikelse IFO.pdf
Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2022.pdf
Verksamhetsberättelse Äldre- och omsorgsnämnden 2022.pdf
Verksamhetsberättelse GVN 2022.pdf
Verksamhetsberättelse 2022 BUN.pdf
Verksamhetsberättelse Byggnadsnämnden 2022.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-02-22 § 23.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-02-20 § 10..pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2023-02-22 § 12.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-02-23 § 28.docx
Särskilt yttrande (M) arbetsmarknads- och socialnämnden 2023-02-23 §28.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-02-23 § 16.pdf

§50 Revisionsrapport - Granskning av samverkan mellan socialtjänst, skola och

Diarienummer 2023/KS 0064

Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till skrivelse antas som svar på revisionsrapporten om samverkan mellan socialtjänst, skola och fritidsverksamhet i hantering av barn och unga i behov av särskilt stöd.
2. En uppföljning av förvaltningarnas nämnda utvecklings- samt kompletteringsarbete kring hur arbetet med SSPF, SIG och BUS fortskrider genomförs under Q4 2023.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Ernst & Young har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning med syfte att bedöma om kommunen bedriver ett ändamålsenligt samverkansarbete kring barn och unga i behov av särskilt stöd, om kommunen lever upp till åtagandena i enlighet med BUS-överenskommelsen, samt i vilken utsträckning kommunen deltar i och arbetar med SIG och SSPF.

Förvaltningarna har arbetat fram ett svar med kommentarer till de rekommendationer som lämnas i revisionsrapporten. Förvaltningarna föreslår att skrivelsen antas som svar på rekommendationerna i rapporten. Ärendet har beretts i kultur- och fritidsnämnden 2023-03-20 § 20, arbetsmarknads- och socialnämnden 2023-03-21 § 36 och barn- och utbildningsnämnden 2023-03- 22 § 33.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Förslag till skrivelse antas som svar på revisionsrapporten om samverkan mellan socialtjänst, skola och fritidsverksamhet i hantering av barn och unga i behov av särskilt stöd.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Vidare föreslår Anita Mattsson (S) att kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (M) tilläggsyrkande.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar på följande tillägg till beslutet: Kommunstyrelsen får en uppföljning av förvaltningarnas nämnda utvecklings- samt kompletteringsarbete kring hur arbetet med SSPF, SIG och BUS fortskrider genomförs under Q4 2023.

Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget och Anki Svenssons (M) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svensson (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Särskilda yttranden
Anki Svensson (M) hänvisar till särskilt yttrande lämnat i barn- och utbildningsnämnden 2023-03-22 § 33.(bilaga).

Bilagor
Tjänsteskrivelse - kommungemensamt svar på revisionsrapport om samverkan.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-03-20 § 20.pdf
Särskilt yttrande (M) kultur-och fritidsnämnden 2023-03-20 § 20.pdf Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-03-21 § 36.pdf
SY Peter Freij (M) arbetsmarknads- och socialnämnden 2023-03-21 § 36.pdf Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-03-22 § 33.pdf
Särskilt yttrande från Moderaterna till barn- och utbildningsnämnden 2023-03- 22 § 33.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av samverkan mellan socialtjänst etc.pdf
Granskning av samverkan mellan socialtjänst, skola och fritidsverksamhet i hanteringen av barn och unga i behov av särskilt stöd.pdf

§51 Riktlinjer för uthyrning av kommunala anläggningar och lokaler *

Diarienummer 2022/KFN 0116 003

Kommunstyrelsens beslut
- Riktlinjer för uthyrning av skollokaler till föreningslivet, privatpersoner och företag (KS 2015-08-25 §131) upphör att gälla.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Riktlinjer för uthyrning av kommunala anläggningar och lokaler fastställs.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun erbjuder föreningar, organisationer, företag och privatpersoner möjlighet att hyra utvalda bokningsbara kommunala anläggningar och lokaler. Syftet med lokaluthyrningen är att främja det demokratiska samtalet och erbjuda mötesplatser för olika aktiviteter.

Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över de styrdokument som reglerar villkor och omständigheter som rör lokaluthyrningen och föreslår att innehållet i de befintliga riktlinjerna revideras, kompletteras och delas upp i två nya styrdokument.

Förvaltningens förslag till ny Riktlinje för uthyrning av kommunala anläggningar och lokaler (bilaga 1) riktar sig externt till den som bokar kommunens anläggningar och lokaler och syftar till att klargöra generella villkor och regler för lokaluthyrningen.

Utöver den nya riktlinjen som kommunfullmäktige beslutar om kommer förvaltningen också att ta fram förslag till en ny Riktlinje för intern ansvarsfördelning kopplat till lokaluthyrningen. Den riktar sig internt till kommunens chefer och medarbetare och fastställs av kommundirektören i samband med beslutet om att fastställa Riktlinje för uthyrning av kommunala anläggningar och lokaler (bilaga 1).

I samband med beslutet föreslås Riktlinjer för uthyrning av skollokaler till föreningslivet, privatpersoner och företag (KS 2015-08-25 §131), Riktlinjer för tillfällig övernattning i skollokaler och liknande i Tyresö kommuns verksamheter (Kommundirektör 2017) samt Riktlinje för uthyrning av kommunala lokaler (Kommundirektör 2019) upphöra.

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet 2023-03-20 § 17.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
- Riktlinjer för uthyrning av skollokaler till föreningslivet, privatpersoner och företag (KS 2015-08-25 §131) upphör att gälla.

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
- Riktlinjer för uthyrning av kommunala anläggningar och lokaler fastställs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-03-20 § 17.pdf
Tjänsteskrivelse Riktlinje för uthyrning av kommunala anläggningar och lokaler.docx.pdf
Bilaga 1. Styrdokument. Riktlinje för uthyrning av kommunala anläggningar och lokaler.pdf
Bilaga 2 Riktlinjer för uthyrning av skollokaler(...) (KS 2015-08-25 §131).pdf
Bilaga 3 Riktlinje för uthyrning av kommunala lokaler (Kdir 2019).pdf
Bilaga 4 Riktlinjer för tillfällig övernattning i skollokaler(...) (Kdir 2017 ).pdf

§52 Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar *

Diarienummer 2023/KFN 0011 010

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till reviderade taxor och avgifter för lokaler och anläggningar fastställs enligt Bilaga 1. Taxor och avgifter för lokaler och anläggningar 2023 och börjar gälla från och med 1 juli 2023 till och med 31 december 2023.
2. Förslag till taxor och avgifter för lokaler och anläggningar fastställs enligt Bilaga 2. Taxor och avgifter för lokaler och anläggningar 2024 och börjar gälla från och med 1 januari 2024.
3. Beslut 1-2 ersätter beslut om taxor och avgifter för lokaler och anläggningar antaget av kommunfullmäktige 2020-11-19, § 98.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun hyr ut lokaler till föreningar, organisationer, företag och privatpersoner. Taxor och avgifter för att hyra lokaler och anläggningar utgår från vem som hyr lokalen samt vilka verksamheten riktar sig till.

Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över taxor och avgifter för lokaler och anläggningar och föreslår att de revideras enligt förslag. Ändringarna rör tillägget av nya hyresavgifter för ishall under sommarsäsong, tilläggsavgifter i enlighet med villkor för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar (inklusive att avgiften för ej avbokad lokal tas bort), sänkning av normaltaxan för hyra av sommarfotbollsplan (helplan och halvplan) samt att interntaxan sänks till 0 kronor.

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet 2023-03-20 § 18.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Förslag till reviderade taxor och avgifter för lokaler och anläggningar fastställs enligt Bilaga 1. Taxor och avgifter för lokaler och anläggningar 2023 och börjar gälla från och med 1 juli 2023 till och med 31 december 2023.
2. Förslag till taxor och avgifter för lokaler och anläggningar fastställs enligt Bilaga 2. Taxor och avgifter för lokaler och anläggningar 2024 och börjar gälla från och med 1 januari 2024.
3. Beslut 1-2 ersätter beslut om taxor och avgifter för lokaler och anläggningar antaget av kommunfullmäktige 2020-11-19, § 98.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-03-20 § 18.pdf
Tjänsteskrivelse Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar.pdf
Bilaga 1 Taxor och avgifter för lokaler och anläggningar 2023.pdf
Bilaga 2 Taxor och avgifter för lokaler och anläggningar 2024.pdf

§53 Taxa för bygglov, plan och geografisk information *

Diarienummer KSM-2023-041

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för bygglov, plan och geografisk information antas, indexreglering sker inför 2024.
2. Taxa börjar gälla från och med 1 januari 2024.

Beskrivning av ärendet
Genom en årlig översyn förtydligas taxan inför år 2024. I översynen har tidsuppskattningar för hantering av ärenden och andra kostnadsfaktorer setts över. Timpriset som ligger till grund för många kostnadsuträkningar föreslås att även fortsatt indexregleras enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) årligen. Kostnadsberäkningarna uppdateras därför inför 2024 när index blivit känt hösten 2023, vilket beskrivs i taxan. Kommunstyrelsen ansvarar för att indexjusteringen verkställs inför årsskiftet och kommunstyrelsen respektive byggnadsnämnden ska meddelas den verkställda justeringen.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2023-03-22, § 8. Byggnadsnämnden har berett ärendet 2023-03-22, § 17.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Taxa för bygglov, plan och geografisk information antas, indexreglering sker inför 2024.
2. Taxa börjar gälla från och med 1 januari 2024.

Yrkanden
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse taxa för bygglov, plan och geografisk information - Version till KS.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-03-22 § 8.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2023-03-22 § 17.pdf
Taxa för bygglov plan och geografisk information_från 1 januari 2024_ej indexreglerad.pdf

§54 Behovsanalys om idrottshall vid Njupkärrs skola

Diarienummer 2023/KFN 0024 71

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att utöka förstudien om Njupkärrs skola till att omfatta en idrottshall samt bollplan och kringytor med både kultur- och fritidsnämndens och barn- och utbildningsnämndens behov.
2. Kostnaden för att utöka förstudien om Njupkärrs skola finansieras med 200 000 kronor av medel från medelreserven 2023.

Beskrivning av ärendet
I samband med förstudiebeställning om en ny skola vid Njupkärr är behovet av en idrottshall identifierat. Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en behovsanalys som beskriver vilka behov som finns kopplat till en ny idrottshall, vilken nytta investeringen kan innebära och vad konsekvenserna blir om investeringen uteblir.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden fastställer kultur- och fritidsförvaltningens behovsanalys om idrottshall vid Njupkärrs skola samt att nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om att utöka förstudien att omfatta en idrottshall samt bollplan och kringytor med både kultur- och fritidsnämndens och barn- och utbildningsnämndens behov.
Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet 2023-03-20 § 19.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att utöka förstudien om Njupkärrs skola till att omfatta en idrottshall samt bollplan och kringytor med både kultur- och fritidsnämndens och barn- och utbildningsnämndens behov.
2. Kostnaden för att utöka förstudien om Njupkärrs skola finansieras med 200 000 kronor av medel från medelreserven 2023.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-03-20 § 19.pdf
Särskilt yttrande (SD) kultur-och fritidsnämnden 2023-03-20 § 19.pdf
Tjänsteskrivelse Njupkärrs idrottshall.pdf
Bilaga 1 Behovsanalys Njupkärrs Idrottshall.pdf
Bilaga 2 Prövning av barnets bästa - Njupkärrs idrottshall.pdf

§55 Justerad budget för Kumla skola ombyggnation Hus A, H, M, S

Diarienummer 2023/KS 0107

Kommunstyrelsens beslut
1. Utökad budget medges i enlighet med bilaga 1 "Justering av budget för projekt Projekt Ombyggnation i kumla skola".
2. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan programbeslut.
3. För att grundskoleverksamheten ska klara den ökade lokalhyran behövs tillägg i budgetram. Tillägget ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då renoveringen färdigställs.

Beskrivning av ärendet
Projekt ombyggnation Kumla skola Hus A, H, M, S är i fas för uppstart av upphandling av entreprenör. De beslutade medlen är ej tillräckliga på grund av kostnadsökningar till följd av att en rad förutsättningar har förändrats under projekteringens gång. Bland annat berör ändringarna i projektet åtgärder avseende avhjälpandet av fuktproblem i skolan; nytt fläktrum på tak; uppgradering av befintliga elsystem som motsvarar dagens krav på elsäkerhet; större omfattningar för att uppfylla lagkrav för brandsäkerhet samt krav på tillgänglighet.

Kommunen har analyserat ändringarna och föreslagna åtgärder bedöms nödvändiga och vara utformade för att minimera behovet av utökade medel. Tidigare beslutade medel framkommer i kommunfullmäktiges beslut från 2022-06-21 §57. Utökade medel är en förutsättning för att kontrakt ska kunna skrivas med entreprenör och därmed även för att skapa en säker miljö ur ett brand-, tillgänglighets- och elsäkerhetsperspektiv samt minska störningar för barnen under entreprenadskedet i skolan och för verksamheten genom att möjliggöra att fastställda projekttidplaner ska kunna hållas.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-03-22, § 15.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Utökad budget medges i enlighet med bilaga 1 "Justering av budget för projekt Projekt Ombyggnation i kumla skola".
2. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan programbeslut.
3. För att grundskoleverksamheten ska klara den ökade lokalhyran behövs tillägg i budgetram. Tillägget ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då renoveringen färdigställs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-03-22 § 15.pdf
Tjänsteskrivelse - Justerad budget för Kumla skola ombyggnation Hus A, H, M, S.pdf
SEKRETESS PM för utökad budget-Kumla..pdf
Bilaga Prövning av barnens bästa.pdf

§56 Möjliggöra svenskundervisning

Diarienummer 2023/KS 0122 45

Kommunstyrelsens beslut
1. Flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet, oavsett om de bor i kommunens boende på Björkdalen eller i eget boende, erbjuds svenskundervisning inom ramen för den reguljära SFI-undervisningen i egen regi på Tyresö komvux, C3L.
2. Extra kostnader som eventuellt uppstår till följd av beslutet redovisas separat vid bokslut 2023.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har gett kommundirektören uppdraget att skyndsamt utreda hur intensiv svenskundervisning snarast kan startas upp i Tyresö kommun för grupper som omfattas av massflyktsdirektivet. Utredningen ska även beskriva eventuella skillnader relaterat grupper som befinner sig i Tyresö utifrån annan lagstiftning.

Utifrån regelverket för vuxna som flytt och är i Sverige med stöd av massflyktsdirektivet så har gruppen enligt Skollagen 29 kap 2-3§§ inte rätt till SFI eller annan utbildning på komvux. Dock regleras ingenstans att en kommun inte får erbjuda SFI eller annan utbildning på komvux till grupper som inte har rätt till det. Förändringar av rätten till SFI och utbildning för vuxna som flytt kan komma att ändras då sådana initiativ i nuläget pågår på nationell nivå.
För att komma igång snabbast möjligt med svenskundervisning för målgruppen bör det ske inom ramen för den reguljära SFI-undervisningen på Tyresö komvux, C3L.

Undervisning inom ramen för den reguljära SFI undervisningen skulle innebära att kartläggning/nivåtest på Tyresö komvux, C3L kan starta omgående. De blivande studerande kan därefter erbjudas plats i en befintlig SFI-grupp hänsyn tagen till individens utbildningsbakgrund och förkunskaper. Löpande antagning enligt den rutin som finns innebär att de elever inom målgruppen som vill börja studera kan göra det utan längre väntetid.

Om kommunen beslutar att erbjuda svenskundervisning för målgruppen så behöver kommunen sprida information om detta erbjudande i flera kanaler.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-03-22, § 22.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet, oavsett om de bor i kommunens boende på Björkdalen eller i eget boende, erbjuds svenskundervisning inom ramen för den reguljära SFI-undervisningen i egen regi på Tyresö komvux, C3L.
2. Extra kostnader som eventuellt uppstår till följd av beslutet redovisas separat vid bokslut 2023.

Yrkanden
Inger Gemicioglu (V), Heinz Sjögren (L), Anki Svensson (M), Bjarne Vifell (SD), Marie Åkesdotter (MP), Raymond Moubé och Susann Ronström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelse bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-03-22 § 22.pdf
Tjänsteskrivelse SFI massflyktsdirektivet.pdf

§57 Riktlinje för riskhantering *

Diarienummer 2023/KS 0092

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Riktlinje för riskhantering fastställs.
2. Riktlinjer för riskhantering och internkontroll beslutad av kommunfullmäktige 2013-09-12 upphävs.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsgruppen har lämnat i uppdrag att revidera kommunens riktlinjer för riskhantering utifrån kommunens nya plan för styrning, planering och uppföljning. Uppdraget innebar också att samordna de olika arbetssätten kring riskhantering så att alla risker följer samma process och hanteras på ett samordnat sätt. En arbetsgrupp, bestående av utredare på juridik och utredning, HR-koordinator, HR-specialist, verksamhetsutvecklare inom projektkontoret, dataskyddsombud och säkerhetschef, har tillsammans arbetat fram förslaget till riktlinje.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-03-22, § 18.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Riktlinje för riskhantering fastställs.
2. Riktlinjer för riskhantering och internkontroll beslutad av kommunfullmäktige 2013-09-12 upphävs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinje riskhantering.pdf
Riktlinje riskhantering.pdf

§58 Utvidgning av geografiskt verksamhetsområde för allmänna vattentjänster och

Diarienummer KSM2023-132.349

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Föreslaget utvidgat (att inkludera Raksta etapp 8) geografiskt verksamhetsområde för allmänna VA-tjänster godkänns.
2. Dricksvatten, spillvatten och dagvatten gata är de VA-tjänster som tillhandahålls av VA-huvudman.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun är inom kort klara med genomförandet av utbyggnaden av vägar och allmänt VA inom omvandlingsområdet Raksta etapp 8. Innan fastighetsägare kan koppla på sig och börja nyttja VA-tjänsterna så måste etappen införlivas i kommunens geografiska verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. De VA-tjänster som blir aktuella för området Raksta etapp 8 är dricksvatten, spillvatten och dagvatten gata. Även de tre blivande fastigheterna inom området ingår.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Föreslaget utvidgat (att inkludera Raksta etapp 8) geografiskt verksamhetsområde för allmänna VA-tjänster godkänns.
2. Dricksvatten, spillvatten och dagvatten gata är de VA-tjänster som tillhandahålls av VA-huvudman.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-03-22 § 8.pdf
Tjänsteskrivelse Raksta etapp 8.pdf
Bilaga 1_lista_fastighetsbeteckningar_verksamhetsområde_VA_Raksta_etapp8_20230216.docx.xlsx
Bilaga 2 kartbild verksamhetsområde VA Raksta etapp 8.pdf

§59 Konstnärlig gestaltning i gångtunnel vid Trafikplats Bäverbäcken

Diarienummer KSM-2023-149-260

Kommunstyrelsens beslut
Förslaget till konstnärlig mosaikgestaltning i gångtunneln vid Trafikplats Bäverbäcken enligt bilaga 1 godkänns.

Beskrivning av ärendet
En ny gångtunnel byggs vid Trafikplats Bäverbäcken. Tunneln föreslås få en konstnärlig gestaltning inspirerad av Tyresös skärgårdslandskap, se bilaga 1. Längs gång- och cykelbanans sidor beläggs marken med böljande smågatsten som utgör berghällar med integrerad belysning. Väggar och tak bekläs med mosaik som föreställer himmel och landskap vid soluppgång och solnedgång. I landskapet framträder djur som fiskgjuse, rådjur, räv, ekorre och änder. Den konstnärliga gestaltningen bedöms kunna bidra till att tunneln blir mer trygg och välkomnande.

Den konstnärliga gestaltningen ingår i beslutade investeringsmedel för Tyresövägen del 1 Bäverbäcken.

En prövning av barnets bästa har gjorts och återfinns i bilaga 2.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
Förslaget till konstnärlig mosaikgestaltning i gångtunneln vid Trafikplats Bäverbäcken enligt bilaga 1 godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-03-22 § 7.pdf
Tjänsteskrivelse konstnärlig gestaltning gångtunnel Bäverbäcken.pdf
Bilaga 1 Förslag till konstnärlig gestaltning.pdf
Bilaga 2 Prövning av barnets bästa.pdf

§60 Dispens från föreskrifterna inom Alby Naturreservat för grillplatser samt

Diarienummer KSM2023-97.435

Kommunstyrelsens beslut
- Dispens från reservatsföreskrifterna för Alby Naturreservat (A.11) beviljas för upprustning och anordnande av grillplatser samt ett uteklassrum.

Beskrivning av ärendet
Alby naturreservat är ett mycket populärt frilufts- och rekreationsområde inom kommunen. För att tillmötesgå behovet av fler anordnade grillplatser har kultur- och fritidsförvaltningen beställt upprustning och anordnande av grillplatser inom Albys friluftsområde. Även ett uteklassrum önskas tillskapas så att naturskolan ska få förutsättningar för bättre lärmiljö utomhus. Arbetet inleddes innan tillstånd var sökt, men stoppades så snart avsaknaden av tillstånd identifierades. Nu söks dispens från kommunstyrelsen under pågående arbete.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 2023-03-22. § 9.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att dispens från reservatsföreskrifterna för Alby Naturreservat (A.11) beviljas för upprustning och anordnande av grillplatser samt ett uteklassrum.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-03-22 § 9.pdf
Tjänsteskrivelse dispens inom Alby Naturreservat.pdf

§61 Dispens för ledningsunderhåll inom Alby Naturreservat

Diarienummer KSM2023-107.090

Kommunstyrelsens beslut
- Dispens från reservatsföreskriften A3 beviljas för underhåll av ledningsnätet inom bifogad kartas område.

Beskrivning av ärendet
Genom Alby naturreservat går ledningar som utgör del av Tyresö kommuns vatten- och avloppsnät. Bland annat finns en dricksvattenledning som försörjer stora delar av Östra Tyresös hushåll med vatten. För att kunna fortsätta försörja Östra Tyresö med dricksvatten behöver underhåll på ledningarna utföras.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 2023-03-22, § 10.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
- Dispens från reservatsföreskriften A3 beviljas för underhåll av ledningsnätet inom bifogad kartas område.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-03-22 § 10.pdf
Tjänsteskrivelse dispens för ledningar inom Alby Naturreservat.pdf

§62 Revidering av arbetsordning för hållbarhetsutskottet

Diarienummer 2023/KS 0088

Kommunstyrelsens beslut
- Förslag till reviderad arbetsordning för hållbarhetsutskottet antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har tre utskott med uppgift att bevaka följa och bereda frågor och att fatta vissa beslut - kommunledningsutskottet (KLU), stadsbyggnadsutskottet (SU) och hållbarhetsutskottet (HU). Tidigare fanns även Beredningen för medborgardialog och integration (BMI). Sedan den 1 januari 2023 har ansvaret från BMI övergått till hållbarhetsutskottet.

Med anledning av det behöver ansvarsfördelningen förtydligas och arbetsordningen för hållbarhetsutskottet förtydligas.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-03-22 § 19.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förslag till reviderad arbetsordning för hållbarhetsutskottet antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-03-22 § 19.pdf
Tjänsteskrivelse -Revidering av arbetsordning för hållbarhetsutskottet.pdf
Arbetsordning för hållbarhetsutskottet - med ändringsmarkeringar.pdf
Arbetsordning för hållbarhetsutskottet.pdf

§63 Riktlinje distansnärvaro vid politiska sammanträden

Diarienummer 2021/KS 0106 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Riktlinje för distansnärvaro vid politiska sammanträden antas och gäller tillsvidare.
2. Förslag till beslut finansieras inom ramen för kommunstyrelsens verksamhetsområde för politisk verksamhet för den digitala plattformen för hybrida sammanträden samt inom ramen för verksamhetsområde Gemensam verksamhet (ITD) för personalkostnader för teknisk support.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
3. Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun revideras enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram en riktlinje för distansnärvaro vid politiska sammanträden. I riktlinjen föreslås huvudregeln vara att politiska sammanträden i Tyresö kommun hålls på plats i kommunens lokaler där deltagarna närvarar fysiskt. Beslut att sammanträden ska vara hybrida fattas av ordförande, efter samråd med förvaltningen, om förutsättningar som beskrivs i riktlinjen är uppfyllda. Specifika skäl för att en ledamot eller ersättare ska ha möjlighet att delta på distans finns även specificerade i riktlinjen.

I ärendet redogör förvaltningen kring utvärderingen av den hybrida sammanträdesformen samt den föreslagna riktlinjen för distansdeltagande vid politiska sammanträden.

Förvaltningen föreslår även en revidering av det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun avseende punkt 2-4 som reglerar sammanträden på distans för att ge ordförande rätt att bestämma hur närvaro på distans ska anges inför ett sammanträde.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-03-22, § 20.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Riktlinje för distansnärvaro vid politiska sammanträden antas och gäller tillsvidare.
2. Förslag till beslut finansieras inom ramen för kommunstyrelsens verksamhetsområde för politisk verksamhet för den digitala plattformen för hybrida sammanträden samt inom ramen för verksamhetsområde Gemensam verksamhet (ITD) för personalkostnader för teknisk support.
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
3. Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun revideras enligt förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-03-22 § 20.pdf
Tjänsteskrivelse -utvärdering och riktlinje hybrida sammanträden.pdf
Riktlinje distansnärvaro vid politiska sammanträden.pdf
Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun [med ändringsmarkeringar].pdf
Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun [utan ändringsmarkeringar].pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-09-28 § 75.pdf
Bilaga 1 Tekniska förutsättningar och support för hybrida sammanträden.pdf
Svar från KPR om digitala möten.pdf
Svar på PM från KFR angående hybridmöten.pdf
Enkätsvar Sverigedemokraterna.pdf
Enkätsvar Barn- och utbildningsförvaltningen.pdf
Enkätsvar Vänsterpartiet.pdf
Enkätsvar Miljöpartiet.pdf
Enkätsvar Centerpartiet.pdf
Enkätsvar Socialdemokraterna.pdf
Enkätsvar Kommunstyrelseförvaltningen.pdf
Enkätsvar Liberalerna.pdf
Enkätsvar Arbetsmarknad- och socialförvaltningen.pdf
Enkätsvar Moderaterna.pdf
Enkätsvar Kultur- och fritidsförvaltningen.pdf
Enkätsvar Äldre- och omsorgsförvaltningen.pdf
Enkätsvar IT.pdf
Nämndsekreterarnas utvärdering.pdf

Bilagor
§ 63 Bilaga 1 Tekniska förutsättningar och support för hybrida sammanträden.pdf (72 kb) § 63 Enkätsvar Arbetsmarknad- och socialförvaltningen.pdf (78 kb) § 63 Enkätsvar Barn- och utbildningsförvaltningen.pdf (73 kb) § 63 Enkätsvar Centerpartiet.pdf (81 kb) § 63 Enkätsvar IT.pdf (76 kb) § 63 Enkätsvar Kommunstyrelseförvaltningen.pdf (89 kb) § 63 Enkätsvar Kultur- och fritidsförvaltningen.pdf (83 kb) § 63 Enkätsvar Liberalerna.pdf (97 kb) § 63 Enkätsvar Miljöpartiet.pdf (101 kb) § 63 Enkätsvar Moderaterna.pdf (105 kb) § 63 Enkätsvar Socialdemokraterna.pdf (145 kb) § 63 Enkätsvar Sverigedemokraterna.pdf (73 kb) § 63 Enkätsvar Vänsterpartiet.pdf (83 kb) § 63 Enkätsvar Äldre- och omsorgsförvaltningen.pdf (114 kb) § 63 Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun [med ändringsmarkeringar].pdf (215 kb) § 63 Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun [utan ändringsmarkeringar].pdf (213 kb) § 63 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-09-28 § 75.pdf (101 kb) § 63 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-03-22 § 20.pdf (104 kb) § 63 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-04-04 § 63.pdf (106 kb) § 63 Nämndsekreterarnas utvärdering.pdf (74 kb) § 63 Riktlinje distansnärvaro vid politiska sammanträden.pdf (164 kb) § 63 Svar från KPR om digitala möten.pdf (397 kb) § 63 Svar på PM från KFR angående hybridmöten.pdf (55 kb) § 63 Tjänsteskrivelse -utvärdering och riktlinje hybrida sammanträden.pdf (122 kb)

§64 Närvarorätt för politiska sekreterare på sammanträden med kommunstyrelsen

Diarienummer 2023/KS 0089

Kommunstyrelsens beslut
1. Politisk sekreterare vars parti är representerat i kommunstyrelsen ges rätt att närvara på kommunstyrelsens sammanträden.
2. Politisk sekreterare vars parti är representerat i kommunledningsutskottet, stadsbyggnadsutskottet respektive hållbarhetsutskottet ges rätt att närvara på utskottets sammanträden.
3. Närvarorätten gäller inte vid behandling av ärenden som rör myndighetsutövning eller är belagda med sekretess.

Beskrivning av ärendet
I kommunallagen och kommunens gemensamma reglemente för samtliga nämnder regleras utomståendes närvarorätt på nämndernas sammanträden. Enligt dessa bestämmelser beslutar nämnderna om närvarorätt på sina sammanträden. På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har kommunkansliet tagit fram ett förslag när det gäller närvaro för politiska sekreterare på kommunstyrelsens sammanträden samt dess utskotts sammanträden.

Förslaget innebär att:
Politisk sekreterare vars parti är representerat i kommunstyrelsen ges rätt att närvara på kommunstyrelsens sammanträden.

Politisk sekreterare vars parti är representerat i kommunledningsutskottet, stadsbyggnadsutskottet respektive hållbarhetsutskottet ges rätt att närvara på utskottets sammanträden.

Närvarorätten gäller inte vid behandling av ärenden som rör myndighetsutövning eller är belagda med sekretess.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-03-22, § 21.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Politisk sekreterare vars parti är representerat i kommunstyrelsen ges rätt att närvara på kommunstyrelsens sammanträden.
2. Politisk sekreterare vars parti är representerat i kommunledningsutskottet, stadsbyggnadsutskottet respektive hållbarhetsutskottet ges rätt att närvara på utskottets sammanträden.
3. Närvarorätten gäller inte vid behandling av ärenden som rör myndighetsutövning eller är belagda med sekretess.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-03-22 § 21.pdf
Tjänsteskrivelse - Närvarorätt för politiska sekreterare.pdf

§65 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Diarienummer 2022/KS 0405

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2023-03-22, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2023-03-22
Hållbarhetsutskottet 2023-03-22, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2023-03-22
Stadsbyggnadsutskottet 2023-03-22 se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2023-03-22

Bilagor
Delegationsbeslut avseende enskild överenskommelse om avgångsvederlag.pdf
Delegationsbeslut, begäran om registerutdrag.pdf
Delegationsbeslut avgångsvederlag.pdf
Delegationsbeslut avgångsvederlag.pdf

§66 Kommunstyrelsens meddelanden

Diarienummer 2022/KS 0363

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inkomna, upprättade och utgående skrivelser för kännedom till kommunstyrelsen.

Med anledning av namnbyte från kommunala funktionshindersrådet till kommunala tillgänglighetsrådet har en redaktionell ändring av arbetsordningen genomförts och biläggs meddelanden.

Bilagor
SKR2023_00371-1 Cirkulär 23_08 - Avtal om kopiering av noter och sångtexter inom de kommu 454366_409694_0.pdf
Cirkulär 23_09 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskada.pdf
Tjänsteskrivelse årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsnämndens verksamheter2022 (5).pdf
Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsnämndens verksamheter 2022 (3).pdf
Tjänsteskrivelse - Årsrapport för granskning av socialtjänstens verksamheter 2022 ASN.pdf
Årsrapport Granskning av socialtjänstens verksamheter 2022.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-02-23 § 25.docx
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-01-24 § 15.docx
Redovisning av pågående uppdrag och motioner ASN 2023-01.pdf
prot-2023-02-10-styrelsemote_just.pdf
Cirkulär 23_11 Hantering av anställningar när undersköterska blir en skyddad yrkestitel.pdf
Nynäshamns kommun 2023-03-16 - Södertörns utvecklingsprogram 2040.pdf
Stockholm Läns författningssamling 01FS 2023-2.pdf
Tyresöåns vattenvårdsförbund - Verksamhetsberättelse 2022.pdf
Säkerhetspolisen 2022-2023 Årsbok.pdf

§67 Kommundirektörens rapport

Diarienummer 2023/KS 0017

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
- Kommundirektör Cynthia Runefjärd informerar kommunstyrelsen om aktuella händelser.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommundirektörens rapport 230329.pdf

§68 Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden

Diarienummer 2023/KS 0140

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Cecilia Bredenwall utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.
3. Uppdraget gäller från och med 17 april 2023 till och med 31 oktober 2023, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Stefan Vallin.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Cecilia Bredenwall föreslås bli dataskyddsombud.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Cecilia Bredenwall utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.
3. Uppdraget gäller från och med 17 april 2023 till och med 31 oktober 2023, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Stefan Vallin.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf