Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2007-06-19

Sammanträde 2007-06-19

Datum
Klockan
Plats

131 Kommunchefens rapport - juni 2007

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

132 Månadsuppföljning maj 2007

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

Ärendebeskrivning
För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för maj månad 2007.

133 Översiktsplan för Tyresö kommun - beslut om utställning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Översiktsplan för Tyresö kommun ställs ut för granskning

Ärendebeskrivning
I översiktsplanen beskrivs kommunens långsiktiga strategier, där en avvägning görs mellan olika intressen. Översiktsplanen är kommunens långsiktiga planeringsdokument för markanvändningen under den närmsta 15-årsperioden. Planen aktualitetsprövas varje mandatperiod.

Beslut om planuppdrag togs den 15 september 2004 i planberedningen. Kommunstyrelsen gav den 28 september 2004 dåvarande miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett samrådsförslag för en reviderad översiktsplan.

Under februari 2005 pågick ett församråd där synpunkter på förslaget inhämtades. Församrådet innefattade informationsmaterial och frågeformulär på biblioteken samt en enkät till 800 slumpmässigt utvalda invånare i Trollbäcken och Lindalen. Hälften av enkäterna besvarades.

Översiktsplanen var utställd för samråd under tiden 1 mars 2006 – 31 maj 2006. Under samrådstiden inkom 102 skriftliga yttranden. Förutom de skriftliga yttranden som inkom under samrådet så lämnade hundratals personer muntliga synpunkter eller ställde frågor under de tillfällen då samrådsutställningen var bemannad.

Utställningen av översiktsplanen kommer att pågå under perioden 2 juli – 30 september 2007 och detta kommer att vara det sista tillfället för att lämna synpunkter på dess innehåll.

134 Försäljning av Liljan 5, Vidablicksvägen 80

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen godkänner bifogat köpekontrakt avseende fastigheten Liljan 5.

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och exploateringsingenjör Camilla Klarin ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Ärendebeskrivning
Fastighetsbyrån har för Tyresö kommuns räkning sålt Liljan 5 på Vidablicksvägen 80.

Fastigheten är planlagd för enbostadshus enligt detaljplanen Vidablicksvägen som vann laga kraft 2003.

I avtalet regleras bland annat följande:

- köpeskilling är 1 550 000 kronor
- tillträde sker den 20 juni 2007
- köparen betalar anslutningsavgift för vatten och avlopp

135 Detaljplan för omsorgsboende på Strandallén (Tavlan 1 och 2) - beslut om utställning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för omsorgsboende på Strandallén (Tavlan 1 och 2) ställs ut för granskning

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens planberedning gav den 19 oktober 2006 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan vid Strandallén 18 med enkelt planförfarande. Den 29 november 2006 ändrades uppdraget till att planarbetet skulle ske med normalt förfarande.

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att uppföra ett omsorgsboende inom fastigheterna Tavlan 1 och 2.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 20 december 2006 – 21 februari 2007. Under samrådstiden har åtta skrivelser inkommit samt en efter samrådstidens utgång.

136 Markanvisning till Seniorgården AB

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen ger Seniorgården AB en markanvisning för fastigheterna Tyresö 1:481-483

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens planberedning gav den 9 maj 2007 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ett detaljplaneförslag för Maria Sofias väg 1-5 (Tyresö 1:481-483)

Stadsbyggnadskontoret föreslår att Seniorgården AB ges möjlighet att skissa på utformningen av detta område och att kommunen i samförstånd med exploatören upprättar planförslag.

Försäljningen av marken kommer att ske genom ett exploateringsavtal på marknadsmässiga villkor.

137 Arrendeavtal med Tyresö Rackethall AB med ändrat arrendeområde

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen godkänner bifogat arrendeavtal med Tyresö Rackethall AB.

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschef Peter Hellsten ges i uppdrag att underteckna bifogat arrendeavtal.

Ärendebeskrivning
Kommunens arrendeavtal med Tyresö Rackethall AB är giltigt till och med 2001-12-31.

Rackethallen har skrivit under ett nytt arrendeavtal som bland annat reglerar följande:

- avtalet gäller i 25 år
- arrendeavgiften är 4000 kr
- om arrendatorn behöver bekosta större underhåll- och reparationskostnader eller utbyggnad av rackethallen ska kommunen medverka till att lösa finansieringsfrågan

138 Plan för hantering av extraordinära händelser

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Säkerhets- och beredskapsplanen ”Plan för hantering av extraordinära händelser” antas.

Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2003 trädde lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting i kraft. Lagen innebär bland annat att kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta en plan för hantering av extraordinära händelser.

Kommunfullmäktige fastställde 2004-12-09 en plan för hantering av extraordinära händelser och denna har nu reviderats. Den reviderade planen träder i kraft 2007-10-01.

139 Granskning av Tyresö kommuns externa information

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Granskningen noteras.

Ärendebeskrivning
Komrev har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun genomfört en granskning av informationsverksamheten. Granskningen syftar till att värdera hur effektivt den samlade informationsverksamheten fungerar utifrån uppdrag och mål. Granskningen fokuserar på ändamålsenligheten i val av kanaler, form, utformning med hänsyn till målgrupp, effekt av informationen etcetera.

Yttrande angående granskningen har lämnats från informationsenheten.

140 Justering av planeringsförutsättningar för 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Planeringsramarna för 2008 utökas i enlighet med föreliggande bilaga.

Ärendebeskrivning
I underlaget till kommunstyrelsens beslut ”Förutsättningar för Strategi- och budgetplan 2008-2010” (2007-04-24, § 95) framhölls att de då pågående förhandlingarna om nya centrala löneavtal för stora grupper av kommunens anställda gjorde det svårt att fullt ut bedöma konsekvenserna för verksamheten av de föreslagna planeringsramarna för 2008.

Sedan kommunstyrelsen beslutade om planeringsförutsättningarna har Sveriges Kommuner och Landsting träffat nya centrala avtal med dels Kommunal och dels SKTF, Ledarna och Akademikerförbundet SSR.

De nya löneavtalen innebär kraftiga merkostnader för 2008 utöver det utrymme som har beräknats i planeringsramarna. För att uppnå avsedda mål och åtaganden i enligt med vad som beskrivs i planeringsförutsättningarna måste medel därför tillskjutas för att kompensera de ökande kostnaderna.

141 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting - cirkulär

2007:16 Preliminär kostnadsutjämning 2008

2007:17 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med Svenska Kommunalarbetareförbundet

2007:18 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

2007:19 Förordning om ändring i förordning (2007:108) om lägenhetsregister – anstånd med fastställande av belägenhetsadresser för bl.a. flerbostadshus

Diverse meddelanden

Sveriges Kommuner och Landsting
Rapporten Nationella miljömål en lokal utmaning
Sveriges Kommuner och Landsting
Avtalet med Kommunal

Sveriges Kommuner och Landsting
Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi – maj
2007

Sveriges Kommuner och landsting
Inbjudan till seminarier för fullmäktigepresidier ”Utveckla fullmäktige”

PRO och SPF
Beräkning av behov av äldreomsorg 2007-2012

Motala kommun
Framtidsdagar i Motala – Motala Forum 20-21 september 2007

Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Årets mest innovativa kommun 2007

Södertälje kommun
Samverkan på Södertörn för tillväxt, mångfald och handlingskraft inom myndighetsutövning för miljö- och hälsoskyddstillsyn samt upphandling
AB Storstockholms Lokaltrafik
Samverkan mellan SL och landets kommuner

Folkets Parlament
Folkets Parlament – så funkar det!
Mötesinformation

 

§131 Kommunchefens rapport - juni 2007

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§132 Månadsuppföljning maj 2007

Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för maj månad 2007.

§133 Översiktsplan för Tyresö kommun - beslut om utställning

Kommunstyrelsens beslut

- Översiktsplan för Tyresö kommun ställs ut för granskning

_____

Reservation

Mats Larsson (fp) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Särskilt yttrande

Thomas Henriksson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Ärendebeskrivning

I översiktsplanen beskrivs kommunens långsiktiga strategier, där en avvägning görs mellan olika intressen. Översiktsplanen är kommunens långsiktiga planeringsdokument för markanvändningen under den närmsta 15-årsperioden. Planen aktualitetsprövas varje mandatperiod.

Beslut om planuppdrag togs den 15 september 2004 i planberedningen. Kommunstyrelsen gav den 28 september 2004 dåvarande miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett samrådsförslag för en reviderad översiktsplan.

Under februari 2005 pågick ett församråd där synpunkter på förslaget inhämtades. Församrådet innefattade informationsmaterial och frågeformulär på biblioteken samt en enkät till 800 slumpmässigt utvalda invånare i Trollbäcken och Lindalen. Hälften av enkäterna besvarades.

Översiktsplanen var utställd för samråd under tiden 1 mars 2006 – 31 maj 2006. Under samrådstiden inkom 102 skriftliga yttranden. Förutom de skriftliga yttranden som inkom under samrådet så lämnade hundratals personer muntliga synpunkter eller ställde frågor under de tillfällen då samrådsutställningen var bemannad.

Utställningen av översiktsplanen kommer att pågå under perioden 2 juli – 30 september 2007.

Kommunstyrelseberedningens förslag

Översiktsplanen för Tyresö kommun ställs ut utan ändringar.

Yrkande

Thomas Henriksson (s-gruppen) yrkar att följande ändringar görs i översiktsplanen

  1. Avsnittet som berör Pelles väg ändras så att ytterliggare bostäder planeras i området.
  2. Avsnittet som berör Stjärnvägen ändras så att ytterliggare bostäder planeras i området.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på yrkande 1 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Därefter ställer ordföranden proposition på yrkande 2 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Omröstning begärs om både yrkande 1 och yrkande 2. Följande röstordning fastställs:

- Den som stödjer kommunstyrelseberedningens förslag röstar ja

- Den som stödjer ändringsyrkandet röstar nej

Omröstningen avseende yrkande 1 utföll med 7 ja-röster och 6 nej-röster (se bifogat röstningsprotokoll).

Omröstningen avseende yrkande 2 utföll med 7 ja-röster och 6 nej-röster (se bifogat röstningsprotokoll).

Kommunstyrelsen har därmed avslagit både ändringsyrkande 1 och 2 och beslutat att översiktsplanen ställs ut utan ändringar.

§134 Försäljning av Liljan 5, Vidablicksvägen 80

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen godkänner bifogat köpekontrakt avseende fastigheten Liljan 5.

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och exploateringsingenjör Camilla Klarin ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

_____

Ärendebeskrivning

Fastighetsbyrån har för Tyresö kommuns räkning sålt Liljan 5 på Vidablicksvägen 80.

Fastigheten är planlagd för enbostadshus enligt detaljplanen Vidablicksvägen som vann laga kraft 2003.

I avtalet regleras bland annat följande:

- köpeskilling är 1 550 000 kronor

- tillträde sker den 20 juni 2007

- köparen betalar anslutningsavgift för vatten och avlopp

§135 Detaljplan för omsorgsboende på Strandallén (Tavlan 1 och 2) - beslut om utställning

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för omsorgsboende på Strandallén (Tavlan 1 och 2) ställs ut för granskning

_____

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav den 19 oktober 2006 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan vid Strandallén 18 med enkelt planförfarande. Den 29 november 2006 ändrades uppdraget till att planarbetet skulle ske med normalt förfarande.

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att uppföra ett omsorgsboende inom fastigheterna Tavlan 1 och 2.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 20 december 2006 – 21 februari 2007. Under samrådstiden har åtta skrivelser inkommit samt en efter samrådstidens utgång.

§136 Markanvisning till Seniorgården AB

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen ger Seniorgården AB en markanvisning för fastigheterna Tyresö 1:481-483

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

_____

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav den 9 maj 2007 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ett detaljplaneförslag för Maria Sofias väg 1-5 (Tyresö 1:481-483)

Stadsbyggnadskontoret föreslår att Seniorgården AB ges möjlighet att skissa på utformningen av detta område och att kommunen i samförstånd med exploatören upprättar planförslag.

Försäljningen av marken kommer att ske genom ett exploateringsavtal på marknadsmässiga villkor.

§137 Arrendeavtal med Tyresö Rackethall AB med ändrat arrendeområde

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet återremitteras

_____

Ärendebeskrivning

Kommunens arrendeavtal med Tyresö Rackethall AB är giltigt till och med 20011-12-31.

Rackethallen har skrivit under ett nytt arrendeavtal som bland annat reglerar följande:

- avtalet gäller i 25 år

- arrendeavgiften är 4000 kr

- om arrendatorn behöver bekosta större underhåll- och reparationskostnader eller utbyggnad av rackethallen ska kommunen medverka till att lösa finansieringsfrågan

Yrkande

Hans Lindberg (m) yrkar att ärendet återremitteras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen har beslutat att återremittera ärendet.

§138 Plan för hantering av extraordinära händelser

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Säkerhets- och beredskapsplanen ”Plan för hantering av extraordinära händelser” antas.

_____

Ärendebeskrivning

Den 1 januari 2003 trädde lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting i kraft. Lagen innebär bland annat att kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta en plan för hantering av extraordinära händelser.

Kommunfullmäktige fastställde 2004-12-09 en plan för hantering av extraordinära händelser och denna har nu reviderats. Den reviderade planen träder i kraft 2007-10-01.

§139 Granskning av Tyresö kommuns externa information

Kommunstyrelsens beslut

- Granskningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Komrev har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun genomfört en granskning av informationsverksamheten. Granskningen syftar till att värdera hur effektivt den samlade informationsverksamheten fungerar utifrån uppdrag och mål. Granskningen fokuserar på ändamålsenligheten i val av kanaler, form, utformning med hänsyn till målgrupp, effekt av informationen etcetera.

Yttrande angående granskningen har lämnats från informationsenheten.

§140 Justering av planeringsförutsättningar för 2008

Kommunstyrelsens beslut

- Planeringsramarna för 2008 utökas i enlighet med föreliggande bilaga.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att den socialdemokratiska gruppen inte deltar i beslutet samt att Inger Gemicioglu (v), om hon hade haft rösträtt, inte hade deltagit i beslutet.

_____

Ärendebeskrivning

I underlaget till kommunstyrelsens beslut ”Förutsättningar för Strategi- och budgetplan 2008-2010” (2007-04-24, § 95) framhölls att de då pågående förhandlingarna om nya centrala löneavtal för stora grupper av kommunens anställda gjorde det svårt att fullt ut bedöma konsekvenserna för verksamheten av de föreslagna planeringsramarna för 2008.

Sedan kommunstyrelsen beslutade om planeringsförutsättningarna har Sveriges Kommuner och Landsting träffat nya centrala avtal med dels Kommunal och dels SKTF, Ledarna och Akademikerförbundet SSR.

De nya löneavtalen innebär kraftiga merkostnader för 2008 utöver det utrymme som har beräknats i planeringsramarna. För att uppnå avsedda mål och åtaganden i enligt med vad som beskrivs i planeringsförutsättningarna måste medel därför tillskjutas för att kompensera de ökande kostnaderna.

§141 Meddelanden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting - cirkulär

2007:16 Preliminär kostnadsutjämning 2008

2007:17 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med Svenska Kommunalarbetareförbundet

2007:18 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

2007:19 Förordning om ändring i förordning (2007:108) om lägenhetsregister – anstånd med fastställande av belägenhetsadresser för bl.a. flerbostadshus

Diverse meddelanden

Sveriges Kommuner och Landsting

Rapporten Nationella miljömål en lokal utmaning

Sveriges Kommuner och Landsting

Avtalet med Kommunal

Sveriges Kommuner och Landsting

Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi – maj

2007

Sveriges Kommuner och landsting

Inbjudan till seminarier för fullmäktigepresidier ”Utveckla fullmäktige”

PRO och SPF

Beräkning av behov av äldreomsorg 2007-2012

Motala kommun

Framtidsdagar i Motala – Motala Forum 20-21 september 2007

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Årets mest innovativa kommun 2007

Södertälje kommun

Samverkan på Södertörn för tillväxt, mångfald och handlingskraft inom myndighetsutövning för miljö- och hälsoskyddstillsyn samt upphandling

AB Storstockholms Lokaltrafik

Samverkan mellan SL och landets kommuner

Folkets Parlament

Folkets Parlament – så funkar det!