Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2008-09-30

Sammanträde 2008-09-30

Datum
Klockan
Plats

120 Kommunchefens rapport – september 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

121 Delårsbokslut och helårsprognos för 2008

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Delårsbokslut för 2008 godkänns

- Redovisning av helårsprognos godkänns

- 400 000 kronor för ungdomscafé flyttas från gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden till kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisas delårsbokslut och helårsprognos. Rapporten omfattar resultaten för perioden januari – augusti 2008 med resultaträkning och investeringar, samt kommentarer för varje nämnd och styrelse. Rapporten innehåller också en prognos för helåret.

122 Detaljplan för cirkulationsplats vid Alléplan – beslut om antagande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för cirkulationsplats vid Alléplan antas

Ärendebeskrivning
Gudöbroleden trafikeras idag av cirka 17 000 fordon per dygn. Genom att anlägga en cirkulationsplats beräknas trafikflödet förbi Alléplan förbättras samtidigt som ett minskat antal stopp ger mindre luftföroreningar.

Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 17 mars 2008 – 11 april 2008. Under samrådstiden inkom 9 yttranden samt två efter samrådstidens utgång. Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 9 juni – 31 augusti 2008. Under utställningstiden inkom 5 synpunkter.

123 Slutredovisning av åtgärder i plan 2005-2007 samt förslag till ny tillgänglighetsplan för Tyresö kommun 2008-2010

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Redovisningen av åtgärder i plan 2005-2007 noteras

- Tillgänglighetsplanen för 2008-2010 antas

Ärendebeskrivning
I den bifogade slutredovisningen beskrivs hur väl aktiviteter från planen, Ökad delaktighet för personer med funktionshinder. Plan för Tyresö kommun 2005-2007, har genomförts.

Ett förslag till ny plan för perioden 2008-2010 har också tagits fram. Planen har ändrat namn till tillgänglighetsplan.

124 Avfallsplan för Tyresö kommun – beslut om utställning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Avfallsplanen ställs ut för granskning

Ärendebeskrivning
Enligt miljöbalken ska det för varje kommun finnas en avfallsplan. Avfallsplanen innehåller uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Planen omfattar allt avfall som uppkommer inom kommungränsen, trots att kommunen har ett begränsat avfallsansvar. Avfallsplanen är en del av den kommun­ala renhållningsordningen. Genom de lokala föreskrifterna som fastställs i renhållnings­ordningen ska planens intentioner förverkligas. Syftet är att ge en samlad bild av dagens avfallshantering och sätta upp mål - mål som styr de egna verksamheterna, våra entre­prenörer, kommunens invånare och andra aktörer inom avfallshanteringen mot ett hållbart samhälle.

Nuvarande avfallsplan fastställdes av kommunfullmäktige den 16 juni 2002 och är nu i behov av revidering. Sedan den senaste avfallsplanen har flera ändringar införts i lagstiftningen som reglerar avfallshanteringen. Det gäller bland annat höjning av skatt på avfall som deponeras, samt förbud mot att deponera brännbart och organiskt avfall. Förbrännings­skatt har införts. En annan nyhet är producent­ansvar för elektriska och elektroniska prod­ukter. Ytterligare har det tillkommit miljömål (delmål), bland annat ett om 35 % biologisk behandling av organiskt avfall till år 2010.

Förslaget till avfallsplan ska enligt MB 15 kap, 11 § ställas ut för granskning innan fortsatt beredning och beslut om fastställelse av föreskrifterna.

125 Förslag om ökade insatser för fastighetsunderhåll hösten 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i 2008 års driftbudget bevilja ett tilläggsanslag på tio miljoner kronor för utökat fastighetsunderhåll enligt redovisat förslag

Ärendebeskrivning
Enligt delårsbokslutet per den 31 augusti 2008 beräknas kommunens resultat för hela året komma uppgå till 55,2 miljoner kronor, vilket är 22,0 miljoner kronor mer än det budgeterade resultatet. Med anledning av detta kan tio miljoner kronor av årets prognosticerade resultat användas till ökat fastighetsunderhåll på bl a kommunens skolbyggnader under hösten.

Av bifogad sammanställning framgår vilka planerade underhållsåtgärder som enligt tekniska kontoret är mest angelägna att tidigarelägga.

126 Nya namn på valdistrikt

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat förslag på nya namn till valdistrikt fastställs

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har påtalat att kommunens namn på valdistrikten inte är tillräckligt beskrivande. Med anledning av detta har stadsbyggnadskontoret tagit fram förslag på nya namn för valdistrikten.

Det förslag som redovisas först i bilagan är stadsbyggnadskontorets slutliga förslag, detta förslag bygger på Länsstyrelsens riktlinjer men är något justerat efter Tyresös förhållanden. Därpå följer beskrivning av hur namnsättningen skulle se ut om Lansstyrelsens förslag följdes exakt samt vilka områden som ingår i distrikten.

Ärendets beredning
Ärendet behandlades i valnämnden 08-09-23.

127 Anställning av politiska sekreterare i Tyresö kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Med stöd av 4 kap 30-32 §§ Kommunallagen (1991:900) anställs för Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna från och med den 1 november 2008 till och med den 31 december 2010 en gemensam heltidsanställd politisk sekreterare till en högsta kostnad av 500 000 kr/år

- Under samma period får Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet möjlighet att anställa politisk/a sekreterare till en sammanlagd kostnad motsvarande högst 70 % av kostnaden enligt p. 1

- Kostnaden för anställningar enligt p. 1 och 2 ovan finansieras inom ramen för de medel som disponeras av kommunstyrelseförvaltningen

Ärendebeskrivning
För att renodla arbetsuppgifter och få en klar skiljelinje mellan politiska frågor och tjänstemännens arbetsuppgifter föreslås att politiska sekreterare (nedan pol sek) anställs med placering på kansli- och personalkontoret.

En tjänst på heltid som pol sek tillsätts till stöd för Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna under tiden 1 november 2008 tom 31 december 2010. Kostnaden för en pol sek beräknas till cirka 500 000 kronor per år. Beräkningen bygger på den förväntade lönekostnaden. Övriga partier representerade i fullmäktige ges motsvarande möjlighet i proportion till antalet mandat i fullmäktige.

128 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2009

Kommunstyrelsens beslut
- Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2009 antas enligt förslaget nedan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2009 antas enligt förslaget nedan.

Ärendebeskrivning
Kommunkansliet har i samråd med ekonomikontoret tagit fram förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2009.

Kommunstyrelsen (tisdagar) Kommunfullmäktige (torsdagar)
3 februari 19 februari

24 februari 12 mars

31 mars 16 april

28 april 14 maj

26 maj 11 juni

16 juni -

25 augusti 10 september

29 september 15 oktober

27 oktober (budget) 19 november (budget)

24 november 10 december

15 december (reserv) -

Kommunstyrelsens sammanträden inleds kl. 18:30 och kommunfullmäktiges sammanträden inleds kl. 18:00 (kommunfullmäktige 12 november inleds dock kl. 15:00).

129 Kommunens inriktning vid löneöversyn för Vårdförbundet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Inriktning vid löneöversyn godkänns enligt förslag

Ärendebeskrivning
Lönebildningen i Tyresö kommun bygger på de centrala avtalens innehåll där lönesättningen ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Ett viktigt mål med löneöversyn 2008 är att säkerställa att osakliga löneskillnader inte förekommer i Tyresö kommun. Därför ska den genomförda lönekartläggningen ligga till grund för lönesättningen.

Ärendets beredning
Behandlades i förhandlingsdelegationen 2008-09-08.

130 Vårdnadsbidrag

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att införa kommunalt vårdnadsbidrag från den 1 januari 2009

- Att vårdnadsbidraget finansieras inom ram

- Att ansökan om vårdnadsbidrag kan göras från och med den 1 december 2008

- Att vårdnadsbidraget ska uppgå till 3000 kronor per barn och månad för heltid och 1500 kronor per barn och månad för halvtidsersättning

- Att modellen med dagbarnvårdare för eget barn avskaffas från den 1 januari 2009

- Att sista dagen att ansöka om att bli dagbarnvårdare för eget barn blir den 31 oktober

- Att de dagbarnvårdare för eget barn vars barn har fyllt tre år vid årsskiftet och inte utnyttjar förskola behåller sitt tillstånd till dess barnet börjar förskola eller förskoleklass

Ärendebeskrivning
Riksdagen fattade den 21 maj 2008 beslut om att införa en ny lag om kommunalt vårdnadsbidrag. Underlag för beslutet finns i proposition 2007/08:91, Vårdnadsbidrag – familjepolitisk reform. Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag träder i kraft den 1 juli 2008. Tyresö kommun har idag en egen lösning, dagbarnvårdare åt eget barn.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att kommunalt vårdnadsbidrag enligt ny lagstiftning införs i Tyresö kommun från den 1 januari 2009. För de familjer som finns i systemet och som vars barn vid införandet har fyllt tre år. Föreslås en övergångslösning. Dessa behåller det gamla systemet tills barnen börjar i förskoleklass, förutsatt att de inte utnyttjar barnomsorg. Under perioden fram till införandet av vårdnadsbidrag tillämpas nuvarande modell och familjer som träder in i systemet informeras om vilka förändringar som kommer att genomföras från årsskiftet. Sista dagen att ansöka om att bli dagbarnvårdare åt eget barn blir den 31 oktober 2008.

Ärendets beredning
Ärendet behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2008-06-17 och i kommunstyrelsen 2008-08-26. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-09-11 § 90 återremitterades ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Ordförandeutlåtande
Införandet av ett kommunalt vårdnadsbidrag utgör en av grundstenarna i Allianspartiernas familjepolitik. Vi har full respekt för att alla inte har samma åsikt i sakfrågan rörande vårdnadsbidrag, men det finns nu efter riksdagsbeslutet nya möjligheter att genomföra en sådan reform i Tyresö kommun.

I beslutet rörande återremiss anmäldes fem frågor för ytterligare beredning som jag kommenterar var för sig i det följande.

1. Legaliteten i att bibehålla modellen med dagbarnvårdare för eget barn

Från Alliansens sida vill vi utifrån ett brukarperspektiv göra övergången från vårt nuvarande system till det generella systemet för vårdnadsbidrag som godkänts av riksdagen så mjuk som möjligt.

I övrigt hänvisar jag till den bilaga som har tagits fram av barn- och utbildningsförvaltningen beträffande likställighetsprincipen.

2. Ekonomiska konsekvenser

I barn- och utbildningsförvaltningens handlingar inför beslutet fanns ett antal beräkningar byggda på olika antaganden. Då vårdnadsbidrag i denna form inte funnits före halvårsskiftet, och de kommuner som hittills infört bidraget inte tillämpat halv ersättning, finns inte några konsekvenser från andra kommuner att jämföra med. Utifrån de beräkningar som gjorts kan var och en göra en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna utifrån olika antaganden. Vad det verkliga utfallet blir går inte att prognosticera i förväg.

Grunden för de beräkningar som gjorts och som bifogats till fullmäktige är följande:

- Barn som idag saknar omsorg, och vars föräldrar söker helt vårdnadsbidrag, innebär en kostnad för kommunen på 3000 kronor per månad och barn. I augusti fanns cirka 300 barn i åldern 1-3 år utan omsorg i kommunen. Samtliga dessa familjer lär dock varken vilja stanna hemma med vårdnadsbidrag efter årsskiftet eller uppfylla kraven för att få vårdnadsbidrag, och antalet har därför minskats i beräkningarna.

- Barn som idag finns i kommunalt finansierad barnomsorg, vars föräldrar säger upp placeringen och i stället väljer helt vårdnadsbidrag innebär en besparing för kommunen på sikt. Eftersom det tar tid att anpassa verksamheterma, kommer det dock att ta viss tid innan besparingen kommer att synas.

- Barn som idag finns i kommunalt finansierad barnomsorg, vars föräldrar väljer att utnyttja möjligheten till max 20 timmars barnomsorg och halvt vårdnadsbidrag, innebär förmodligen en kostnad för kommunen. Omsorgstiden i barnomsorgen minskar, men då barnen ändå finns i verksamheten på deltid kommer även fortsättningsvis lokaler och personal att krävas. Hur stora besparingar som kan göras i verksamheterna på längre sikt beror på hur väl verksamheterna lyckas anpassa deltidsbarnens tider och sin verksamhet.

- Barn mellan ett och tre år som idag finns i Tyresömodellen dagbarnvårdare för eget barn, och som övergår till helt vårdnadsbidrag, innebär en liten besparing för kommunen, då ersättningen idag ligger på 4326 kronor per barn, att jämföra med vårdnadsbidraget på 3000 kronor.

3. Effekter för jämställdhet

Vi lämnar över ansvaret till föräldrarna att avgöra vem som ska utnyttja vårdnadsbidraget. I de flesta fall kommer föräldrarna att mellan sig besluta vem som utnyttjar bidraget. I andra fall kommer man att använda bidraget för att anlita någon utomstående. Liksom familjepolitiken i övrigt överlämnas ansvaret till familjen själv att besluta vem ska vara hemma.

4. Effekter för integration och arbetskraftsdeltagande

Allianspartierna ser vårdnadsbidraget som ett led i en valfrihetsreform som ger familjer möjlighet att välja. Visserligen innebär den ekonomiska nivån på bidraget begränsningar. För många familjer kommer vårdnadsbidraget dock att ge nya möjligheter att välja hur man vill organisera sitt liv. Det kan vara den marginal som gör andra val möjliga. De ekonomiska incitamenten för att avstå från eller utnyttja bidraget är likartat oavsett vilken bakgrund familjen har. En utvecklad familjepolitik som ger föräldrarna mer tid till sina barn tror jag välkomnas av de flesta familjer.

5. Effekterna för barns språkinlärning

Föräldrarna är självklart de viktigaste personerna för ett barns språkinlärning och utveckling under barnets första tre år, så långt som vårdnadsbidraget sträcker sig. Genom att även införa möjligheten till halvt vårdnadsbidrag väljer Alliansen dessutom att underlätta för de föräldrar som både vill ha mer tid för sitt barn och utnyttja förskolan med den pedagogiskt utbildade personalens kompetens inom exempelvis språkutveckling.

Att göra en utförligare analys av vilka effekter på språkinlärningen bidraget skulle ha för de barn vars föräldrar utnyttjar vårdnadsbidraget förutsätter vetenskaplig kompetens och resurser som Tyresö kommun saknar. Det är en uppgift för forskningen.

131 Gemensam policy för att förebygga, tidigt upptäcka och behandla missbruk och beroende

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Policyn antas enligt förslag

Ärendebeskrivning
Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) och landstingets hälso- och sjukvård har tillsammans utarbetat en policy för att tidigt upptäcka, förebygga och behandla skador av alkohol och narkotika. Policyn föreslås antas av landstinget och länets kommuner.

Socialförvaltningen har gjort en genomgång av policyn och föreslår att den antas. Förvaltningen har inga invändningar mot innehållet eftersom de flesta områden i policyn redan är beaktade i kommunen. Däremot har förvaltningen viss tveksamhet mot bedömningsinstrumentet ASI (Addiction Severity Index). Enligt förvaltningen behövs en närmare utvärdering vad gäller metodens effekter, kostnader och utbildningsinsatser.

Ärendets beredning
Socialnämnden behandlade ärendet 2008-08-20.

132 Rekommendation att teckna Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms län

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Överenskommelsen undertecknas enligt förslag

Ärendebeskrivning
KSLs styrelse beslutade vid sitt sammanträde 2008-06-13 att rekommendera kommunerna att anta ”Överenskommelse om att skapa en Vuxenutbildningsregion i Stockholms län”. KSLs kansli önskar besked om Tyresö kommuns ställningstagande senast den 5 oktober.

Viktiga punkter i överenskommelsen är:

en gemensam vuxenutbildningsregion är ett sätt att utveckla regionen inför framtiden
synen på vuxenutbildningen som gränsöverskridare över kommungränserna
att vuxenutbildningen är en del av utbildnings-, arbetsmarknads-, näringslivs-, social-, kultur- och integrationspolitik och att den är regional till sin karaktär
förslaget till vuxenutbildningsregion innehåller dels delar som berör samarbetet kring utbildningsutbud, dels stödfunktioner och infrastruktur

Som bilaga till överenskommelsen finns en beskrivning av inriktningen på samarbetet de närmaste åren i följande punkter:

1) yrkesutbildning
2) validering
3) vägledarfunktion
4) kvalitet
5) kommunsamarbete gentemot externa aktörer/organisationer

Förvaltningen ser klara samarbetsfördelar inom flera av områdena men anser att punkten 4 om kvalitet behöver utredas ytterliggare.

Ärendets beredning
Ärendet beh andlades i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2008-09-18.

133 Rekommendation att teckna samverkansavtal för gymnasieskolan i Stockholms län

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Samverkansavtalet undertecknas enligt förslag

Ärendebeskrivning
Kommunerna i Stockholms län har sedan 2001 arbetat för att skapa en gemensam gymnasieregion. Det är elevernas behov och önskemål som ska sättas i första rummet. Inom avtalsområdet ska eleverna kunna söka fritt till alla program i alla kommunala gymnasieskolor. Individuella programmet ingår inte i avtalet. Stockholm stad har, som enda kommun i länet, valt att ställa sig utanför samverkansavtalet.

Många av Tyresös elever söker sig till gymnasieskolor utanför kommunen och det är angeläget att förvissa sig om att de konkurrerar på lika villkor som elever från andra kommuner. Detta möjliggörs genom att samverkansavtalet undertecknas.

Ärendets beredning
Ärendet behandlades i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2008-09-18.

134 Motion om att öka kommuninvånarnas inflytande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Första att-satsen bifalls

- Andra att-satsen avslås

Ärendebeskrivning
Ann Sandin-Lindgren (s), Peter Bylund (mp) och Gunilla Andersson (v) har lämnat in en motion med förslag om att öka kommuninvånarnas inflytande.

I motionen föreslås att:

- att Tyresö kommun studerar hur Sigtuna har lyckats i sin demokratisatsning

- att Tyresö kommun genomför s.k. rådslag enligt Sigtuna-modellen i konkreta ärenden där det finns tydliga enkla alternativ där medborgarnas synpunkter kan bli avgörande

Ärendets beredning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett yttrande angående motionens frågeställningar. Tjänsteskrivelsen angående medborgarpaneler i Tyresö kommun bifogas svaret. Kommunchefen har även besökt Sigtuna kommun för att studera deras demokratisatsning. Vidare kommer också Tyresö kommuns demokratiberedning besöka Sigtuna för att studera hur de arbetar med demokratiutveckling.

135 Motion om att öka valdeltagandet i Tyresö kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Ärendebeskrivning
Peter Bylund (mp), Lilian Nylinder (mp) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion med förslag för att öka valdeltagandet i Tyresö kommun.

I motionen föreslås att:

- att kommunen ska arbeta för ett höjt valdeltagande i de distrikt med lägst valdeltagande, bl.a. genom att möjliggöra förtidsröstning i lokaler i närområdet, vilka inrättas till valet i Europaparlamentet 2009

Ärendets beredning
Förslag till beslut har utarbetats vid kommunstyrelseförvaltningen. Ärendet behandlades i valnämnden den 23 september.

136 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2008:57 Nya bestämmelser om Lex Sara inom socialtjänsten och handikappomsorgen

2008:60 Information om bedömningskriterier och förstärkt tillsyn gällandes kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

2008:62 Energideklarationer och kommunens tillsynsansvar

2008:63 Budgetförutsättningar för åren 2009-2011

2008:64 Ändrade regler för överklagande av beslut av Arbetsmiljöverket m.m.

Övriga meddelanden

Kommunförbundet Stockholms Län
- VAS-rådets rapporter nr 4 och 5

Länsstyrelsen i Stockholms Län
- Statsbidrag för förebyggande insatser

Räddningsverket
- Inbjudan att delta i Räddningsverkets ramavtalsupphandling gällande mobilstationer för Rakelsystemet

Världsnaturfonden
- Earth Hour 2009, Inbjudan till Sveriges kommuner

Stockholm-Mälarregionen
- Utblick
Bilagor till protokoll
Närvaro ks 080930.pdf (78 kb)
Mötesinformation

 

§120 Kommunchefens rapport – september 2008

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§121 Delårsbokslut och helårsprognos för 2008

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Delårsbokslut för 2008 godkänns

- Redovisning av helårsprognos godkänns

- 400 000 kronor för ungdomscafé flyttas från gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden till kultur- och fritidsnämnden

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas delårsbokslut och helårsprognos. Rapporten omfattar resultaten för perioden januari – augusti 2008 med resultaträkning och investeringar, samt kommentarer för varje nämnd och styrelse. Rapporten innehåller också en prognos för helåret.

§122 Detaljplan för cirkulationsplats vid Alléplan – beslut om antagande

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för cirkulationsplats vid Alléplan antas

______

Ärendebeskrivning

Gudöbroleden trafikeras idag av cirka 17 000 fordon per dygn. Genom att anlägga en cirkulationsplats beräknas trafikflödet förbi Alléplan förbättras samtidigt som ett minskat antal stopp ger mindre luftföroreningar.

Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 17 mars 2008 – 11 april 2008. Under samrådstiden inkom 9 yttranden samt två efter samrådstidens utgång. Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 9 juni – 31 augusti 2008. Under utställningstiden inkom 5 synpunkter.

§123 Slutredovisning av åtgärder i plan 2005-2007 samt förslag till ny tillgänglighetsplan för Tyresö kommun 2008-2010

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Redovisningen av åtgärder i plan 2005-2007 noteras

- Tillgänglighetsplanen för 2008-2010 antas

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Ersättaryttranden

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

I den bifogade slutredovisningen beskrivs hur väl aktiviteter från planen, Ökad delaktighet för personer med funktionshinder. Plan för Tyresö kommun 2005-2007, har genomförts.

Ett förslag till ny plan för perioden 2008-2010 har också tagits fram. Planen har ändrat namn till tillgänglighetsplan.

§124 Avfallsplan för Tyresö kommun – beslut om utställning

Kommunstyrelsens beslut

- Avfallsplanen ställs ut för granskning

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Ersättaryttranden

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.

______

Ärendebeskrivning

Enligt miljöbalken ska det för varje kommun finnas en avfallsplan. Avfallsplanen innehåller uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Planen omfattar allt avfall som uppkommer inom kommungränsen, trots att kommunen har ett begränsat avfallsansvar. Avfallsplanen är en del av den kommun­ala renhållningsordningen. Genom de lokala föreskrifterna som fastställs i renhållnings­ordningen ska planens intentioner förverkligas. Syftet är att ge en samlad bild av dagens avfallshantering och sätta upp mål - mål som styr de egna verksamheterna, våra entre­prenörer, kommunens invånare och andra aktörer inom avfallshanteringen mot ett hållbart samhälle.

Nuvarande avfallsplan fastställdes av kommunfullmäktige den 16 juni 2002 och är nu i behov av revidering. Sedan den senaste avfallsplanen har flera ändringar införts i lag­stift­ningen som reglerar avfallshanteringen. Det gäller bland annat höjning av skatt på avfall som deponeras, samt förbud mot att deponera brännbart och organiskt avfall. Förbrännings­skatt har införts. En annan nyhet är producent­ansvar för elektriska och elektroniska prod­ukter. Ytterligare har det tillkommit miljömål (delmål), bland annat ett om 35 % biologisk behandling av organiskt avfall till år 2010.

Förslaget till avfallsplan ska enligt MB 15 kap, 11 § ställas ut för granskning innan fortsatt beredning och beslut om fastställelse av föreskrifterna.

Ordförandeförslag

Att avfallsplanen ställs ut för granskning.

Yrkande

Mathias Tegnér (s-gruppen) yrkar att följande åtagande tillförs planen:

- Planeringen för den fastighetsnära sopinsamlingen påbörjas 2009 med sikte på genomförande senast 2010. Genom att arbeta för hushållsnära förpackningsinsamling kan avfall återvinnas och växthusgaser minimeras. Varje sopkärl förses med sorteringsfack för olika typer av avfall som restavfall, matavfall, förpackningar, tidningar, glas, mjukplast m.m. Detta innebär förbättrad service och att avståndet för att återvinna avfall minskar, återvinningsgraden ökar och restavfallet minskar.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ändringsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget

§125 Förslag om ökade insatser för fastighetsunderhåll hösten 2008

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i 2008 års driftbudget bevilja ett tilläggsanslag på tio miljoner kronor för utökat fastighetsunderhåll enligt redovisat förslag

______

Ärendebeskrivning

Enligt delårsbokslutet per den 31 augusti 2008 beräknas kommunens resultat för hela året komma uppgå till 55,2 miljoner kronor, vilket är 22,0 miljoner kronor mer än det budgeterade resultatet. Med anledning av detta kan tio miljoner kronor av årets prognosticerade resultat användas till ökat fastighetsunderhåll på bl a kommunens skolbyggnader under hösten.

Av bifogad sammanställning framgår vilka planerade underhållsåtgärder som enligt tekniska kontoret är mest angelägna att tidigarelägga.

§126 Nya namn på valdistrikt

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat förslag på nya namn till valdistrikt fastställs

______

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har påtalat att kommunens namn på valdistrikten inte är tillräckligt beskrivande. Med anledning av detta har stadsbyggnadskontoret tagit fram förslag på nya namn för valdistrikten.

Det förslag som redovisas först i bilagan är stadsbyggnadskontorets slutliga förslag, detta förslag bygger på Länsstyrelsens riktlinjer men är något justerat efter Tyresös förhållanden. Därpå följer beskrivning av hur namnsättningen skulle se ut om Lansstyrelsens förslag följdes exakt samt vilka områden som ingår i distrikten.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i valnämnden 08-09-23.

§127 Anställning av politiska sekreterare i Tyresö kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Med stöd av 4 kap 30-32 §§ Kommunallagen (1991:900) anställs för Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna från och med den 1 november 2008 till och med den 31 december 2010 en gemensam heltidsanställd politisk sekreterare till en högsta kostnad av 500 000 kr/år

- Under samma period får Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet möjlighet att anställa politisk/a sekreterare till en sammanlagd kostnad motsvarande högst 70 % av kostnaden enligt p. 1

- Kostnaden för anställningar enligt p. 1 och 2 ovan finansieras inom ramen för de medel som disponeras av kommunstyrelseförvaltningen

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

För att renodla arbetsuppgifter och få en klar skiljelinje mellan politiska frågor och tjänstemännens arbetsuppgifter föreslås att politiska sekreterare (nedan pol sek) anställs med placering på kansli- och personalkontoret.

En tjänst på heltid som pol sek tillsätts till stöd för Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna under tiden 1 november 2008 tom 31 december 2010. Kostnaden för en pol sek beräknas till cirka 500 000 kronor per år. Beräkningen bygger på den förväntade lönekostnaden. Övriga partier representerade i fullmäktige ges motsvarande möjlighet i proportion till antalet mandat i fullmäktige.

§128 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2009

Kommunstyrelsens beslut

- Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2009 antas enligt förslaget nedan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2009 antas enligt förslaget nedan.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har i samråd med ekonomikontoret tagit fram förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2009.

Kommunstyrelsen (tisdagar) Kommunfullmäktige (torsdagar)

3 februari 19 februari

24 februari 19 mars

31 mars 16 april

28 april 14 maj

26 maj 11 juni

16 juni -

25 augusti 10 september

29 september 15 oktober

27 oktober (budget) 19 november (budget)

24 november 10 december

15 december (reserv) -

Kommunstyrelsens sammanträden inleds kl. 18:30 och kommunfullmäktiges sammanträden inleds kl. 18:00 (kommunfullmäktige 19 november inleds dock kl. 15:00).

§129 Kommunens inriktning vid löneöversyn för Vårdförbundet

Kommunstyrelsens beslut

- Inriktning vid löneöversyn godkänns enligt förslag

______

Ärendebeskrivning

Lönebildningen i Tyresö kommun bygger på de centrala avtalens innehåll där lönesättningen ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Ett viktigt mål med löneöversyn 2008 är att säkerställa att osakliga löneskillnader inte förekommer i Tyresö kommun. Därför ska den genomförda lönekartläggningen ligga till grund för lönesättningen.

Ärendets beredning

Behandlades i förhandlingsdelegationen 2008-09-08.

§130 Vårdnadsbidrag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att införa kommunalt vårdnadsbidrag från den 1 januari 2009

- Att vårdnadsbidraget finansieras inom ram

- Att ansökan om vårdnadsbidrag kan göras från och med den 1 december 2008

- Att vårdnadsbidraget ska uppgå till 3000 kronor per barn och månad för heltid och 1500 kronor per barn och månad för halvtidsersättning

- Att modellen med dagbarnvårdare för eget barn avskaffas från den 1 januari 2009

- Att sista dagen att ansöka om att bli dagbarnvårdare för eget barn blir den 31 oktober

- Att de dagbarnvårdare för eget barn vars barn har fyllt tre år vid årsskiftet och inte utnyttjar förskola behåller sitt tillstånd till dess barnet börjar förskola eller förskoleklass

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande och Inger Gemicioglu (v) hänvisar till det ersättaryttrande som lämnades i kommunstyrelsen 2008-08-26.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkanden.

______

Ärendebeskrivning

Riksdagen fattade den 21 maj 2008 beslut om att införa en ny lag om kommunalt vårdnadsbidrag. Underlag för beslutet finns i proposition 2007/08:91, Vårdnadsbidrag – familjepolitisk reform. Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag träder i kraft den 1 juli 2008. Tyresö kommun har idag en egen lösning, dagbarnvårdare åt eget barn.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att kommunalt vårdnadsbidrag enligt ny lagstiftning införs i Tyresö kommun från den 1 januari 2009. För de familjer som finns i systemet och som vars barn vid införandet har fyllt tre år. Föreslås en övergångslösning. Dessa behåller det gamla systemet tills barnen börjar i förskoleklass, förutsatt att de inte utnyttjar barnomsorg. Under perioden fram till införandet av vårdnadsbidrag tillämpas nuvarande modell och familjer som träder in i systemet informeras om vilka förändringar som kommer att genomföras från årsskiftet. Sista dagen att ansöka om att bli dagbarnvårdare åt eget barn blir den 31 oktober 2008.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2008-06-17 och i kommunstyrelsen 2008-08-26. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-09-11 § 90 återremitterades ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Ordförandeutlåtande

Införandet av ett kommunalt vårdnadsbidrag utgör en av grundstenarna i Allianspartiernas familjepolitik. Vi har full respekt för att alla inte har samma åsikt i sakfrågan rörande vårdnadsbidrag, men det finns nu efter riksdagsbeslutet nya möjligheter att genomföra en sådan reform i Tyresö kommun.

I beslutet rörande återremiss anmäldes fem frågor för ytterligare beredning som jag kommenterar var för sig i det följande.

1. Legaliteten i att bibehålla modellen med dagbarnvårdare för eget barn

Från Alliansens sida vill vi utifrån ett brukarperspektiv göra övergången från vårt nuvarande system till det generella systemet för vårdnadsbidrag som godkänts av riksdagen så mjuk som möjligt.

I övrigt hänvisar jag till den bilaga som har tagits fram av barn- och utbildningsförvaltningen beträffande likställighetsprincipen.

2. Ekonomiska konsekvenser

I barn- och utbildningsförvaltningens handlingar inför beslutet fanns ett antal beräkningar byggda på olika antaganden. Då vårdnadsbidrag i denna form inte funnits före halvårsskiftet, och de kommuner som hittills infört bidraget inte tillämpat halv ersättning, finns inte några konsekvenser från andra kommuner att jämföra med. Utifrån de beräkningar som gjorts kan var och en göra en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna utifrån olika antaganden. Vad det verkliga utfallet blir går inte att prognosticera i förväg.

Grunden för de beräkningar som gjorts och som bifogats till fullmäktige är följande:

- Barn som idag saknar omsorg, och vars föräldrar söker helt vårdnadsbidrag, innebär en kostnad för kommunen på 3000 kronor per månad och barn. I augusti fanns cirka 300 barn i åldern 1-3 år utan omsorg i kommunen. Samtliga dessa familjer lär dock varken vilja stanna hemma med vårdnadsbidrag efter årsskiftet eller uppfylla kraven för att få vårdnadsbidrag, och antalet har därför minskats i beräkningarna.

- Barn som idag finns i kommunalt finansierad barnomsorg, vars föräldrar säger upp placeringen och i stället väljer helt vårdnadsbidrag innebär en besparing för kommunen på sikt. Eftersom det tar tid att anpassa verksamheterma, kommer det dock att ta viss tid innan besparingen kommer att synas.

- Barn som idag finns i kommunalt finansierad barnomsorg, vars föräldrar väljer att utnyttja möjligheten till max 20 timmars barnomsorg och halvt vårdnadsbidrag, innebär förmodligen en kostnad för kommunen. Omsorgstiden i barnomsorgen minskar, men då barnen ändå finns i verksamheten på deltid kommer även fortsättningsvis lokaler och personal att krävas. Hur stora besparingar som kan göras i verksamheterna på längre sikt beror på hur väl verksamheterna lyckas anpassa deltidsbarnens tider och sin verksamhet.

- Barn mellan ett och tre år som idag finns i Tyresömodellen dagbarnvårdare för eget barn, och som övergår till helt vårdnadsbidrag, innebär en liten besparing för kommunen, då ersättningen idag ligger på 4326 kronor per barn, att jämföra med vårdnadsbidraget på 3000 kronor.

3. Effekter för jämställdhet

Vi lämnar över ansvaret till föräldrarna att avgöra vem som ska utnyttja vårdnadsbidraget. I de flesta fall kommer föräldrarna att mellan sig besluta vem som utnyttjar bidraget. I andra fall kommer man att använda bidraget för att anlita någon utomstående. Liksom familjepolitiken i övrigt överlämnas ansvaret till familjen själv att besluta vem ska vara hemma.

4. Effekter för integration och arbetskraftsdeltagande

Allianspartierna ser vårdnadsbidraget som ett led i en valfrihetsreform som ger familjer möjlighet att välja. Visserligen innebär den ekonomiska nivån på bidraget begränsningar. För många familjer kommer vårdnadsbidraget dock att ge nya möjligheter att välja hur man vill organisera sitt liv. Det kan vara den marginal som gör andra val möjliga. De ekonomiska incitamenten för att avstå från eller utnyttja bidraget är likartat oavsett vilken bakgrund familjen har. En utvecklad familjepolitik som ger föräldrarna mer tid till sina barn tror jag välkomnas av de flesta familjer.

5. Effekterna för barns språkinlärning

Föräldrarna är självklart de viktigaste personerna för ett barns språkinlärning och utveckling under barnets första tre år, så långt som vårdnadsbidraget sträcker sig. Genom att även införa möjligheten till halvt vårdnadsbidrag väljer Alliansen dessutom att underlätta för de föräldrar som både vill ha mer tid för sitt barn och utnyttja förskolan med den pedagogiskt utbildade personalens kompetens inom exempelvis språkutveckling.

Att göra en utförligare analys av vilka effekter på språkinlärningen bidraget skulle ha för de barn vars föräldrar utnyttjar vårdnadsbidraget förutsätter vetenskaplig kompetens och resurser som Tyresö kommun saknar. Det är en uppgift för forskningen.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa vårdnadsbidrag enligt förslag.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar avslag till att-satserna 1, 2, 3, 4 och 7

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget

§131 Gemensam policy för att förebygga, tidigt upptäcka och behandla missbruk och beroende

Kommunstyrelsens beslut

- Policyn antas enligt förslag

______

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) och landstingets hälso- och sjukvård har tillsammans utarbetat en policy för att tidigt upptäcka, förebygga och behandla skador av alkohol och narkotika. Policyn föreslås antas av landstinget och länets kommuner.

Socialförvaltningen har gjort en genomgång av policyn och föreslår att den antas. Förvaltningen har inga invändningar mot innehållet eftersom de flesta områden i policyn redan är beaktade i kommunen. Däremot har förvaltningen viss tveksamhet mot bedömningsinstrumentet ASI (Addiction Severity Index). Enligt förvaltningen behövs en närmare utvärdering vad gäller metodens effekter, kostnader och utbildningsinsatser.

Ärendets beredning

Socialnämnden behandlade ärendet 2008-08-20.

§132 Rekommendation att teckna Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms län

Kommunstyrelsens beslut

- Överenskommelsen undertecknas enligt förslag

______

Ärendebeskrivning

KSLs styrelse beslutade vid sitt sammanträde 2008-06-13 att rekommendera kommunerna att anta ”Överenskommelse om att skapa en Vuxenutbildningsregion i Stockholms län”. KSLs kansli önskar besked om Tyresö kommuns ställningstagande senast den 5 oktober.

Viktiga punkter i överenskommelsen är:

  • en gemensam vuxenutbildningsregion är ett sätt att utveckla regionen inför framtiden
  • synen på vuxenutbildningen som gränsöverskridare över kommungränserna
  • att vuxenutbildningen är en del av utbildnings-, arbetsmarknads-, näringslivs-, social-, kultur- och integrationspolitik och att den är regional till sin karaktär
  • förslaget till vuxenutbildningsregion innehåller dels delar som berör samarbetet kring utbildningsutbud, dels stödfunktioner och infrastruktur

Som bilaga till överenskommelsen finns en beskrivning av inriktningen på samarbetet de närmaste åren i följande punkter:

1) yrkesutbildning

2) validering

3) vägledarfunktion

4) kvalitet

5) kommunsamarbete gentemot externa aktörer/organisationer

Förvaltningen ser klara samarbetsfördelar inom flera av områdena men anser att punkten 4 om kvalitet behöver utredas ytterliggare.

Ärendets beredning

Ärendet beh andlades i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2008-09-18.

§133 Rekommendation att teckna samverkansavtal för gymnasieskolan i Stockholms län

Kommunstyrelsens beslut

- Samverkansavtalet undertecknas enligt förslag

______

Ärendebeskrivning

Kommunerna i Stockholms län har sedan 2001 arbetat för att skapa en gemensam gymnasieregion. Det är elevernas behov och önskemål som ska sättas i första rummet. Inom avtalsområdet ska eleverna kunna söka fritt till alla program i alla kommunala gymnasieskolor. Individuella programmet ingår inte i avtalet. Stockholm stad har, som enda kommun i länet, valt att ställa sig utanför samverkansavtalet.

Många av Tyresös elever söker sig till gymnasieskolor utanför kommunen och det är angeläget att förvissa sig om att de konkurrerar på lika villkor som elever från andra kommuner. Detta möjliggörs genom att samverkansavtalet undertecknas.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2008-09-18.

§134 Motion om att öka kommuninvånarnas inflytande

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Första att-satsen bifalls

- Andra att-satsen avslås

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) om de hade haft rösträtt hade yrkat bifall till båda att-satserna.

______

Ärendebeskrivning

Ann Sandin-Lindgren (s), Peter Bylund (mp) och Gunilla Andersson (v) har lämnat in en motion med förslag om att öka kommuninvånarnas inflytande.

I motionen föreslås att:

- att Tyresö kommun studerar hur Sigtuna har lyckats i sin demokratisatsning

- att Tyresö kommun genomför s.k. rådslag enligt Sigtuna-modellen i konkreta ärenden där det finns tydliga enkla alternativ där medborgarnas synpunkter kan bli avgörande

Ärendets beredning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett yttrande angående motionens frågeställningar. Tjänsteskrivelsen angående medborgarpaneler i Tyresö kommun bifogas svaret. Kommunchefen har även besökt Sigtuna kommun för att studera deras demokratisatsning. Vidare kommer också Tyresö kommuns demokratiberedning besöka Sigtuna för att studera hur de arbetar med demokratiutveckling.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla den första att-satsen och avslå den andra att-satsen.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att båda att-satserna bifalls

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§135 Motion om att öka valdeltagandet i Tyresö kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

______

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Lilian Nylinder (mp) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion med förslag för att öka valdeltagandet i Tyresö kommun.

I motionen föreslås att:

- att kommunen ska arbeta för ett höjt valdeltagande i de distrikt med lägst valdeltagande, bl.a. genom att möjliggöra förtidsröstning i lokaler i närområdet, vilka inrättas till valet i Europaparlamentet 2009

Ärendets beredning

Förslag till beslut har utarbetats vid kommunstyrelseförvaltningen. Ärendet behandlades i valnämnden den 23 september.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§136 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2008:57 Nya bestämmelser om Lex Sara inom socialtjänsten och handikappomsorgen

2008:60 Information om bedömningskriterier och förstärkt tillsyn gällandes kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

2008:62 Energideklarationer och kommunens tillsynsansvar

2008:63 Budgetförutsättningar för åren 2009-2011

2008:64 Ändrade regler för överklagande av beslut av Arbetsmiljöverket m.m.

Övriga meddelanden

Kommunförbundet Stockholms Län

- VAS-rådets rapporter nr 4 och 5

Länsstyrelsen i Stockholms Län

- Statsbidrag för förebyggande insatser

Räddningsverket

- Inbjudan att delta i Räddningsverkets ramavtalsupphandling gällande mobilstationer för Rakelsystemet

Världsnaturfonden

- Earth Hour 2009, Inbjudan till Sveriges kommuner

Stockholm-Mälarregionen

- Utblick