Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2009-02-03

Sammanträde 2009-02-03

Datum
Klockan
Plats

1 Kommunchefens rapport – januari 2009

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

2 Detaljplan för Dalgränds förlängning område för gata och cirkulationsplatser – beslut om antagande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Dalgränds förlängning antas

Ärendebeskrivning
För att ta ett helhetsgrepp på frågorna runt centrum tog Tyresö kommun under 2006 fram ett planprogram för utveckling och förnyelse av Tyresö centrum. En av de åtgärder som beskrivs i programmet är en ny tillfart till Tyresö centrum. Den nya gatan planeras att vara en förlängning av Dalgränd och ansluta Tyresövägen i en cirkulationsplats.

Kommunstyrelsens planberedning gav 2007-09-12 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Dalgränds förlängning samt för bostäder på området mellan Axel Wennergrens väg och Wättinge gårdsväg.

Kommunen har valt att hantera förlängningen av Dalgränd och de två nya cirkulationslplatserna vid Dalgränds förlängning och Tyresövägen och vid Dalgränd och Björkbacksvägen i denna detaljplan och de planerade bostäderna i området mellan Axel Wennergrens väg och Wättinge gårdsväg i en egen detaljplan.

Hela gatan Dalgränd inklusive befintlig del och förlängningen fram till Tyresövägen har fått det nya namnet Bollmora allé.

Planförslaget var ute på samråd under tiden 25 februari till och med 25 mars 2008. Under samrådstiden inkom 13 yttranden. Planförslaget var utställt för granskning under tiden 10 november till 1 december 2008. Under utställningstiden inkom 8 synpunkter.

3 Detaljplan för skola och förskola på f.d. Brädgårdsområdet – beslut om antagande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för skola och förskola på f.d. Brädgårdsområdet antas

Ärendebeskrivning
Med anledning av den ökade inflyttningen till Tyresö Strand och kommunens östra delar har behovet av en ny skola och förskola i området ökat.

Den 16 januari 2008 fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag av kommunens planberedning att ta fram en ny detaljplan för det s.k. brädgårdsområdet för att göra ett skolbygge möjligt.

Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra en förskola och en skola med tillhörande idrottshall och parkeringar inom planområdet.

Planförslaget var ute på samråd under tiden 9 juni till och med 5 september 2008. Under samrådstiden inkom 13 synpunkter. Planen var utställd för granskning under tiden 10 november till och med 1 december 2008. Under utställningstiden inkom 13 synpunkter.

4 Detaljplan för Sjöbacken – beslut om utställning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Sjöbacken ställs ut för granskning

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens planberedning gav 2006-11-06 § 26 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan vid Sjöbacken, etapp 9b och 10 i Tyresö Strand med normalt planförfarande.

Planen syftar till att modernisera det äldre fritidshusområdet och göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. En viss förtätning ska bli möjlig genom att vissa fastigheter ges rätt till avstyckning samt att en byggrätt för sammanbyggda hus införs i planen.

Planen var ute på samråd under tiden 16 januari till och med 27 februari 2008. Under samrådstiden inkom 32 synpunkter.

5 Fördelning av gatukostnader för Sjöbacken – beslut om utställning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Fördelning av gatukostnader för Sjöbacken ställs ut för granskning

Ärendebeskrivning
I samband med upprättande av ny detaljplan för område vid Sjöbacken har stadsbyggnadskontoret utrett frågan om gatukostnader. Därvid föreslås uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagens 6 kap 31 §, vari det anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området.

Fördelningsförslaget ansluter helt till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen.

Förslaget var ute på samråd under tiden 16 januari – 27 februari 2008. Under samrådstiden inkom 6 synpunkter.

6 Köp av tre markområden och tre torp, Rundmar, Karlberg och Grändalen, från Stockholms kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- att Tyresö kommun köper dels tre markområden, fastigheterna Vissvass 1:21 (Mörholmen) och Åva 3:1 (Gnetholmen) samt cirka 14,4 ha av fastigheten Tyresö 1:1 (Storängen) och dels tre torp, cirka 6 ha (Rundmar) och cirka 3300 kvm (Karlberg) av fastigheten Rundmar 1:1 samt cirka 1600 kvm (Grändalen) av fastigheten Tyresö 1:1, från säljaren Stockholms kommun för en överenskommen köpeskilling på 8 575 000 kronor

- att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschefen Elisabeth Argus att underteckna erforderliga handlingar

Ärendebeskrivning
Stockholms kommun har beslutat att sälja hela sitt fastighetsinnehav i Tyresö kommun. Efter att staten genom naturvårdsverket köpt den obebyggda delen inom Tyresta naturreservat har Tyresö kommun erbjudits att köpa Stockholms resterande mark och byggnader. Efter förhandlingar har föreliggande förslag om köp av de tre torpen i nordvästra delen av Tyresta och de tre markområdena utanför naturreservatet tagits fram.

7 Arrendeavtal för Solvikens båtklubb

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- att upplåta mark och vatten på den kommunala fastigheten Kumla 3:1264 till Solvikens båtklubb för 21 båtplatser vid brygga

- en indexreglerad arrendenivå om 300 kr per båtplats exklusive vinteruppläggningsplats

- att uppdra åt exploateringschef Anders Lind att underteckna erforderliga handlingar

Ärendebeskrivning
Förslaget till arrendeavtal innebär att kommunen arrenderar ut mark och vatten till en båtklubb i likhet med ca 35 tidigare upplåtelser. Arrendeavgiften har i tidigare avtal varit 100 kr per båtplats och år. Indexuppräkning medför att den reella summan är något högre. Detta förslag innebär en höjning av avgiften till 300 kr per år och båtplats. Denna nivå är enligt stadsbyggnadskontoret s uppfattning i paritet med andra kommuners nivåer för liknande upplåtelser. Den stämmer också bättre överens med den ökande efterfrågan på mark från diverse olika intressen som gör att en skälig ersättning bör utgå för att få nyttja kommunal mark.

8 Anmälan av förköpsavståenden fjärde kvartalet 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan noteras

Ärendebeskrivning
Beslut att ej utöva förköpsrätten vid aktuell försäljning av fastigheter redovisas i bilaga.

Varje ärende har prövats enskilt med hänsyn till bl a var fastigheten är belägen, om den är bebyggd och om den skulle kunna fylla ett behov för kommunen i enlighet med villkoren i förköpslagen. I tveksamma fall sker alltid en avstämning med kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelseberedningen, som avgör om frågan ska behandlas av kommunstyrelsen.

9 Översyn av kvalitetsgarantier

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- att godkänna redovisningen av översynen av kvalitetsgarantierna

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har gett i uppdrag att kvalitetsgarantierna ska revideras och kompletteras under 2008. Syftet med kvalitetsgarantierna är att tydliggöra de kommunala tjänsterna för medborgarna.

Beslut om de reviderade garantierna har tagits i respektive nämnd. Barn- och utbildningsnämnden kommer att behandla garantierna vid nästkommande möte.

10 Projektplan för 2008 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Projektplan för 2008 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna godkänns

Ärendebeskrivning
Södertörnskommunerna har sedan mitten av 1990-talet bedrivit ett gemensamt arbete med att ta fram jämförande nyckeltal för kommunernas verksamheter.

Arbetet har efterhand utvecklats till att omfatta fler verksamhetsområden och fått ökad inriktning mot att jämföra kvalitet och service snarare än bara kostnader. För att få en ökad tydlighet i nyckeltalsarbetet bör projektplanen (bilaga) fastställas av kommunstyrelsen i respektive kommun.

För år 2009 ändras organisationen så att ansvaret läggs i linjeorganisationen genom kommundirektörerna och förvaltningschefer/verksamhetschefer, detta i syfte att skapa en större verksamhetsförankring i arbetet. Den gemensamma rapporteringen och seminariedagen senareläggs något för att möjliggöra att samtliga verksamheter klarar tidsplanen.

11 Genomförande av projektet Matchning Södertörn

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen godkänner inriktning och upplägg av de båda delprojekten inom ramen för uppdraget om Matchning Södertörn och godkänner genomförandeansökningarna enligt förslag

Ärendebeskrivning
Det överordnande målet utifrån uppdraget i utvecklingsprogrammet är en välfungerande matchningsorganisation på Södertörn vilken på sikt blir en del av kommunernas och Arbetsförmedlingens verksamheter. Genom ett nära samarbete med regionens näringsliv, och med fokus på målgruppen nyanlända, är målet att synliggöra målgruppens kompetens för arbetsgivaren och få till stånd en snabbare arbetsmarknadsetablering vilket gynnar både arbetsgivare och arbetssökande.

De två projektansökningarna till regional- och socialfonden kan svara upp mot en del av de insatser som krävs för det övergripande målet om en permanent matchningsorganisation på Södertörn. Projekten kan ses som medel för att nå det överordnade målet.

12 Verksamhetsstöd för Team Smart 2009

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Team Smart beviljas verksamhetsstöd för 2009 med totalt 200.000 kronor för att:

· bedriva drogförebyggande verksamhet i 4-9 skolan
· utveckla, framförallt, samarbetet med Tyresö kommuns 6-9 skolor
· utveckla arbetet med Smart Ungdom-representanter i år 4-9
· införa ett vuxenråd

- För att förbättra kommunens hantering av verksamhetsstöd av denna typ kommer nuvarande ordning att upphöra inför 2010. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att utreda hur en ny hantering av verksamhetsstöd kan utformas.

Ärendebeskrivning
Team Smart (TS) inkom med en ansökan om verksamhetsstöd, daterad 2008-12-10, om 275 tkr. Till ansökan bifogades verksamhetsberättelse för 2007, ansökan för 2008 samt verksamhetsplan och budget för 2009.

I bilagda tjänsteskrivelse föreslås att Team Smart beviljas verksamhetsstöd med totalt 200.000 kr.

13 Tyresöpanelen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2008-03-25 § 50 att pröva medborgarpaneler.

Under november 2008 genomfördes den första frågeomgången i Tyresöpanelen. Resultatet av denna redovisas i bilaga.

14 Revidering av förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Den reviderade förbundsordningen godkänns enligt förslag

- Bifogat förslag till bilaga A till förbundsordningen godkänns

- Förbundsordningen och dess bilaga A skall gälla fr o m den 1 maj 2009

Ärendebeskrivning
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har den 26 november 2008, § 49, beslutat föreslå kommunfullmäktige i Nynäshamn, Tyresö och Haninge kommuner att fastställa ett förslag till reviderad förbundsordning samt att den skall träda i kraft den 1 maj 2009. Föreslagna förändringar redovisas i bilaga.

15 Revisorernas bedömning av delårsrapport i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund år 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har avlämnat granskningsrapport över förbundets delårsrapport. Granskningen ska rapporteras till respektive fullmäktige.

16 Revidering av Tyresö kommuns ordningsföreskrifter

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- § 23 i de kommunala ordningsföreskrifterna revideras enligt förslag

Ärendebeskrivning
§ 23 i kommunens ordningsföreskrifter behandlar hantering av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. För att förtydliga innebörden i ovanstående paragraf har ett förslag på reviderad formulering tagits fram.

Reviderat förslag redovisas i bilaga.

17 Slutrapport för införande av Marsh plus i Tyresö kommuns verksamheter

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Tyresö Kommuns brandskyddspolicy, antagen i Kommunstyrelsen 25/3 2008 § 52, anger övergripande mål för det gemensamma systematiska brandskyddsarbetet.

För att uppnå de övergripande målen har säkerhets- och beredskapsenheten infört det webbaserade programmet Marsh Plus som ett hjälpmedel avsett för systematiskt brandskyddsarbete, inventering av säkerhetssystem, rapportering av skada och tillbud samt säkerhetsanalys inom all kommunalt finansierad verksamhet

Införandet har skett i projektform och avslutades 2008-06-30.

Ärendets beredning
Ärendet behandlades i kommunstyrelseutskottet 2008-10-22 § 106.

18 Utbyggnad av Fornuddens förskola

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska kontoret att snarast anlägga en förskolebyggnad vid Fornuddens förskola

- Investeringsmedel som anslagits till utbyggnad av Stjärnans förskola, finansierar utbyggnaden av Fornuddens förskola

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden gav i november 2008 förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att anlägga en permanent förskolebyggnad vid Fornuddens förskola, samt att utreda hur platsbristen i Trollbäcken ska lösas på kort sikt medan anläggningen av en permanent förskola pågår. I bilaga beskrivs hur en förskolebyggnad kan anläggas vid Fornuddens förskola.

Ärendets beredning
Ärendet behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2008-12-17 § 100. Ett ytterligare mer detaljerat underlag har sedan utarbetats av tekniska kontoret och barn- och utbildningsförvaltningen.

19 Avfallsplan för Tyresö kommun – beslut om antagande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Avfallsplanen antas

Ärendebeskrivning
Enligt miljöbalken ska det för varje kommun finnas en avfallsplan. Avfallsplanen innehåller uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Planen omfattar allt avfall som uppkommer inom kommungränsen, trots att kommunen har ett begränsat avfallsansvar. Avfallsplanen är en del av den kommun­ala renhållningsordningen. Genom de lokala föreskrifterna som fastställs i renhållnings­ordningen ska planens intentioner förverkligas. Syftet är att ge en samlad bild av dagens avfallshantering och sätta upp mål - mål som styr de egna verksamheterna, våra entre­prenörer, kommunens invånare och andra aktörer inom avfallshanteringen mot ett hållbart samhälle.

Nuvarande avfallsplan fastställdes av kommunfullmäktige den 16 juni 2002 och är nu i behov av revidering. Sedan den senaste avfallsplanen har flera ändringar införts i lag­stift­ningen som reglerar avfallshanteringen. Det gäller bland annat höjning av skatt på avfall som deponeras, samt förbud mot att deponera brännbart och organiskt avfall. Förbrännings­skatt har införts. En annan nyhet är producent­ansvar för elektriska och elektroniska prod­ukter. Ytterligare har det tillkommit miljömål (delmål), bland annat ett om 35 % biologisk behandling av organiskt avfall till år 2010.

20 Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reviderat verksamhetsområde fastställs i enlighet med bilagd karta

Ärendebeskrivning
Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska gränserna för kommunens verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp fastställas en gång per år.

Tekniska kontoret föreslår att den allmänna vatten- och avloppsanläggningens verksamhetsområde inom Tyresö kommun fastställs i enlighet med bilagd karta.

Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet i Tyresö Strand, del av Strandvägen, Vitsippevägen, Violstigen, Orkidevägen, Primulastigen och del av Törnrosvägen.

21 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2008:86 Lag (2008:962) om valfrihetssystem

2008:87 Seniorbostäder – kommunkartläggning 2008

2008:88 Information om nya regler för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU/EES fr.o.m. den 15 dec. 2008

2008:89 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform

2008:90 Budgetförutsättningar för åren 2009-2012

2008:91 Ändringar i föräldrabalken fr.o.m. den 1 januari 2009

2009:1 Cirkulärhantering 2009 samt abonnemang på cirkulär 2009 och cirkulärförteckning 2008

2009:2 Undantaget vid offentlig upphandling i LOU7LUF som avser fastighet, byggnad m.m. gäller bara ”befintliga byggnader” och inte byggnader som ska uppföras

2009:3 Redovisningsfrågor för åren 2008 och 2009

2009:4 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården. Ansvarsfördelning mellan kommun och landsting m.m.

2009:5 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2009


Övriga meddelanden

Sveriges Kommuner och Landsting
- Aktuellt på äldreområdet 2008

Sveriges Kommuner och Landsting
- Välfärdsmysteriet? Kommunsektorns utveckling 1980-2005

Sveriges Kommuner och Landsting
- Nätverk Södertörn, Projektrapport – Individ och familj

Kommunförbundet Stockholms Län
- Verksamhetsplan 2009

Kommunförbundet Stockholms Län
- Regional strategi för jämställdhet i Stockholms län 2008-2013

Länsstyrelsen i Stockholms Län
- Ändrade valdistriktsnamn i Tyresö kommun

Länsstyrelsen i Stockholms Län
- Överklagande i fråga om detaljplan för Strandängarna, etapp 1, Tyresö kommun

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
- Protokoll 2009-01-08

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
- Fördelning av kostnader av engångskaraktär för att starta Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Stockholm – Mälarregionen
- Utblick

Stockholm Business Alliance
- Verksamhetsplan

Stockholms stad
- Stockholms vattenprogram, årsrapport 2006-2007

Glesbygdsverket
- Sveriges gles- och landsbygder 2008

Migrationsverket
- Årets sista informations- och prognosbre
Bilagor till protokoll
Närvaro KS 090203.pdf (78 kb)
Mötesinformation

 

§1 Kommunchefens rapport – januari 2009

Dnr 09/KS 022 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§2 Detaljplan för Dalgränds förlängning område för gata och cirkulationsplatser – beslut om antagande

Dnr 07/KSM 0641

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Dalgränds förlängning antas

Ersättaryttranden

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

För att ta ett helhetsgrepp på frågorna runt centrum tog Tyresö kommun under 2006 fram ett planprogram för utveckling och förnyelse av Tyresö centrum. En av de åtgärder som beskrivs i programmet är en ny tillfart till Tyresö centrum. Den nya gatan planeras att vara en förlängning av Dalgränd och ansluta Tyresövägen i en cirkulationsplats.

Kommunstyrelsens planberedning gav 2007-09-12 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Dalgränds förlängning samt för bostäder på området mellan Axel Wennergrens väg och Wättinge gårdsväg.

Kommunen har valt att hantera förlängningen av Dalgränd och de två nya cirkulationslplatserna vid Dalgränds förlängning och Tyresövägen och vid Dalgränd och Björkbacksvägen i denna detaljplan och de planerade bostäderna i området mellan Axel Wennergrens väg och Wättinge gårdsväg i en egen detaljplan.

Hela gatan Dalgränd inklusive befintlig del och förlängningen fram till Tyresövägen har fått det nya namnet Bollmora allé.

Planförslaget var ute på samråd under tiden 25 februari till och med 25 mars 2008. Under samrådstiden inkom 13 yttranden. Planförslaget var utställt för granskning under tiden 10 november till 1 december 2008. Under utställningstiden inkom 8 synpunkter.

§3 Detaljplan för skola och förskola på f.d. Brädgårdsområdet – beslut om antagande

Dnr 08/KSM 0316

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för skola och förskola på f.d. Brädgårdsområdet antas

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor)

Ersättaryttranden

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Med anledning av den ökade inflyttningen till Tyresö Strand och kommunens östra delar har behovet av en ny skola och förskola i området ökat.

Den 16 januari 2008 fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag av kommunens planberedning att ta fram en ny detaljplan för det s.k. brädgårdsområdet för att göra ett skolbygge möjligt.

Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra en förskola och en skola med tillhörande idrottshall och parkeringar inom planområdet.

Planförslaget var ute på samråd under tiden 9 juni till och med 5 september 2008. Under samrådstiden inkom 13 synpunkter. Planen var utställd för granskning under tiden 10 november till och med 1 december 2008. Under utställningstiden inkom 13 synpunkter.

§4 Detaljplan för Sjöbacken – beslut om utställning

Dnr 06/KSM 1020

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Sjöbacken ställs ut för granskning

Ersättaryttranden

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav 2006-11-06 § 26 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan vid Sjöbacken, etapp 9b och 10 i Tyresö Strand med normalt planförfarande.

Planen syftar till att modernisera det äldre fritidshusområdet och göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. En viss förtätning ska bli möjlig genom att vissa fastigheter ges rätt till avstyckning samt att en byggrätt för sammanbyggda hus införs i planen.

Planen var ute på samråd under tiden 16 januari till och med 27 februari 2008. Under samrådstiden inkom 32 synpunkter.

§5 Fördelning av gatukostnader för Sjöbacken – beslut om utställning

Dnr 08/KSM 0238

Kommunstyrelsens beslut

- Fördelning av gatukostnader för Sjöbacken ställs ut för granskning

______

Ärendebeskrivning

I samband med upprättande av ny detaljplan för område vid Sjöbacken har stadsbyggnadskontoret utrett frågan om gatukostnader. Därvid föreslås uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagens 6 kap 31 §, vari det anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området.

Fördelningsförslaget ansluter helt till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen.

Förslaget var ute på samråd under tiden 16 januari – 27 februari 2008. Under samrådstiden inkom 6 synpunkter.

§6 Köp av tre markområden och tre torp, Rundmar, Karlberg och Grändalen, från Stockholms kommun

08/KSM 0319

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- att Tyresö kommun köper dels tre markområden, fastigheterna Vissvass 1:21 (Mörholmen) och Åva 3:1 (Gnetholmen) samt cirka 14,4 ha av fastigheten Tyresö 1:1 (Storängen) och dels tre torp, cirka 6 ha (Rundmar) och cirka 3300 kvm (Karlberg) av fastigheten Rundmar 1:1 samt cirka 1600 kvm (Grändalen) av fastigheten Tyresö 1:1, från säljaren Stockholms kommun för en överenskommen köpeskilling på 8 575 000 kronor

- att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschefen Elisabeth Argus att underteckna erforderliga handlingar

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Fredrik Sawestål (m) inte deltar i beslutet.

Ersättaryttranden

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Stockholms kommun har beslutat att sälja hela sitt fastighetsinnehav i Tyresö kommun. Efter att staten genom naturvårdsverket köpt den obebyggda delen inom Tyresta naturreservat har Tyresö kommun erbjudits att köpa Stockholms resterande mark och byggnader. Efter förhandlingar har föreliggande förslag om köp av de tre torpen i nordvästra delen av Tyresta och de tre markområdena utanför naturreservatet tagits fram.

Kommunen kommer att ansöka om statsbidrag för att genomföra förvärven.

§7 Arrendeavtal för Solvikens båtklubb

09/KSM 0016

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet utgår

______

§8 Anmälan av förköpsavståenden fjärde kvartalet 2008

Dnr 09/KS 029 101

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan noteras

______

Ärendebeskrivning

Beslut att ej utöva förköpsrätten vid aktuell försäljning av fastigheter redovisas i bilaga.

Varje ärende har prövats enskilt med hänsyn till bl a var fastigheten är belägen, om den är bebyggd och om den skulle kunna fylla ett behov för kommunen i enlighet med villkoren i förköpslagen. I tveksamma fall sker alltid en avstämning med kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelseberedningen, som avgör om frågan ska behandlas av kommunstyrelsen.

§9 Översyn av kvalitetsgarantier

Dnr 09/KS 021 101

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- att godkänna redovisningen av översynen av kvalitetsgarantierna

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Martin Nilsson (s-gruppen) meddelar man inte deltar i beslutet med hänvisning till de förslag som redovisas i det socialdemokratiska budgetförslaget. Till protokollet förs också att Inger Gemicioglu om hon hade haft rösträtt inte hade deltagit i beslutet.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Ersättaryttranden

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har gett i uppdrag att kvalitetsgarantierna ska revideras och kompletteras under 2008. Syftet med kvalitetsgarantierna är att tydliggöra de kommunala tjänsterna för medborgarna.

Beslut om de reviderade garantierna har tagits i respektive nämnd. Barn- och utbildningsnämnden kommer att behandla garantierna vid nästkommande möte.

§10 Projektplan för 2008 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna

09/KS 023 101

Kommunstyrelsens beslut

- Projektplan för 2008 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna godkänns

______

Ärendebeskrivning

Södertörnskommunerna har sedan mitten av 1990-talet bedrivit ett gemensamt arbete med att ta fram jämförande nyckeltal för kommunernas verksamheter.

Arbetet har efterhand utvecklats till att omfatta fler verksamhetsområden och fått ökad inriktning mot att jämföra kvalitet och service snarare än bara kostnader. För att få en ökad tydlighet i nyckeltalsarbetet bör projektplanen (bilaga) fastställas av kommunstyrelsen i respektive kommun.

För år 2009 ändras organisationen så att ansvaret läggs i linjeorganisationen genom kommundirektörerna och förvaltningschefer/verksamhetschefer, detta i syfte att skapa en större verksamhetsförankring i arbetet. Den gemensamma rapporteringen och seminariedagen senareläggs något för att möjliggöra att samtliga verksamheter klarar tidsplanen.

§11 Genomförande av projektet Matchning Södertörn

Dnr 08/KS 246 106

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen godkänner inriktning och upplägg av de båda delprojekten inom ramen för uppdraget om Matchning Södertörn och godkänner genomförandeansökningarna enligt förslag

______

Ärendebeskrivning

Det överordnande målet utifrån uppdraget i utvecklingsprogrammet är en välfungerande matchningsorganisation på Södertörn vilken på sikt blir en del av kommunernas och Arbetsförmedlingens verksamheter. Genom ett nära samarbete med regionens näringsliv, och med fokus på målgruppen nyanlända, är målet att synliggöra målgruppens kompetens för arbetsgivaren och få till stånd en snabbare arbetsmarknadsetablering vilket gynnar både arbetsgivare och arbetssökande.

De två projektansökningarna till regional- och socialfonden kan svara upp mot en del av de insatser som krävs för det övergripande målet om en permanent matchningsorganisation på Södertörn. Projekten kan ses som medel för att nå det överordnade målet.

§12 Verksamhetsstöd för Team Smart 2009

Dnr 09/KS 024 053

Kommunstyrelsens beslut

- Team Smart beviljas verksamhetsstöd för 2009 med totalt 200.000 kronor för att:

· bedriva drogförebyggande verksamhet i 4-9 skolan

· utveckla, framförallt, samarbetet med Tyresö kommuns 6-9 skolor

· utveckla arbetet med Smart Ungdom-representanter i år 4-9

· införa ett vuxenråd

- För att förbättra kommunens hantering av verksamhetsstöd av denna typ kommer nuvarande ordning att upphöra inför 2010. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att utreda hur en ny hantering av verksamhetsstöd kan utformas.

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade yrkat om att bevilja verksamhetsstöd på 275 000 kronor.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor)

______

Ärendebeskrivning

Team Smart (TS) inkom med en ansökan om verksamhetsstöd, daterad 2008-12-10, om 275 tkr. Till ansökan bifogades verksamhetsberättelse för 2007, ansökan för 2008 samt verksamhetsplan och budget för 2009.

I bilagda tjänsteskrivelse föreslås att Team Smart beviljas verksamhetsstöd med totalt 200.000 kr.

Genom ordförandebeslut har ett förskott på 40 000 kronor redan betalats ut till Team Smart.

Ordförandeförslag

Att Team Smart beviljas totalt 200 000 kronor i verksamhetsstöd samt att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över ordningen inför 2010 enligt förslag.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att Team Smart beviljas 250 000 kronor i verksamhetsstöd.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§13 Tyresöpanelen

Dnr 08/KS 076 106

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2008-03-25 § 50 att pröva medborgarpaneler.

Under november 2008 genomfördes den första frågeomgången i Tyresöpanelen. Resultatet av denna redovisas i bilaga.

§14 Revidering av förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  1. Förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund skall ha den lydelse som framgår av bilaga med följande två ändringar

- § 7 tas bort, varvid efterföljande paragrafer omnumreras

- § 18, efter omnumrering § 17, ska lyda enligt följande

- § 17 Arvoden och andra ersättningar

Arvoden och andra ersättningar inom kommunalförbundet skall utgå enligt bilaga A

  1. Bifogat förslag till bilaga A till förbundsordningen godkänns

  1. Förbundsordningen och dess bilaga A skall gälla från och med den 1 maj 2009

______

Ärendebeskrivning

Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har den 26 november 2008, § 49, beslutat föreslå kommunfullmäktige i Nynäshamn, Tyresö och Haninge kommuner att fastställa ett förslag till reviderad förbundsordning samt att den skall träda i kraft den 1 maj 2009. Föreslagna förändringar redovisas i bilaga.

§15 Revisorernas bedömning av delårsrapport i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund år 2008

Dnr 09/KS 026 101

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har avlämnat granskningsrapport över förbundets delårsrapport. Granskningen ska rapporteras till respektive fullmäktige.

§16 Dnr 08/KS 250 167

Slutrapport för införande av Marsh plus i Tyresö kommuns verksamheter

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Tyresö Kommuns brandskyddspolicy, antagen i Kommunstyrelsen 25/3 2008 § 52, anger övergripande mål för det gemensamma systematiska brandskyddsarbetet.

För att uppnå de övergripande målen har säkerhets- och beredskapsenheten infört det webbaserade programmet Marsh Plus som ett hjälpmedel avsett för systematiskt brandskyddsarbete, inventering av säkerhetssystem, rapportering av skada och tillbud samt säkerhetsanalys inom all kommunalt finansierad verksamhet

Införandet har skett i projektform och avslutades 2008-06-30.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i kommunstyrelseutskottet 2008-10-22 § 106.


§16 Revidering av Tyresö kommuns ordningsföreskrifter

Dnr 09/KS 027 003

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet återremitteras

______

Ärendebeskrivning

§ 23 i kommunens ordningsföreskrifter behandlar hantering av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. För att förtydliga innebörden i ovanstående paragraf har ett förslag på reviderad formulering tagits fram.

Reviderat förslag redovisas i bilaga.

§17 Utbyggnad av Fornuddens förskola

Dnr 08/KS 028 291

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska kontoret att snarast anlägga en förskolebyggnad vid Fornuddens förskola

- Investeringsmedel som anslagits till utbyggnad av Stjärnans förskola, finansierar utbyggnaden av Fornuddens förskola

- Omdisponeringen tas med i revideringen av investeringsprogrammet som kommer att behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

______

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden gav i november 2008 förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att anlägga en permanent förskolebyggnad vid Fornuddens förskola, samt att utreda hur platsbristen i Trollbäcken ska lösas på kort sikt medan anläggningen av en permanent förskola pågår. I bilaga beskrivs hur en förskolebyggnad kan anläggas vid Fornuddens förskola. Byggnationen överensstämmer med planen och därför behöver inte tillfälligt bygglov sökas.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2008-12-17 § 100. Ett ytterligare mer detaljerat underlag har sedan utarbetats av tekniska kontoret och barn- och utbildningsförvaltningen.

§18 Avfallsplan för Tyresö kommun – beslut om antagande

Dnr 09/KSM 0041 450

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Avfallsplanen antas

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor)

______

Ärendebeskrivning

Enligt miljöbalken ska det för varje kommun finnas en avfallsplan. Avfallsplanen innehåller uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Planen omfattar allt avfall som uppkommer inom kommungränsen, trots att kommunen har ett begränsat avfallsansvar. Avfallsplanen är en del av den kommun­ala renhållningsordningen. Genom de lokala föreskrifterna som fastställs i renhållnings­ordningen ska planens intentioner förverkligas. Syftet är att ge en samlad bild av dagens avfallshantering och sätta upp mål - mål som styr de egna verksamheterna, våra entre­prenörer, kommunens invånare och andra aktörer inom avfallshanteringen mot ett hållbart samhälle.

Nuvarande avfallsplan fastställdes av kommunfullmäktige den 16 juni 2002 och är nu i behov av revidering. Sedan den senaste avfallsplanen har flera ändringar införts i lag­stift­ningen som reglerar avfallshanteringen. Det gäller bland annat höjning av skatt på avfall som deponeras, samt förbud mot att deponera brännbart och organiskt avfall. Förbrännings­skatt har införts. En annan nyhet är producent­ansvar för elektriska och elektroniska prod­ukter. Ytterligare har det tillkommit miljömål (delmål), bland annat ett om 35 % biologisk behandling av organiskt avfall till år 2010.

Ordförandeförslag

Avfallsplanen antas enligt förslag.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att följande ersätter andra åtagandet 2011;

Vi utreder alternativa insamlingslösningar inför nästa upphandling. Den lösning som kommunen väljer ska innefatta insamling av fler sorteringsfraktioner varav en ska omfatta en renodlad brännbar fraktion samt omfatta biologiskt nedbrytbart material.

Att informations- och utbildningsinsatser riktade till kommuninvånare, kommunanställda och näringsidkare intensifieras för att minska konsumtion och mängden avfall.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ändringsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§19 Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Dnr 09/KSM 0040 340

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reviderat verksamhetsområde fastställs i enlighet med bilagd karta

______

Ärendebeskrivning

Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska gränserna för kommunens verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp fastställas en gång per år.

Tekniska kontoret föreslår att den allmänna vatten- och avloppsanläggningens verksamhetsområde inom Tyresö kommun fastställs i enlighet med bilagd karta.

Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet i Tyresö Strand, del av Strandvägen, Vitsippevägen, Violstigen, Orkidevägen, Primulastigen och del av Törnrosvägen.

§20 Meddelanden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2008:86 Lag (2008:962) om valfrihetssystem

2008:87 Seniorbostäder – kommunkartläggning 2008

2008:88 Information om nya regler för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU/EES fr.o.m. den 15 dec. 2008

2008:89 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform

2008:90 Budgetförutsättningar för åren 2009-2012

2008:91 Ändringar i föräldrabalken fr.o.m. den 1 januari 2009

2009:1 Cirkulärhantering 2009 samt abonnemang på cirkulär 2009 och cirkulärförteckning 2008

2009:2 Undantaget vid offentlig upphandling i LOU7LUF som avser fastighet, byggnad m.m. gäller bara ”befintliga byggnader” och inte byggnader som ska uppföras

2009:3 Redovisningsfrågor för åren 2008 och 2009

2009:4 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården. Ansvarsfördelning mellan kommun och landsting m.m.

2009:5 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2009

Övriga meddelanden

Sveriges Kommuner och Landsting

- Aktuellt på äldreområdet 2008

Sveriges Kommuner och Landsting

- Välfärdsmysteriet? Kommunsektorns utveckling 1980-2005

Sveriges Kommuner och Landsting

- Nätverk Södertörn, Projektrapport – Individ och familj

Kommunförbundet Stockholms Län

- Verksamhetsplan 2009

Kommunförbundet Stockholms Län

- Regional strategi för jämställdhet i Stockholms län 2008-2013

Länsstyrelsen i Stockholms Län

- Ändrade valdistriktsnamn i Tyresö kommun

Länsstyrelsen i Stockholms Län

- Överklagande i fråga om detaljplan för Strandängarna, etapp 1, Tyresö kommun

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

- Protokoll 2009-01-08

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

- Fördelning av kostnader av engångskaraktär för att starta Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Stockholm – Mälarregionen

- Utblick

Stockholm Business Alliance

- Verksamhetsplan

Stockholms stad

- Stockholms vattenprogram, årsrapport 2006-2007

Glesbygdsverket

- Sveriges gles- och landsbygder 2008

Migrationsverket

- Årets sista informations- och prognosbrev

Advokatfirman Andermyr Gustafsson Lindén