Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2009-10-27

Sammanträde 2009-10-27

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro KS 091027.pdf (78 kb)
Mötesinformation

 

§147 Kommunchefens rapport – oktober 2009

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§148 Månadsuppföljning september 2009

Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fem miljoner kronor anslås till kommunstyrelseförvaltningen att användas till underhåll av skolor

______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för september 2009.

Ordförandeutlåtande

Som framgår av månadsrapporten har det prognostiserade resultatet för 2009 förbättrats betydligt sedan delårsrapporten per 31 augusti. Resultatet kommer att ytterligare förbättras

genom att ännu en återbetalning av under året inbetalda avgifter till AFA Försäkring kommer att ske, i ungefär samma storleksordning som den tidigare återbetalningen. Bekräftelse om detta kommer från Sveriges Kommuner och Landsting under november.

Årets resultat kommer förmodligen att ligga under budget trots nämnda förbättringar. Men det har skett en så pass stor förstärkning jämfört med vad vi i alliansen förväntade oss före sommaren att vi nu vill föreslå ännu en extra satsning på underhåll av främst skollokaler. Behovet är stort. Det vet vi alla. Vi har två år i rad använt sammanlagt 25 miljoner kronor av prognostiserade resultat för datorer och annan utrustning i förskolor och skolor samt lokalunderhåll. Merparten av detta belopp har gått till lokalerna. Nu vill vi föreslå en tredje sådan satsning.

Jag föreslår att fem miljoner kronor anslås till kommunstyrelseförvaltningen att användas till underhåll av skolor. Pengarna tas från årets prognostiserade överskott, vilket därmed kommer att minska i motsvarande grad. Det beräknade överskottet kommer ändå att ligga på en rimlig nivå mot bakgrund av den djupa finansiella kris som landet och stora delar av övriga världen befinner sig i.

§149 Strategi- och budgetplan 2010

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

  1. fastställa utdebiteringen för 2010 till oförändrade 19,48 per skattekrona

  1. fastställa mål som föreslås för nämndernas verksamheter i avsnitt 7

  1. fastställa driftbudget för 2010 enligt bilagorna 1 och 2

  1. fastställa resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning för 2010 enligt bilagorna 3 och 4

  1. godkänna att nämnder och styrelser under budgetåret får besluta om smärre omfördelningar mellan sina anslag om det krävs för att inte överskrida sin samlade budget eller för att förbättra måluppfyllelsen

  1. godkänna förslaget till KELP för perioden 2010-2012

Reservation

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) om hon hade haft rösträtt ej hade deltagit i beslutet.

______

Ärendebeskrivning

För fjärde året arbetar Tyresö kommun med en gemensam planeringsmodell för verksamhetsutveckling. Årets arbete med ”Strategi- och budgetplan 2007-2010” inleddes under våren med framtagning av omvärlds- och invärldsanalys som låg till grund för beslutet kring planeringsförutsättningar som antogs av kommunstyrelsen i april månad.

För de olika anslagen i driftbudgeten finns redogörelser som i huvudsak är disponerade på ett enhetligt sätt under följande rubriker:

· Syfte

· Strategier

· Mål

· Nyckeltal

· Verksamhetsförändringar

· Uppföljning och utvärdering

· Budget

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att anta budget enligt förslag.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till eget budgetförslag (se bilagor).

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§150 Upphandling av simhallstjänster i ny badanläggning

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunen tecknar borgen för lån på högst 140 miljoner kronor som simhallsbolaget tar upp för att finansiera en ny badanläggning enligt vad som föreslås i ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat koncessionsavtal godkänns under förutsättning att avtalet justeras dels avseende § 19 som reglerar sekretess så att avtalet blir offentligt i sin helhet och dels avseende § 26 som reglerar borgensåtagandet så att det framgår att borgen (och därmed de externa lånen) minskar i takt med att anläggningens värde minskar

- Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen bemyndigas att underteckna koncessionsavtal avseende projektering, byggnation, finansiering och drift av badanläggning i huvudsaklig överensstämmelse med bilagda avtal

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Kommunen har efter genomgången upphandlingsprocess tagit fram ett förslag till avtal angående byggnation och drift av en ny badanläggning i Tyresö kommun.

§151 Upphandling av drogförebyggande arbete

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet återremitteras för fortsatt beredning

______

Ärendebeskrivning

Målet är att finna en objektiv modell för ekonomsikt bidrag för att komplettera det drogförebyggande arbetet som skolan redan utför. Målgruppen är yngre tonåringar. Modellen ska också vara uppföljningsbar.

Viktigt är också att Tyresö Kommun säkerställer och värderar effekten av insatserna utifrån bidraget så att kommunen får ut det bästa och mesta möjliga för pengarna

§152 Detaljplan för Solberga, etapp 7 – beslut om utställning

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Solberga, etapp 7 ställs ut för granskning

______

Ärendebeskrivning

Som ett led i planläggningen av Östra Tyresö fick stadsbyggnadskontoret den 10 oktober 2007 i uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för Solberga, etapp 7, enligt den fördjupade översiktsplanens intentioner

Den 3 juni 2009 fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta en detaljplan för en bussvändplats söder om Raksta. Denna detaljplan var ute på samråd under sommaren 2009 och slås nu ihop med detaljplan för Solberga, etapp 7.

Planens syfte är att varsamt anpassa området Solberga, etapp7 för permanentboende med hänsyn till skärgårdsmiljön.

Förslaget var ute på samråd under tiden 2 januari – 16 februari 2009.

§153 Fördelning av gatukostnader för Solberga, etapp 7 – beslut om utställning

Kommunstyrelsens beslut

- Fördelning av gatukostnader för Solberga, etapp 7 ställs ut för granskning

______

Ärendebeskrivning

I samband med upprättande av ny detaljplan för område Solberga och del av Raksta har stadsbyggnadskontoret utrett frågan om gatukostnader. Därvid föreslås uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagens 6 kap 31 §, vari anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området.

Fördelningsprinciperna ansluter helt till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen.

§154 Detaljplan för flis- och masshanteringsplats – beslut om utställning

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för flis- och masshanteringsplats ställs ut för granskning

______

Ärendebeskrivning

Tyresö kommuns tekniska kontor bedriver löpande underhåll och nybyggnad av VA och vägar i kommunen. I samband med dessa arbeten uppkommer jordar och schaktmassor som behöver tas om hand för att senare kunna återanvändas.

Stadsbyggnadskontoret fick den 3 september 2008 i uppdrag av kommunstyrelsens planberedning att ta fram en detaljplan för verksamheten med normalt planförfarande.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra industri med små risker för hälsa och miljö. I första hand kommer kommunens egen verksamhet med hantering av ris- och trädgårdsavfall samt upplag för sortering av jord- och schaktmassor att inrymmas på platsen.

§155 Motion angående handlingsplan för mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Sara Albornoz (s) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska ta fram en handlingsplan för mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Ärendets beredning

Motionen bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2009-04-16 och vid fullmäktiges sammanträde 2009-05-14 beslutades om återremiss.

Motionen hade vid behandlingen i fullmäktige besvarats av barn- och utbildningsnämnden samt kommunens överförmyndarhandläggare.

Motionen har nu också behandlats även av socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.

§156 Motion om att göra Tyresö till Fairtade City

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (MP), Lilian Nylinder (MP) och Björn E Stenström (MP) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska bli en Fairtade City.

Ärendets beredning

Yttrande har sammanställts av kommunstyrelseförvaltningen.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.

§157 Motion om inga uppsägningar i skola, förskola, handikappomsorg och äldreomsorg under 2009 och 2010

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Kristjan Vaigur (S), Susann Ronström (S), Mathias Tegnér (S), Marita Bertilsson (S) och Lennart Jönsson (S) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun inför ett uppsägningsstopp när det gäller pedagogiskt verksam personal inom skolan och förskolan samt personal inom handikapp- och äldreomsorgen under år 2009 och 2010.

Ärendets beredning

Motionen behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2009-09-23.

Ordförandeutlåtande

Socialdemokraterna föreslår i sin motion från maj månad att kommunfullmäktige skall uttala sitt stöd för ett uppsägningsstopp för pedagogiskt verksam personal inom skolan och förskolan samt personal inom handikapp- och äldreomsorgen under innevarande år och 2010.

De fyra borgerliga partierna i Tyresö har alltid haft som mål att undvika varsel och uppsägningar av personal. Det innebär inte att antalet personal aldrig får minska i den kommunala verksamheten. En sådan ordning är inte seriös och ansvarsfull.

Den kommunala verksamheten måste alltid anpassas till ändrade förutsättningar – demografiska, ekonomiska eller till följd av nya eller ändrade krav på kommunerna från lagstiftare och myndigheter. Oftast har vi behov av mer personal, vilket är naturligt i en växande kommun. Men det kan ibland också finnas behov att minska på personalen. Vi har då alltid valt att anstränga oss till det yttersta för att slippa varsla och säga upp. Det sker genom erbjudande om annan tjänst, omplaceringar och vikariat. Alliansen har varit väldigt framgångsrik med detta arbetssätt.

I goda tider kan man naturligtvis överväga att behålla t ex antalet lärare oförändrat trots minskande antal elever. I sämre ekonomiska tider måste som regel olika åtgärder vidtas för att minska kostnader. Världen drabbades som bekant förra hösten av den djupaste finanskris som skådats på många år. Konsekvenserna av denna spreds även till Sverige och svenska kommuner. Då gäller det att visa ansvar. Vi har på många sätt visat att alliansen i Tyresö värnar om kärnverksamheter som förskola, skola och äldre- och handikappomsorg. Elevpengen har räknats upp för att täcka löneökningar. Grundskolan fick i år dessutom ytterligare 10 miljoner kronor. Socialnämnden har kompenserats för ökade behov både inom äldre- och handikappomsorgen.

Påståendena i motionen stämmer inte. Vi har inte ”valt att säga upp anställda”. Av den personalminskning som skett i skolan i år har två lärare fått sluta. Viktigt att notera är att minskningen av antalet elever är större än motsvarande minskning av antalet lärare. Vi tycker det är uppseendeväckande att använda ett språkbruk som att ”ge sig på skolan”. Det är inte seriöst.

När motionen skrevs i våras fanns ännu inget besked från alliansregeringen om extra tillskott till kommunerna. Nu vet vi att det blir ett rejält tillskott 2010. Alliansen i Tyresö kan därför lägga en stark budget för 2010. Vi ger full kostnadsuppräkning för ökade kostnader i förskolan och grundskolan och visar därmed tydligt att det är en prioriterad verksamhet. Hemtjänsten får också ökade resurser. Även utan det extra tillskottet skulle vi prioriterat skolan, men då till konsekvensen av ett betydligt sämre budgeterat resultat.

Slutligen vill jag säga att socialdemokraternas besparingsförslag ger vi inte mycket för. De är antingen orealistiska, icke genomförbara eller ej önskvärda. Det innebär inte att alliansens budgetförslag saknar besparingar. Självklart måste rationaliseringar av olika slag ständigt ske och så sker också. Enbart inom kommunstyrelseförvaltningen har kostnaderna minskats med åtskilliga miljoner de senaste åren. Detta torde även oppositionen vara medveten om.

Tyresö kommun är en dynamisk, modern och framtidsinriktad kommun.

Jag föreslår att motionen avslås.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.

§158 Timarvode till förtroendevalda

Kommunstyrelsens beslut

- Timarvoden till förtroendevalda höjs från nuvarande 155 kronor per timme till 160 kronor per timme. Det nya timarvodet gäller från och med första januari 2010

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

I bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda, fastställt av kommunfullmäktige 061214 ,§ 25, ges kommunstyrelsen följande uppdrag:

Kommunstyrelsen har att i samband med kommunens lönerevision revidera timarvodet så att det i stort följer de anställdas löneutveckling.

Lönerna har under 2009 ökat med i genomsnitt 3,8 procent för kommunens anställda med hänsyn tagen till de centrala avtalens innehåll i fråga om giltighetstid och löneutbetalningstillfälle.

Ärendets beredning

Ärendet behandlas i förhandlingsdelegationen 2009-10-27.

§159 Årsarvode till förtroendevalda

Kommunstyrelsens beslut

- Årsarvoden till förtroendevalda höjs med 3,5 procent. Höjningen ska gälla med retroaktivitet från och med första april 2009

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

I bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda, fastställt av kommunfullmäktige 061214 § 25, ges förhandlingsdelegationen följande uppdrag:

Frågor om tolkning och tillämpning av bestämmelser rörande årsarvoden avgörs av kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Förhandlings-delegationen har också att fortlöpande ompröva beloppen med hänsyn till chefstjänstemännens löneutveckling.

Lönerna har under 2009 ökat med i genomsnitt 3,5 procent för kommunens strategiska chefer.

Ärendets beredning

Ärendet behandlas i förhandlingsdelegationen 2009-10-27.

§160 Val till kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens beslut

- Avsägelsen från Berit Assarsson (M) godkänns

- Fredrik Saweståhl (M) väljs till ny ledamot och ordförande i kommunstyrelsens budgetberedning

______

Ärendebeskrivning

Berit Assarsson (M) avsäger sig uppdraget som ledamot och ordförande i kommunstyrelsens budgetberedning. Till ny ledamot och ordförande föreslås Fredrik Saweståhl (M).

§161 Val till brottsförebyggande rådet

Kommunstyrelsens beslut

- Avsägelsen från Berit Assarsson (M) godkänns

- Fredrik Saweståhl (M) väljs till ny ledamot och ordförande i brottsförebyggande rådet

______

Ärendebeskrivning

Berit Assarsson (M) avsäger sig uppdraget som ledamot och ordförande i brottsförebyggande rådet. Till ny ledamot och ordförande föreslås Fredrik Saweståhl (M).

§162 Val till kommunala pensionärsrådet

Kommunstyrelsens beslut

- Avsägelsen från Majbrith Tisell godkänns

- Barbro Rådberg väljs till ny ledamot i kommunala pensionärsrådet

______

Ärendebeskrivning

Majbrith Tisell (representant för PRO Tyresö Pensionärsförening) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunala pensionärsrådet. Till ny ledamot föreslås Barbro Rådberg.

§163 Val till kommunala handikapprådet

Kommunstyrelsens beslut

- Avsägelsen från Susann Karlkvist (MP) godkänns

- Pia Bäcklin (MP) väljs till ny ledamot i kommunala handikapprådet

______

Ärendebeskrivning

Susann Karlkvist (MP) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunala handikapprådet. Till ny ledamot föreslås Pia Bäcklin (MP).

§164 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2009:55 Budgetpropositionen för år 2010

2009:56 Arbetsdomstolens dom 2009 nr.48 angående avskedande av sektionschef

2009:58 Budgetförutsättningar för åren 2009-2013

2009:59 Procentsatser år 2010 för beräkning av pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP-KL

2009:60 Räddningskostnadsnämnden

2009:61 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL

Övriga meddelanden

Tekniska kontoret och säkerhetsenheten

- Rapport och information

Sveriges Kommuner och Landsting

- Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2009/2010

Sveriges Kommuner och Landsting

- Information till alla? – en granskning av kommunernas information till medborgarna

Södertörns brandförsvarsförbund

- Protokoll 2009-09-11

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

- Protokoll 2009-09-23

Haninge kommun

- Beslut angående andelstal i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Stockholm - Mälarregionen

- Utblick 3/2009

§165 Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010 – 2021 samt Miljökonsekvensbeskrivning

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Tyresö kommun undertecknar Södertörnskommunernas gemensamma yttrande enligt förslag

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Den Nationella planen är utarbetad av de fyra trafikverken Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket samt Transportsstyrelsen och behandlar statliga infrastrukturinvesteringar till lands och till sjöss. Åtgärder på stamvägnätet och järnvägsnätet har prioriterats in även i Länsplanen för Stockholms län då de bedömts vara av stort regionalt intresse; normalt ingår dessa i de nationella planerna. Detta gäller såväl Södertörnsleden, Nynäsbanan som Väg 73. Det innebär att synpunkter över den Nationella planen i stora delar även återfinns i Södertörnskommunernas yttrande över Länsplanen.