Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2011-08-30

Sammanträde 2011-08-30

Datum
Klockan
Plats

117 Kommundirektörens rapport

Dnr 2011/KS 0019 002

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

118 Remissvar gällande betänkandet "Likvärdiga förutsättningar - översyn av den kommunala utjämningen" (SOU 2011:39)

Dnr 2011/KS 0196 006

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun överlämnar bifogat yttrande över betänkandet "Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39"

Beskrivning av ärendet
I december 2008 utsåg regeringen en parlamentarisk kommitté, Utjämningskommittén, med uppgift att utvärdera och utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning samt vid behov föreslå förändringar.

Den 27 april 2011 lämnades slutbetänkandet "Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen", SOU 2011:39. Kommittén föreslår förändringar både i inkomst- och kostnadsutjämningen. Förändringarna ska enligt förslaget införas den 1 januari 2013.

För kommunerna sker de största förändringarna inom kostnadsutjämningen - framförallt till följd av att modellen för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg förändras. Den största negativa förändringen i kostnadsutjämningen för en enskild kommun uppgår till cirka 1 700 kronor per invånare medan den största positiva förändringen uppgår till cirka 2 500 kronor per invånare. De ekonomiska effekterna av förändringarna föreslås successivt slå igenom under en sexårsperiod.

I bilagda tjänsteskrivelse och PM lämnas synpunkter på utredningen och en redovisning ges av de ekonomiska effekterna av de föreslagna ändringarna för Tyresö kommun.

119 Svar på förfrågan om fortsatt medverkan i projektet "Scandinavian Islands"

Dnr 2011/KS 0220 005

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun avstår medverkan om projektet Branding Scandinavian Islands permanentas.

Beskrivning av ärendet
EU-projektet Branding Scandinaivan Islands som bland annat Tyresö kommun är partner och medfinansiär i har kommit 2/3-dels väg sedan starten 2009-07-01. Projektet har syftat till att marknadsföra Stockholms skärgård, Åland samt Åbodalands skärgård under det gemensamma destinationsvarumärket Scandinavian Islands på de tre målmarknaderna Tyskland, Holland och Storbritannien. Projektet kommer att avslutas vid halvårsskiftet 2012. En viktig uppgift för projektet är att blicka fram till projekttidens slut och staka ut hur det gemensamma arbetet med att förvalta och vidareutveckla varumärket ska se ut när projektmedel från EU inte längre finns att tillgå. Projektet har tagit fram ett förslag på arbetsordning och organisation för att driva arbetet vidare efter projekttidens slut. Haninge kommun önskar kommunens synpunkter på förslaget och intresse av ett fortsatt arbete i enlighet med förslaget.

120 Slutrapport och ekonomisk redovisning för bidrag för drogförebyggande insatser

Dnr 2011/KS 0227 30

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Slutrapport till Länsstyrelsen för utvecklande av följande drogförebyggande aktiviteter under 2009 godkänns:
* kunna driva och utveckla arbetet med föräldrastöd
* kunna erbjuda öppna föreläsningar
* utveckla informationsspridning, i synnerhet i samband med Trafiksäkerhetsdagen
* underlätta den förebyggande undervisningen i skolan genom webbaserat material.

Beskrivning av ärendet
Sedan 2003 har samordnat drogförebyggande arbete bedrivits i kommunen. Idag är det brotts- och drogförebyggande arbetet integrerat i kommunens olika verksamheter. Det drogförebyggande arbetet består av en mängd aktiviteter, varav några har kunnat utvecklas ytterligare under perioden med hjälp av medel från Länsstyrelsen. Insatserna har gynnat såväl Tyresöbor som anställda i kommunen. Målet med insatserna var och är att de ska integreras i ordinarie verksamhet efter projektperiodens slut.

Det beviljade verksamhetsstödet från Länsstyrelsen för projektåret 2009 uppgick till 225 000 kr och finansierade några av de drogförebyggande verksamheterna som utvecklades under 2009. Aktiviteterna redovisas i bilaga.

121 Yttrande över "Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor" 2011-2014

Dnr 2011/KS 0229 30

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun tillstyrker förslag till Södertörns Brandförsvarsförbunds handlingsprogram 2011-2014.

Beskrivning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbund har utarbetat ett förslag på handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. Kommunen ska utarbeta ett handlingsprogram för räddningstjänst och för förebyggande verksamhet för skydd mot olyckor som kan leda till räddningsinsats. Programmet ska revideras minst en gång per mandatperiod. Förbundsdirektionen vid Södertörns brandförsvarsförbund beslutar enligt förbundsordningen om handlingsprogrammet för medlemskommunerna.

I programmet redovisas vision och mål för brandskyddsarbetet samt indikatorer för att mäta måluppfyllnad. I programmet beskrivs varje medlemskommuns riskbild med insatsstatistik.

Säkerhetsenheten föreslår i bilaga att kommunen tillstyrker förslaget till handlingsprogram.

122 Yttrande över revisionsrapport "Tillämpning av offentlighetsprincipen"

Dnr 2011/KS 0197 016

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat yttrande överlämnas till revisorerna som svar på granskningsrapporten och rekommendationerna.

- I kommunstyrelsens kommande plan för internkontroll förs in att kontroll ska genomföras av att handlingar som inkommer digitalt och som bedöms som allmänna handlingar diarieförs.

- Samtliga förvaltningar bör uppmana medarbetare att fylla i fullmakt alternativt besluta att själva öppna personadresserad post varje arbetsdag och säkerställa att den blir diarieförd i de fall där det är aktuellt.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har en granskning genomförts av tillämpningen av offentlighetsprincipen i kommunen. Utifrån granskningen bedömer revisorerna att kommunen i allt väsentligt har ändamålsenliga regler och riktlinjer avseende hantering av allmänna handlingar. Vidare bedömer de att kommunen i allt väsentligt har gett berörd personal tillräckliga förutsättningar att hantera allmänna handlingar samt att efterlevnaden av lagar och kommunens riktlinjer i allt väsentligt är tillfredställande. För att ytterligare utveckla rutiner och processer lämnar revisorerna ett antal rekommendationer vilka kommenteras i bifogad tjänsteskrivelse.

Revisorerna önskar kommunstyrelsens yttrande över granskningsresultatet och rekommendationerna senast 31 oktober 2011.

123 Sammanträdesdatum för kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2012

Dnr 2011/KS 0238 001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen 2012 antas enligt förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2012 antas enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Nedan lämnas kansliets förslag till sammanträdesdatum för kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2012.

Kommunstyrelsen (tisdagar) Kommunfullmäktige (torsdagar)
31 januari 16 februari
21 februari 8 mars
27 mars 19 april
24 april 10 maj
29 maj (budget) 14 juni (budget)
12 juni (reserv)
28 augusti 23 augusti
25 september 13 september (reserv)
23 oktober 11 oktober
27 november 15 november
18 december 13 december

Kommunstyrelsens sammanträden inleds kl. 18:30 och kommunfullmäktiges sammanträden inleds kl. 18:00 (kommunfullmäktige 14 juni inleds dock kl. 15:00).

124 Svar på motion "Inrättande av inomkommunal klimatfond för att ge ekonomiska styrmedel till klimatsmart beteende"

Dnr 2011/KS 0059 001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Maria Salomonsson (MP) och Peter Söderlund (MP) har inkommit med en motion om att inrätta en inomkommunal klimatfond för att ge ekonomiska styrmedel till klimatsmart beteende. I motionen yrkas att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till inomkommunal klimatfond utifrån motionens intentioner.

Miljö- och trafikenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar yttrande angående motionen, se bilaga, och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeutlåtande
Miljöpartiet har i en motion föreslagit att Tyresö Kommun ska inrätta en klimatfond där kompensation för personalens tjänsteresor med bil och flyg betalas in. De pengar som finns i fonden ska sedan kunna sökas av förvaltningar i kommunen för att jobba med minskad miljöpåverkan. Idén är god som sådan och det finns några kommuner som valt att jobba med detta som ett av sina verktyg.

När samhällsbyggnadsförvaltningen nu räknat på vad ett inrättande av en sådan fond skulle få för effekt i Tyresö så visar det sig att intäkterna skulle bli relativt sett små. Den beräknade årliga intäktssumman ligger på ca 185 000 kronor. Det finns därför en risk att det inte blir så mycket som kan användas samtidigt som vi skapar mer administration och fler system.

Med tanke på de låga summor som skulle genereras med det system som föreslås är det i vår mening rimligt att avslå motionen.

125 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattade av kommundirektör
- Investeringsbeslut datorer till gymnasiet
- Förlängning av förordnande av utvecklingschef t.o.m. den 31 december 2012
- Förlängning av förordnande av barn- och utbildningschef
- Förordnande av chef för kontoret för interna tjänster (KIT)
- Sponsringsavtal med Trollbäckens IBK.

Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen
- Upptagande av lån

126 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Nedan redovisas meddelanden till kommunstyrelsen.

Sveriges Kommuner och Landsting - cirkulär

2011:31 Ändrade regler om övertid och skyddskommitté.

2011:32 Viktiga domar från Högsta domstolen angående trafikskadeersättning och beloppsjusteringar i avtalet med Trafikförsäkringsföreningen för skador som anmäls under 2011.

2011:33 Vägledande dom om avvägningen arbetsmiljölagen och socialtjänstlagen

Övriga meddelanden

Länsstyrelsen i Stockholms län
- Information om revidering av åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar (PM 10) i Stockholms län.

Miljöförvaltningen Stockholm stad
- Beslut från Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-14, inklusive årsredovisning för Stockholms vattenprogram 2009-2010.
Dnr 2011/KS 0213 91.

Regeringskansliet
- Finansdepartementet: Remiss angående promemorian Bättre tillgång till kommunala föreskrifter. Dnr 2011/KS 0217 006.

- Stadsrådsberedningen: Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2011.

Samordningsförbundet Östra Södertörn
- Inbjudan till frukostmöten hösten 2011. Se www.samordningsforbundet.se/web/page.aspx?refid=241

SOS Alarm
- Fakta om företaget och verksamheten, 2011-06-09.

Stiftelsen Tyrestaskogen
- Årsredovisning räkenskapsåret 2010.

Stockholms universitet
- Uppsägning av kompletteringsavtal avseende del av den verksamhetsförlagda utbildningen. Dnr: 2011/KS 0221 012.

Sveriges kommuner och landsting
- Förbundsavgift år 2012 till Sveriges kommuner och landsting.

- Förslag till Inriktningsdokument för kongressperioden 2012-2016. Behandlas vid ordinarie kongress den 8-10 nov 2011, se www.skl.se/kongress

- Inbjudan "Välkomna till höstens viktiga arrangemang om mänskliga rättigheter". (MR-dagarna 14-15 nov 2011 www.mrdagarna.se, samt SKL:s seminarium i sept 2011 www.skl.se/manskliga_rattigheter)

- Rekommendation att anta strategi för e-samhället. Dnr 2011/KS 0216 003.

- Erbjudanden om konferenser och utbildningar hösten 2011 från avdelningen för ekonomi och styrning

§117 Kommundirektörens rapport

Dnr 2011/KS 0019 002

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

____

Beskrivning av ärendet

Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§118 Remissvar gällande betänkandet "Likvärdiga förutsättningar - översyn av den kommunala utjämningen" (SOU 2011:39)

Dnr 2011/KS 0196 006

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun överlämnar bifogat yttrande över betänkandet ”Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39)”

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S-gruppen) och Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

_____

Beskrivning av ärendet

I december 2008 utsåg regeringen en parlamentarisk kommitté, Utjämningskommittén, med uppgift att utvärdera och utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning samt vid behov föreslå förändringar.

Den 27 april 2011 lämnades slutbetänkandet "Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen", SOU 2011:39. Kommittén föreslår förändringar både i inkomst- och kostnadsutjämningen. Förändringarna ska enligt förslaget införas den 1 januari 2013.

För kommunerna sker de största förändringarna inom kostnadsutjämningen – framförallt till följd av att modellen för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg förändras. Den största negativa förändringen i kostnadsutjämningen för en enskild kommun uppgår till cirka 1700 kronor per invånare medan den största positiva förändringen uppgår till cirka 2500 kronor per invånare. De ekonomiska effekterna av förändringarna föreslås successivt slå igenom under en sexårsperiod.

I bilagda tjänsteskrivelse och PM lämnas synpunkter på utredningen och en redovisning ges av de ekonomiska effekterna av de föreslagna ändringarna för Tyresö kommun.

§119 Svar på förfrågan om fortsatt medverkan i projektet "Scandinavian Islands"

Dnr 2011/KS 0220 005

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun avstår medverkan om projektet Branding Scandinavian Islands permanentas.

_____

Beskrivning av ärendet

EU-projektet Branding Scandinaivan Islands som bland annat Tyresö kommun är partner och medfinansiär i har kommit 2/3-dels väg sedan starten 2009-07-01. Projektet har syftat till att marknadsföra Stockholms skärgård, Åland samt Åbodalands skärgård under det gemensamma destinationsvarumärket Scandinavian Islands på de tre målmarknaderna Tyskland, Holland och Storbritannien. Projektet kommer att avslutas vid halvårsskiftet 2012. En viktig uppgift för projektet är att blicka fram till projekttidens slut och staka ut hur det gemensamma arbetet med att förvalta och vidareutveckla varumärket ska se ut när projektmedel från EU inte längre finns att tillgå. Projektet har tagit fram ett förslag på arbetsordning och organisation för att driva arbetet vidare efter projekttidens slut. Haninge kommun önskar kommunens synpunkter på förslaget och intresse av ett fortsatt arbete i enlighet med förslaget.

§120 Slutrapport och ekonomisk redovisning för bidrag för drogförebyggande insatser

Dnr 2011/KS 0227 30

Kommunstyrelsens beslut

- Slutrapport till Länsstyrelsen för utvecklande av följande drogförebyggande aktiviteter under 2009 godkänns:

  • kunna driva och utveckla arbetet med föräldrastöd
  • kunna erbjuda öppna föreläsningar
  • utveckla informationsspridning, i synnerhet i samband med Trafiksäkerhetsdagen
  • underlätta den förebyggande undervisningen i skolan genom webbaserat material.

____

Beskrivning av ärendet

Sedan 2003 har samordnat drogförebyggande arbete bedrivits i kommunen. Idag är det brotts- och drogförebyggande arbetet integrerat i kommunens olika verksamheter. Det drogförebyggande arbetet består av en mängd aktiviteter, varav några har kunnat utvecklas ytterligare under perioden med hjälp av medel från Länsstyrelsen. Insatserna har gynnat såväl Tyresöbor som anställda i kommunen. Målet med insatserna var och är att de ska integreras i ordinarie verksamhet efter projektperiodens slut.

Det beviljade verksamhetsstödet från Länsstyrelsen för projektåret 2009 uppgick till 225000 kr och finansierade några av de drogförebyggande verksamheterna som utvecklades under 2009. Aktiviteterna redovisas i bilaga.

§121 Yttrande över "Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor" 2011-2014

Dnr 2011/KS 0229 30

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun tillstyrker förslag till Södertörns Brandförsvarsförbunds handlingsprogram 2011-2014.

_____

Beskrivning av ärendet

Södertörns brandförsvarsförbund har utarbetat ett förslag på handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. Kommunen ska utarbeta ett handlingsprogram för räddningstjänst och för förebyggande verksamhet för skydd mot olyckor som kan leda till räddningsinsats. Programmet ska revideras minst en gång per mandatperiod. Förbundsdirektionen vid Södertörns brandförsvarsförbund beslutar enligt förbundsordningen om handlingsprogrammet för medlemskommunerna.

I programmet redovisas vision och mål för brandskyddsarbetet samt indikatorer för att mäta måluppfyllnad. I programmet beskrivs varje medlemskommuns riskbild med insatsstatistik.

Säkerhetsenheten föreslår i bilaga att kommunen tillstyrker förslaget till handlingsprogram.

§122 Yttrande över revisionsrapport "Tillämpning av offentlighetsprincipen"

Dnr 2011/KS 0197 016

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat yttrande överlämnas till revisorerna som svar på granskningsrapporten och rekommendationerna.

- I kommunstyrelsens kommande plan för internkontroll förs in att kontroll ska genomföras av att handlingar som inkommer digitalt och som bedöms som allmänna handlingar diarieförs.

- Samtliga förvaltningar bör uppmana medarbetare att fylla i fullmakt alternativt besluta att själva öppna personadresserad post varje arbetsdag och säkerställa att den blir diarieförd i de fall där det är aktuellt.

_____

Beskrivning av ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har en granskning genomförts av tillämpningen av offentlighetsprincipen i kommunen. Utifrån granskningen bedömer revisorerna att kommunen i allt väsentligt har ändamålsenliga regler och riktlinjer avseende hantering av allmänna handlingar. Vidare bedömer de att kommunen i allt väsentligt har gett berörd personal tillräckliga förutsättningar att hantera allmänna handlingar samt att efterlevnaden av lagar och kommunens riktlinjer i allt väsentligt är tillfredställande. För att ytterligare utveckla rutiner och processer lämnar revisorerna ett antal rekommendationer vilka kommenteras i bifogad tjänsteskrivelse.

Revisorerna önskar kommunstyrelsens yttrande över granskningsresultatet och rekommendationerna senast 31 oktober 2011.

§123 Sammanträdesdatum för kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2012

Dnr 2011/KS 0238 001

Kommunstyrelsens beslut

- Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen 2012 antas enligt förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2012 antas enligt förslag.

_____

Beskrivning av ärendet

Nedan lämnas kansliets förslag till sammanträdesdatum för kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2012.

Kommunstyrelsen (tisdagar) Kommunfullmäktige (torsdagar)

31 januari 16 februari

21 februari 8 mars

27 mars 19 april

24 april 10 maj

29 maj (budget) 14 juni (budget)

12 juni (reserv)

28 augusti 23 augusti

25 september 13 september (reserv)

23 oktober 11 oktober

27 november 15 november

18 december 13 december

Kommunstyrelsens sammanträden inleds kl. 18:30 och kommunfullmäktiges sammanträden inleds kl. 18:00 (kommunfullmäktige 14 juni inleds dock kl. 15:00).

§124 Svar på motion "Inrättande av inomkommunal klimatfond för att ge ekonomiska styrmedel till klimatsmart beteende"

Dnr 2011/KS 0059 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Reservation

Martin Nilsson (S-gruppen) och Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet (bilaga).

_____

Beskrivning av ärendet

Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Maria Salomonsson (MP) och Peter Söderlund (MP) har inkommit med en motion om att inrätta en inomkommunal klimatfond för att ge ekonomiska styrmedel till klimatsmart beteende. I motionen yrkas att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till inomkommunal klimatfond utifrån motionens intentioner.

Miljö- och trafikenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar yttrande angående motionen, se bilaga, och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeutlåtande och förslag
Miljöpartiet har i en motion föreslagit att Tyresö Kommun ska inrätta en klimatfond där kompensation för personalens tjänsteresor med bil och flyg betalas in. De pengar som finns i fonden ska sedan kunna sökas av förvaltningar i kommunen för att jobba med minskad miljöpåverkan. Idén är god som sådan och det finns några kommuner som valt att jobba med detta som ett av sina verktyg.

När samhällsbyggnadsförvaltningen nu räknat på vad ett inrättande av en sådan fond skulle få för effekt i Tyresö så visar det sig att intäkterna skulle bli relativt sett små. Den beräknade årliga intäktssumman ligger på ca 185000 kronor. Det finns därför en risk att det inte blir så mycket som kan användas samtidigt som vi skapar mer administration och fler system.

Med tanke på de låga summor som skulle genereras med det system som föreslås är det i vår mening rimligt att avslå motionen.

Jag föreslår mot bakgrund av detta att motionen avslås.

Yrkanden

Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§125 Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

_____

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattade av kommundirektör

- Investeringsbeslut datorer till gymnasiet

- Förlängning av förordnande av utvecklingschef

- Förlängning av förordnande av barn- och utbildningschef
- Förordnande av chef för kontoret för interna tjänster (KIT)

- Sponsringsavtal med Tyresö Trollbäckens IBK.

Delegationsbeslut fattade av ekonomichef

- Upptagande av lån

§126 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Beskrivning av ärendet

Nedan redovisas meddelanden till kommunstyrelsen.

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2011:31 Ändrade regler om övertid och skyddskommitté.

2011:32 Viktiga domar från Högsta domstolen angående trafikskadeersättning och beloppsjusteringar i avtalet med Trafikförsäkringsföreningen för skador som anmäls under 2011.

2011:33 Vägledande dom om avvägningen arbetsmiljölagen och socialtjänstlagen

Övriga meddelanden

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Information om revidering av åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar (PM 10) i Stockholms län.

Miljöförvaltningen Stockholm stad

- Beslut från Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-14, inklusive årsredovisning för Stockholms vattenprogram 2009-2010.
Dnr 2011/KS 0213 91.

Regeringskansliet

- Finansdepartementet: Remiss angående promemorian Bättre tillgång till kommunala föreskrifter. Dnr 2011/KS 0217 006.

- Stadsrådsberedningen: Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2011.

Samordningsförbundet Östra Södertörn

- Inbjudan till frukostmöten hösten 2011. Se www.samordningsforbundet.se/web/page.aspx?refid=241

SOS Alarm

- Fakta om företaget och verksamheten, 2011-06-09.

Stiftelsen Tyrestaskogen

- Årsredovisning räkenskapsåret 2010.

Stockholms universitet

- Uppsägning av kompletteringsavtal avseende del av den verksamhetsförlagda utbildningen. Dnr: 2011/KS 0221 012.

Sveriges kommuner och landsting

- Förbundsavgift år 2012 till Sveriges kommuner och landsting.

- Förslag till Inriktningsdokument för kongressperioden 2012-2016. Behandlas vid ordinarie kongress den 8-10 nov 2011, se www.skl.se/kongress

- Inbjudan ”Välkomna till höstens viktiga arrangemang om mänskliga rättigheter”. (MR-dagarna 14-15 nov 2011 www.mrdagarna.se, samt SKL:s seminarium i sept 2011 www.skl.se/manskliga_rattigheter)

- Rekommendation att anta strategi för e-samhället. Dnr 2011/KS 0216 003.

- Erbjudanden om konferenser och utbildningar hösten 2011 från avdelningen för ekonomi och styrning