Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-01-29

Sammanträde 2013-01-29

Datum
Klockan
18.30
Plats
Sammanträdesrummet Bollmora, kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport 2013

Dnr 2013/KS 0025 001

Förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport januari 2013.pdf
Plan för kommundirektörens stab och projekt 2013.pdf

2 Genomförande av samordnad varudistribution i Södertörnskommunerna

Dnr 2013/KS 0011 005

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer att Tyresö kommun ska gå vidare med införandet av samordnad varudistribution enligt mål i Klimatstrategin och Kommunplan 2013-2015.
2. Budget ska avsättas för 25 procent tjänst som projektsamordnare i Tyresö. Projektarbetet finansieras inom befintliga ramar.

Beskrivning av ärendet
En förstudie är genomförd i samtliga Södertörnskommuner för att få underlag för ett införande av samordnad varudistribution. Förstudien visar på kraftigt sänkta koldioxidutsläpp, minskade utgifter och tydliga socioekonomiska vinster i kommunernas verksamheter.

Vid beslut så medverkar kommunen vid en gemensam upphandling av transportör/logistiker med övriga Södertörnskommuner och förändrar transportstrukturen i kommunen till samordnad varudistribution. Förberedelser och omläggning kommer att pågå från och med januari 2013 till december 2016. En gemensam projektledare för de första två åren finansieras med hjälp av energieffektiviseringsstödet från energimyndigheten (1,5 mkr).

Bilagor
Bil 1 Tidplan Samordnad varudistribution.pdf
Förstudie Tyresö kommun samordnad varudistribution.pdf
Södertörnsrapport Förstudie samordnad varudistribution.pdf
Södertörn fördjupning samordnad varudistribution.pdf
Preliminära projektdirektiv samordnad varudistribution.pdf
Tjänsteskrivelse genomförande av samordnad varudistribution.pdf

3 Svar på revisionsrapport om investeringsprojektet Nyboda skola

Dnr 2012/KS 0394 016

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelse från kommundirektörens stab som sitt yttrande till revisorerna.

Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer har riktat kritik mot "investeringsprojektet Nyboda" som man inte anser har hanterats på ett ändamålsenligt sätt utifrån granskade perspektiv.

I yttrandet från kommundirektörens stab framhålls att revisionens granskning har skett i ett alltför snävt perspektiv och att kritiken i väsentliga delar därför inte är relevant. Det gäller kritiken mot skolans utformning och dimensionering liksom mot att tidigare gjorda upprustningsåtgärder inte har kunnat tas till vara i någon större utsträckning. Det saknas därför fog för revisionens bedömning om att den nya skolans tillkomst inte är förenlig med god ekonomisk hushållning.

Det konstateras däremot att revisionen har rätt i sin kritik av att dokumentationen av de olika överväganden och helhetsbedömningar som har legat till grund för Nybodaskolans tillkomst och utformning är bristfällig.

Revisionens påpekande om behovet av ett kommunövergripande styrdokument, som bland annat klargör roller och arbetsfördelning vid planering och genomförande av investeringar, är berättigat. Inom ramen för arbetet med styrprocessen har initierats ett arbete för att tydliggöra investeringsprocessen och förslag beräknas föreligga i början av 2013.

Bilagor
Revisionsrapport Investeringsprojektet Nyboda skola.pdf
Tjänsteskrivelse revisionsrapport Investeringsprojektet Nyboda skola.pdf

4 Remiss av Finansdepartementets promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting

Dnr 2012/KS 0465 006

Förslag till beslut

- Tyresö kommun avstår från att yttra sig över Finansdepartementets promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått Finansdepartementets promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting 2012-12-19 Fi2012/4726 på remiss.

Syftet med förslagen i finansdepartementets promemoria är att "minska inkomstutjämningens eventuella effekter på tillväxten genom att reducera marginaleffekterna i utjämningen för de kommuner och landsting som betalar en inkomstutjämningsavgift."

I promemorian görs vidare bedömningen att kostnadsutjämningen bör ändras i linje med vad Utjämningskommittén.08 har förslagit. Tyresö kommun har redan yttrat sig över kommitténs förslag till ändringar i inkomst- och kostnadsutjämningssystemet.

De av finansdepartementet nu föreslagna ändringarna i inkomstutjämningen får ingen effekt för Tyresö kommun. Det finns därför ingen anledning för kommunen att på nytt yttra sig i ärendet.

Bilagor
Missiv remiss Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting.pdf
Remiss Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting.pdf

5 Reviderad taxa för avfallsavgifter (renhållningstaxa)

Dnr 2013 KSM 0040 051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Reviderad taxa för avfallsavgifter fastställs.
2. Taxan träder i kraft den 1 mars 2013.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till ny taxa för avfallsavgifter har utarbetats som följd av utökade avfallstjänster samt utvecklingen av behandlings- och entreprenadkostnader.

Taxeförslaget innehåller även vissa anpassningar av befintliga avfallstjänster i syfte att, i enlighet med gällande avfallsplan, optimera avfallshanteringen, minska avfallsmängderna och öka nyttjandet av resurser i avfallet.

Det pågående införandet av behovshämtning och insamling av organiskt matavfall innebär även en gradvis avveckling av förekommande komposteringsrabatter i samband med att matavfallsinsamling erbjuds etappvis i kommunen.

Föreslagen taxa innehåller även en reduktion med 25 procent av samtliga dessa rabatter fram till dess matavfallsinsamling införs i berörda områden. I taxan införs även en motsvarande tjänst för flerbostadshus med reducerad grundavgift där matavfallsinsamling införs.

Bilagor
Renhållningstaxa MSU § 1.pdf
Renhållningstaxa Tjskrivelse.pdf
Renhållningstaxa 2013.pdf

6 Beslut om antagande av detaljplan för Brinkvägen, Gamla Tyresö

Dnr 2012 KSM 0573 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Brinkvägen, Gamla Tyresö, antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Brinkvägen, Gamla Tyresö.

Planens syfte är att möjliggöra för en gång- och cykelväg som en förlängning av Brinkvägen.

Vägen kommer under arbetet med ombyggnationen av Brakmarsvägen (Solberga, etapp 7) att kunna användas som tillfällig väg för att kunna säkerställa genomfart för bland annat räddningstjänsten.

Planen har varit ute på samråd under perioden 11 september -2 oktober 2012 och utställd för granskning under perioden 26 november -16 december 2012. Planarbetet har skett med normalt förfarande.

Bilagor
Brinkvägen Antag MSU § 4.pdf
Brinkvagen tjskr.pdf
Planbeskr Brinkvagen.pdf
Plankarta Brinkvagen.pdf
Brinkvägen Granskutl.pdf

7 Granskning för område för handel och småindustri, på fastigheten Bollmoragården 4, del av Bollmora 1:94 samt del av Älta 38:1 i Nacka kommun

Dnr 2011 KSM 0437 214

Förslag till beslut

1. Granskningshandlingarna för detaljplan för område för handel och småindustri på fastigheten Bollmoragården 4, del av Bollmora 1:94 samt del av Älta 38:1 i Nacka kommun godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för handel och småindustri.

Planens syfte är att göra det möjligt att uppföra en livsmedelsbutik på platsen med tillhörande cirka 103 parkeringsplatser.

För att få en så flexibel plan som möjligt planläggs marken för både handel- och industriändamål.

Bilagor
Willys Besl MSU § 5.pdf
Willys Plankarta.pdf
Willys Särs ytt MP.pdf
Willsy Kvalitetsprogram.pdf
Willys Samrådsred.pdf
Willys Planbeskr.pdf

8 Riktlinjer vid klotter och liknande skadegörelse

Dnr 2013/KS 0006 003

Förslag till beslut

- Riktlinjer vid klotter och liknande skadegörelse antas.

Beskrivning av ärendet
En risk- och säkerhetspolicy har antagits av kommunfullmäktige 2012-09-13. I och med det upphörde Klotterpolicy (KS 2009). Nya riktlinjer har därför tagits fram för hantering av klotter och liknande skadegörelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinjer vid klotter och liknande skadegörelse.pdf
Riktlinjer klotter och liknande skadegörelse 2013.pdf

9 Bevarande och gallringsplan för materialet från folkomröstningen 2012

Dnr 2012/KS 0402 003

Förslag till beslut

- Bevarande- och gallringsplanen för materialet från folkomröstningen 2012 antas.

Beskrivning av ärendet
Efter folkomröstningen 2012 har kansliavdelningen sett över vilket material som bör bevaras och vad som kan gallras. Då folkomröstningen är en unik företeelse föreslås att mer material bevaras än vid ett riksdagsval.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Bevarande och gallringsplan för materialet från folkomröstningen 2012.pdf

10 Ärendebalanslista för uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige från januari 2012 till och med december 2012

Dnr 2013/KS 0013 001

Förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för de uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutat om redovisas för kommunstyrelsen årligen i januari och augusti. Ärendebalanslistan för januari 2012 till och med december 2012 redovisas i bilaga.

Bilagor
Ärendebalanslista KS och KF.pdf

11 Svar på motion om att införa äldreombudsman i Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0362 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna lämnade in en motion om att införa äldreombudsman till kommunfullmäktige 2012-11-15.

Ordförandeutlåtande
Sverigedemokraterna skriver i en motion att en äldreombudsman behövs i Tyresö för att äldre ska kunna ställa frågor och lämna synpunkter till kommunen.

I Tyresö har vi de senaste åren arbetat målinriktat med att kommunen ska bli mer tillgänglig och ha ett bättre medborgarfokus. Tyresöborna välkomnas nu med ett bemannat servicecenter som kan bistå med svar på de flesta frågor om kommunen och dess verksamheter samt ta emot synpunkter och följa upp att den enskilde får svar. Servicecenter ingår sedan ett år tillbaka i projektet Medborgarfokus som också gör granskningar och tillsyn av kommunens verksamheter.

Fler reformer som ökar inflytandet för just äldre:
- 2002 Kundval inom hemtjänstens serviceinsatser
- 2005 Fixarservice för att minska fallskadorna bland äldre
- 2006 Personer över 67 år kan välja trygghetslarm utan biståndsbedömning
- 2007 Kundval även inom omvårdnadsinsatser
- 2008 Hemtjänstinsatser upp till 15 timmar/vecka utan biståndsbedömning för personer över 80 år
- 2010 Möjlighet för äldre par att bo tillsammans på äldreboende
- 2010 Större möjlighet att byta hemtjänstinsatser utan biståndsbeslut
- 2012 beslutas att en funktion "Äldreguide" ska införas där svar på frågor som rör äldre ska finnas
- 2014-2015 tydligare biståndsbeslut och bättre uppföljning av insatser i äldreboende

Det är alliansens strävan att den enskilde tyresöbon ska ha så mycket inflytande över den service som kommunen ger som möjligt. Det innebär reformer som förändrar hur servicen ges och hur tyresöborna bemöts. Synpunkter från tyresöborna är viktiga för att detta ska bli verklighet.

De funktioner som motionärerna önskar med en äldreombudsman anses därmed redan finnas, varför vi föreslår att motionen avslås.

Bilagor
Motion om att införa äldreombudsman i Tyresö kommun.pdf

12 Svar på motion om trygghetsberedning

Dnr 2012/KS 0361 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna lämnade in en motion om trygghetsberedning till kommunfullmäktige 2012-11-15.

Det finns idag ett väl etablerat och förankrat arbete kring trygghets- och säkerhetsfrågorna i Tyresö kommun, knutet till den befintliga säkerhets-organisationen. Sedan 15 år finns ett lokalt Brottsförebyggande råd och därtill har det sedan några år tillkommit en beredning där såväl politiker och andra nyckelpersoner ingår. Arbetet sker med medborgarnas bästa i fokus.

Kommunen anser därför att man redan arbetar med dessa frågor på ett bra sätt och att önskemålen kring en Trygghetsberedning därmed är uppfyllda.

Bilagor
Motion om trygghetsberedning.pdf
Tjänsteskrivelse Trygghetsberedning.pdf

13 Svar på motion om insynsplatser i kommunstyrelse och kommunala nämnder

Dnr 2012/KS 0363 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2012-11-15 om insynsplatser i kommunstyrelse och nämnder. I ordförandeutlåtandet från kommunstyrelsens ordförande föreslås att motionen avslås.

Bilagor
Motion om insynsplatser i kommunstyrelse och kommunala nämnder.pdf
Ordförandeutlåtande ang. motion ang. insynsplatser i kommunstyrelse och kommunala nämnder.pdf

14 Redovisning av motioner

Dnr 2013/KS 0014 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Redovisningen av motioner noteras.

Beskrivning av ärendet
I 5 kap. 33 § Kommunallag (1991:900) framgår det att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Kansliavdelningen har sammanställt en redovisning över samtliga motioner som är under beredning. För en motion har beredningen pågått i över ett år:

- Motion angående ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter, dnr 2010/KS 0120 12, 2010-05-17

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av motioner.pdf
Pågående motioner 2013-01.pdf

15 Anmälan av delegationsbeslut: kommunal borgen för lån till Tyresö Bostäder

Dnr 2012/KS 0424 11

Förslag till beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef
Beslut om Kommunal borgen för lån till Tyresö Bostäder, 2012-12-13, dnr 2012/KS 0424 11

Bilagor
Beslut om kommunal borgen 2012 -12-13.pdf

16 Anmälan av delegationsbeslut: kommunal borgen

Dnr 2012/KS 0426 11

Förslag till beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef
Beslut om kommunal borgen, 2012-12-17, dnr 2012/KS 0426 11

Bilagor
Beslut om kommunal borgen 2012-12-17.pdf

17 Anmälan av delegationsbeslut: tjänsteman i beredskap

Dnr 2013/KS 0008 20

Förslag till beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör
Beslut om tjänsteman i beredskap, 2012-12-18, dnr 2013/KS 0008 20

Bilagor
Tjänsteman i beredskap-funktion.pdf
Beslut om tjänsteman i beredskap.pdf

18 Anmälan av delegationsbeslut: riktlinjer för tillfällig övernattning i skollokaler och liknande i Tyresö kommuns verksamheter

Dnr 2013/KS 0007 003

Förslag till beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör
Beslut om riktlinjer för tillfällig övernattning i skollokaler och liknande i Tyresö kommuns verksamheter, 2012-12-18, dnr 2013/KS 0007 003

Bilagor
Riktlinjer tillfällig övernattning i skollokaler och liknande.pdf
Beslut om riktlinjer för tillfällig övernattning i skollokaler och liknande.pdf

19 Kommunstyrelsens meddelanden 2013

Dnr 2013/KS 0005 001

Förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
Slutrapport ansvarsfördelning ny reglering av Mälaren.pdf
KSOMinne121206.pdf
Bredbandsguide Sveriges kommuner och landsting.pdf
Val av presidium Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Mälarkommunerna kan tvingas betala till Stockholmsslussen.pdf
Inbjudan startkonferens KIM 21 februari 2013.pdf
Förvaltningsrättens dom mål nr 17719-12.pdf
Yttrande Regionala stadskärnor Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-01-16.pdf
Förvaltningsrättens dom mål nr 13904-12 överklagande informationsbroschyr.pdf
Samarbetsavtal Prins Eugens Waldemarsuppde om publikationen Konstnärskolonin på Tyresö.pdf
Inbjudan_Tillväxtdagen_2013.pdf
Tyresö kollektivhusförening Bygg ett gemenskapsboende vid Nyfors.pdf
Fastighetavdelningens månadsrapport dec 2012.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport december 2012.pdf
Ungas etablering och kommunernas informationsansvar.pdf
KS meddelanden januari 2013.pdf
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Kommundirektörens rapport 2013

Dnr 2013/KS 0025 001

Beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.Bilagor
Kommundirektörens rapport januari 2013.pdf
Plan för kommundirektörens stab och projekt 2013.pdf

§2 Genomförande av samordnad varudistribution i Södertörnskommunerna

Dnr 2013/KS 0011 005

Beslut

  1. Kommunstyrelsen fastställer att Tyresö kommun ska gå vidare med införandet av samordnad varudistribution enligt mål i Klimatstrategin och Kommunplan 2013-2015.
  2. Budget ska avsättas för 25 procent tjänst som projektsamordnare i Tyresö. Projektarbetet finansieras inom befintliga ramar.

Beskrivning av ärendet
En förstudie är genomförd i samtliga Södertörnskommuner för att få underlag för ett införande av samordnad varudistribution. Förstudien visar på kraftigt sänkta koldioxidutsläpp, minskade utgifter och tydliga socioekonomiska vinster i kommunernas verksamheter.

Vid beslut så medverkar kommunen vid en gemensam upphandling av transportör/logistiker med övriga Södertörnskommuner och förändrar transportstrukturen i kommunen till samordnad varudistribution. Förberedelser och omläggning kommer att pågå från och med januari 2013 till december 2016. En gemensam projektledare för de första två åren finansieras med hjälp av energieffektiviseringsstödet från energimyndigheten (1,5 mkr).Bilagor
Bil 1 Tidplan Samordnad varudistribution.pdf
Förstudie Tyresö kommun samordnad varudistribution.pdf
Södertörnsrapport Förstudie samordnad varudistribution.pdf
Södertörn fördjupning samordnad varudistribution.pdf
Preliminära projektdirektiv samordnad varudistribution.pdf
Tjänsteskrivelse genomförande av samordnad varudistribution.pdf

§3 Svar på revisionsrapport om investeringsprojektet Nyboda skola

Dnr 2012/KS 0394 016

Beslut

- Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelse från kommundirektörens stab som sitt yttrande till revisorerna.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot huvudbeslutet och beslutet att inte återremittera ärendet (bilaga).

Anita Mattsson (S) reserverar sig (bilaga).

Protokollsanteckning
Elisabet Hedlund (V) hade bifallit Marie Åkesdotters (MP) yrkande och reservation om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer har riktat kritik mot ”investeringsprojektet Nyboda” som man inte anser har hanterats på ett ändamålsenligt sätt utifrån granskade perspektiv.

I yttrandet från kommundirektörens stab framhålls att revisionens granskning har skett i ett alltför snävt perspektiv och att kritiken i väsentliga delar därför inte är relevant. Det gäller kritiken mot skolans utformning och dimensionering liksom mot att tidigare gjorda upprustningsåtgärder inte har kunnat tas till vara i någon större utsträckning. Det saknas därför fog för revisionens bedömning om att den nya skolans tillkomst inte är förenlig med god ekonomisk hushållning.

Det konstateras däremot att revisionen har rätt i sin kritik av att dokumentationen av de olika överväganden och helhetsbedömningar som har legat till grund för Nybodaskolans tillkomst och utformning är bristfällig.

Revisionens påpekande om behovet av ett kommunövergripande styrdokument, som bland annat klargör roller och arbetsfördelning vid planering och genomförande av investeringar, är berättigat. Inom ramen för arbetet med styrprocessen har initierats ett arbete för att tydliggöra investeringsprocessen och förslag beräknas föreligga i början av 2013.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelsen från kommundirektörens stab som sitt yttrande till revisorerna.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras med motiveringen att alla frågorna från revisorerna inte har besvarats, att tjänstemännen ska precisera var och när oppositionen skulle agerat, samt att man kan ha en mer ödmjuk hållning till revisorernas synpunkter.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen har beslutat om att avgöra ärendet idag. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.Bilagor
Revisionsrapport Investeringsprojektet Nyboda skola.pdf
Tjänsteskrivelse revisionsrapport Investeringsprojektet Nyboda skola.pdf

§4 Remiss av Finansdepartementets promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting

Dnr 2012/KS 0465 006

Beslut

- Tyresö kommun avstår från att yttra sig över Finansdepartementets promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig till förmån för det egna yrkandet.

Anita Mattsson (S) reserverar sig till förmån för det egna yrkandet.

Protokollsanteckning
Elisabet Hedlund (V) hade anslutit sig till Marie Åkesdotters (MP) reservation om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått Finansdepartementets promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting 2012-12-19 Fi2012/4726 på remiss.

Syftet med förslagen i finansdepartementets promemoria är att ”minska inkomstutjämningens eventuella effekter på tillväxten genom att reducera marginaleffekterna i utjämningen för de kommuner och landsting som betalar en inkomstutjämningsavgift."

I promemorian görs vidare bedömningen att kostnadsutjämningen bör ändras i linje med vad Utjämningskommittén.08 har förslagit. Tyresö kommun har redan yttrat sig över kommitténs förslag till ändringar i inkomst- och kostnadsutjämningssystemet.

De av finansdepartementet nu föreslagna ändringarna i inkomstutjämningen får ingen effekt för Tyresö kommun. Det finns därför ingen anledning för kommunen att på nytt yttra sig i ärendet.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att Tyresö kommun avstår från att yttra sig över Finansdepartementets promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett skriftligt yrkande (bilaga).

Anita Mattsson (S) yrkar att Tyresö kommun utformar ett yttrande över Finansdepartementets promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting, som går ut på att de 1022 miljoner kronorna istället bör fördelas enligt en princip där de kommer kommuner med stor befolkningstillväxt till del.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.Bilagor
Missiv remiss Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting.pdf
Remiss Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting.pdf
Yrkande Miljöpartiet Remiss av Finansdepartementets promemoria.pdf

§5 Reviderad taxa för avfallsavgifter (renhållningstaxa)

Dnr 2013 KSM 0040 051

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  1. Reviderad taxa för avfallsavgifter fastställs.
  2. Taxan träder i kraft den 1 mars 2013.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till ny taxa för avfallsavgifter har utarbetats som följd av utökade avfallstjänster samt utvecklingen av behandlings- och entreprenadkostnader.

Taxeförslaget innehåller även vissa anpassningar av befintliga avfallstjänster i syfte att, i enlighet med gällande avfallsplan, optimera avfallshanteringen, minska avfallsmängderna och öka nyttjandet av resurser i avfallet.

Det pågående införandet av behovshämtning och insamling av organiskt matavfall innebär även en gradvis avveckling av förekommande komposteringsrabatter i samband med att matavfallsinsamling erbjuds etappvis i kommunen.

Föreslagen taxa innehåller även en reduktion med 25 procent av samtliga dessa rabatter fram till dess matavfallsinsamling införs i berörda områden. I taxan införs även en motsvarande tjänst för flerbostadshus med reducerad grundavgift där matavfallsinsamling införs.Bilagor
Renhållningstaxa MSU § 1.pdf
Renhållningstaxa Tjskrivelse.pdf
Renhållningstaxa 2013.pdf

§6 Beslut om antagande av detaljplan för Brinkvägen, Gamla Tyresö

Dnr 2012 KSM 0573 214

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Brinkvägen, Gamla Tyresö, antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Brinkvägen, Gamla Tyresö.

Planens syfte är att möjliggöra för en gång- och cykelväg som en förlängning av Brinkvägen.

Vägen kommer under arbetet med ombyggnationen av Brakmarsvägen (Solberga, etapp 7) att kunna användas som tillfällig väg för att kunna säkerställa genomfart för bland annat räddningstjänsten.

Planen har varit ute på samråd under perioden 11 september –2 oktober 2012 och utställd för granskning under perioden 26 november –16 december 2012. Planarbetet har skett med normalt förfarande.Bilagor
Brinkvägen Antag MSU § 4.pdf
Brinkvagen tjskr.pdf
Planbeskr Brinkvagen.pdf
Plankarta Brinkvagen.pdf
Brinkvägen Granskutl.pdf

§7 Granskning för område för handel och småindustri, på fastigheten Bollmoragården 4, del av Bollmora 1:94 samt del av Älta 38:1 i Nacka kommun

Dnr 2011 KSM 0437 214

Beslut

  1. Granskningshandlingarna för detaljplan för område för handel och småindustri på fastigheten Bollmoragården 4, del av Bollmora 1:94 samt del av Älta 38:1 i Nacka kommun godkänns.
  2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-01-16 § 5 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för handel och småindustri.

Planens syfte är att göra det möjligt att uppföra en livsmedelsbutik på platsen med tillhörande cirka 103 parkeringsplatser.

För att få en så flexibel plan som möjligt planläggs marken för både handel- och industriändamål.Bilagor
Willys Besl MSU § 5.pdf
Willys Plankarta.pdf
Willys Särs ytt MP.pdf
Willsy Kvalitetsprogram.pdf
Willys Samrådsred.pdf
Willys Planbeskr.pdf

§8 Riktlinjer vid klotter och liknande skadegörelse

Dnr 2013/KS 0006 003

Beslut

- Riktlinjer vid klotter och liknande skadegörelse antas.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig till förmån för det egna yrkandet.

Protokollsanteckning
Elisabet Hedlund (V) hade bifallit Marie Åkesdotters (MP) yrkande och reserverat sig till förmån för yrkandet om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
En risk- och säkerhetspolicy har antagits av kommunfullmäktige 2012-09-13. I och med det upphörde Klotterpolicy (KS 2009). Nya riktlinjer har därför tagits fram för hantering av klotter och liknande skadegörelse.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att riktlinjer vid klotter och liknande skadegörelse antas.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar skriftligt yrkande (bilaga).

Anita Mattsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det. Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinjer vid klotter och liknande skadegörelse.pdf
Riktlinjer klotter och liknande skadegörelse 2013.pdf
Yrkande Miljöpartiet Riktlinjer vid klotter.pdf

§9 Bevarande och gallringsplan för materialet från folkomröstningen 2012

Dnr 2012/KS 0402 003

Beslut

- Bevarande- och gallringsplanen för materialet från folkomröstningen 2012 antas.

Beskrivning av ärendet
Efter folkomröstningen 2012 har kansliavdelningen sett över vilket material som bör bevaras och vad som kan gallras. Då folkomröstningen är en unik företeelse föreslås att mer material bevaras än vid ett riksdagsval.Bilagor
Tjänsteskrivelse Bevarande och gallringsplan för materialet från folkomröstningen 2012.pdf

§10 Ärendebalanslista för uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige från januari 2012 till och med december 2012

Dnr 2013/KS 0013 001

Beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för de uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutat om redovisas för kommunstyrelsen årligen i januari och augusti. Ärendebalanslistan för januari 2012 till och med december 2012 redovisas i bilaga.Bilagor
Ärendebalanslista KS och KF.pdf

§11 Svar på motion om att införa äldreombudsman i Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0362 001

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar röstförklaring (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna lämnade in en motion om att införa äldreombudsman till kommunfullmäktige 2012-11-15.

Ordförandeutlåtande
Sverigedemokraterna skriver i en motion att en äldreombudsman behövs i Tyresö för att äldre ska kunna ställa frågor och lämna synpunkter till kommunen.

I Tyresö har vi de senaste åren arbetat målinriktat med att kommunen ska bli mer tillgänglig och ha ett bättre medborgarfokus. Tyresöborna välkomnas nu med ett bemannat servicecenter som kan bistå med svar på de flesta frågor om kommunen och dess verksamheter samt ta emot synpunkter och följa upp att den enskilde får svar. Servicecenter ingår sedan ett år tillbaka i projektet Medborgarfokus som också gör granskningar och tillsyn av kommunens verksamheter.

Fler reformer som ökar inflytandet för just äldre:

- 2002 Kundval inom hemtjänstens serviceinsatser

- 2005 Fixarservice för att minska fallskadorna bland äldre

- 2006 Personer över 67 år kan välja trygghetslarm utan biståndsbedömning

- 2007 Kundval även inom omvårdnadsinsatser

- 2008 Hemtjänstinsatser upp till 15 timmar/vecka utan biståndsbedömning för personer över 80 år

- 2010 Möjlighet för äldre par att bo tillsammans på äldreboende

- 2010 Större möjlighet att byta hemtjänstinsatser utan biståndsbeslut

- 2012 beslutas att en funktion ”Äldreguide” ska införas där svar på frågor som rör äldre ska finnas

- 2014-2015 tydligare biståndsbeslut och bättre uppföljning av insatser i äldreboende

Det är alliansens strävan att den enskilde tyresöbon ska ha så mycket inflytande över den service som kommunen ger som möjligt. Det innebär reformer som förändrar hur servicen ges och hur tyresöborna bemöts. Synpunkter från tyresöborna är viktiga för att detta ska bli verklighet.

De funktioner som motionärerna önskar med en äldreombudsman anses därmed redan finnas, varför vi föreslår att motionen avslås.

Yrkande
Anita Mattsson (S) stödjer avslagsyrkandet.Bilagor
Motion om att införa äldreombudsman i Tyresö kommun.pdf

§12 Svar på motion om trygghetsberedning

Dnr 2012/KS 0361 001

Svar på motion om trygghetsberedning

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar röstförklaring (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna lämnade in en motion om trygghetsberedning till kommunfullmäktige 2012-11-15.

Det finns idag ett väl etablerat och förankrat arbete kring trygghets- och säkerhetsfrågorna i Tyresö kommun, knutet till den befintliga säkerhetsorganisationen. Sedan 15 år finns ett lokalt Brottsförebyggande råd och därtill har det sedan några år tillkommit en beredning där såväl politiker och andra nyckelpersoner ingår. Arbetet sker med medborgarnas bästa i fokus.

Kommunen anser därför att man redan arbetar med dessa frågor på ett bra sätt och att önskemålen kring en Trygghetsberedning därmed är uppfyllda.

Yrkande

Anita Mattsson (S) stödjer avslagsyrkandet.

Bilagor
Motion om trygghetsberedning.pdf
Tjänsteskrivelse Trygghetsberedning.pdf

§13 Svar på motion om insynsplatser i kommunstyrelse och kommunala nämnder

Dnr 2012/KS 0363 001

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig till förmån för det egna yrkandet.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar röstförklaring (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2012-11-15 om insynsplatser i kommunstyrelse och nämnder. I ordförandeutlåtandet från kommunstyrelsens ordförande föreslås att motionen avslås.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att motionen avslås.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar skriftligt första- och andrahandsyrkande (bilaga).

Anita Mattsson (S) stödjer avslagsyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) förstahandsyrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) andrahandsyrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.Bilagor
Motion om insynsplatser i kommunstyrelse och kommunala nämnder.pdf
Ordförandeutlåtande ang. motion ang. insynsplatser i kommunstyrelse och kommunala nämnder.pdf
Yrkande Miljöpartiet Svar på motion om insynsplatser.pdf

§14 Redovisning av motioner

Dnr 2013/KS 0014 001

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Redovisningen av motioner noteras.

Beskrivning av ärendet
I 5 kap. 33 § Kommunallag (1991:900) framgår det att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Kansliavdelningen har sammanställt en redovisning över samtliga motioner som är under beredning. För en motion har beredningen pågått i över ett år:

- Motion angående ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter, dnr 2010/KS 0120 12, 2010-05-17Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av motioner.pdf
Pågående motioner 2013-01.pdf

§15 Anmälan av delegationsbeslut: kommunal borgen för lån till Tyresö Bostäder

Dnr 2012/KS 0424 11

Beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef

Beslut om Kommunal borgen för lån till Tyresö Bostäder, 2012-12-13, dnr 2012/KS 0424 11Bilagor
Beslut om kommunal borgen 2012 -12-13.pdf

§16 Anmälan av delegationsbeslut: kommunal borgen

Dnr 2012/KS 0426 11

Beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef

Beslut om kommunal borgen, 2012-12-17, dnr 2012/KS 0426 11Bilagor
Beslut om kommunal borgen 2012-12-17.pdf

§17 Anmälan om delegationsbeslut: tjänsteman i beredskap

Dnr 2013/KS 0008 20

Beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör

Beslut om tjänsteman i beredskap, 2012-12-18, dnr 2013/KS 0008 20Bilagor
Tjänsteman i beredskap-funktion.pdf
Beslut om tjänsteman i beredskap.pdf

§18 Anmälan av delegationsbeslut: riktlinjer för tillfällig övernattning i skollokaler och liknande i Tyresö kommuns verksamheter

Dnr 2013/KS 0007 003

Beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör

Beslut om riktlinjer för tillfällig övernattning i skollokaler och liknande i Tyresö kommuns verksamheter, 2012-12-18, dnr 2013/KS 0007 003Bilagor
Riktlinjer tillfällig övernattning i skollokaler och liknande.pdf
Beslut om riktlinjer för tillfällig övernattning i skollokaler och liknande.pdf

§19 Kommunstyrelsens meddelanden 2013

Dnr 2013/KS 0005 001

Beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.Bilagor
Slutrapport ansvarsfördelning ny reglering av Mälaren.pdf
KSOMinne121206.pdf
Bredbandsguide Sveriges kommuner och landsting.pdf
Val av presidium Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Mälarkommunerna kan tvingas betala till Stockholmsslussen.pdf
Inbjudan startkonferens KIM 21 februari 2013.pdf
Förvaltningsrättens dom mål nr 17719-12.pdf
Yttrande Regionala stadskärnor Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-01-16.pdf
Förvaltningsrättens dom mål nr 13904-12 överklagande informationsbroschyr.pdf
Samarbetsavtal Prins Eugens Waldemarsuppde om publikationen Konstnärskolonin på Tyresö.pdf
Inbjudan_Tillväxtdagen_2013.pdf
Tyresö kollektivhusförening Bygg ett gemenskapsboende vid Nyfors.pdf
Fastighetavdelningens månadsrapport dec 2012.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport december 2012.pdf
Ungas etablering och kommunernas informationsansvar.pdf
KS meddelanden januari 2013.pdf