Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-04-22

Sammanträde 2014-04-22

Datum
Klockan
18.30
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrummet Bollmora, Tyresö

1 Kommundirektörens rapport april 2014

Dnr 2014/KS 0046 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag. Handlingar under utarbetande.

Bilagor
Ekonomisk rapport april 2014.pdf

2 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2013 *

Dnr 2014/KS 0148 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2013 noteras.

2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2013 redovisas i bilagor.

Bilagor
Protokollsutdrag årsredovisning Östra Södertörn.pdf
Årsredovisning 2013 Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Protokollsutdrag granskning och revisionsberättelse Östra Södertörn.pdf
Revisionsberättelse Östra Södertörn.pdf
Revisionsrapport årsredovisning 2013 SÖS.pdf

3 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2013 *

Dnr 2014/KS 0213 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2013 noteras.

2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2013 redovisas i bilagor.

Bilagor
Årsredovisning 2013 Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Revisionsberättelse 2013 med bilagor Södertörns brandförsvarsförbund.pdf

4 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2013 *

Dnr 2014/KS 0214 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2013 noteras.

2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2013 redovisas i bilagor. Revisionsrapporten läggs till ärendet innan sammanträdet.

Bilagor
Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2013.pdf

5 Revidering av bolagsordning för Tyresö Bostäder AB *

Dnr 2014/KS 0211 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Reviderad bolagsordning för Tyresö Bostäder AB antas.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att Tyresö Bostäder ska äga en andel i ett av Tyresö kommun inköpt vindkraftverk, behöver bolagsordningen revideras så att det tydligt framgår av bolagsordningen att bolaget har till uppgift att främja en miljömässigt hållbar energianvändning och därmed kan ha ägarandel i sådana bolag som främjar hållbar energianvändning. I samband med översynen har hela bolagsordningen setts över och språkgranskats i syfte att förenkla språket.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering bolagsordning Tyresö bostäder.pdf
Förslag till reviderad bolagsordning för Tyresö Bostäder AB.pdf
Tyresö Bostäder AB bolagordning KF 2011-10-13 § 921.pdf

6 Exploateringsavtal gällande Hällberga *

Dnr 2013 KSM 1098

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal avseende Rundmar 1:35 godkänns.

2. Kommunstyrelsens ordförande och chef för samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna avtalet, samt erforderliga handlingar hänförliga till exploateringsprojektet.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Nyfors, inkom fastighetsägaren till Rundmar 1:35 med en förfrågan om att möjliggöra för en tätare småskalig bostadsbebyggelse inom fastigheten, även känd som Hällberga. Exploateringen består av 2 parhus och ett fristående hus om totalt 450 i byggnadsarea. Detaljer kring byggnationen finns i kvalitetsprogrammet, se bilaga 2.

För att säkerställa kvaliteten, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av bebyggelsen har samhällsbyggnadsförvaltningen nu upprättat ett förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och fastighetsägaren.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, exploateringsavtal Hällberga.pdf
Kvalitetsprogram, Hällberga.pdf
Exploateringsavtal, Hällberga.pdf
PU MSU 140402, exploateringsavtal Hällberga.pdf

7 Detaljplan för Nyfors, beslut om antagande *

Dnr 2011 KSM 200 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplanen för Nyfors antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram en detaljplan för Nyfors i maj 2011. Planen är en förnyelseplan som syftar till att möjliggöra permanent boende i fritidshusområdet Nyfors.

Planområdet gränsar till forsarna i Wättingeströmmen, Tyresö-Flaten, Albysjön och Tyresta naturreservat. Resterna från verksamheten vid forsarna i Wättingeströmmen utgör en viktig del av Tyresös kulturhistoria. Sörmlandsleden passerar genom området. Området är därför av betydelse som besöksmål och för rekreation och friluftsliv.

Under granskningen inkom 48 yttranden varav tre var namnlistor. Granskningen har lett till att planen ändrats vad gäller byggrätt för komplementbyggnad på Rundmar 1:5, i övrigt har endast mindre korrigeringar gjorts.

Bilagor
Reservation, FP.pdf
Särskilt yttrande, MP.pdf
Tjänsteskrivelse, beslut om antagande detaljplan Nyfors.pdf
Planbeskrivning Nyfors antagande.pdf
Plankarta Nyfors antagande.pdf
Granskningsutlåtande Nyfors.pdf
PU MSU 140402, antagande detaljplan Nyfors.pdf

8 Gatukostnadsutredning Nyfors, beslut om antagande *

Dnr 2012 KSM 0850

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Gatukostnadsutredning för Nyfors antas.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan Nyfors, utreder samhällsbyggnadsförvaltningen frågan om uttag av gatukostnader i området. Därvid föreslås uttag av gatukostnader enligt 6 kap 24 § Plan- och bygglag (2010:900), vari anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området. Fördelningsförslaget ansluter till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen.

Bilagor
Gatukostnadsutredning Nyfors antagande.pdf
Gatukostnadskarta, bilaga 1.pdf
Gatukostnadssammanställning Nyfors antagande, bilaga 2.pdf
Tjänsteskrivelse, beslut om antagande gatukostnader Nyfors.pdf
PU MSU 140402, antagande gatukostnader Nyfors.pdf

9 Detaljplan Våren 6, beslut om antagande

Dnr 2013 KSM 0989 214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Upprättad ändring genom tillägg till gällande plan för fastigheten Våren 6 antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har fått en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten Våren 6 för att planen ska överensstämma med det beviljade bygglovet för fastigheten. Ändringen tas fram med enkelt planförfarande.

Förslaget var ute på samråd 10 december 2013 - 10 januari 2014 och på underrättelse om antagande 31 januari - 14 februari 2014. Samråds- och underrättelseskedet ledde inte till några ändringar av förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om antagande Våren 6.pdf
Planbeskrivning, beslut om antagande Våren 6.pdf
Granskningsutlåtande, Våren6.pdf
PU MSU 140402, antagande detaljplan Våren 6.pdf

10 Ändring av detaljplanebestämmelser för Ällmora, beslut om granskning

Dnr 2011 KSM 0404 214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan ändrade detaljplanebestämmelser för Ällmora (f.d. yttre Brevik; Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik) godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättade under 2013 ett förslag till ändrade detaljplanebestämmelser för Ällmora (f.d. yttre Brevik; Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik). Förslaget antogs av kommunfullmäktige i juni 2013.

I november 2013 upphävde länsstyrelsen den antagna planen med motiveringen att det i antagandebeslutet eller i de ändrade bestämmelserna inte fanns någon förteckning över vilka fastigheter som omfattades av de ändrade bestämmelserna och inte över vilka fastigheter som undantagits planändringen efter granskningsskedet. I beslutet ifrågasatte också länsstyrelsen den översiktliga vattenbalansräkning som utförts i planskedet.

Sammantaget bedömer därför samhällsbyggnadsförvaltningen att granskningsförfarandet görs om. Till handlingarna bifogas en ny kartbilaga som tydligt visar vilka fastigheter som föreslås omfattas av planändringen samt en ny fastighetsförteckning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om ny granskning Ällmora.pdf
Planbestämmelser, Ällmora ny granskning.pdf
Planbeskrivning, Ällmora ny granskning.pdf
Karta, Ällmora.pdf
PU MSU 140402, granskning Ällmora.pdf

11 Tillgänglighetsplan 2014-2016 för Tyresö kommun

Dnr 2014/KS 0218 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Tillgänglighetsplan för Tyresö kommun 2014-2016 samt aktiviteter för 2014 och aktiviteter som löper in i 2015 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit fram förslag till tillgänglighetsplan för Tyresö kommun 2014-2016. Rådet beslutade den 21 november 2013 att föreslå kommunstyrelsen att anta planen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse tillgänglighetsplan 2014-2016.pdf
Tillgänglighetsplan 2014-2016 från KRF 2013-11-21 § 36.pdf

12 Frivillig resursgrupp i Tyresö

Dnr 2014/KS 0210 31

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Ny överenskommelse för Frivillig resursgrupp (FRG) antas och ersätter överenskommelse från 2007-11-29.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till ny överenskommelse om frivillig resursgrupp (FRG) har tagits fram. Överenskommelsen ersätter tidigare beslut från 2007-11-29 mellan Tyresö kommun och Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté i Tyresö. Den nya överenskommelsen innebär att kommunen erbjuder frivilliga att skriva avtal utan att man behöver vara medlem i en frivillig försvarsorganisation. Överenskommelsen reglerar frivilliga resursgruppens uppgift, inkallande och ersättning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Frivillig resursgrupp i Tyresö.pdf
Frivillig resursgrupp FRG 2014.pdf
BEREDSKAPSAVTAL 2014.pdf

13 Tillägg om ledighet i bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda i Tyresö kommun *

Dnr 2014/KS 0059 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Den föreslagna bestämmelsen om rätt till föräldraledighet för årsarvoderande förtroendevalda antas.

2. Bestämmelsen infogas i bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Tyresö kommun och tillämpas från och med den 10 april 2014.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet föreslår ett tillägg i bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, som innebär att årsarvoderade förtroendevalda får vara föräldralediga. Om ledighetsperioden överstiger en månad kan en tillfällig ersättare kallas in. Arvodet minskas i motsvarande mån. Ersättaren ska godkännas av fullmäktige.

Kommunstyrelsens särskilda utskott behandlade ärendet den 3 april 2014 och föreslår att kommunfullmäktige antar den föreslagna bestämmelsen om rätt till föräldraledighet för årsarvoderade förtroendevalda. Utskottet föreslår även att bestämmelsen infogas i bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Tyresö kommun och tillämpas från och med den 10 april 2014.

Bilagor
Kommunstyrelsens särskilda utskott protokollsutdrag 2014-04-03 § 19.pdf

14 Svar på motion om tillgång till naturen *

Dnr 2013/KS 0075 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet lämnade in en motion om tillgång till naturen till kommunfullmäktige den 14 februari 2013. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för sambehandling och besvarande i samband med ärendet om antagande av detaljplan för Nyfors. Samhällsbyggnadsförvaltningen har yttrat sig över motionen och föreslår att den ska anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Bilagor
Yttrande svar på motion Tillgång till naturen.pdf
Motion om tillgång till naturen.pdf

15 Kommunstyrelsens meddelanden april 2014

Dnr 2014/KS 0048 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden april.pdf
Revisionsskrivelse kommunstyrelsens uppsyningsplikt.pdf
Revisionsrapport kompetens- och personalförsörjning.pdf
Länsstyrelsens inspektionsrapport hos Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Riktlinjer för hantering av extraordinära händelser i Tyresö kommun.pdf
Beslut ny IT-organisation.pdf
Förhandlingsprotokoll och riskbedömning ny IT-organisation.pdf
Yttranden på rapport Uppdrag IT-leverans.pdf
Rapport IT-Leverans v1.2.pdf
Överenskommelse om samverkan Polisen och Tyresö Nacka Värmdö kommuner.pdf
Kallelse bolagsstämma SKL Kommentus.pdf
Årsredovisning 2013 SKL Kommentus - sign.pdf
Revisionsberättelse SKL Kommentus AB koncern.pdf
Lekmannarevisorerna 2013 Årsstämmohandlingar SKL Kommentus.pdf
Beslut om vinstutdelning Årsstämmohandlingar SKL Kommentus.pdf
Motiverat yttrande vinstutdelning Årsstämmohandlingar SKL Kommentus.pdf
ÄgardirektivKommentus 2014.pdf
Sbf månadsrapport mars 2014.pdf
Fastighetsenhetens månadsrapport.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (119 kb)

§64 Kommundirektörens rapport april 2014

Dnr 2014/KS 0046 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport april 2014.pdf
Ekonomisk rapport april 2014.pdf

§65 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2013

Dnr 2014/KS 0148 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2013 noteras.

2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Andreas Jonsson (M) deltar inte i besluten då han är styrelseledamot i förbundet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2013 redovisas i bilagor.

Bilagor
Protokollsutdrag årsredovisning Östra Södertörn.pdf
Årsredovisning 2013 Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Protokollsutdrag granskning och revisionsberättelse Östra Södertörn.pdf
Revisionsberättelse Östra Södertörn.pdf
Revisionsrapport årsredovisning 2013 SÖS.pdf

§66 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2013

Dnr 2014/KS 0213 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2013 noteras.

2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Fredrik Saweståhl (M) deltar inte i besluten då han är ledamot i direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2013 redovisas i bilagor.

Bilagor
Årsredovisning 2013 Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Revisionsberättelse 2013 med bilagor Södertörns brandförsvarsförbund.pdf

§67 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2013

Dnr 2014/KS 0214 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2013 noteras.

2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2013 redovisas i bilagor.

Bilagor
Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2013.pdf
Revisionsskrivelse och granskning Södertörns överförmyndarnämnd.pdf

 

§68 Revidering av bolagsordning för Tyresö Bostäder AB

Dnr 2014/KS 0211 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Reviderad bolagsordning för Tyresö Bostäder AB antas.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Mats Larsson (FP) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att Tyresö Bostäder ska äga en andel i ett av Tyresö kommun inköpt vindkraftverk, behöver bolagsordningen revideras så att det tydligt framgår av bolagsordningen att bolaget har till uppgift att främja en miljömässigt hållbar energianvändning och därmed kan ha ägarandel i sådana bolag som främjar hållbar energianvändning. I samband med översynen har hela bolagsordningen setts över och språkgranskats i syfte att förenkla språket.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till reviderad bolagsordning för Tyresö bostäder AB.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att det i bolagsordningen även ska läggas till att bolaget har till uppgift att främja social hållbarhet. Anita Mattsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Mats Larsson (FP) yrkar att sista meningen i § 3 ska strykas ur förslaget till reviderad bolagsordning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Ordföranden ställer proposition på Mats Larssons (FP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Mats Larsson (FP) begär votering. Ordföranden meddelar att den som yrkar avslag till Mats Larssons (FP) yrkande röstar ja och den som yrkar bifall röstar nej. Röstningsresultat: 11 ja, 2 nej, se bifogat omröstningsprotokoll. Kommunstyrelsen har därmed avslagit Mats Larssons (FP) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering bolagsordning Tyresö bostäder.pdf
Förslag till reviderad bolagsordning för Tyresö Bostäder AB.pdf
Tyresö Bostäder AB bolagordning KF 2011-10-13 § 921.pdf

§69 Exploateringsavtal gällande Hällberga

Dnr 2013 KSM 1098

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal avseende Rundmar 1:35 godkänns.

2. Kommunstyrelsens ordförande och chef för samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna avtalet, samt erforderliga handlingar hänförliga till exploateringsprojektet.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i besluten.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014-04-02 § 48 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Nyfors, inkom fastighetsägaren till Rundmar 1:35 med en förfrågan om att möjliggöra för en tätare småskalig bostadsbebyggelse inom fastigheten, även känd som Hällberga. Exploateringen består av 2 parhus och ett fristående hus om totalt 450 i byggnadsarea. Detaljer kring byggnationen finns i kvalitetsprogrammet, se bilaga 2.

För att säkerställa kvaliteten, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av bebyggelsen har samhällsbyggnadsförvaltningen nu upprättat ett förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och fastighetsägaren.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, exploateringsavtal Hällberga.pdf
Kvalitetsprogram, Hällberga.pdf
Exploateringsavtal, Hällberga.pdf
PU MSU 140402, exploateringsavtal Hällberga.pdf

§70 Detaljplan för Nyfors, beslut om antagande

Dnr 2011 KSM 200 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplanen för Nyfors antas.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till särskilt yttrande lämnat i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-11-13 § 149 (bilaga).

Leif Kennerberg (KD) reserverar sig.

Mats Larsson (FP) reserverar sig med hänvisning till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-09-11 § 117 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram en detaljplan för Nyfors i maj 2011. Planen är en förnyelseplan som syftar till att möjliggöra permanent boende i fritidshusområdet Nyfors.

Planområdet gränsar till forsarna i Wättingeströmmen, Tyresö-Flaten, Albysjön och Tyresta naturreservat. Resterna från verksamheten vid forsarna i Wättingeströmmen utgör en viktig del av Tyresös kulturhistoria. Sörmlandsleden passerar genom området. Området är därför av betydelse som besöksmål och för rekreation och friluftsliv.

Under granskningen inkom 48 yttranden varav tre var namnlistor. Granskningen har lett till att planen ändrats vad gäller byggrätt för komplementbyggnad på Rundmar 1:5, i övrigt har endast mindre korrigeringar gjorts.

Ärendet bereddes i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014-04-02 § 49. Utskottet föreslår att detaljplanen ska antas. Efter det har planbeskrivning och granskningsutlåtande korrigerats med att delar av planområdet ingår i riksintresse för friluftsliv samt granskningsutlåtandet med information om ändrad gräns mellan parkeringsplats och parkmark.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att detaljplanen för Nyfors antas.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar på lägre exploateringsgrad på kommunens fastigheter.

Leif Kennerberg (KD) yrkar att byggnadsarean för enplanshus på privata fastigheter högst får uppta 160 kvm.

Mats Larsson (FP) yrkar att en strandpromenad ska föras in i detaljplanen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Ordföranden ställer proposition på Leif Kennerbergs (KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Ordföranden ställer proposition på Mats Larssons (FP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Bilagor
PU MSU 140402, antagande detaljplan Nyfors.pdf
Reservation, FP.pdf
Särskilt yttrande, MP.pdf
Tjänsteskrivelse, beslut om antagande detaljplan Nyfors.pdf
Planbeskrivning Nyfors antagande.pdf
Plankarta Nyfors antagande.pdf
Granskningsutlåtande Nyfors.pdf

§71 Gatukostnadsutredning Nyfors, beslut om antagande

Dnr 2012 KSM 0850

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Gatukostnadsutredning för Nyfors antas.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan Nyfors, utreder samhällsbyggnadsförvaltningen frågan om uttag av gatukostnader i området. Därvid föreslås uttag av gatukostnader enligt 6 kap 24 § Plan- och bygglag (2010:900), vari anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området. Fördelningsförslaget ansluter till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen.

Bilagor
Gatukostnadsutredning Nyfors antagande.pdf
Gatukostnadskarta, bilaga 1.pdf
Gatukostnadssammanställning  Nyfors antagande, bilaga 2.pdf
Tjänsteskrivelse, beslut om antagande gatukostnader Nyfors.pdf
PU MSU 140402, antagande gatukostnader Nyfors.pdf

§72 Detaljplan Våren 6, beslut om antagande

Dnr 2013 KSM 0989 214

Kommunstyrelsens beslut
- Upprättad ändring genom tillägg till gällande plan för fastigheten Våren 6 antas.

Mats Larsson (FP) deltar inte i handläggningen av ärendet.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har fått en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten Våren 6 för att planen ska överensstämma med det beviljade bygglovet för fastigheten. Ändringen tas fram med enkelt planförfarande.

Förslaget var ute på samråd 10 december 2013 - 10 januari 2014 och på underrättelse om antagande 31 januari - 14 februari 2014. Samråds- och underrättelseskedet ledde inte till några ändringar av förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om antagande Våren 6.pdf
Planbeskrivning, beslut om antagande Våren 6.pdf
Granskningsutlåtande, Våren6.pdf
PU MSU 140402, antagande detaljplan Våren 6.pdf

§73 Ändring av detaljplanebestämmelser för Ällmora, beslut om granskning

Dnr 2011 KSM 0404 214

Kommunstyrelsens beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan ändrade detaljplanebestämmelser för Ällmora (f.d. yttre Brevik; Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik) godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till reservation i kommunfullmäktige 2013-06-12 § 79 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättade under 2013 ett förslag till ändrade detaljplanebestämmelser för Ällmora (f.d. yttre Brevik; Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik). Förslaget antogs av kommunfullmäktige i juni 2013.

I november 2013 upphävde länsstyrelsen den antagna planen med motiveringen att det i antagandebeslutet eller i de ändrade bestämmelserna inte fanns någon förteckning över vilka fastigheter som omfattades av de ändrade bestämmelser­na och inte över vilka fastigheter som undantagits planändringen efter granskningsskedet. I beslutet ifrågasatte också länsstyrelsen den översiktliga vattenbalansräkning som utförts i planskedet.

Sammantaget bedömer därför samhällsbyggnadsförvaltningen att granskningsförfarandet görs om. Till handlingarna bifogas en ny kartbilaga som tydligt visar vilka fastigheter som föreslås omfattas av planändringen samt en ny fastighetsförteckning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om ny granskning Ällmora.pdf
Planbestämmelser, Ällmora ny granskning.pdf
Planbeskrivning, Ällmora ny granskning.pdf
Karta, Ällmora.pdf
PU MSU 140402,  granskning Ällmora.pdf

§74 Tillgänglighetsplan 2014-2016 för Tyresö kommun

Dnr 2014/KS 0218 003

Kommunstyrelsens beslut
- Tillgänglighetsplan för Tyresö kommun 2014-2016 samt aktiviteter för 2014 och aktiviteter som löper in i 2015 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit fram förslag till tillgänglighetsplan för Tyresö kommun 2014-2016. Rådet beslutade den 21 november 2013 att föreslå kommunstyrelsen att anta planen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse tillgänglighetsplan 2014-2016.pdf
Tillgänglighetsplan 2014-2016 från KRF 2013-11-21 § 36.pdf

 

§75 Frivillig resursgrupp i Tyresö

Dnr 2014/KS 0210 31

Kommunstyrelsens beslut
- Ny överenskommelse för Frivillig resursgrupp (FRG) antas och ersätter överenskommelse från 2007-11-29.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till ny överenskommelse om frivillig resursgrupp (FRG) har tagits fram. Överenskommelsen ersätter tidigare beslut från 2007-11-29 mellan Tyresö kommun och Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté i Tyresö. Den nya överenskommelsen innebär att kommunen erbjuder frivilliga att skriva avtal utan att man behöver vara medlem i en frivillig försvarsorganisation. Överenskommelsen reglerar frivilliga resursgruppens uppgift, inkallande och ersättning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Frivillig resursgrupp i Tyresö.pdf
Frivillig resursgrupp FRG 2014 ändrat 15 april.pdf
BEREDSKAPSAVTAL 2014.pdf

§76 Tillägg om ledighet i bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda i Tyresö kommun

Dnr 2014/KS 0059 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Den föreslagna bestämmelsen om rätt till föräldraledighet för årsarvoderade förtroendevalda antas.

2. Bestämmelsen infogas i bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Tyresö kommun och tillämpas från och med den 10 april 2014.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet föreslår ett tillägg i bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, som innebär att årsarvoderade förtroendevalda får vara föräldralediga. Om ledighetsperioden överstiger en månad kan en tillfällig ersättare kallas in. Arvodet minskas i motsvarande mån. Ersättaren ska godkännas av fullmäktige.

Kommunstyrelsens särskilda utskott behandlade ärendet den 3 april 2014 och föreslår att kommunfullmäktige antar den föreslagna bestämmelsen om rätt till föräldraledighet för årsarvoderade förtroendevalda. Utskottet föreslår även att bestämmelsen infogas i bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Tyresö kommun och tillämpas från och med den 10 april 2014.

Bilagor
Kommunstyrelsens särskilda utskott protokollsutdrag 2014-04-03 § 19.pdf

§77 Svar på motion om tillgång till naturen

Dnr 2013/KS 0075 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet lämnade in en motion om tillgång till naturen till kommunfullmäktige den 14 februari 2013. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för sambehandling och besvarande i samband med ärendet om antagande av detaljplan för Nyfors. Samhällsbyggnadsförvaltningen har yttrat sig över motionen och föreslår att den ska anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Bilagor
Yttrande svar på motion Tillgång till naturen.pdf
Motion om tillgång till naturen.pdf

§78 Kommunstyrelsens meddelanden april 2014

Dnr 2014/KS 0048 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden april.pdf
Revisionsskrivelse kommunstyrelsens uppsyningsplikt.pdf
Revisionsrapport kompetens- och personalförsörjning.pdf
Länsstyrelsens inspektionsrapport hos Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Riktlinjer för hantering av extraordinära händelser i Tyresö kommun.pdf
Beslut ny IT-organisation.pdf
Förhandlingsprotokoll och riskbedömning ny IT-organisation.pdf
Yttranden på rapport Uppdrag IT-leverans.pdf
Rapport IT-Leverans  v1.2.pdf
Överenskommelse om samverkan Polisen och Tyresö Nacka Värmdö kommuner.pdf
Kallelse bolagsstämma SKL Kommentus.pdf
Årsredovisning 2013 SKL Kommentus - sign.pdf
Revisionsberättelse SKL Kommentus AB koncern.pdf
Lekmannarevisorerna 2013 Årsstämmohandlingar SKL Kommentus.pdf
Beslut om vinstutdelning Årsstämmohandlingar SKL Kommentus.pdf
Motiverat yttrande vinstutdelning Årsstämmohandlingar SKL Kommentus.pdf
ÄgardirektivKommentus 2014.pdf
Sbf månadsrapport mars 2014.pdf
Fastighetsenhetens månadsrapport.pdf
Årsstämmohandlingar AB Vårljus.pdf
AB Vårljus årsstämma kompletterande handlingar.pdf
AB Vårljus årsredovisning för 2013.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§78_prot_20140422.pdf (153 kb)