Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-03-24

Sammanträde 2015-03-24

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrummet Bollmora, Tyresö

1 Kommundirektörens rapport mars 2015

Dnr 2015/KS 0011 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport mars 2015.pdf
Ekonomisk rapport mars 2015.pdf

2 Verksamhetsberättelse miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014

Dnr 2015/KSM 0167 042

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsberättelse för 2014 godkänns.

Beskrivning av ärendet
I verksamhetsberättelsen beskrivs hur verksamheterna inom miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har bedrivits under året samt utskottets måluppfyllelse. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet redovisar ett samlat överskott för samtliga verksamhetsområden med totalt 6,2 miljoner kronor.
Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2014. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets föreslår att kommunstyrelsen godkänner miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsberättelse för år 2014.

Bilagor
PU 2015-03-11 §45 MSU.pdf
Tj skr verksamhetsberättelse.pdf
Verksamhetsberättelse SBF 2014 ny.pdf

3 Årsredovisning för Tyresö kommun 2014 *

Dnr 2015/KS 0138 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Godkänna årsredovisningen för 2014.
2. Överföra 129 024 tkr avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2014 i enlighet med bilaga 1.
3. Överföra -3 359 tkr avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2014.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för 2014 har upprättats. En preliminär årsredovisning bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Resultatet av revisorernas gransking samt revisionsberättelse kommer att lämnas vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §30.pdf
Tjänsteskrivelse årsredovisning 2014.pdf
Bilaga 1 överföringar.pdf
Årsredovisning 2014 Tyresö kommun.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse för 2014.pdf
Socialnämndens verksamhetsberättelse 2014.pdf
Byggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2014.pdf
Barn och utbildningsnämndens verksamhetsbereättelse 2014.pdf
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2014.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsberättelse 2014.pdf
Verksamhetsberättelse MSU 2014.pdf

4 Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2014 *

Dnr 2015/KS 0137 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2014 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2014 redovisas i bilaga.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Inför ärendets behandling i kommunstyrelsen har ärendet kompletterats med en underskriven årsredovisning och revisionsberättelse (bilagor).

Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Tyresö Bostäder AB 2014.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §31.pdf
Årsredovisning inkl revisonsrapport Tyresö Bostäder.pdf

5 Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2014 *

Dnr 2015/KS 0141 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2014 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2014 redovisas i bilaga.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Ärendet kommer kompletteras med granskningsrapport och revisionsberättelse.

Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Tyresö näringslivsaktiebolag 2014.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §32.pdf
Årsredovisning 2014 NäringslivsAB.pdf

6 Kvalitetsenhetens årsrapport 2014 Tillsyn och granskning

Dnr 2015/KS 0128 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunstyrelsens uppdrag ska kvalitetsenheten inom avdelningen medborgarfokus anmäla en samlad redovisaning av genomförda granskningar under året och de slutsatser som kan dras av detta arbete. Redovisning och slutsatser framgår av bifogad tjänsteskrivelse och rapport (bilagor).

Ärendet bereddes vid beredningens för medborgardialog och mångfald sammanträde den 12 mars 2015. Beredningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-03-12 § 11.pdf
Tjänsteskrivelse Årsrapport 2014. Tillsyn och granskning..pdf
Årsrapport 2014 Tillsyn och granskning.pdf

7 Redovisning av arbetet med internationella relationer 2014

Dnr 2015/KS 0147 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Uppdragen om vänortsförhållanden som lämnades till kommundirektören på kommunstyrelsens sammanträde den 17 december är härmed återrapporterade.
2. Övrig information noteras.

Beskrivning av ärendet
På kommunstyrelsens sammanträde den 17 december 2013 fick kommundirektören tre uppdrag kring vänortsförhållandena, se protokollsutdrag från kommunstyrelsen. I bifogad tjänsteskrivelse redovisas arbetet med internationella relationer under år 2014. En del i redovisningen är återrapporteringen av de uppdrag som lämnades till kommundirektören.

Ärendet bereddes vid beredningens för medborgardialog och mångfald sammanträde den 12 mars 2015. Beredningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anse uppdragen återrapporterade och att övrig information noteras.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-03-12 § 12.pdf
Tjänsteskrivelse redovisning av arbetet med internationella relationer 2014.pdf
Plan vänortsförhållanden.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2013-12-17 § 205.pdf
Vänortssamverkan mellan Tyresö och Borgå brev från stadsdirektören i Borgå.pdf
Vänortssamverkan mellan Tyresö och Wejherowo brev till Wejherowo från Tyresö.pdf

8 Planering av arbetet med internationella relationer 2015

Dnr 2015/KS 0148 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
För år 2015 har en del arbete med internationella relationer planerats. Två ansökningar om breddning och utvecklingen av partnerskapet med Theewaterskloof skickas in till ICLD den 15 mars 2015. Om ansökningarna beviljas innebär det en möjlighet att fortsätta partnerskapet med Theewaterskloof inom ramen för ICLD:s finansiering. Nästa steg blir då att att göra två nya projektansökningar till ICLD i mars 2016.

Möjligheter för finansiering av fortsatt elevutbyte mellan Tyresö gymnasium och Theewaterskloof kommer att undersökas tillsammans med Tyresö gymnasium under året. Det finns också planer på att lyfta EU-frågor i kommunen genom utbildning för politiker och chefer. Tyresö kommuns riktlinjer för internationellt samarbete kommer även att revideras under året. Se mer information om det planerade arbetet med internationella frågor under år 2015 i bifogad tjänsteskrivelse.

Ärendet bereddes vid beredningens för medborgardialog och mångfald sammanträde den 12 mars 2015. Beredningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-03-12 § 13.pdf
Tjänsteskrivelse planering av arbetet med internationella relationer 2015.pdf

9 Egenavgift för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende inom individ- och familjeomsorgen *

Dnr 2015/KS 0149 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Egenavgift för mat och boende för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende för personer med missbruksproblematik fastställs till 164 kronor per dygn.
2. Egenavgift enligt punkt 1 gäller inte för skyddat boende. För skyddat boende utgår ingen egenavgift.
3. Egenavgiften enligt punkt 1 träder ikraft den 1 maj 2015.
4. Avgiftsnedsättning för matavgiften tillämpas när vissa måltider inte intas på boendet enligt följande: · frukost 20 procent, · lunch med 40 procent, · middag med 40 procent eller, när det bara ingår lättare kvällsmål, med 20 procent.
5. Årlig justering av matavgiften vid stöd- och omvårdnadsboende för personer med missbruksproblematik sker enligt prisbasbeloppet och bestämmelser för avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.
6. Årlig justering av boendeavgiften vid stöd- och omvårdnadsboende för personer med missbruksproblematik sker enligt prisbasbeloppet.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden ger förslag på egenavgift för mat och boende som vuxna personer enligt 8 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) ska betala vid stöd- och omvårdnadsboende inom individ- och familjeomsorgen. Insatsen avser personer med missbruksproblematik. Egenavgiften föreslås till 164 kronor per dygn för mat och boende för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende samt att en avgiftsnedsättning för matavgiften tillämpas när vissa måltider inte intas på boendet. Förslaget till egenavgift är likvärdigt med ett flertal andra kommuners avgifter och följer bestämmelserna i socialtjänstlagen. Ärendet gäller även förslag om att insatsen skyddat boende för våldsutsatta kvinnor, på grund av sin utsatta situation, undantas egenavgift.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015, se kommunledningsutskottets protokollsutdrag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §33.pdf
Egenavgift för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende inom IFO protokollsutdrag socialnämnden.pdf

10 Beslut om antagande av ändring genom tillägg i Detaljplan för del av Gimmersta 1:1

Dnr 2014 KSM 0848

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Ändring genom tillägg i detaljplanen för del av fastigheten Gimmersta 1:1 antas.

Beskrivning av ärendet
Längs Tyresövägen ska en ny, separat gång- och cykelbana anläggas. Planen är att koppla an till den befintliga tunneln som går under Tyresövägen. På grund av höjdskillnad beräknas den aktuella marken behöva tas i anspråk för en del av cykelbanan. Då markanvändningen i gällande plan är natur, behöver denna ändras till park för att tillåta cykelbanan. Marken kommer även fortsatt att vara allmän platsmark. Planarbetet sker med enkelt förfarande.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta ändring genom tillägg i detaljplanen för del av fastigheten Gimmersta 1:1.

Bilagor
PU 2015-03-11 §35 MSU.pdf
Tjänsteskrivelse_antagande_del av gimmersta (underskrift).pdf
Planbeskrivning_antagande_Del av Gimmersta.pdf
Granskningsutlåtande_del av Gimmersta 1-1.pdf

11 Beslut om antagande av ändring genom tillägg i Detaljplan för Runstenen 4 och 8

Dnr 2014 KSM 0880

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förslag till ändring genom tillägg i gällande detaljplan för fastigheterna Runstenen 4 och 8 antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i november 2013 en förfrågan från fastighetsägarna om att ändra detaljplanen för fastigheterna Runstenen 4 och 8. Planändringens syfte är att upphäva fastighetsplanen kopplad till detaljplanen, för att på så vis möjliggöra en jämnstor fastighetsfördelning.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till ändring genom tillägg i gällande detaljplan för fastigheterna Runstenen 4 och 8.

Bilagor
PU 2015-03-11 §36 MSU.pdf
Tjänsteskrivelse_antagande_Runstenen 4 och 8 (underskrift).pdf
Planbeskrivning_antagande_Runstenen.pdf
Granskningsutlåtande_Runstenen 4 och 8.pdf

12 Politisk beslutsprocess för detaljplaner *

Dnr 2015/KSM 0190

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Princip för beslutsprocess för detaljplaner som påbörjats från och med den 1 januari 2015 fastställs enligt bilaga 1 i tjänsteskrivelsen.
2. Kommunstyrelsens reglemente kompletteras med följande delegation om beslutanderätt avseende:
a. detaljplaner med standardförfarande, samt
b. granskning av planförslag.
3. Kommunstyrelsen reglemente kompletteras med följande text avseende planförfarandet:
a. ta initiativ till och utarbeta detaljplaner, samt
b. för detaljplaner som påbörjats före den 1 januari 2015, anta ändring eller upphävande av detaljplan enligt bestämmelserna om enkelt planförfarande.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
4. Under förutsättning att punkt 2 beslutas, delegeras följande från kommunstyrelsen till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet:
1. Beslut om planuppdrag.
2. Beslut om tillämplig beslutsprocess i samband med planuppdrag.
3. Beslut om samråd om framtaget planförslag.
4. Beslut om granskning för detaljplaner med standardförfarande.
5. Beslut om planbesked.

Beskrivning av ärendet
Den första januari 2015 trädde ändringar i plan- och bygglagen i kraft som reglerar förfarandena för att upprätta detaljplaner. Med anledning av detta finns behov av att komplettera reglemente för kommunstyrelsen och delegationsordningen gällande den politiska beslutsprocessen för detaljplaner.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet förslår en princip för beslutsprocess för detaljplaner enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen samt kompletteringar i kommunstyrelsens reglemente samt delegering från kommunstyrelsen till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet enligt tjänsteskrivelsen. Tjänsteskrivelsen och bilaga 1 ändrades vid sammanträdet enligt det bifallda yrkandet att detaljplaner med utökat förfarande utan avtal ska antas i kommunfullmäktige.

Bilagor
PU 2015-03-11 §38 MSU.pdf
Tjänsteskrivlese_delegation DP_MSU150311.pdf
Bilaga 1 till tjänsteskrivelse politisk DP-process.pdf
Bilaga 2_lagförslag-PBL.pdf

13 Ändring av stadgar för Trädgårdsföreningen Gudö Å

Dnr 2001 KSM 0255

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. De nya stadgarna för Trädgårdsföreningen Gudö Å godkänns.
2. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Trädgårdsföreningen Gudö Å arrenderar ett område av kommunen och hyr ut odlingslotter till sina medlemmar. Föreningens stadgar är från 1977, men vissa paragrafer har reviderats senare. Tidigare har Tyresö kommun genom kommunstyrelsen godkänt stadgarna, men föreningen vill nu självständigt kunna ta beslut om ändringar. Styrelsen vill även ha rätt att besluta om ordningsföreskrifter utan kommunstyrelsens godkännande. Föreningen vill också kunna fylla ut alla sina lediga odlingslotter, och för att göra det vill de ta bort bestämmelsen om att endast invånare i Tyresö kommun kan bli medlemmar.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna de nya stadgarna för Trädgårdsföreningen Gudö Å och att chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Bilagor
PU 2015-03-11 §39 MSU.pdf
tjänsteskrivelse.pdf
NYA STADGAR.pdf
Gudö Å presentation på MSU PP.pdf

14 Arrendeavtal Lilla Brobänkens bryggförening

Dnr 2015 KSM 0114

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Arrendeavtal med Lilla Brobänkens bryggförening godkänns.
2. Projektingenjören får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Den antagna detaljplanen Brobänken, etapp 10 innehåller ett vattenområde för en befintlig mindre brygga där bryggägarna har bildat Lilla Brobänkens bryggförening. Gatukostnadsutredningen belastar denna brygga med ca 19 000 kronor. För att reglera denna kostnad har ett förslag till arrendeavtal upprättats med 10 års arrendetid. Kommunens bryggarrenden i liknande områden har tidigare fått liknande avtal.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna arrendeavtal med Lilla Brobänkens bryggförening och att projektingenjören får i uppdrag att underteckna avtalet.

Bilagor
PU 2015-03-11 §40 MSU.pdf
Tjänsteskrivelse Lilla Brobänkens bryggförening.pdf
Arrendeavtal Lilla Brobänkens bryggförening.pdf

15 Arrendeavtal Bofinkens bryggförening

Dnr 2015/ KSM 0779

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Arrendeavtal med Bofinkens bryggförening godkänns.
2. Projektingenjören får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Den antagna detaljplanen Brobänken, etapp 10 innehåller ett vattenområde för en befintlig mindre brygga där bryggägarna har bildat Bofinkens bryggförening. Gatukostnadsutredningen belastar denna brygga med ca 19 000 kronor. För att reglera denna kostnad har ett förslag till arrendeavtal upprättats med 10 års arrendetid. Kommunens bryggarrenden i liknande områden har tidigare fått liknande avtal.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna arrendeavtal med Bofinkens bryggförening och att projektingenjören får i uppdrag att underteckna avtalet.

Bilagor
PU 2015-03-11 §41 MSU.pdf
Tjänsteskrivelse Bofinkens bryggförening.pdf
Arrendeavtal Bofinkens bryggförening.pdf

16 Arrendeavtal med Bosses bryggförening

Dnr 2015/ KSM 0115

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Arrendeavtal med Bosses bryggförening godkänns.
2. Projektingenjören får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Den antagna detaljplanen Brobänken, etapp 10 innehåller ett vattenområde för en befintlig mindre brygga där bryggägarna har bildat Bosses bryggförening. Gatukostnadsutredningen belastar denna brygga med ca 19 000 kronor. För att reglera denna kostnad har ett förslag till arrendeavtal upprättats med 10 års arrendetid. Kommunens bryggarrenden i liknande områden har tidigare fått liknande avtal.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna arrendeavtal med Bosses bryggförening och att projektingenjören får i uppdrag att underteckna avtalet.

Bilagor
PU 2015-03-11 §42 MSU.pdf
Tjänsteskrivelse Bosses bryggförening.pdf
Arrendeavtal Bosses bryggförening.pdf

17 Samrådssvar till Havs- och vattenmyndigheten

Dnr 2014 KSM 1034

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningens samrådssvar för marin strategi och åtgärdsplan för havsmiljön antas.

Beskrivning av ärendet
Havs- och vattenmyndigheten har skickat ett förslag till marin strategi för Nordsjön och Östersjön samt åtgärdsplan för havsmiljön på remiss. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till svar på remissen.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsförvaltningens samrådssvar för marin strategi och åtgärdsplan för havsmiljön.

Bilagor
PU 2015-03-11 §49 MSU.pdf
Samrådssvar Havs och vattenmyndigheten.pdf
2015 missiv-atgardsprogrammet-for-havsmiljon.pdf
2015 remiss-atgardsprogram-havsmiljon-febrauri2015+opt.pdf

18 Samrådssvar på förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för norra Östersjöns vattendistrikt

Dnr 2014 KSM 1111

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningens samrådssvar om förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för norra Östersjöns vattendistrikt antas.

Beskrivning av ärendet
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har skickat ut samrådshandlingar över förslag till förvaltningsplan, åtgärdsplan, miljökvalitetsnormer, miljökonsekvensbeskrivning, lista över förslag till miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster i Tyresö kommun samt åtgärdsprogram för Tyresån och Kalvfjärden-Ällmorafjärden. Dessa dokument kommer ligga till grund för Vattenförvaltningens nya verksamhetsperiod 2015-2021.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet förelsår att kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsförvaltningens samrådssvar om förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för norra Östersjöns vattendistrikt.

Bilagor
PU 2015-03-11 §50 MSU.pdf
Samrådssvar till Vattenmyndigheten.pdf
2015 Vattenmyndigheten N Östersjön Förv plan no-forslag-fp-2014-webb.pdf
2015 Förslag MKN Norra Östersjön bilaga 1-3.pdf
20150204 Vattenforekomster Tyreso MKN farg tabell.pdf
2015 Åtgärdsprogram för Erstaviken Vattenmyndigheten SE3_127_Nacka.pdf
2015 Åtgärdsprgm Vissvassfjärden Vattenmyndigheten SE3_198_Stockholms_sodra.pdf
2014 Åtgärdsprgm för Tyresån och Kalvfjärden SE3_199_Tyresan.pdf

19 Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren i Nacka-Värmdö-Tyresö, verksamhetsåret 2015

Dnr 2014/KS 0465 007

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Brottsofferjouren i Nacka, Värmdö, Tyresö beviljas verksamhetsbidrag med 181 600 kr för verksamhetsåret 2015.
2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligen till kommunkansliet senast den sista april 2015. Detta kan ske genom att verksamhetsberättelse samt årsredovisning för 2014 ges in.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en fördjupad uppföljning av verksamheten innan 2016 års verksamhetsbidrag beviljas.

Beskrivning av ärendet
Brottsofferjouren i Nacka-Värmdö-Tyresö har kommit in med en ansökan gällande verksamhetsbidrag med fyra kronor per kommuninvånare för år 2015. Till ansökan har bifogats en verksamhetsberättelse avseende föreningens verksamhet 2013 samt en statistikrapport om Brottofferjourens verksamhet i Nacka-Värmdö-Tyresö för år 2013. Kommunkansliet föreslår att föreningen beviljas bidrag med 181 600 kr för år 2015.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Se kommunledningsutskottets beredning av ärendet i bifogat protokollsutdrag (bilaga).

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §35.pdf
ansökan brottsofferjouren.pdf
Tjänsteskrivelse - ansökan verksamhetsbidrag BOJ 2015 2.pdf
BOJ - verksamhetsberättelse 2013.pdf
BOJ - statistik 2013.pdf

20 Miljöbilsdefinition för personalbilar samt vid anskaffning av bilar för verksamheten

Dnr 2015 KSM 0075 530

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Tyresö kommun tillämpar den nationella definitionen av miljöbilar från och med 2015-04-01, även i sådana fall den nationella definitionen ändras.
2. Beslutet ersätter kommunstyrelsens beslut 2012-12-18 § 211 (dnr 2012KSM 0859.556).

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2013 förändrades reglerna för befrielse från fordonsskatt för miljöbilar. Miljöbilsgränsen bestäms numera dels av bilens vikt och dels av vilket drivmedel den går på. Enheten Fastighet och facility föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att kommunen från och med 2015-04-01 ska följa Vägtrafikskattelagens definition av miljöbilar, även i sådana fall den kommer att ändras.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Inför behandlingen i kommunstyrelsen har ärendet kompletterats med en tilläggsskrivelse från HR-enheten om möjligheten att använda samma definition som i förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav om myndigheters bilar och bilresor.

Bilagor
Tilläggsskrivelse miljöbilsdefinition.pdf
Tjänsteskrivelse miljöbilsdefinition.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-03-12 § 36 Miljöbilsdefinition.pdf

21 Svar på revisionsrapport om investeringsprocessen

Dnr 2014/KS 0508 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunledningskontorets skrivelse antas som svar på revisionsrapporten om investeringsprocessen.

Beskrivning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens investeringsprocess. Revisorernas sammanfattande bedömning är att investeringsprocessen inte är ändamålsenlig.

Med anledning av revisorernas rapport lämnar kommunledningskontoret förslag till svar i bifogad tjänsteskrivelse samt redovisning av pågående arbete för att förbättra styrningen av investeringsverksamheten.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar skrivelsen som svar på revisionsrapporten om investeringsprocessen.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §38.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om investeringsprocessen.pdf
Investeringsprocessen.pdf

22 Ärendebalans för uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2015/KS 0146 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Rapportering av status för pågående uppdrag samt återrapportering av uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutat om ska ske löpande i kommundirektörens månadsrapporter till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. I mars månads kommundirektörsrapport återrapporteras även ett antal uppdrag som nyligen har slutförts. För att ge en mer kontinuerlig rapportering om status och även avrapportering om slutförda uppdrag föreslås att denna rapportering i fortsättningen sker löpande i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras dock även fortsättningsvis inom ramen för kommunens styrprocess.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att rapportering av status för pågående uppdrag samt återrapportering av uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutat om fortsättningsvis ska ske löpande i kommundirektörens månadsrapporter till kommunstyrelsen.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §39.pdf
Tjänsteskrivelse - ärendebalans uppdrag från ks och kf.pdf
Ärendebalanslista KS och KF.pdf

23 Ändrad tid för kommunstyrelsens sammanträde den 21 april 2015

Dnr 2015/KS 0157 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelsens sammanträde flyttas till kl. 09.00 den 21 april 2015.

Beskrivning av ärendet
Den 21 april uppmärksammas KSL:s 25-årsjubileum. Kommunstyrelsens sammanträde den 21 april 2015 föreslås flyttas från kl. 18.30 till kl. 09.00 samma dag, så att Tyresö kommun kan delta vid 25-årsjubiléet.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 11 mars 2015. Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att flytta kommunstyrelsens sammanträde till kl. 09.00 den 21 april 2015.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §40.pdf

24 Ändrad tid för kommunfullmäktiges budgetsammanträde 2015 *

Dnr 2015/KS 0150

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Den 16 juni 2015 ska kommunfullmäktige endast att ha ett möte med start klockan 13:00.

Beskrivning av ärendet
På kommunfullmäktiges möte den 25 september 2014 beslutades att kommunfullmäktige ska ha två möten den 16 juni 2015. Ett möte då delår 1 och övriga ärenden behandlas med start kl 09:00 och ett efterföljande möte då budgeten behandlas med start klockan 14:00.

I stället för att ha två separata möten föreslås nu att kommunfullmäktige endast har ett möte den 16 juni med start klockan 13:00, eftersom det inte kommer att vara många ärenden utöver delår 1 som behöver behandlas denna gång.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige endast att ha ett möte med start klockan 13:00 den 16 juni 2015.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §41.pdf

25 Svar på motion om att tiden är mogen för ett verkligt skolmatslyft *

Dnr 2013/KS 0358 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion om att tiden är mogen för ett verkligt skolmatslyft. I motionen föreslås:
- att maten lagas ifrån grunden av utbildade kockar i tillagningsköken.
- att arbeta utifrån SMART-mat-koncept - välja miljösmarta alternativ och utveckla strategier för miljön och klimatet.
- att attraktiva vällagade vegetariska måltider finns varje dag.
- att ombesörja att köksperonalen har utbildning i vegetarisk matlagning.
- att minska tillsatser och kemikaler i skolmaten (genom mer ekologiska livsmedel och lagad mat ifrån grunden).
- att all skolmat som slängs samlas upp och går till biogasproduktion.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden samt upphandlingsenheten vid konsult- och servicekontoret.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande besvarar motionen i ett ordförandeutlåtande och nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. En komplettering till barn- och utbildningsnämndens svar vad gäller matavfall har lämnats av samhällsbyggnadsförvaltningen. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 11 mars.

Upphandlingsenheten vid konsult- och servicekontoret besvarar de upphandlingsrelaterade delarna av motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §43.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om skolmatslyft.pdf
PM samhällsbyggnadsförvaltningen svar på motion om skolmatslyft.pdf
Upphandlingsenhetens svar på motion om skolmatslyft.pdf
PU 2015-03-11 §55 MSU.pdf
Motion om att tiden är mogen för ett verkligt skolmatslyft.pdf

26 Svar på motion om initiativ för att bygga både fler och mer innovativa bostäder för unga samt att söka Boverkets stöd för innovativt byggande *

Dnr 2014/KS 0298 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrandet från samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö Bostäder.
2. Kommunfullmäktige ser positivt på att samhällsbyggnadsförvaltningen deltar i en ny ansökan tillsammans med Tyresö Bostäder om bolagets styrelse beslutar om ny ansökan.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion om initiativ för att bygga både fler och mer innovativa bostäder för unga samt att söka Boverkets stöd för innovativt byggande. Motionen föreslår att förvaltning och Tyresö Bostäder ska ges i uppdrag att pröva förutsättningar att ansöka om stöd från "Boverkets stöd för innovativt byggande av bostäder för unga".

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö Bostäder. Tyresö Bostäders styrelse har besvararat motionen med yttrande om att bolaget utreder möjligheten att söka stödet för innovativt byggande av bostäder för unga.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har behandlat motionen tillsammans med yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen om att man gärna prövar förutsättningarna att söka stödet från Boverket tillsammans med byggherre, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till yttrandet från samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö Bostäder och att kommunfullmäktige ser positivt på att samhällsbyggnadsförvaltningen deltar i en ny ansökan tillsammans med Tyresö Bostäder om bolagets styrelse beslutar om ny ansökan.

Ordförandeutlåtande
Som framgår i yttrandet från Tyresö Bostäder och samhällsbyggnadsförvaltningen har vi en positiv syn på att söka statliga stöd och olika typer av medfinansiering i olika projekt. Vi har sedan tidigare goda erfarenheter av detta i olika sammanhang.

Tyresö Bostäder och kommunen har tidigare sökt bidrag för utvecklingen av torget vid Granängsringen något som vi dock inte fått. Det öppnar möjligheten för att söka stöd igen för något annat syfte. Från Alliansen sida är vi positiva till att Tyresö Bostäder söker pengar i ett nytt projekt efter att bolaget och dess styrelse identifierat och beslutat det.

Vårt förslag är därför:
- att anse motionen besvarad med hänvisning till yttrandet från samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö Bostäder, samt
- att se positivt på att samhällsbyggnadsförvaltningen deltar i en ny ansökan tillsammans med Tyresö Bostäder om bolagets styrelse beslutar om ny ansökan.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §44.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets svar på motion om fler och mer innovativa bostäder.pdf
Tyresö bostäders svar på motion om fler och mer innovativa bostäder för unga.pdf
Motion för att Tyresö tar initiativ för att bygga både fler och mer innovativa bostäder för unga samt att söka Boverkets stöd för innovativt byggande.pdf

27 Svar på motion om bättre PRAO i Tyresö kommun *

Dnr 2012/KS 0422 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in motionen Bättre PRAO i Tyresö kommun med förslag om att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från näringslivet, kommunen och skolan för att utveckla samverkansformer mellan skolor och arbetsliv, samt att Tyresö kommun ska förbinda sig att ta emot en viss andel PRAO-elever.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt HR-enheten.

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen tillsammans med yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen om insatser som redan gjorts och en positiv inställning till att ta emot PRAO-elever, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat motionen tillsammans med yttrande från utvecklingsförvaltningen om PRAO och samverkan med arbetslivet och en positiv inställning till att ta emot PRAO-elever, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

HR-enheten har yttrat sig över motionen och föreslår att första att-satsen ska anses besvarad och andra att-satsen ska avslås med hänvisning till yttrandet.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Kommunledningsutskottet förelsår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Ordförandeutlåtande
Att ungdomsarbetslösheten ses som en av vår tids största samhällsproblem är ett ställningstagande som vi delar med Miljöpartiet. Det går inte nog att understryka vikten av att unga snabbt kommer i arbete och egen försörjning. Det är det som ger trygghet och gör att var och en kan ta vara på egen förmåga, fatta egna beslut och förverkliga livsdrömmar. I Tyresö har vi en av landets lägsta ungdomsarbetslöshetssiffror. Siffror som också står sig mycket väl i europeisk jämförelse. Det är bland annat en konsekvens av vårt geografiska läge som en naturlig del av Storstockholms arbetsmarknad men också tack vare goda skolresultat samt täta skott mellan kommunen, det lokala näringslivet, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Dock finns det alltid mer att göra. I Tyresö ska alla barn och unga få en bra start i livet.

Vad gäller PRAO så är det precis som nämns i förvaltningarnas utlåtande en fråga som rektorn på respektive skola äger. PRAO utgör heller inget krav i läroplanen. Däremot står det att skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången utbildning ska kunna göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning samt att detta inte ska hämmas av kön eller social- eller kulturell bakgrund. En liknande skrivning finns i skollagen, även om den mer handlar om att tillgängligöra kompetensen. Som i många andra fall tycker jag även här att det är ett sunt förhållningssätt att ha respekt för professionen och låta rektorerna fatta besluten. Inte minst eftersom det är dessa som leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid skolenheten och likaså har det yttersta ansvaret. Behoven och pedagogiken skiljer sig dessutom från skola till skola och från klassrum till klassrum. Det måste bli ett slut på centralstyrning och politiska pekpinnar gentemot skolvärlden.

PRAO kan vara ett av flera sätt att nå målen i läroplanen och Tyresös högstadieskolor erbjuder i dag mellan 1-3 veckors praktik. Men faktum är att kontakten med näringslivet, bidragandet till kunskap och kännedom om olika yrken ska genomsyra hela skolans arbete. Detta som ett led i elevens mognad och förståelse för samhället. Men också för att slutligen själv kunna ta steget in på arbetsmarknaden och bidra till samhällsnytta. Här finns grundligt framarbetade rutiner som säkerställer att studie- och yrkesvägledning levandegörs i undervisningen genom hela elevens skoltid, och inte bara i form av vägledningssamtal.

Barn- och utbildningsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen har härutöver förstärkt samarbetet om studie- och yrkesvägledning för att minska avhoppen från gymnasiet. Bland annat med fokus på att utjämna skillnader och att motverka val som bygger på stereotypa mönster som kön och social bakgrund. Det ger nya möjligheter att utveckla vägledningsarbetet och att stötta rektorerna i deras arbete.

För att ännu fler barn och unga i tidig ålder ska intressera sig för den kompetens som ställs på arbetsmarknaden har barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med näringslivschefen också fått i uppdrag att utarbeta aktiviteter med inriktning på entreprenörskap, anpassade för årskurserna 5 och 8.

Detta mot bakgrund av den senaste enkätundersökningen som visar att Tyresö redan i årskurs 5 ligger lågt när det gäller lusten att lära. För de lite mindre barnen handlar det i första hand om att uppmuntra till kreativitet och uppfinnarkraft. Medan innehållet för de något äldre mer ska inrymma "starta eget" och allt vad det innebär med planerande, upprättande av budget, utförande och uppföljning.

Slutligen ställer jag mig positiv till att kommunens verksamheter erbjuder praktikplatser. Det är för övrigt något som redan tillhandahålls på flera skolor i till exempel vaktmästeriet eller skolrestaurangen. Däremot vore det fel att kategoriskt fastslå en viss andel eller antal platser. Utan detta får ske i samråd med ansvariga och vara kopplat till vilka förutsättningar och möjligheter som vid varje givet tillfälle råder vad gäller till exempel personal, tid och arbetsbelastning.

Med anledning av detta föreslås avslag på motionen.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §45.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om bättre prao.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på motionen Bättre PRAO i Tyresö kommun.pdf
HR-enhetens svar på motion om bättre Prao.pdf
Motion ang. bättre prao i Tyresö kommun från Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Peter Söderlund (MP) och Lilian Nylinder (MP).pdf

28 Svar på motion om jämställd snöröjning *

Dnr 2013/KS 0486 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion om jämställd snöröjning. Motionärerna menar att Tyresö kommun borde tillämpa ett jämställdshetsperspektiv på snöröjning och visar på Karlskoga som exempel. Förvaltningen menar att vi redan idag snöröjer och halkbekämpar enligt liknande principer. De första maskinerna som kallas ut är de som snöröjer och halkbekämpar trottoarer samt gång- och cykelvägar. Sedan prioriteras bussvägarna och sist övriga bilvägar. Men allt sker naturligtvis inte helt och hållet i en sådan ordning att samtliga trottoarer och gång- och cykelvägar är färdigröjda innan vi börjar med bussvägarna och sedan övriga bilvägar.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Ordförandeutlåtande
Det är bra att Miljöpartiet belyser fördelarna med så kallad jämställd snöröjning. Från Alliansens sida vill vi vara tydliga med att vi redan idag snöröjer och halkbekämpar enligt de principer som ligger till grund för jämställd snöröjning.

Fokus är först på trottoarer och gång- och cykelvägar, sedan bussvägar och sist övriga vägar. Vi skulle kunna kalla detta snöröjning med sunt förnuft lika gärna som jämställd snöröjning.

Vi vet att vinterväghållning är ett område som engagerar många Tyresöbor. Därför har vi medvetet jobbat de senaste åren och vintrarna för att på olika sätt förbättra snöröjningen. Nya maskiner har tillkommit och nya metoder har införts. Styrningen och uppföljningen har förbättrats med t.ex GPS. Efter varje vinter utvärderas snöröjnigen för att kommunen ska kunna förbättra sig ytterligare. Det är för oss viktigt att hela tiden våga utmana organisationen.

Nu är vintern över för denna gång och vi kan se fram mot vår- och sommarmånader innan det är dags att börja köra igång apparaten igen. Det kommer att bli intressant att se hur mycket bättre det blir vintern 15/16 när våra huvudcykelstråk snöröjs med den nya häftiga maskinen som ger barmarkstandard året runt.

Miljöpartiets motion föreslår således något som redan tillämpas varför det rimliga beslutet är att anse motionen besvarad.

Bilagor
PU 2015-03-11 §52 MSU.pdf
Svar på motion motion Jämställd snöröjning.pdf
Sop-saltade GC-vägar Tyresö 2015.pdf
Motion Jämställld snöröjning MP.pdf

29 Svar på motion om mer tillgänglig återvinning *

Dnr 2015/KS 0036 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om mer tillgänglig återvinning, med förslag om att återvinningscentralen i Petterboda hålls öppen på söndagar. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som behandlade ett svar från samhällsbyggnadsförvaltningen vid utskottets sammanträde den 11 mars 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Ordförandeutlåtande
Tyresö är en kommun som ska ligga i framkant inom miljöarbetet. På många sätt lyckas vi också göra det. Vi har sett mycket goda resultat på många områden. Återvinning är en viktig fråga och därför är det bra att det genomförs löpande analyser och utvärdering av tillgängligheten för alla Tyresöbor till kretsloppscentralen i Petterboda. Detta har lett fram till att öppettiderna, vilket förvaltningen tydliggör, utökats med fyra timmar per vecka med start från januari i år.

Vi ser också vid en jämförelse med andra kommuner i mätningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK) att Tyresö ligger bland de bättre kommunerna, med en grön skylt, då vi har öppet vår kretsloppscentral/återvinningscentral 19 timmar mer än vardagar 8-17 varje vecka. Detta ska jämföras med snittkommunen där det är öppet 12 timmar mer per vecka än vardagar 8-17.

Förvaltningens analyser visar att behovet av söndagsöppet än så länge inte är så stort att det går att motivera söndagsöppet året runt. Under 2015 är det därför öppet under 8 söndagar. Visar kommande utvärderingar att behovet ökar är vi beredda att då också utöka antalet söndagar.

Vi föreslår således att motionen anses besvarad.

Bilagor
Motion om mer tillgänglig återvinning.pdf
PU 2015-03-11 §56 MSU.pdf

30 Svar på motion om att bygga fler hyresrätter i Tyresö och införa ett utförsäljningsstopp *

Dnr 2013/KS 0448 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första och andra att-satser avslås.
2. Motionens tredje att-sats anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att bygga fler hyresrätter i Tyresö och införa ett utförsäljningsstopp, med förslag om:

- att minst 50 procent av nyprojekterade flerbostadshus blir hyresrätter
- att stopp för utförsäljning av hyresrätter införs i första hand inom Tyresö bostäders bestånd
- att krav på andel hyresrätter finns med redan vid anbudsupphandlingar samt att detta skrivs in vid tecknande av exploateringsavtal.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt till Tyresö bostäder.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2015 och utskottet föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Tyresö bostäders styrelse yttrade sig i ärendet vid sitt sammanträde den 6 februari 2014.

Inför ärendets behandling i kommunstyrelsen har ärendet kompletterats med ett ordförandeutlåtande från kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl.

Ordförandeutlåtande
Samhällsbyggnadsfrågor engagerar många och det är bra. Särskilt i en växande kommun som Tyresö där vi idag upplever ett stort tryck på bostadsmarknaden. Många vill bli Tyresöbor och leva i vår fina kommun, njuta av natur, god service och närhet till allt som hela vår Stockholmsregion har att erbjuda. Att fortsätta utveckla ett Tyresö med hög kvalitet - den mest attraktiva kommunen att bo och leva i, är i topprioriterat av Moderaterna och Alliansen.

Den föreliggande motionen handlar om hyresrätter. Vi menar att det är viktigt att bygga nya bostäder av olika sorter, med blandade upplåtelseformer. Det är därför som vi genomför en rad projekt med nya hyresrätter som Hasselbacken, Maria Sofia och Pluto. Vi har dessutom nyligen beslutat att ett av kvarter i etapp 1 av Norra Tyresö Centrum ska vara hyresrätter. Totalt ska minst 20 % av alla bostäder i NTC vara hyresrätter. Dessutom planeras för hyresätter i kvarteret Järnet 7 och efter att en ny ägare klivit in i Järnet 6 blir andra etappen där också hyresrätter som det ser ut. När vi senare kommer att göra en detaljplan för den tredje etappen av Trädgårdsstaden kommer även där en andel att bli hyresrätter. Ytterligare projekt för fler hyresätter finns i Tyresö Bostäders så kallade Gluggenprojekt då främst i Trollbäcken i nära anslutning till Alléplan i Trollbäckens Centrum och i stråket mellan Alléplan och Södergården. Flera av de områden som nämns i motionen är aktuella och möjliga eller redan i planeringen.
I Tyresö har vi även byggt med olika kategorier av boenden i åtanke. Det finns såväl seniorlägenheter som trygghetsboende riktade till de som är från 55 år och uppåt (lite olika gränser). Lägenheter riktade särskilt till ungdomar har också producerats eller beslutats.

Vänsterpartiet nöjer sig dock inte med detta. I sann planekonomisk anda vill de ha reglera och ha procentsatser för allt. De kräver att minst 50 % av allt som byggs är hyresrätter. Vilket vi bedömer som ett orealistiskt krav. Vi har höga ambitioner för byggandet och som vi visat har vi också en stor andel hyresrätter som byggs. Dock måste vi också ta hänsyn till marknaden och den efterfrågan som finns. Vi måste också acceptera att vi inte kan tvinga privata markägare att bygga på ett visst sätt - det är bara på kommunens egen mark som vi styr själva. Nu är det glädjande nog så att många är intresserade av både hyresrätter och bostadsrätter och inte bara bostadsrätter som det såg ut för ett par år sedan.

Vi vill vara tydliga med att vi tycker att det är viktigt att Tyresö Bostäder är bygger i Tyresö och delar ansvaret för en attraktiv kommun. Vi kommer dock aldrig att sätta bolagets ekonomi på spel genom att förbygga oss - det är inte rimligt att kräva mer av Tyresö Bostäder än att de håller två projekt i gång samtidigt som de gör just nu. Vi tänker inte utsätta hyresgästerna för våndan av ett bolag med dålig ekonomi. Därför kan vi inte besluta om ett förbud mot att Tyresö Bostäder säljer eller ombildar fastigheter i sitt bestånd. Vi har förtroende för att bolaget och styrelsen tar ansvar för utvecklingen med bolagets och Tyresös bästa för ögonen.

Vi föreslår Att att-sats 1 och 2 avslås, samt Att att-sats tre anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag MSU § 54.pdf
Tyresö bostäders svar på motion om fler hyresrätter och utförsäljningsstopp.pdf
Motion om att bygga fler hyresrätter i Tyresö och införa ett utförsäljningsstopp.pdf

31 Anmälan av ordförandebeslut - överklagande av mark- och miljödomstolens beslut att upphäva detaljplan för Nyfors

Dnr 2011 KSM 0200

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Ordförandebeslutet överklagande av mark- och miljödomstolens beslut att upphäva detaljplan för Nyfors noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt gällande delegationsordning beslutade kommunstyrelsens ordförande i ett brådskande ärende om överklagande av mark- och miljödomstolens beslut att upphäva detaljplan för Nyfors den 6 mars 2015. Ärendet anmäls till kommunstyrelsen för notering.

Bilagor
Ordförandebeslut Nyfors.pdf

32 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2015/KS 0010 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Beslut fattat av kommunstyrelsens ordförande
Fullmakt som ombud vid Kommuninvests föreningsstämma 2015, dnr 2014/KS 0507 005

Beslut fattat av kommundirektör
Förordnande tf kommundirektör 10-13 mars 2015, 2015-03-09, dnr 2015/KS 0164 003

Beslut fattat av tf. kommundirektör
Beslut om t.f. ekonomichef 2015-03-11, dnr 2015/KS 0170 20

Beslut fattat av kommunjurist
Yttrande i mål 24345-45, gatukostnad Nyfors, 2015-02-17, dnr 2013 KSM 0850
Yttrande i mål 3268-15 och 3280-15, utökat flyktingmottagande, 2015-03-16, dnr 2015/KS 0168 006

Beslut fattade av säkerhetschef
Yttrande i ansökan om antagning till allmänna hemvärnet 20150206
Yttrande i ansökan om antagning till allmänna hemvärnet 21050227

Bilagor
Fullmakt som ombud vid Kommuninvests föreningsstämma 2015.pdf
Förordnande KD mars 2015.pdf
Delegationsbeslut tillförordnad ekonomichef.pdf
yttrande förvaltningsrätten gatukostnader.pdf
delegationsbeslut 2015-03-16 yttrande laglighetsprövning.pdf

33 Kommunstyrelsens meddelanden mars 2015

Dnr 2015/KS 0009 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden mars 2015.pdf
Information om tillsyn av naturreservat i Tyresö från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Information från länsstyrelsen om mottagande nyanlända.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 2 2015.pdf
Förhandsinfo om AB Vårljus årsstämma 2015.pdf
Månadsrapport miljö- och samhällsbyggnadsutskottet mars 2015.pdf
Fastighetsenhetens månadsrapport jan-feb 2015.pdf
Exploateringsstudie skolor skede 1 miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-01-14.pdf

§34 Kommundirektörens rapport mars 2015

Dnr 2015/KS 0011 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport mars 2015.pdf
Ekonomisk rapport mars 2015.pdf

§35 Verksamhetsberättelse miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014

Dnr 2015 KSM 0167 042

Kommunstyrelsens beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsberättelse för 2014 godkänns.

Beskrivning av ärendet
I verksamhetsberättelsen beskrivs hur verksamheterna inom miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har bedrivits under året samt utskottets måluppfyllelse. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet redovisar ett samlat överskott för samtliga verksamhetsområden med totalt 6,2 miljoner kronor.
Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2014. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets föreslår att kommunstyrelsen godkänner miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsberättelse för år 2014.

Bilagor
PU 2015-03-11 §45 MSU.pdf
Tj skr verksamhetsberättelse.pdf
Verksamhetsberättelse SBF 2014 ny.pdf

§36 Årsredovisning för Tyresö kommun 2014

Dnr 2015/KS 0138 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Godkänna årsredovisningen för 2014.
2. Överföra 129 024 tkr avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2014 i enlighet med bilaga 1.
3. Överföra -3 359 tkr avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2014.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga) samt hänvisar till särskilda yttranden i barn- och utbildningsnämnden 2015-02-25 § 15, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2015-02-19 § 10 och socialnämnden 2015-02-25 § 1015.

Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade inte deltagit i beslut om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för 2014 har upprättats. En preliminär årsredovisning bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Resultatet av revisorernas gransking samt revisionsberättelse kommer att lämnas vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §30.pdf
Tjänsteskrivelse årsredovisning 2014.pdf
Bilaga 1 överföringar.pdf
Årsredovisning 2014 Tyresö kommun.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse för 2014.pdf
Socialnämndens verksamhetsberättelse 2014.pdf
Byggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2014.pdf
Barn och utbildningsnämndens verksamhetsbereättelse 2014.pdf
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2014.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsberättelse 2014.pdf
Verksamhetsberättelse MSU 2014.pdf

§37 Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2014

Dnr 2015/KS 0137 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2014 noteras.

Kommunstyrelsens beslut
2. Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten i Tyresö Bostäder AB under 2014 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2014 redovisas i bilaga.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Inför ärendets behandling i kommunstyrelsen har ärendet kompletterats med en underskriven årsredovisning och revisionsberättelse (bilagor).

Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Tyresö Bostäder AB 2014.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar att kommunstyrelsen även ska besluta att bedöma att verksamheten i Tyresö Bostäder AB under 2014 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och att den utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget att notera årsredovisningen och finner att kommunstyrelsen har bifallit det. Ordföranden ställer proposition på Anki Svenssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §31.pdf
Årsredovisning inkl revisonsrapport Tyresö Bostäder.pdf

§38 Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2014

Dnr 2015/KS 0141 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2014 noteras.

Kommunstyrelsens beslut
2. Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten i Tyresö Näringslivsaktiebolag under 2014 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2014 redovisas i bilaga.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Ärendet kompletterades med revisorernas granskningsrapport och granskningsredogörelse inför kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Tyresö näringslivsaktiebolag 2014.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar att kommunstyrelsen även ska besluta att bedöma att verksamheten i Tyresö Näringslivsaktiebolag under 2014 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och att den utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget att notera årsredovisningen och finner att kommunstyrelsen har bifallit det. Ordföranden ställer proposition på Anki Svenssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §32.pdf
Årsredovisning 2014 NäringslivsAB.pdf
Revisorernas granskningsrapport för år 2014 Tyresö Näringslivs AB.pdf

§39 Kvalitetsenhetens årsrapport 2014 Tillsyn och granskning

Dnr 2015/KS 0128 016

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Reservation
Jannice Rockstroh (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning mot att tilläggsyrkandet avslås (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunstyrelsens uppdrag ska kvalitetsenheten inom avdelningen medborgarfokus anmäla en samlad redovisaning av genomförda granskningar under året och de slutsatser som kan dras av detta arbete. Redovisning och slutsatser framgår av bifogad tjänsteskrivelse och rapport (bilagor).

Ärendet bereddes vid beredningens för medborgardialog och mångfald sammanträde den 12 mars 2015. Beredningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

Yrkande
Jannice Rockstroh (S) gör ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen ska ge kvalitetsenheten i uppdrag att lyfta in barnkonsekvensanalyser i sina granskningar av kommunala och enskilda förskolor.

Marie Åkesdotter (MP) stödjer Jannice Rockstrohs (S) yrkande.

Dick Bengtson (M) yrkar avslag på Jannice Rockstrohs (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget att notera informationen och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Ordföranden ställer proposition på Jannice Rockstrohs (S) tilläggsyrkande. Ordföranden ställer proposition på Dick Bengtsons (M) yrkande att avslå Jannice Rockstrohs (S) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar att avslå Jannice Rockstrohs (S) tilläggsyrkande.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-03-12 § 11.pdf
Tjänsteskrivelse Årsrapport 2014. Tillsyn och granskning..pdf
Årsrapport 2014 Tillsyn och granskning.pdf

§40 Redovisning av arbetet med internationella relationer 2014

Dnr 2015/KS 0147 005

Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdragen om vänortsförhållanden som lämnades till kommundirektören på kommunstyrelsens sammanträde den 17 december är härmed återrapporterade.
2. Övrig information noteras.

Särskilt yttrande
Kristjan Vaigur (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
På kommunstyrelsens sammanträde den 17 december 2013 fick kommundirektören tre uppdrag kring vänortsförhållandena, se protokollsutdrag från kommunstyrelsen. I bifogad tjänsteskrivelse redovisas arbetet med internationella relationer under år 2014. En del i redovisningen är återrapporteringen av de uppdrag som lämnades till kommundirektören.

Ärendet bereddes vid beredningens för medborgardialog och mångfald sammanträde den 12 mars 2015. Beredningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anse uppdragen återrapporterade och att övrig information noteras.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-03-12 § 12.pdf
Tjänsteskrivelse redovisning av arbetet med internationella relationer 2014.pdf
Plan vänortsförhållanden.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2013-12-17 § 205.pdf
Vänortssamverkan mellan Tyresö och Borgå brev från stadsdirektören i Borgå.pdf
Vänortssamverkan mellan Tyresö och Wejherowo brev till Wejherowo från Tyresö.pdf

§41 Planering av arbetet med internationella relationer 2015

Dnr 2015/KS 0148 005

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Marcus Obligado (V) hänvisar till ersättaryttrande i beredningen för medborgardialog och mångfald 2015-03-12 § 13 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
För år 2015 har en del arbete med internationella relationer planerats. Två ansökningar om breddning och utvecklingen av partnerskapet med Theewaterskloof skickas in till ICLD den 15 mars 2015. Om ansökningarna beviljas innebär det en möjlighet att fortsätta partnerskapet med Theewaterskloof inom ramen för ICLD:s finansiering. Nästa steg blir då att att göra två nya projektansökningar till ICLD i mars 2016.

Möjligheter för finansiering av fortsatt elevutbyte mellan Tyresö gymnasium och Theewaterskloof kommer att undersökas tillsammans med Tyresö gymnasium under året. Det finns också planer på att lyfta EU-frågor i kommunen genom utbildning för politiker och chefer. Tyresö kommuns riktlinjer för internationellt samarbete kommer även att revideras under året. Se mer information om det planerade arbetet med internationella frågor under år 2015 i bifogad tjänsteskrivelse.

Ärendet bereddes vid beredningens för medborgardialog och mångfald sammanträde den 12 mars 2015. Beredningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-03-12 § 13.pdf
Tjänsteskrivelse planering av arbetet med internationella relationer 2015.pdf

§42 Egenavgift för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende inom individ- och familjeomsorgen

Dnr 2015/KS 0149 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Egenavgift för mat och boende för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende för personer med missbruksproblematik fastställs till 164 kronor per dygn.
2. Egenavgift enligt punkt 1 gäller inte för skyddat boende. För skyddat boende utgår ingen egenavgift.
3. Egenavgiften enligt punkt 1 träder ikraft den 1 maj 2015.
4. Avgiftsnedsättning för matavgiften tillämpas när vissa måltider inte intas på boendet enligt följande: · frukost 20 procent, · lunch med 40 procent, · middag med 40 procent eller, när det bara ingår lättare kvällsmål, med 20 procent. Om alla måltider avstås tas ingen matavgift ut.
5. Årlig justering av matavgiften vid stöd- och omvårdnadsboende för personer med missbruksproblematik sker enligt prisbasbeloppet och bestämmelser för avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.
6. Årlig justering av boendeavgiften vid stöd- och omvårdnadsboende för personer med missbruksproblematik sker enligt prisbasbeloppet.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden ger förslag på egenavgift för mat och boende som vuxna personer enligt 8 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) ska betala vid stöd- och omvårdnadsboende inom individ- och familjeomsorgen. Insatsen avser personer med missbruksproblematik. Egenavgiften föreslås till 164 kronor per dygn för mat och boende för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende samt att en avgiftsnedsättning för matavgiften tillämpas när vissa måltider inte intas på boendet. Förslaget till egenavgift är likvärdigt med ett flertal andra kommuners avgifter och följer bestämmelserna i socialtjänstlagen. Ärendet gäller även förslag om att insatsen skyddat boende för våldsutsatta kvinnor, på grund av sin utsatta situation, undantas egenavgift.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015, se kommunledningsutskottets protokollsutdrag.

Yrkande
Carl-Johan Karlson (S) yrkar att beslut 4 ska kompletteras med meningen: Om alla måltider avstås tas ingen matavgift ut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslag 1-6 med Carl-Johan Karlsons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit dem.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §33.pdf
Egenavgift för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende inom IFO protokollsutdrag socialnämnden.pdf

§43 Beslut om antagande av ändring genom tillägg i Detaljplan för del av Gimmersta 1:1

Dnr 2014 KSM 0848

Kommunstyrelsens beslut
- Ändring genom tillägg i detaljplanen för del av fastigheten Gimmersta 1:1 antas.

Beskrivning av ärendet
Längs Tyresövägen ska en ny, separat gång- och cykelbana anläggas. Planen är att koppla an till den befintliga tunneln som går under Tyresövägen. På grund av höjdskillnad beräknas den aktuella marken behöva tas i anspråk för en del av cykelbanan. Då markanvändningen i gällande plan är natur, behöver denna ändras till park för att tillåta cykelbanan. Marken kommer även fortsatt att vara allmän platsmark. Planarbetet sker med enkelt förfarande.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta ändring genom tillägg i detaljplanen för del av fastigheten Gimmersta 1:1.

Bilagor
PU 2015-03-11 §35 MSU.pdf
Tjänsteskrivelse_antagande_del av gimmersta (underskrift).pdf
Planbeskrivning_antagande_Del av Gimmersta.pdf
Granskningsutlåtande_del av Gimmersta 1-1.pdf

§44 Beslut om antagande av ändring genom tillägg i Detaljplan för Runstenen 4 och 8

Dnr 2014 KSM 0880

Kommunstyrelsens beslut
- Förslag till ändring genom tillägg i gällande detaljplan för fastigheterna Runstenen 4 och 8 antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i november 2013 en förfrågan från fastighetsägarna om att ändra detaljplanen för fastigheterna Runstenen 4 och 8. Planändringens syfte är att upphäva fastighetsplanen kopplad till detaljplanen, för att på så vis möjliggöra en jämnstor fastighetsfördelning.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till ändring genom tillägg i gällande detaljplan för fastigheterna Runstenen 4 och 8.

Bilagor
PU 2015-03-11 §36 MSU.pdf
Tjänsteskrivelse_antagande_Runstenen 4 och 8 (underskrift).pdf
Planbeskrivning_antagande_Runstenen.pdf
Granskningsutlåtande_Runstenen 4 och 8.pdf

§45 Politisk beslutsprocess för detaljplaner

Dnr 2015 KSM 0190

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Princip för beslutsprocess för detaljplaner som påbörjats från och med den 1 januari 2015 fastställs enligt bilaga 1 i tjänsteskrivelsen.
2. Kommunstyrelsens reglemente kompletteras med följande delegation om beslutanderätt avseende:
a. detaljplaner med standardförfarande, samt
b. granskning av planförslag.
3. Kommunstyrelsen reglemente kompletteras med följande text avseende planförfarandet:
a. ta initiativ till och utarbeta detaljplaner, samt
b. för detaljplaner som påbörjats före den 1 januari 2015, anta ändring eller upphävande av detaljplan enligt bestämmelserna om enkelt planförfarande.
Kommunstyrelsens beslut
4. Under förutsättning att punkt 2 beslutas, delegeras följande från kommunstyrelsen till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet:
1. Beslut om planuppdrag.
2. Beslut om tillämplig beslutsprocess i samband med planuppdrag.
3. Beslut om samråd om framtaget planförslag.
4. Beslut om granskning för detaljplaner med standardförfarande.
5. Beslut om planbesked.

Beskrivning av ärendet
Den första januari 2015 trädde ändringar i plan- och bygglagen i kraft som reglerar förfarandena för att upprätta detaljplaner. Med anledning av detta finns behov av att komplettera reglemente för kommunstyrelsen och delegationsordningen gällande den politiska beslutsprocessen för detaljplaner.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet förslår en princip för beslutsprocess för detaljplaner enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen samt kompletteringar i kommunstyrelsens reglemente samt delegering från kommunstyrelsen till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet enligt tjänsteskrivelsen. Tjänsteskrivelsen och bilaga 1 ändrades vid sammanträdet enligt det bifallda yrkandet att detaljplaner med utökat förfarande utan avtal ska antas i kommunfullmäktige.

Bilagor
PU 2015-03-11 §38 MSU.pdf
Tjänsteskrivlese_delegation DP_MSU150311.pdf
Bilaga 1 till tjänsteskrivelse politisk DP-process.pdf
Bilaga 2_lagförslag-PBL.pdf

§46 Ändring av stadgar för Trädgårdsföreningen Gudö Å

Dnr 2001 KSM 0255

Kommunstyrelsens beslut
1. De nya stadgarna för Trädgårdsföreningen Gudö Å godkänns.
2. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Trädgårdsföreningen Gudö Å arrenderar ett område av kommunen och hyr ut odlingslotter till sina medlemmar. Föreningens stadgar är från 1977, men vissa paragrafer har reviderats senare. Tidigare har Tyresö kommun genom kommunstyrelsen godkänt stadgarna, men föreningen vill nu självständigt kunna ta beslut om ändringar. Styrelsen vill även ha rätt att besluta om ordningsföreskrifter utan kommunstyrelsens godkännande. Föreningen vill också kunna fylla ut alla sina lediga odlingslotter, och för att göra det vill de ta bort bestämmelsen om att endast invånare i Tyresö kommun kan bli medlemmar.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna de nya stadgarna för Trädgårdsföreningen Gudö Å och att chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Bilagor
PU 2015-03-11 §39 MSU.pdf
tjänsteskrivelse.pdf
NYA STADGAR.pdf
Gudö Å presentation på MSU PP.pdf

§47 Arrendeavtal Lilla Brobänkens bryggförening

Dnr 2015 KSM 0114

Kommunstyrelsens beslut
1. Arrendeavtal med Lilla Brobänkens bryggförening godkänns.
2. Projektingenjören får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Den antagna detaljplanen Brobänken, etapp 10 innehåller ett vattenområde för en befintlig mindre brygga där bryggägarna har bildat Lilla Brobänkens bryggförening. Gatukostnadsutredningen belastar denna brygga med ca 19 000 kronor. För att reglera denna kostnad har ett förslag till arrendeavtal upprättats med 10 års arrendetid. Kommunens bryggarrenden i liknande områden har tidigare fått liknande avtal.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna arrendeavtal med Lilla Brobänkens bryggförening och att projektingenjören får i uppdrag att underteckna avtalet.

Bilagor
PU 2015-03-11 §40 MSU.pdf
Tjänsteskrivelse Lilla Brobänkens bryggförening.pdf
Arrendeavtal Lilla Brobänkens bryggförening.pdf

§48 Arrendeavtal Bofinkens bryggförening

Dnr 2015 KSM 0779

Kommunstyrelsens beslut
1. Arrendeavtal med Bofinkens bryggförening godkänns.
2. Projektingenjören får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Den antagna detaljplanen Brobänken, etapp 10 innehåller ett vattenområde för en befintlig mindre brygga där bryggägarna har bildat Bofinkens bryggförening. Gatukostnadsutredningen belastar denna brygga med ca 19 000 kronor. För att reglera denna kostnad har ett förslag till arrendeavtal upprättats med 10 års arrendetid. Kommunens bryggarrenden i liknande områden har tidigare fått liknande avtal.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna arrendeavtal med Bofinkens bryggförening och att projektingenjören får i uppdrag att underteckna avtalet.

Bilagor
PU 2015-03-11 §41 MSU.pdf
Tjänsteskrivelse Bofinkens bryggförening.pdf
Arrendeavtal Bofinkens bryggförening.pdf

§49 Arrendeavtal med Bosses bryggförening

Dnr 2015 KSM 0115

Kommunstyrelsens beslut
1. Arrendeavtal med Bosses bryggförening godkänns.
2. Projektingenjören får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Den antagna detaljplanen Brobänken, etapp 10 innehåller ett vattenområde för en befintlig mindre brygga där bryggägarna har bildat Bosses bryggförening. Gatukostnadsutredningen belastar denna brygga med ca 19 000 kronor. För att reglera denna kostnad har ett förslag till arrendeavtal upprättats med 10 års arrendetid. Kommunens bryggarrenden i liknande områden har tidigare fått liknande avtal.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna arrendeavtal med Bosses bryggförening och att projektingenjören får i uppdrag att underteckna avtalet.

Bilagor
PU 2015-03-11 §42 MSU.pdf
Tjänsteskrivelse Bosses bryggförening.pdf
Arrendeavtal Bosses bryggförening.pdf

§50 Samrådssvar till Havs- och vattenmyndigheten

Dnr 2014 KSM 1034

Kommunstyrelsens beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningens samrådssvar för marin strategi och åtgärdsplan för havsmiljön antas.

Beskrivning av ärendet
Havs- och vattenmyndigheten har skickat ett förslag till marin strategi för Nordsjön och Östersjön samt åtgärdsplan för havsmiljön på remiss. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till svar på remissen.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsförvaltningens samrådssvar för marin strategi och åtgärdsplan för havsmiljön.

Bilagor
PU 2015-03-11 §49 MSU.pdf
Samrådssvar Havs och vattenmyndigheten.pdf
2015 missiv-atgardsprogrammet-for-havsmiljon.pdf
2015 remiss-atgardsprogram-havsmiljon-febrauri2015+opt.pdf

§51 Samrådssvar på förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för norra Östersjöns vattendistrikt

Dnr 2014 KSM 1111

Kommunstyrelsens beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningens samrådssvar om förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för norra Östersjöns vattendistrikt antas.

Beskrivning av ärendet
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har skickat ut samrådshandlingar över förslag till förvaltningsplan, åtgärdsplan, miljökvalitetsnormer, miljökonsekvensbeskrivning, lista över förslag till miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster i Tyresö kommun samt åtgärdsprogram för Tyresån och Kalvfjärden-Ällmorafjärden. Dessa dokument kommer ligga till grund för Vattenförvaltningens nya verksamhetsperiod 2015-2021.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsförvaltningens samrådssvar om förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för norra Östersjöns vattendistrikt.

Bilagor
PU 2015-03-11 §50 MSU.pdf
Samrådssvar till Vattenmyndigheten.pdf
2015 Vattenmyndigheten N Östersjön Förv plan no-forslag-fp-2014-webb.pdf
2015 Förslag MKN Norra Östersjön bilaga 1-3.pdf
20150204 Vattenforekomster Tyreso MKN farg tabell.pdf
2015 Åtgärdsprogram för Erstaviken Vattenmyndigheten SE3_127_Nacka.pdf
2015 Åtgärdsprgm Vissvassfjärden Vattenmyndigheten SE3_198_Stockholms_sodra.pdf
2014 Åtgärdsprgm för Tyresån och Kalvfjärden SE3_199_Tyresan.pdf

§52 Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren i Nacka-Värmdö-Tyresö, verksamhetsåret 2015

Dnr 2014/KS 0465 007

Kommunstyrelsens beslut
1. Brottsofferjouren i Nacka, Värmdö, Tyresö beviljas verksamhetsbidrag med 181 600 kr för verksamhetsåret 2015.
2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligen till kommunkansliet senast den sista april 2015. Detta kan ske genom att verksamhetsberättelse samt årsredovisning för 2014 ges in.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en fördjupad uppföljning av verksamheten innan 2016 års verksamhetsbidrag beviljas.

Beskrivning av ärendet
Brottsofferjouren i Nacka-Värmdö-Tyresö har kommit in med en ansökan gällande verksamhetsbidrag med fyra kronor per kommuninvånare för år 2015. Till ansökan har bifogats en verksamhetsberättelse avseende föreningens verksamhet 2013 samt en statistikrapport om Brottofferjourens verksamhet i Nacka-Värmdö-Tyresö för år 2013. Kommunkansliet föreslår att föreningen beviljas bidrag med 181 600 kr för år 2015.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Se kommunledningsutskottets beredning av ärendet i bifogat protokollsutdrag (bilaga).

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §35.pdf
ansökan brottsofferjouren.pdf
Tjänsteskrivelse - ansökan verksamhetsbidrag BOJ 2015 2.pdf
BOJ - verksamhetsberättelse 2013.pdf
BOJ - statistik 2013.pdf

§53 Miljöbilsdefinition för personalbilar samt vid anskaffning av bilar för verksamheten

Dnr 2015 KSM 0075 530

Kommunstyrelsens beslut
1. Tyresö kommun tillämpar den nationella definitionen av miljöbilar från och med 2015-04-01, även i sådana fall den nationella definitionen ändras.
2. Beslutet ersätter kommunstyrelsens beslut 2012-12-18 § 211 (dnr 2012KSM 0859.556).

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2013 förändrades reglerna för befrielse från fordonsskatt för miljöbilar. Miljöbilsgränsen bestäms numera dels av bilens vikt och dels av vilket drivmedel den går på. Enheten Fastighet och facility föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att kommunen från och med 2015-04-01 ska följa Vägtrafikskattelagens definition av miljöbilar, även i sådana fall den kommer att ändras.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Inför behandlingen i kommunstyrelsen har ärendet kompletterats med en tilläggsskrivelse från HR-enheten om möjligheten att använda samma definition som i förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav om myndigheters bilar och bilresor.

Bilagor
Tilläggsskrivelse miljöbilsdefinition.pdf
Tjänsteskrivelse miljöbilsdefinition.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-03-12 § 36 Miljöbilsdefinition.pdf

§54 Svar på revisionsrapport om investeringsprocessen

Dnr 2014/KS 0508 016

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunledningskontorets skrivelse antas som svar på revisionsrapporten om investeringsprocessen.

Beskrivning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens investeringsprocess. Revisorernas sammanfattande bedömning är att investeringsprocessen inte är ändamålsenlig.

Med anledning av revisorernas rapport lämnar kommunledningskontoret förslag till svar i bifogad tjänsteskrivelse samt redovisning av pågående arbete för att förbättra styrningen av investeringsverksamheten.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar skrivelsen som svar på revisionsrapporten om investeringsprocessen.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §38.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om investeringsprocessen.pdf
Investeringsprocessen.pdf

§55 Ärendebalans för uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2015/KS 0146 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.
2. Rapportering av status för pågående uppdrag samt återrapportering av uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutat om ska ske löpande i kommundirektörens månadsrapporter till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. I mars månads kommundirektörsrapport återrapporteras även ett antal uppdrag som nyligen har slutförts. För att ge en mer kontinuerlig rapportering om status och även avrapportering om slutförda uppdrag föreslås att denna rapportering i fortsättningen sker löpande i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras dock även fortsättningsvis inom ramen för kommunens styrprocess.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att rapportering av status för pågående uppdrag samt återrapportering av uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutat om fortsättningsvis ska ske löpande i kommundirektörens månadsrapporter till kommunstyrelsen.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §39.pdf
Tjänsteskrivelse - ärendebalans uppdrag från ks och kf.pdf
Ärendebalanslista KS och KF.pdf

§56 Ändrad tid för kommunstyrelsens sammanträde den 21 april 2015

Dnr 2015/KS 0157 001

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsens sammanträde flyttas till kl. 09.00 den 21 april 2015.

Beskrivning av ärendet
Den 21 april uppmärksammas KSL:s 25-årsjubileum. Kommunstyrelsens sammanträde den 21 april 2015 föreslås flyttas från kl. 18.30 till kl. 09.00 samma dag, så att Tyresö kommun kan delta vid 25-årsjubiléet.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 11 mars 2015. Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att flytta kommunstyrelsens sammanträde till kl. 09.00 den 21 april 2015.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §40.pdf

§57 Ändrad tid för kommunfullmäktiges budgetsammanträde 2015

Dnr 2015/KS 0150

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Den 16 juni 2015 ska kommunfullmäktige endast att ha ett möte med start klockan 13:00.

Beskrivning av ärendet
På kommunfullmäktiges möte den 25 september 2014 beslutades att kommunfullmäktige ska ha två möten den 16 juni 2015. Ett möte då delår 1 och övriga ärenden behandlas med start kl 09:00 och ett efterföljande möte då budgeten behandlas med start klockan 14:00.

I stället för att ha två separata möten föreslås nu att kommunfullmäktige endast har ett möte den 16 juni med start klockan 13:00, eftersom det inte kommer att vara många ärenden utöver delår 1 som behöver behandlas denna gång.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige endast att ha ett möte med start klockan 13:00 den 16 juni 2015.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §41.pdf

§58 Svar på motion om att tiden är mogen för ett verkligt skolmatslyft

Dnr 2013/KS 0358 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar till röstförklaring i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-03-11 § 55 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion om att tiden är mogen för ett verkligt skolmatslyft. I motionen föreslås: 
- att maten lagas ifrån grunden av utbildade kockar i tillagningsköken.
- att arbeta utifrån SMART-mat-koncept - välja miljösmarta alternativ och utveckla strategier för miljön och klimatet.
- att attraktiva vällagade vegetariska måltider finns varje dag.
- att ombesörja att köksperonalen har utbildning i vegetarisk matlagning.
- att minska tillsatser och kemikaler i skolmaten (genom mer ekologiska livsmedel och lagad mat ifrån grunden).
- att all skolmat som slängs samlas upp och går till biogasproduktion.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden samt upphandlingsenheten vid konsult- och servicekontoret.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande besvarar motionen i ett ordförandeutlåtande och nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. En komplettering till barn- och utbildningsnämndens svar vad gäller matavfall har lämnats av samhällsbyggnadsförvaltningen. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 11 mars.

Upphandlingsenheten vid konsult- och servicekontoret besvarar de upphandlingsrelaterade delarna av motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Alliansens förslag att anse motionen besvarad. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande att bifalla motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §43.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om skolmatslyft.pdf
PM samhällsbyggnadsförvaltningen svar på motion om skolmatslyft.pdf
Upphandlingsenhetens svar på motion om skolmatslyft.pdf
PU 2015-03-11 §55 MSU.pdf
Motion om att tiden är mogen för ett verkligt skolmatslyft.pdf

§59 Svar på motion om initiativ för att bygga både fler och mer innovativa bostäder för unga samt att söka Boverkets stöd för innovativt byggande

Dnr 2014/KS 0298 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrandet från samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö Bostäder.
2. Kommunfullmäktige ser positivt på att samhällsbyggnadsförvaltningen deltar i en ny ansökan tillsammans med Tyresö Bostäder om bolagets styrelse beslutar om ny ansökan.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till motionen.

Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion om initiativ för att bygga både fler och mer innovativa bostäder för unga samt att söka Boverkets stöd för innovativt byggande. Motionen föreslår att förvaltning och Tyresö Bostäder ska ges i uppdrag att pröva förutsättningar att ansöka om stöd från "Boverkets stöd för innovativt byggande av bostäder för unga".

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö Bostäder. Tyresö Bostäders styrelse har besvararat motionen med yttrande om att bolaget utreder möjligheten att söka stödet för innovativt byggande av bostäder för unga.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har behandlat motionen tillsammans med yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen om att man gärna prövar förutsättningarna att söka stödet från Boverket tillsammans med byggherre, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till yttrandet från samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö Bostäder och att kommunfullmäktige ser positivt på att samhällsbyggnadsförvaltningen deltar i en ny ansökan tillsammans med Tyresö Bostäder om bolagets styrelse beslutar om ny ansökan.

Ordförandeutlåtande av Fredrik Saweståhl (M)
Som framgår i yttrandet från Tyresö Bostäder och samhällsbyggnadsförvaltningen har vi en positiv syn på att söka statliga stöd och olika typer av medfinansiering i olika projekt. Vi har sedan tidigare goda erfarenheter av detta i olika sammanhang.

Tyresö Bostäder och kommunen har tidigare sökt bidrag för utvecklingen av torget vid Granängsringen något som vi dock inte fått. Det öppnar möjligheten för att söka stöd igen för något annat syfte. Från Alliansen sida är vi positiva till att Tyresö Bostäder söker pengar i ett nytt projekt efter att bolaget och dess styrelse identifierat och beslutat det.

Vårt förslag är därför:
att anse motionen besvarad med hänvisning till yttrandet från samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö Bostäder, samt
att se positivt på att samhällsbyggnadsförvaltningen deltar i en ny ansökan tillsammans med Tyresö Bostäder om bolagets styrelse beslutar om ny ansökan.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Alliansens förslag till beslut. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) och Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §44.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets svar på motion om fler och mer innovativa bostäder.pdf
Tyresö bostäders svar på motion om fler och mer innovativa bostäder för unga.pdf
Motion för att Tyresö tar initiativ för att bygga både fler och mer innovativa bostäder för unga samt att söka Boverkets stöd för innovativt byggande.pdf

§60 Svar på motion om bättre PRAO i Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0422 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Kristjan Vaigur (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in motionen Bättre PRAO i Tyresö kommun med förslag om att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från näringslivet, kommunen och skolan för att utveckla samverkansformer mellan skolor och arbetsliv, samt att Tyresö kommun ska förbinda sig att ta emot en viss andel PRAO-elever.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt HR-enheten.

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen tillsammans med yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen om insatser som redan gjorts och en positiv inställning till att ta emot PRAO-elever, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat motionen tillsammans med yttrande från utvecklingsförvaltningen om PRAO och samverkan med arbetslivet och en positiv inställning till att ta emot PRAO-elever, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

HR-enheten har yttrat sig över motionen och föreslår att första att-satsen ska anses besvarad och andra att-satsen ska avslås med hänvisning till yttrandet.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 12 mars 2015. Kommunledningsutskottet förelsår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Ordförandeutlåtande av Fredrik Saweståhl (M)
Att ungdomsarbetslösheten ses som en av vår tids största samhällsproblem är ett ställningstagande som vi delar med Miljöpartiet. Det går inte nog att understryka vikten av att unga snabbt kommer i arbete och egen försörjning. Det är det som ger trygghet och gör att var och en kan ta vara på egen förmåga, fatta egna beslut och förverkliga livsdrömmar. I Tyresö har vi en av landets lägsta ungdomsarbetslöshetssiffror. Siffror som också står sig mycket väl i europeisk jämförelse. Det är bland annat en konsekvens av vårt geografiska läge som en naturlig del av Storstockholms arbetsmarknad men också tack vare goda skolresultat samt täta skott mellan kommunen, det lokala näringslivet, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Dock finns det alltid mer att göra. I Tyresö ska alla barn och unga få en bra start i livet.

Vad gäller PRAO så är det precis som nämns i förvaltningarnas utlåtande en fråga som rektorn på respektive skola äger. PRAO utgör heller inget krav i läroplanen. Däremot står det att skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången utbildning ska kunna göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning samt att detta inte ska hämmas av kön eller social- eller kulturell bakgrund. En liknande skrivning finns i skollagen, även om den mer handlar om att tillgängligöra kompetensen. Som i många andra fall tycker jag även här att det är ett sunt förhållningssätt att ha respekt för professionen och låta rektorerna fatta besluten. Inte minst eftersom det är dessa som leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid skolenheten och likaså har det yttersta ansvaret. Behoven och pedagogiken skiljer sig dessutom från skola till skola och från klassrum till klassrum. Det måste bli ett slut på centralstyrning och politiska pekpinnar gentemot skolvärlden.

PRAO kan vara ett av flera sätt att nå målen i läroplanen och Tyresös högstadieskolor erbjuder i dag mellan 1-3 veckors praktik. Men faktum är att kontakten med näringslivet, bidragandet till kunskap och kännedom om olika yrken ska genomsyra hela skolans arbete. Detta som ett led i elevens mognad och förståelse för samhället. Men också för att slutligen själv kunna ta steget in på arbetsmarknaden och bidra till samhällsnytta. Här finns grundligt framarbetade rutiner som säkerställer att studie- och yrkesvägledning levandegörs i undervisningen genom hela elevens skoltid, och inte bara i form av vägledningssamtal.

Barn- och utbildningsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen har härutöver förstärkt samarbetet om studie- och yrkesvägledning för att minska avhoppen från gymnasiet. Bland annat med fokus på att utjämna skillnader och att motverka val som bygger på stereotypa mönster som kön och social bakgrund. Det ger nya möjligheter att utveckla vägledningsarbetet och att stötta rektorerna i deras arbete.

För att ännu fler barn och unga i tidig ålder ska intressera sig för den kompetens som ställs på arbetsmarknaden har barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med näringslivschefen också fått i uppdrag att utarbeta aktiviteter med inriktning på entreprenörskap, anpassade för årskurserna 5 och 8.

Detta mot bakgrund av den senaste enkätundersökningen som visar att Tyresö redan i årskurs 5 ligger lågt när det gäller lusten att lära. För de lite mindre barnen handlar det i första hand om att uppmuntra till kreativitet och uppfinnarkraft. Medan innehållet för de något äldre mer ska inrymma "starta eget" och allt vad det innebär med planerande, upprättande av budget, utförande och uppföljning.

Slutligen ställer jag mig positiv till att kommunens verksamheter erbjuder praktikplatser. Det är för övrigt något som redan tillhandahålls på flera skolor i till exempel vaktmästeriet eller skolrestaurangen. Däremot vore det fel att kategoriskt fastslå en viss andel eller antal platser. Utan detta får ske i samråd med ansvariga och vara kopplat till vilka förutsättningar och möjligheter som vid varje givet tillfälle råder vad gäller till exempel personal, tid och arbetsbelastning.

Med anledning av detta föreslås avslag på motionen.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) och Kristjan Vaigur (S) yrkar bifall till motionen.

Anki Svensson (M) yrkar att motionen ska avslås.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anki Svenssons (M) yrkande att avslå motionen. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) och Kristjan Vaigurs (S) yrkande att bifalla motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt Anki Svenssons (M) yrkande.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §45.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om bättre prao.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på motionen Bättre PRAO i Tyresö kommun.pdf
HR-enhetens svar på motion om bättre Prao.pdf
Motion ang. bättre prao i Tyresö kommun från Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Peter Söderlund (MP) och Lilian Nylinder (MP).pdf

§61 Svar på motion om jämställd snöröjning

Dnr 2013/KS 0486 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion om jämställd snöröjning. Motionärerna menar att Tyresö kommun borde tillämpa ett jämställdshetsperspektiv på snöröjning och visar på Karlskoga som exempel. Förvaltningen menar att vi redan idag snöröjer och halkbekämpar enligt liknande principer. De första maskinerna som kallas ut är de som snöröjer och halkbekämpar trottoarer samt gång- och cykelvägar. Sedan prioriteras bussvägarna och sist övriga bilvägar. Men allt sker naturligtvis inte helt och hållet i en sådan ordning att samtliga trottoarer och gång- och cykelvägar är färdigröjda innan vi börjar med bussvägarna och sedan övriga bilvägar.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Ordförandeutlåtande av Fredrik Saweståhl (M)
Det är bra att Miljöpartiet belyser fördelarna med så kallad jämställd snöröjning. Från Alliansens sida vill vi vara tydliga med att vi redan idag snöröjer och halkbekämpar enligt de principer som ligger till grund för jämställd snöröjning.

Fokus är först på trottoarer och gång- och cykelvägar, sedan bussvägar och sist övriga vägar. Vi skulle kunna kalla detta snöröjning med sunt förnuft lika gärna som jämställd snöröjning.

Vi vet att vinterväghållning är ett område som engagerar många Tyresöbor. Därför har vi medvetet jobbat de senaste åren och vintrarna för att på olika sätt förbättra snöröjningen. Nya maskiner har tillkommit och nya metoder har införts. Styrningen och uppföljningen har förbättrats med t.ex GPS. Efter varje vinter utvärderas snöröjnigen för att kommunen ska kunna förbättra sig ytterligare. Det är för oss viktigt att hela tiden våga utmana organisationen.

Nu är vintern över för denna gång och vi kan se fram mot vår- och sommarmånader innan det är dags att börja köra igång apparaten igen. Det kommer att bli intressant att se hur mycket bättre det blir vintern 15/16 när våra huvudcykelstråk snöröjs med den nya häftiga maskinen som ger barmarkstandard året runt.

Miljöpartiets motion föreslår således något som redan tillämpas varför det rimliga beslutet är att anse motionen besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Alliansens förslag att anse motionen besvarad. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens förslag.

Bilagor
PU 2015-03-11 §52 MSU.pdf
Svar på motion motion Jämställd snöröjning.pdf
Sop-saltade GC-vägar Tyresö 2015.pdf
Motion Jämställld snöröjning MP.pdf

§62 Svar på motion om mer tillgänglig återvinning

Dnr 2015/KS 0036 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Kristjan Vaigur (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om mer tillgänglig återvinning, med förslag om att återvinningscentralen i Petterboda hålls öppen på söndagar. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som behandlade ett svar från samhällsbyggnadsförvaltningen vid utskottets sammanträde den 11 mars 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Ordförandeutlåtande av Fredrik Saweståhl (M)
Tyresö är en kommun som ska ligga i framkant inom miljöarbetet. På många sätt lyckas vi också göra det. Vi har sett mycket goda resultat på många områden. Återvinning är en viktig fråga och därför är det bra att det genomförs löpande analyser och utvärdering av tillgängligheten för alla Tyresöbor till kretsloppscentralen i Petterboda. Detta har lett fram till att öppettiderna, vilket förvaltningen tydliggör, utökats med fyra timmar per vecka med start från januari i år.

Vi ser också vid en jämförelse med andra kommuner i mätningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK) att Tyresö ligger bland de bättre kommunerna, med en grön skylt, då vi har öppet vår kretsloppscentral/återvinningscentral 19 timmar mer än vardagar 8-17 varje vecka. Detta ska jämföras med snittkommunen där det är öppet 12 timmar mer per vecka än vardagar 8-17.

Förvaltningens analyser visar att behovet av söndagsöppet än så länge inte är så stort att det går att motivera söndagsöppet året runt. Under 2015 är det därför öppet under 8 söndagar. Visar kommande utvärderingar att behovet ökar är vi beredda att då också utöka antalet söndagar.

Vi föreslår således att motionen anses besvarad.

Yrkande
Kristjan Vaigur (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Alliansens förslag att anse motionen besvarad. Ordföranden ställer proposition på Kristjan Vaigurs (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande att bifalla motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens förslag.

Bilagor
Motion om mer tillgänglig återvinning.pdf
PU 2015-03-11 §56 MSU.pdf

§63 Svar på motion om att bygga fler hyresrätter i Tyresö och införa ett utförsäljningsstopp

Dnr 2013/KS 0448 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första och andra att-satser avslås.
2. Motionens tredje att-sats anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar till röstförklaring i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-03-11 § 54 (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt och reserverat sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att bygga fler hyresrätter i Tyresö och införa ett utförsäljningsstopp, med förslag om:

att minst 50 procent av nyprojekterade flerbostadshus blir hyresrätter
att stopp för utförsäljning av hyresrätter införs i första hand inom Tyresö bostäders bestånd
att krav på andel hyresrätter finns med redan vid anbudsupphandlingar samt att detta skrivs in vid tecknande av exploateringsavtal.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt till Tyresö bostäder.

Ärendet bereddes vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 11 mars 2015 och utskottet föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Tyresö bostäders styrelse yttrade sig i ärendet vid sitt sammanträde den 6 februari 2014.

Inför ärendets behandling i kommunstyrelsen har ärendet kompletterats med ett ordförandeutlåtande från kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl.
Ordförandeutlåtande av Fredrik Saweståhl (M)
Samhällsbyggnadsfrågor engagerar många och det är bra. Särskilt i en växande kommun som Tyresö där vi idag upplever ett stort tryck på bostadsmarknaden. Många vill bli Tyresöbor och leva i vår fina kommun, njuta av natur, god service och närhet till allt som hela vår Stockholmsregion har att erbjuda. Att fortsätta utveckla ett Tyresö med hög kvalitet - den mest attraktiva kommunen att bo och leva i, är i topprioriterat av Moderaterna och Alliansen.

Den föreliggande motionen handlar om hyresrätter. Vi menar att det är viktigt att bygga nya bostäder av olika sorter, med blandade upplåtelseformer. Det är därför som vi genomför en rad projekt med nya hyresrätter som Hasselbacken, Maria Sofia och Pluto. Vi har dessutom nyligen beslutat att ett av kvarter i etapp 1 av Norra Tyresö Centrum ska vara hyresrätter. Totalt ska minst 20 % av alla bostäder i NTC vara hyresrätter. Dessutom planeras för hyresätter i kvarteret Järnet 7 och efter att en ny ägare klivit in i Järnet 6 blir andra etappen där också hyresrätter som det ser ut. När vi senare kommer att göra en detaljplan för den tredje etappen av Trädgårdsstaden kommer även där en andel att bli hyresrätter. Ytterligare projekt för fler hyresätter finns i Tyresö Bostäders så kallade Gluggenprojekt då främst i Trollbäcken i nära anslutning till Alléplan i Trollbäckens Centrum och i stråket mellan Alléplan och Södergården. Flera av de områden som nämns i motionen är aktuella och möjliga eller redan i planeringen.
I Tyresö har vi även byggt med olika kategorier av boenden i åtanke. Det finns såväl seniorlägenheter som trygghetsboende riktade till de som är från 55 år och uppåt (lite olika gränser). Lägenheter riktade särskilt till ungdomar har också producerats eller beslutats.

Vänsterpartiet nöjer sig dock inte med detta. I sann planekonomisk anda vill de ha reglera och ha procentsatser för allt. De kräver att minst 50 % av allt som byggs är hyresrätter. Vilket vi bedömer som ett orealistiskt krav. Vi har höga ambitioner för byggandet och som vi visat har vi också en stor andel hyresrätter som byggs. Dock måste vi också ta hänsyn till marknaden och den efterfrågan som finns. Vi måste också acceptera att vi inte kan tvinga privata markägare att bygga på ett visst sätt - det är bara på kommunens egen mark som vi styr själva. Nu är det glädjande nog så att många är intresserade av både hyresrätter och bostadsrätter och inte bara bostadsrätter som det såg ut för ett par år sedan.

Vi vill vara tydliga med att vi tycker att det är viktigt att Tyresö Bostäder är bygger i Tyresö och delar ansvaret för en attraktiv kommun. Vi kommer dock aldrig att sätta bolagets ekonomi på spel genom att förbygga oss - det är inte rimligt att kräva mer av Tyresö Bostäder än att de håller två projekt i gång samtidigt som de gör just nu. Vi tänker inte utsätta hyresgästerna för våndan av ett bolag med dålig ekonomi. Därför kan vi inte besluta om ett förbud mot att Tyresö Bostäder säljer eller ombildar fastigheter i sitt bestånd. Vi har förtroende för att bolaget och styrelsen tar ansvar för utvecklingen med bolagets och Tyresös bästa för ögonen.

Vi föreslår Att att-sats 1 och 2 avslås, samt Att att-sats tre anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Alliansens förslag 1 och 2. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag MSU § 54.pdf
Tyresö bostäders svar på motion om fler hyresrätter och utförsäljningsstopp.pdf
Motion om att bygga fler hyresrätter i Tyresö och införa ett utförsäljningsstopp.pdf

§64 Anmälan av ordförandebeslut - överklagande av mark- och miljödomstolens beslut att upphäva detaljplan för Nyfors

Dnr 2011 KSM 0200

Kommunstyrelsens beslut
- Ordförandebeslutet överklagande av mark- och miljödomstolens beslut att upphäva detaljplan för Nyfors noteras.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-03-11 § 37 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Enligt gällande delegationsordning beslutade kommunstyrelsens ordförande i ett brådskande ärende om överklagande av mark- och miljödomstolens beslut att upphäva detaljplan för Nyfors den 6 mars 2015. Ärendet anmäls till kommunstyrelsen för notering.

Bilagor
Ordförandebeslut Nyfors.pdf

§65 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2015/KS 0010 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Beslut fattat av kommunstyrelsens ordförande
Fullmakt som ombud vid Kommuninvests föreningsstämma 2015, dnr 2014/KS 0507 005

Beslut fattat av kommundirektör
Förordnande tf kommundirektör 10-13 mars 2015, 2015-03-09, dnr 2015/KS 0164 003

Beslut fattat av tf. kommundirektör
Beslut om t.f. ekonomichef 2015-03-11, dnr 2015/KS 0170 20

Beslut fattat av kommunjurist
Yttrande i mål 24345-45, gatukostnad Nyfors, 2015-02-17, dnr 2013 KSM 0850
Yttrande i mål 3268-15 och 3280-15, utökat flyktingmottagande, 2015-03-16, dnr 2015/KS 0168 006

Beslut fattade av säkerhetschef
Yttrande i ansökan om antagning till allmänna hemvärnet 20150206
Yttrande i ansökan om antagning till allmänna hemvärnet 21050227

Bilagor
Fullmakt som ombud vid Kommuninvests föreningsstämma 2015.pdf
Förordnande KD mars 2015.pdf
Delegationsbeslut tillförordnad ekonomichef.pdf
yttrande förvaltningsrätten gatukostnader.pdf
delegationsbeslut 2015-03-16 yttrande laglighetsprövning.pdf

§66 Kommunstyrelsens meddelanden mars 2015

Dnr 2015/KS 0009 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden mars 2015.pdf
Information om tillsyn av naturreservat i Tyresö från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Information från länsstyrelsen om mottagande nyanlända.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 2 2015.pdf
Förhandsinfo om AB Vårljus årsstämma 2015.pdf
Månadsrapport miljö- och samhällsbyggnadsutskottet mars 2015.pdf
Fastighetsenhetens månadsrapport jan-feb 2015.pdf
Exploateringsstudie skolor skede 1 miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-01-14.pdf
Artikel socionomen.pdf
Tidningsartikel Tidiga insatser räddar barn.jpg
Skrivelse från LH Koriandern om information om bostäder för flyktingar.pdf
Svar på skrivelse från LH Koriandern från utvecklingsförvaltningen.pdf
Skrivelse till Mark- och miljödomstolen från Erstavikens fastigheter om återtaget överklagande.pdf
SLUTRAPPORT utredning kostverksamhet Tyresö kommun.pdf
BILAGA 1 Nulägesbeskrivning o kartläggning kostverksamhet Tyresö kommun.pdf