Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2016-08-23

Sammanträde 2016-08-23

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Information om Södertörns brandförsvarsförbund

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Brandchef Lars-Göran Uddholm och vice brandchef Anders Edstam informerar vid sammanträdet om Södertörns brandförsvarsförbunds verksamhet.

2 Kommundirektörens rapport augusti 2016

Dnr 2016/KS 0065 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport augusti 2016.pdf
Ekonomisk rapport per 31 maj 2016.pdf
Månadsuppföljning maj.pdf

3 Uppföljning av energiplan, energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi samt förslag till ny klimat- och energistrategi med reviderad energiplan och energieffektiviseringsstrategi *

Dnr 2016/KS 0118 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Uppföljningen av energiplanen noteras.
2. Uppföljningen av energieffektiviseringsstrategin noteras.
3. Uppföljningen av klimatstrategin noteras.
4. Ny klimat- och energistrategi med reviderad energiplan och reviderad energieffektiviseringsstrategi som bilagor antas.

Beskrivning av ärendet
Tekniska kontoret har följt upp kommunens energiplan, energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi. Enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering ska aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen beslutas av kommunfullmäktige.

Kontoret har tagit fram förslag till reviderad energieffektiviseringsstrategi och reviderad energiplan (informationsdel). Målen i dokumenten är uppfyllda eller på god väg att uppfylla och flertalet åtgärder är klara eller pågående. Förslag till ny klimat- och energistrategi som motsvarar den tidigare klimatstrategin och beslutsdelen i energiplanen har tagits fram.

Ärendet återremitterades i kommunstyrelsen den 12 april 2016 för att ta fram en analys för vad som är möjligt att åstadkomma och ge förslag på skarpare målsättning gällande klimatneutralitet, samt eventuellt införa mål om fossilbränslefritt årtal. Tekniska kontoret har därefter gjort en analys för vad som är realistiskt att åstadkomma och föreslår ett nytt mål om fossiloberoende fordonsflotta 2030 samt att målet för andelen biodrivmedel justeras upp och ska utgöra 20 procent år 2020. Övriga mål förslås fortfarande gälla.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet på nytt och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att notera uppföljningen av energiplanen, energieffektiviseringsstrategin och klimatstrategin samt att anta
ny klimat- och energistrategi med reviderad energiplan och reviderad energieffektiviseringsstrategi som bilagor.

Efter kommunledningsutskottets sammanträde har redaktionella ändringar gjorts i förslaget till ny klimat- och energistrategi.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §81 del 1.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §81 del 2.pdf
Tjänsteskrivelse Uppföljning energiplan energieffektiviseringsstrategi klimatstrategi samt ny klimat- och energistrategi.pdf
Klimat- och energistrategi för Tyreso kommun.pdf
Rapport Energiplan Tyresö reviderad 2016.pdf
Energieffektiviseringsstrategi reviderad 2016.pdf
Samlat åtgärdsdokument för energiplan energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §55.pdf

4 Marköverlåtelseavtal för Kryddvägen etapp 1 *

Dnr 2016/KSM0613.253

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Marköverlåtelseavtal avseende Kryddvägen etapp 1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal avseende Kryddvägen etapp 1 mellan kommunen och byggherren. Avtalets syfte är att avyttra mark för bostadsbebyggelse, säkerställa kvalitéten i projektet, tydliggöra ansvarförhållanden och reglera genomförandet av bebyggelsen.

Detaljplanen för området och avtalet behandlades av kommunstyrelsen 2016-05-10 § 77, men ska beslutas i kommunfullmäktige. Avtalet föreslås nu kompletteras med ett tillägg i § 5 om att exploatören även förbinder sig till att 10 stycken av bostadslägenheterna ska förmedlas genom Tyresö bostäders kö. Därför behöver avtalet behandlas igen i kommunstyrelsen. Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna avtalet och ge kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar.

I övrigt är avtalet detsamma som tidigare. I avtalet framgår det att lägenheterna ska upplåtas med hyresrätt samt att 10 procent av samtliga bostäder ska upplåtas till Tyresö kommun.

Detaljplanen är oförändrad och tas därför inte upp igen i kommunstyrelsen.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §82.pdf
Tjänsteskrivelse_för_marköverlåtelseavtal_Kryddvägen_etapp 1.pdf
Marköverlåtelseavtal_LW_Kryddvägen etapp1_slutversion_160401_rev160622.pdf
Bilaga 2 - Kvalitetsprogram.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-10 §77.pdf

5 Äldreboende och skola i Fornudden - förslag till tidsmässig prioritering

Dnr 2016/KS 0249 010

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Föreslagen prioriteringsordning, scenario 1, för byggnation av äldreboende samt grundskola i Fornudden godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har för avsikt att uppföra äldreboende samt grundskola i Fornudden. Frågan om i vilken ordning byggprojektet ska genomföras har varit föremål för utredning. Två alternativa scenarier har utretts. Scenario 1: Att bygga det nya äldreboendet först och låta befintligt äldreboende, Ängsgården, stå kvar och vara i bruk till dess att nya boendet är färdigställt. Scenario 2: Att bygga nytt äldreboende parallellt med den nya skolan.

Efter genomgång av förvaltningarnas behov samt ekonomiska konsekvenser av båda alternativen förordar en enig styrgrupp för Fornudden att projektet genomförs enligt scenario 1. Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att godkänna föreslagen prioriteringsordning enligt scenario 1.

Efter kommunledningsutskottet har en modifierad tjänsteskrivelse lagts till ärendet, där de eventuella merkostnaderna för provisorisk matsal samt alternativ lokal för undervisning i idrott inte uppskattas i dagsläget. Merkostnaderna beräknas dock vara avsevärt lägre än merkostnaden för ett provisoriskt äldreboende.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Äldreboende och skola i Fornudden - förslag till tidsmässig prioritering.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §83.pdf
Fornudden scenario 1.pdf
Fornudden scenario 2.pdf

6 Fördelning av medel för asylsökande och nyanlända

Dnr 2016/KS 0201 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Fördelningsmodellen antas.
2. Uppföljning sker inför 2017.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun erhåller schablonersättning för nyanlända flyktingar med permanent uppehållstillstånd och söker ett antal bidrag/ersättningar för asylsökande barn och ungdomar. Bidragen är riktade till olika ändamål och ska fördelas till det de är ämnade för. Förvaltningen föreslår en fördelningsmodell samt att uppföljning sker inför 2017.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att anta fördelningsmodellen samt att uppföljning ska ske inför 2017.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §84.pdf
Tjänsteskrivelse Fördelning av medel för asylsökande och nyanlända.pdf

7 Handlingsplan för minskad sjukfrånvaro

Dnr 2016/KSP 0061 015

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Handlingsplan för att minska sjukfrånvaron i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
För att ytterligare förstärka kommunens beslutsamhet att nå målet om fyra procents sjukfrånvaro 2018 föreslås en handlingsplan som ska vara vägledande för det fortsatta arbetsmiljöarbetet under 2016 och 2017. Om inte sjukfrånvaron börjar minska under andra halvåret 2016 och början av 2017 kan ytterligare åtgärder komma att krävas.

Kommunledning utskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att anta handlingsplanen för minskad sjukfrånvaro. Efter kommunledningsutskottet har redaktionella ändringar gjorts i handlingsplanen.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §85.pdf
Tjänsteskrivelse Åtgärder för att minska sjukfrånvaron.pdf
Handlingsplan för minskad sjukfrånvaro till KS.pdf

8 Ändring av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ifråga om tillsyn av sprängämnesprekursorer *

Dnr 2016/KS 0194 006

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs. Revideringen innebär att förbundet förutom den tillsyn som nu bedrivs, också får tillsyn enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.
2. Den nya förbundsordningen ska gälla från och med den 1 oktober 2016.
3. Beslutet enligt punkt 1-2 gäller under förutsättning att fullmäktige i Haninge och Nynäshamn fattar likalydande beslut.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) beslutade 2016-04-19, § 16, att föreslå kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö att ändra förbundsordningen så att ansvaret för att bedriva den kommunala tillsyn som avses i lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer läggs på förbundet. Fullmäktige rekommenderas att fatta beslut enligt Smohf:s framställan. Samtliga medverkande kommuner ska fatta likalydande beslut för att den nya förbundsordningen ska börja gälla.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till reviderad förbundsordning att gälla från och med 1 oktober 2016 samt att besluten gäller om även Haninge och Nynäshamn fattar likalydande beslut.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §86.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE ändring av förbundsordning Smohf.pdf
Förbundsordning med föreslagna revideringar inarbetade (3).pdf
Gällande förbundsordning (3).pdf
Protokollsutdrag Smohf 2016-04-19 § 16 (3).pdf

9 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer *

Dnr 2016/KS 0195 006

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer fastställs att gälla från och med 1 oktober 2016.
2. Beslutet enligt punkt ett gäller under förutsättning att fullmäktige i tidigare ärende beslutar att fastställa Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som tillsynsmyndighet samt att samtliga medlemskommuner fattar likalydande beslut om förbundsordning och taxa.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) beslutade 2016-04-19, § 17, att föreslå att samtliga kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö beslutar om taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer enligt inskickat förslag från förbundet. Fullmäktige rekommenderas att fatta beslut enligt Smohf:s framställan. Samtliga medlemskommuner måste fatta likalydande beslut om taxan.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreslagen taxa att gälla från och med 1 oktober 2016.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §87.pdf
TJÄNSTESKTIVELSE taxa Smohf tillsyn sprängämnesprekursorer.pdf
Förslag taxa för Smohfs verksamhet enligt lag om sprängämnesprekursorer.pdf
Protokollsutdrag Smohf 2016-04-19 § 17.pdf

10 Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö

Dnr 2016/KS 0188 007

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Brottsofferjouren Nacka, Värmdö, Tyresö beviljas verksamhetsbidrag med 123 140 kr avseende tidsperioden 1 april - 30 december 2016.
2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast den sista april 2017. Detta kan ske genom att de handlingar som beskrivs i ansökan från brottsofferjouren tillställs kommunen.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har mottagit en ny ansökan om verksamhetsbidrag för 2016 till den lokala brottsofferjouren i Nacka, Värmdö, Tyresö (BOJ NVT), efter tidigare avslag i kommunstyrelsen i december 2015. Kommunkansliet bedömer att det nu finns möjlighet att ge ett positivt beslut på grund av omfattande förändringar i verksamheten. Bland annat har vid årsmötet i mars 2016 valts ny ordförande samt ytterligare fyra stycken nya styrelseledamöter. Även en ny verksamhetschef har anställts. Dock föreslås att bidraget utgår från och med april istället för retroaktivt från årsskiftet.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att bevilja Brottsofferjouren Nacka, Värmdö, Tyresö verksamhetsbidrag med 123 140 kr avseende tidsperioden 1 april - 30 december 2016 samt att verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast den sista april 2017.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §88.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE ansökan verksamhetsbidrag BOJ NVT.pdf
BOJ ansökan verksamhetsbidrag för 2016.pdf
BOJ verksamhetsberättelse 2014.pdf
BOJ statistik.pdf
BOJ årsredovisning.pdf

11 Ansvar för kost- och måltidsverksamhet *

Dnr 2016/KS 0205 002

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ansvaret för kost- och måltidsverksamheten inom socialnämnden förs över till kommunstyrelsen.
2. Förändringen träder i kraft från och med den 1 december 2016.

Beskrivning av ärendet
En utredning om kommunens kost- och måltidsverksamhet har resulterat i att ansvaret för verksamheten flyttats från barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden till kommunstyrelsen från 1 januari 2016 (kommunfullmäktige 2015-09-10 § 89) samt att nu även socialnämndens kost- och måltidsverksamhet föreslås flyttas till kommunstyrelsen från och med december 2016.

Kommunledningskontoret har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ansvaret för kost- och måltidsverksamheten inom socialnämnden förs över till kommunstyrelsen samt att förändringen träder i kraft från och med den 1 december 2016.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §89.pdf
Tjänsteskrivelse ansvar för kost- och måltidsproduktion.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-05-25 § 1047.pdf

12 Revidering av socialnämndens reglemente *

Dnr 2016/KS 0216 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Det bifogade förslaget till nytt reglemente för socialnämnden antas.
2. Det reviderade reglementet tillämpas från och med beslutsdatum i fullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens reglemente reviderades senast 2012 och är därför i behov av revidering, då det bland annat hänvisar till upphävd lagstiftning. Vidare har i förslaget lagts till ett antal uppgifter som socialförvaltningen gör men som inte återspeglas i nu gällande reglemente. Det gäller exempelvis avseende upphandlade verksamheter inom socialtjänstens område eller områden där lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) använts.

Reglementet har också setts över redaktionellt och vissa språkjusteringar har gjorts. I förslaget har inte lagts till några nya uppgifter som inte socialnämnden redan idag gör. Inte heller har några uppgifter tagits bort. Revideringen syftar således enbart till att bättre återspegla socialnämndens nuvarande uppgifter.

Kommunledningskontoret har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till reviderat reglemente för socialnämnden och att det ska tillämpas från och med beslutsdatum i fullmäktige.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §90.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE reviderat reglemente socialnämnden.pdf
Reglemente för socialnämnden.docx.pdf
nu gällande reglemente socialnämnden beslutad KF 2012-04-19 § 42.pdf

13 Revidering i delegationsordning för kommunstyrelsen

Dnr 2016/KS 0193 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Delegationsordningen revideras enligt det förslag som lämnats av miljö- och trafikavdelningen.

Beskrivning av ärendet
Chefen för miljö- och trafikavdelningen har lämnat förslag om vissa justeringar i den delegationsordning som beslutades av kommunstyrelsen i december 2015. Kommunkansliet förordar att ändringarna kan ske.

Kommunledningskontoret har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget till reviderad delegationsordning.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §91.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE revidering delegationsordning.pdf
Gällande delegationsordning för kommunstyrelsen.pdf

14 Sammanträdesdatum för kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2017 *

Dnr 2016/KS 0209 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2017 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
2. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2017 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
3. Strategidagar 2017 för kommunledning och presidier hålls 21-22 februari, 19 april, 26 april och 9 november.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Sammanträdesdatum för kommunstyrelse och kommunfullmäktige under 2017 föreslås fastställas enligt bifogat förslag.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen fastställer sina sammanträdesdatum för 2017 enligt kommunkansliets förslag och beslutar om strategidagar enligt förslag samt att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa sina sammanträdesdatum för 2017 enligt kommunkansliets förslag.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §92.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum 2017.pdf

15 Svar på motion om att slopa ensamstängningarna *

Dnr 2016/KS 0069 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado (V) och Inger Gemicioglu (V) lämnade in en motion om att slopa ensamstängningarna på förskolor och fritidshem till kommunfullmäktige den 28 januari 2016 med följande förslag:
- att Tyresö kommun i budgeten fört 2017 tillför medel med det tydliga målet att samtliga förskolor och fritidshem ska slopa ensamstängningarna
- att de berörda fackliga organisationerna delges kommunens målsättning med de ökade resurserna.
- att barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med verksamheterna genomför en schemaöversyn för att undersöka om ändringar kan göras bland den befintliga arbetsstyrkan med det tydliga målet att ingen ska stänga en förskola eller ett fritidshem ensam.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har behandlat motionen och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås. Sedan barn- och utbildningsnämndens behandling har ärendet kompletterats av HR-avdelningen i bifogat PM.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §94.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-04-20 § 31.pdf
PM angående ensamstängning på förskolan.docx
PM angående ensamstängning på förskolan.docx.pdf
Motion om att slopa ensamstängningarna.pdf

16 Svar på motion om att förbjuda vilda djur på cirkus i Tyresö *

Dnr 2015/KS 0597 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första att-sats avslås.
2. Motionens andra att-sats anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius, Marie Åkesdotter och Liljan Nylinder (MP) har den 16 december 2015 inkommit med en motion om att Tyresö kommun ska fatta ett generellt beslut om att inte upplåta kommunal mark till cirkusar som har vilda djur samt att Tyresö kommun inte ska stödja cirkusar med vilda djur.

Kommunkansliet gör bedömningen att det inte ligger inom den kommunala kompetensen att införa lokala föreskrifter i frågor där bemyndigande saknas i lag eller annan författning att reglera frågan. Ordningslagen har inte till syfte att reglera djurskyddsfrågor, utan syftar till att upprätthålla ordning och säkerhet. Djurskyddsfrågor regleras i en annan lagstiftning, och det måste i så fall ske ändringar i djurskyddslagstiftningen om kommunen ska tillåtas att förhindra vilda djur på cirkus. Ordningslagen anger särskilt att frågor som kan och ska hanteras i annan lagstiftning inte ska hanteras enligt den lagstiftningen. Motionen föreslås anses besvarad genom kommunkansliets juridiska bedömning.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ordförandeutlåtande
Miljöpartisterna Mikael Ordenius, Marie Åkesdotter och Lilian Nylinder föreslår kommunfullmäktige besluta att Tyresö kommun inte ska hyra ut mark till cirkusar med vilda djur samt att inte stödja den typen av cirkusar.

Jag delar Miljöpartiets syn på användning av icke-domesticerade djur på cirkus. Sjölejon ska hålla till i havet på klippor, inte i sågspån på en cirkus. Miljön på en cirkus går aldrig att jämföra med den i det vilda.

Men samtidigt är det ingen fråga som Tyresö kommun kan reglera genom lokala föreskrifter i ordningsstadgan, vilket det redogörs för i tjänsteskrivelsen. Djurskyddsfrågor regleras i en annan lagstiftning, och det måste i så fall ske ändringar i djurskyddslagstiftningen om kommunen ska tillåtas att förhindra vilda djur på cirkus. Viktigt att påpeka är dock att Tyresö inte stöder användningen av vilda och exotiska djur på cirkus. Det är också positivt att antalet cirkusar i Sverige som fortfarande använder vilda djur i föreställningarna är väldigt få till antalet och att utvecklingen går åt rätt håll.

Med anledning av detta föreslås motionens första att-sats avslås och motionens andra att-sats anses besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §95.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE - svar på motion om förbud av vilda djur på cirkus.pdf
Motion om förbud av vilda djur på cirkus.pdf

17 Svar på motion om att utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut *

Dnr 2016/KS 0173 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Jörgen Bengtsson (SD) har lämnat in en motion om att utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut. I motionen föreslås utredning av:
- hur kommunens skolor jobbar med att förhindra smittspridning
- hur kommunen uppmuntrar nyanlända föräldrar att låta barnen genomgå kostnadsfritt erbjudande om undersökning
- hur kommunens åtgärdsplan vid smittspridning i skolor och förskolor ser ut

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §96.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-06-15 § 53.pdf
Motion Utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut.pdf

18 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Dnr 2016/KS 0027 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Vidaredelegation från kommundirektören, 2016-06-28, dnr 2016/KS 0228 003

Bilagor
Vidaredelegation från kommundirektören.pdf

19 Kommunstyrelsens meddelanden augusti 2016

Dnr 2015/KS 0555 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
16:32, 16:35, 16:37, 16:38, 16:39, 16:40, 16:41, 16:42, 16:43, 16:44; 16:45, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=16%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

SKL Kommentus årsredovisning 2015

Länsstyrelsen i Stockholms län: Operation kvinnofrid - strategi för att motverka våld i nära relationer 2016-2020

Stockholms läns landsting: Arbetshälsorapport Stockholms län 2016

Bilagor
Information om regionprocess från Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län.pdf
Stockholms läns landsting Underlag länssammanslagningar inför remissvar Indelningskommitten.pdf
KSL Förslag till programpriser och strukturtillägg 2017 för nationella program inom gymnasieskolan.pdf
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) - Rekommendation överenskommelse missbruk beroende.pdf
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) - En långsiktig sammanhållen strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg.pdf
SKL-rekommendation om Finansiering av nationell stödfunktion för jämlik socialtjänst.pdf
SKL Kommentus Årsstämmoprotokoll 160511.pdf
Södertörns brandskyddsförbunds direktionsprotokoll 2016-06-10.pdf
Södertörns brandskyddsförbunds beslutsunderlag - Budgetram 2017.pdf
AB Vårljus Protokoll årsstämma 2016-05-03.pdf
AB Vårljus - Tertialrapport 1 2016.pdf
Årsredovisning Stiftelsen Tyrestaskogen 2015.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd protokollsutdrag 2016-06-15 § 94 Delårsrapport 1 2016.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) protokoll 2016-06-14 § 21-30.pdf
PM Uppföljning utifrån beslutsunderlaget till förbundsbildningen.docx.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 4 2016.pdf
Minnesanteckningar KSO-möte 31 maj 2016.pdf
Minnesanteckningar Södertörnkommunernas samarbetskommite.pdf
Minnesanteckningar Södertörnkommunernas samarbetskommite - bilaga remisser.pdf
Minnesanteckningar Södertörnkommunernas samarbetskommite - bilaga rufs.pdf
Reserapport studieresa Bilbao maj 2016 Kommundirektörerna i Stockholms län.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport 2016-05.pdf
Månadsrapport stadsbyggnadsförvaltningen juni månad.pdf
Bilagor
19 AB Vårljus - Tertialrapport 1 2016.pdf (172 kb) 19 AB Vårljus Protokoll årsstämma 2016-05-03.pdf (3 456 kb) 19 Information om regionprocess från Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län.pdf (264 kb) 19 Kommunförbundet Stockholms län (KSL) - Rekommendation överenskommelse missbruk beroende.pdf (511 kb) 19 KSL Förslag till programpriser och strukturtillägg 2017 för nationella program inom gymnasieskolan.pdf (1 013 kb) 19 Minnesanteckningar KSO-möte 31 maj 2016.pdf (54 kb) 19 Minnesanteckningar Södertörnkommunernas samarbetskommite - bilaga remisser.pdf (248 kb) 19 Minnesanteckningar Södertörnkommunernas samarbetskommite - bilaga rufs.pdf (2 413 kb) 19 Minnesanteckningar Södertörnkommunernas samarbetskommite.pdf (1 583 kb) 19 PM Uppföljning utifrån beslutsunderlaget till förbundsbildningen.docx.pdf (168 kb) 19 Reserapport studieresa Bilbao maj 2016 Kommundirektörerna i Stockholms län.pdf (443 kb) 19 Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 4 2016.pdf (241 kb) 19 SKL Kommentus Årsstämmoprotokoll 160511.pdf (907 kb) 19 SKL-rekommendation om Finansiering av nationell stödfunktion för jämlik socialtjänst.pdf (2 469 kb) 19 Stockholms läns landsting Underlag länssammanslagningar inför remissvar Indelningskommitten.pdf (961 kb) 19 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) - En långsiktig sammanhållen strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg.pdf (350 kb) 19 Södertörns brandskyddsförbunds beslutsunderlag - Budgetram 2017.pdf (38 kb) 19 Södertörns brandskyddsförbunds direktionsprotokoll 2016-06-10.pdf (3 083 kb) 19 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) protokoll 2016-06-14 § 21-30.pdf (3 012 kb) 19 Södertörns överförmyndarnämnd protokollsutdrag 2016-06-15 § 94 Delårsrapport 1 2016.pdf (75 kb) 19 Årsredovisning Stiftelsen Tyrestaskogen 2015.pdf (742 kb)

§111 Information om Södertörns brandförsvarsförbund

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Brandchef Lars-Göran Uddholm och vice brandchef Anders Edstam informerar vid sammanträdet om Södertörns brandförsvarsförbunds verksamhet.

Beslut/Protokollsutdrag
§111_prot_20160823.pdf (167 kb)

§112 Kommundirektörens rapport augusti 2016

Dnr 2016/KS 0065 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport augusti 2016.pdf
Ekonomisk rapport per 31 maj 2016.pdf
Månadsuppföljning maj.pdf

§113 Uppföljning av energiplan, energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi samt förslag till ny klimat- och energistrategi med reviderad energiplan och energieffektiviseringsstrategi

Dnr 2016/KS 0118 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Uppföljningen av energiplanen noteras.
2. Uppföljningen av energieffektiviseringsstrategin noteras.
3. Uppföljningen av klimatstrategin noteras.
4. Ny klimat- och energistrategi med reviderad energiplan och reviderad energieffektiviseringsstrategi som bilagor antas.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Särskilt yttrande
Kristjan Vaigur (S) hänvisar för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning till särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2016-04-12 § 55 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Tekniska kontoret har följt upp kommunens energiplan, energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi. Enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering ska aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen beslutas av kommunfullmäktige.
 
Kontoret har tagit fram förslag till reviderad energieffektiviseringsstrategi och reviderad energiplan (informationsdel). Målen i dokumenten är uppfyllda eller på god väg att uppfylla och flertalet åtgärder är klara eller pågående. Förslag till ny klimat- och energistrategi som motsvarar den tidigare klimatstrategin och beslutsdelen i energiplanen har tagits fram.
 
Ärendet återremitterades i kommunstyrelsen den 12 april 2016 för att ta fram en analys för vad som är möjligt att åstadkomma och ge förslag på skarpare målsättning gällande klimatneutralitet, samt eventuellt införa mål om fossilbränslefritt årtal. Tekniska kontoret har därefter gjort en analys för vad som är realistiskt att åstadkomma och föreslår ett nytt mål om fossiloberoende fordonsflotta 2030 samt att målet för andelen biodrivmedel justeras upp och ska utgöra 20 procent år 2020. Övriga mål förslås fortfarande gälla.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet på nytt och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att notera uppföljningen av energiplanen, energieffektiviseringsstrategin och klimatstrategin samt att anta
ny klimat- och energistrategi med reviderad energiplan och reviderad energieffektiviseringsstrategi som bilagor.
 
Efter kommunledningsutskottets sammanträde har redaktionella ändringar gjorts i förslaget till ny klimat- och energistrategi.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Sweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera uppföljningen av energiplanen, energieffektiviseringsstrategin och klimatstrategin samt att anta ny klimat- och energistrategi med reviderad energiplan och reviderad energieffektiviseringsstrategi som bilagor.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att målformuleringarna vad gäller klimatneutralitet skärps till att Tyresö kommun ska ha en klimatneutral organisation 2030 och vara klimatneutral som geografiskt område 2040.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om bifall till förslag 1-3 och finner att kommunstyrelsen har bifallit dem. Ordföranden ställer frågan om bifall till förslag 4. Ordföranden ställer frågan om bifall till Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller förslag 4.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §81 del 1.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §81 del 2.pdf
Tjänsteskrivelse Uppföljning energiplan energieffektiviseringsstrategi klimatstrategi samt ny klimat- och energistrategi.pdf
Klimat- och energistrategi  för Tyreso kommun.pdf
Rapport Energiplan Tyresö reviderad 2016.pdf
Energieffektiviseringsstrategi reviderad 2016.pdf
Samlat åtgärdsdokument för energiplan energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §55.pdf

§114 Marköverlåtelseavtal för Kryddvägen etapp 1

Dnr 2016/KSM0613.253

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Marköverlåtelseavtal avseende Kryddvägen etapp 1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
 
Jörgen Bengtsson (SD) deltar inte i beslut.

Jäv
Mats Lindblom (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Särskilt yttrande
Kristjan Vaigur (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal avseende Kryddvägen etapp 1 mellan kommunen och byggherren. Avtalets syfte är att avyttra mark för bostadsbebyggelse, säkerställa kvalitéten i projektet, tydliggöra ansvarförhållanden och reglera genomförandet av bebyggelsen. 
 
Detaljplanen för området och avtalet behandlades av kommunstyrelsen 2016-05-10 § 77, men ska beslutas i kommunfullmäktige. Avtalet föreslås nu kompletteras med ett tillägg i § 5 om att exploatören även förbinder sig till att 10 stycken av bostadslägenheterna ska förmedlas genom Tyresö bostäders kö. Därför behöver avtalet behandlas igen i kommunstyrelsen. Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna avtalet och ge kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar.
 
I övrigt är avtalet detsamma som tidigare. I avtalet framgår det att lägenheterna ska upplåtas med hyresrätt samt att 10 procent av samtliga bostäder ska upplåtas till Tyresö kommun.
 
Detaljplanen är oförändrad och tas därför inte upp igen i kommunstyrelsen.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §82.pdf
Tjänsteskrivelse_för_marköverlåtelseavtal_Kryddvägen_etapp 1.pdf
Marköverlåtelseavtal_LW_Kryddvägen etapp1_slutversion_160401_rev160622.pdf
Bilaga 2 - Kvalitetsprogram.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-10 §77.pdf

§115 Äldreboende och skola i Fornudden - förslag till tidsmässig prioritering

Dnr 2016/KS 0249 010

Kommunstyrelsens beslut
- Föreslagen prioriteringsordning, scenario 1, för byggnation av äldreboende samt grundskola i Fornudden godkänns.
 
Jörgen Bengtsson (SD) deltar inte i beslut.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-06-13 § 91 (bilaga).
 
Kristjan Vaigur (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunen har för avsikt att uppföra äldreboende samt grundskola i Fornudden. Frågan om i vilken ordning byggprojektet ska genomföras har varit föremål för utredning. Två alternativa scenarier har utretts. Scenario 1: Att bygga det nya äldreboendet först och låta befintligt äldreboende, Ängsgården, stå kvar och vara i bruk till dess att nya boendet är färdigställt. Scenario 2: Att bygga nytt äldreboende parallellt med den nya skolan.
 
Efter genomgång av förvaltningarnas behov samt ekonomiska konsekvenser av båda alternativen förordar en enig styrgrupp för Fornudden att projektet genomförs enligt scenario 1. Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att godkänna föreslagen prioriteringsordning enligt scenario 1.
 
Efter kommunledningsutskottet har en modifierad tjänsteskrivelse lagts till ärendet, där de eventuella merkostnaderna för provisorisk matsal samt alternativ lokal för undervisning i idrott inte uppskattas i dagsläget. Merkostnaderna beräknas dock vara avsevärt lägre än merkostnaden för ett provisoriskt äldreboende.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen godkänner prioriteringsordning enligt scenario 1 för byggnation av äldreboende samt grundskola i Fornudden.

Yrkande
Kristjan Vaigur (S) yrkar i första hand att ärendet bordläggs till detaljplanen är antagen. Marie Åkesdotter (MP) instämmer i yrkandet.
 
Kristjan Vaigur (S) yrkar i andra hand att förslaget omarbetas enligt Socialdemokraternas grundförslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska bordläggas. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
 
Ordföranden ställer frågan om bifall till ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om Kristjan Vaigurs (S) andrahandsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Äldreboende och skola i Fornudden - förslag till tidsmässig prioritering.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §83.pdf
Fornudden scenario 1.pdf
Fornudden scenario 2.pdf

§116 Fördelning av medel för asylsökande och nyanlända

Dnr 2016/KS 0201 12

Kommunstyrelsens beslut
1. Fördelningsmodellen antas.
2. Uppföljning sker inför 2017.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun erhåller schablonersättning för nyanlända flyktingar med permanent uppehållstillstånd och söker ett antal bidrag/ersättningar för asylsökande barn och ungdomar. Bidragen är riktade till olika ändamål och ska fördelas till det de är ämnade för. Förvaltningen föreslår en fördelningsmodell samt att uppföljning sker inför 2017.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att anta fördelningsmodellen samt att uppföljning ska ske inför 2017.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §84.pdf
Tjänsteskrivelse Fördelning av medel för asylsökande och nyanlända.pdf

§117 Handlingsplan för minskad sjukfrånvaro

Dnr 2016/KSP 0061 015

Kommunstyrelsens beslut
- Handlingsplan för att minska sjukfrånvaron i Tyresö kommun antas.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).
 
Kristjan Vaigur (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
För att ytterligare förstärka kommunens beslutsamhet att nå målet om fyra procents sjukfrånvaro 2018 föreslås en handlingsplan som ska vara vägledande för det fortsatta arbetsmiljöarbetet under 2016 och 2017. Om inte sjukfrånvaron börjar minska under andra halvåret 2016 och början av 2017 kan ytterligare åtgärder komma att krävas.
 
Kommunledning utskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att anta handlingsplanen för minskad sjukfrånvaro. Efter kommunledningsutskottet har redaktionella ändringar gjorts i handlingsplanen.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen antar handlingsplan för att minska sjukfrånvaron i Tyresö kommun.

Yrkande
Kristjan Vaigur (S) yrkar återremittering för att komplettera underlaget med orsaker, förtydligande av förebyggande arbete och ytterligare konkretisering av åtgärder mot sjukfrånvaro. Marie Åkesdotter (MP) stödjer Kristjan Vaigurs (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
 
Ordföranden ställer frågan om att bifalla ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §85.pdf
Tjänsteskrivelse Åtgärder för att minska sjukfrånvaron.pdf
Handlingsplan för minskad sjukfrånvaro till KS.pdf

§118 Ändring av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ifråga om tillsyn av sprängämnesprekursorer

Dnr 2016/KS 0194 006

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs. Revideringen innebär att förbundet förutom den tillsyn som nu bedrivs, också får tillsyn enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.
2. Den nya förbundsordningen ska gälla från och med den 1 oktober 2016.
3. Beslutet enligt punkt 1-2  gäller under förutsättning att fullmäktige i Haninge och Nynäshamn fattar likalydande beslut.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) beslutade 2016-04-19, § 16, att föreslå kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö att ändra förbundsordningen så att ansvaret för att bedriva den kommunala tillsyn som avses i lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer läggs på förbundet. Fullmäktige rekommenderas att fatta beslut enligt Smohf:s framställan. Samtliga medverkande kommuner ska fatta likalydande beslut för att den nya förbundsordningen ska börja gälla.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till reviderad förbundsordning att gälla från och med 1 oktober 2016 samt att besluten gäller om även Haninge och Nynäshamn fattar likalydande beslut.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §86.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE ändring av förbundsordning Smohf.pdf
Förbundsordning med föreslagna revideringar inarbetade (3).pdf
Gällande förbundsordning (3).pdf
Protokollsutdrag Smohf 2016-04-19 § 16 (3).pdf

§119 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Dnr 2016/KS 0195 006

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer fastställs att gälla från och med 1 oktober 2016.
2. Beslutet enligt punkt ett gäller under förutsättning att fullmäktige i tidigare ärende beslutar att fastställa Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som tillsynsmyndighet samt att samtliga medlemskommuner fattar likalydande beslut om förbundsordning och taxa.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) beslutade 2016-04-19, § 17, att föreslå att samtliga kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö beslutar om taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer enligt inskickat förslag från förbundet. Fullmäktige rekommenderas att fatta beslut enligt Smohf:s framställan. Samtliga medlemskommuner måste fatta likalydande beslut om taxan.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreslagen taxa att gälla från och med 1 oktober 2016.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §87.pdf
TJÄNSTESKTIVELSE taxa Smohf tillsyn sprängämnesprekursorer.pdf
Förslag taxa för Smohfs verksamhet enligt lag om sprängämnesprekursorer.pdf
Protokollsutdrag Smohf 2016-04-19 § 17.pdf

§120 Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö

Dnr 2016/KS 0188 007

Kommunstyrelsens beslut
1. Brottsofferjouren Nacka, Värmdö, Tyresö beviljas verksamhetsbidrag med 123 140 kr avseende tidsperioden 1 april - 30 december 2016.
2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast den sista april 2017. Detta kan ske genom att de handlingar som beskrivs i ansökan från brottsofferjouren tillställs kommunen.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har mottagit en ny ansökan om verksamhetsbidrag för 2016 till den lokala brottsofferjouren i Nacka, Värmdö, Tyresö (BOJ NVT), efter tidigare avslag i kommunstyrelsen i december 2015. Kommunkansliet bedömer att det nu finns möjlighet att  ge ett positivt beslut på grund av omfattande förändringar i verksamheten. Bland annat har vid årsmötet i mars 2016 valts ny ordförande samt ytterligare fyra stycken nya styrelseledamöter. Även en ny verksamhetschef har anställts. Dock föreslås att bidraget utgår från och med april istället för retroaktivt från årsskiftet.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att bevilja Brottsofferjouren Nacka, Värmdö, Tyresö verksamhetsbidrag med 123 140 kr avseende tidsperioden 1 april - 30 december 2016 samt att verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast den sista april 2017.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §88.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE ansökan verksamhetsbidrag BOJ NVT.pdf
BOJ ansökan verksamhetsbidrag för 2016.pdf
BOJ verksamhetsberättelse 2014.pdf
BOJ statistik.pdf
BOJ årsredovisning.pdf

§121 Ansvar för kost- och måltidsverksamhet

Dnr 2016/KS 0205 002

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ansvaret för kost- och måltidsverksamheten inom socialnämnden förs över till kommunstyrelsen.
2. Förändringen träder i kraft från och med den 1 december 2016.

Beskrivning av ärendet
En utredning om kommunens kost- och måltidsverksamhet har resulterat i att ansvaret för verksamheten flyttats från barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden till kommunstyrelsen från 1 januari 2016 (kommunfullmäktige 2015-09-10 § 89) samt att nu även socialnämndens kost- och måltidsverksamhet föreslås flyttas till kommunstyrelsen från och med december 2016.
 
Kommunledningskontoret har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ansvaret för kost- och måltidsverksamheten inom socialnämnden förs över till kommunstyrelsen samt att förändringen träder i kraft från och med den 1 december 2016.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §89.pdf
Tjänsteskrivelse ansvar för kost- och måltidsproduktion.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-05-25 § 1047.pdf

§122 Revidering av socialnämndens reglemente

Dnr 2016/KS 0216 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Det bifogade förslaget till nytt reglemente för socialnämnden antas.
2. Det reviderade reglementet tillämpas från och med beslutsdatum i fullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens reglemente reviderades senast 2012 och är därför i behov av revidering, då det bland annat hänvisar till upphävd lagstiftning. Vidare har i förslaget lagts till ett antal uppgifter som socialförvaltningen gör men som inte återspeglas i nu gällande reglemente. Det gäller exempelvis avseende upphandlade verksamheter inom socialtjänstens område eller områden där lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) använts.
 
Reglementet har också setts över redaktionellt och vissa språkjusteringar har gjorts. I förslaget har inte lagts till några nya uppgifter som inte socialnämnden redan idag gör. Inte heller har några uppgifter tagits bort. Revideringen syftar således enbart till att bättre återspegla socialnämndens nuvarande uppgifter.
 
Kommunledningskontoret har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till reviderat reglemente för socialnämnden och att det ska tillämpas från och med beslutsdatum i fullmäktige.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §90.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE reviderat reglemente socialnämnden.pdf
Reglemente för socialnämnden.docx.pdf
nu gällande reglemente socialnämnden beslutad KF 2012-04-19 § 42.pdf

§123 Revidering i delegationsordning för kommunstyrelsen

Dnr 2016/KS 0193 003

Kommunstyrelsens beslut
- Delegationsordningen revideras enligt det förslag som lämnats av miljö- och trafikavdelningen.

Beskrivning av ärendet
Chefen för miljö- och trafikavdelningen har lämnat förslag om vissa justeringar i den delegationsordning som beslutades av kommunstyrelsen i december 2015. Kommunkansliet förordar att ändringarna kan ske.
 
Kommunledningskontoret har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget till reviderad delegationsordning.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §91.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE revidering delegationsordning.pdf
Gällande delegationsordning för kommunstyrelsen.pdf

§124 Sammanträdesdatum för kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2017

Dnr 2016/KS 0209 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2017 fastställs enligt förlag med ändringen att kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2017 flyttas till den 26 oktober 2017.
Kommunstyrelsens beslut
2. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2017 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
3. Strategidagar 2017 för kommunledning och presidier hålls 21-22 februari, 19 april, 26 april och 9 november.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Sammanträdesdatum för kommunstyrelse och kommunfullmäktige under 2017 föreslås fastställas enligt bifogat förslag.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att: kommunstyrelsen:
1. föreslår kommunfullmäktige att fastställa sina sammanträdesdatum för 2017 enligt kommunkansliets förslag
2. fastställer sina sammanträdesdatum för 2017 enligt kommunkansliets förslag
3. beslutar om strategidagar enligt förslag

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2017 flyttas till den 26 oktober 2017.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om bifall till förslag till beslut 1 med ändring enligt ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om bifall till förslag till beslut 2 och 3 och finner att kommunstyrelsen bifaller dem.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §92.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum 2017.pdf

§125 Svar på motion om att slopa ensamstängningarna

Dnr 2016/KS 0069 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Särskilt yttrande
Kristjan Vaigur (S) hänvisar för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning till röstförklaring i barn- och utbildningsnämnden 2016-04-20 § 31 (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado (V) och Inger Gemicioglu (V) lämnade in en motion om att slopa ensamstängningarna på förskolor och fritidshem till kommunfullmäktige den 28 januari 2016 med följande förslag:
- att Tyresö kommun i budgeten fört 2017 tillför medel med det tydliga målet att samtliga förskolor och fritidshem ska slopa ensamstängningarna
- att de berörda fackliga organisationerna delges kommunens målsättning med de ökade resurserna.
- att barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med verksamheterna genomför en schemaöversyn för att undersöka om ändringar kan göras bland den befintliga arbetsstyrkan med det tydliga målet att ingen ska stänga en förskola eller ett fritidshem ensam.
 
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har behandlat motionen och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås. Sedan barn- och utbildningsnämndens behandling har ärendet kompletterats av HR-avdelningen i bifogat PM.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om bifall till ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om bifall till Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §94.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-04-20 § 31.pdf
PM angående ensamstängning på förskolan.docx.pdf
Motion om att slopa ensamstängningarna.pdf

§126 Svar på motion om att förbjuda vilda djur på cirkus i Tyresö

Dnr 2015/KS 0597 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första att-sats avslås.
2. Motionens andra att-sats anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius, Marie Åkesdotter och Liljan Nylinder (MP) har den 16 december 2015 inkommit med en motion om att Tyresö kommun ska fatta ett generellt beslut om att inte upplåta kommunal mark till cirkusar som har vilda djur samt att Tyresö kommun inte ska stödja cirkusar med vilda djur.
 
Kommunkansliet gör bedömningen att det inte ligger inom den kommunala kompetensen att införa lokala föreskrifter i frågor där bemyndigande saknas i lag eller annan författning att reglera frågan. Ordningslagen har inte till syfte att reglera djurskyddsfrågor, utan syftar till att upprätthålla ordning och säkerhet. Djurskyddsfrågor regleras i en annan lagstiftning, och det måste i så fall ske ändringar i djurskyddslagstiftningen om kommunen ska tillåtas att förhindra vilda djur på cirkus. Ordningslagen anger särskilt att frågor som kan och ska hanteras i annan lagstiftning inte ska hanteras enligt den lagstiftningen. Motionen föreslås anses besvarad genom kommunkansliets juridiska bedömning.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ordförandeutlåtande
Miljöpartisterna Mikael Ordenius, Marie Åkesdotter och Lilian Nylinder föreslår kommunfullmäktige besluta att Tyresö kommun inte ska hyra ut mark till cirkusar med vilda djur samt att inte stödja den typen av cirkusar.
 
Jag delar Miljöpartiets syn på användning av icke-domesticerade djur på cirkus. Sjölejon ska hålla till i havet på klippor, inte i sågspån på en cirkus. Miljön på en cirkus går aldrig att jämföra med den i det vilda.
 
Men samtidigt är det ingen fråga som Tyresö kommun kan reglera genom lokala föreskrifter i ordningsstadgan, vilket det redogörs för i tjänsteskrivelsen. Djurskyddsfrågor regleras i en annan lagstiftning, och det måste i så fall ske ändringar i djurskyddslagstiftningen om kommunen ska tillåtas att förhindra vilda djur på cirkus. Viktigt att påpeka är dock att Tyresö inte stöder användningen av vilda och exotiska djur på cirkus. Det är också positivt att antalet cirkusar i Sverige som fortfarande använder vilda djur i föreställningarna är väldigt få till antalet och att utvecklingen går åt rätt håll.
 
Med anledning av detta föreslås motionens första att-sats avslås och motionens andra att-sats anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionens första att-sats avslås och att motionens andra att-sats anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) och Jörgen Bengtsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om bifall till ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om bifall till Marie Åkesdotters (MP) och Jörgen Bengtssons (SD) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §95.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE - svar på motion om förbud av vilda djur på cirkus.pdf
Motion om förbud av vilda djur på cirkus.pdf

§127 Svar på motion om att utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut

Dnr 2016/KS 0173 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Jörgen Bengtsson reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Jörgen Bengtsson (SD) har lämnat in en motion om att utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut. I motionen föreslås utredning av:
- hur kommunens skolor jobbar med att förhindra smittspridning
- hur kommunen uppmuntrar nyanlända föräldrar att låta barnen genomgå kostnadsfritt erbjudande om undersökning
- hur kommunens åtgärdsplan vid smittspridning i skolor och förskolor ser ut
 
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande
Jörgen Bengtsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om bifall till ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om bifall till Jörgen Bengtssons (SD) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §96.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-06-15 § 53.pdf
Motion Utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut.pdf

§128 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Dnr 2016/KS 0027 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Vidaredelegation från kommundirektören, 2016-06-28, dnr 2016/KS 0228 003
Delegationsbeslut om sponsringsavtal med Trollbäckens tennisklubb, 2016-08-17, dnr 2016/KS 0258 012

Bilagor
Vidaredelegation från kommundirektören.pdf
Delegationsbeslut 2016-08-17 sponsringsavtal.pdf
Sponsringsavtal Trollbäckens tennisklubb.pdf

§129 Kommunstyrelsens meddelanden augusti 2016

Dnr 2015/KS 0555 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
16:32, 16:35, 16:37, 16:38, 16:39, 16:40, 16:41, 16:42, 16:43, 16:44; 16:45, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=16%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm
 
SKL Kommentus årsredovisning 2015
 
Länsstyrelsen i Stockholms län: Operation kvinnofrid - strategi för att motverka våld i nära relationer 2016-2020
 
Stockholms läns landsting: Arbetshälsorapport Stockholms län 2016

Bilagor
Information om regionprocess från Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län.pdf
Stockholms läns landsting Underlag länssammanslagningar inför remissvar Indelningskommitten.pdf
KSL Förslag till programpriser och strukturtillägg 2017 för nationella program inom gymnasieskolan.pdf
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) - Rekommendation överenskommelse missbruk beroende.pdf
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) - En långsiktig sammanhållen strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg.pdf
SKL-rekommendation om Finansiering av nationell stödfunktion för jämlik socialtjänst.pdf
SKL Kommentus Årsstämmoprotokoll 160511.pdf
Södertörns brandförsvarsförbunds direktionsprotokoll 2016-06-10.pdf.pdf
Södertörns brandförsvarsförbunds beslutsunderlag - Budgetram 2017.pdf.pdf
AB Vårljus Protokoll årsstämma 2016-05-03.pdf
AB Vårljus - Tertialrapport 1 2016.pdf
Årsredovisning Stiftelsen Tyrestaskogen 2015.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd protokollsutdrag 2016-06-15 § 94 Delårsrapport 1 2016.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) protokoll 2016-06-14 § 21-30.pdf
PM Uppföljning utifrån beslutsunderlaget till förbundsbildningen.docx.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 4 2016.pdf
Minnesanteckningar KSO-möte 31 maj 2016.pdf
Minnesanteckningar Södertörnkommunernas samarbetskommite.pdf
Minnesanteckningar Södertörnkommunernas samarbetskommite - bilaga remisser.pdf
Minnesanteckningar Södertörnkommunernas samarbetskommite - bilaga rufs.pdf
Reserapport studieresa Bilbao maj 2016 Kommundirektörerna i Stockholms län.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport 2016-05.pdf
Månadsrapport stadsbyggnadsförvaltningen juni  månad.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§129_prot_20160823.pdf (195 kb)
Bilagor
§ 129 AB Vårljus - Tertialrapport 1 2016.pdf (172 kb) § 129 AB Vårljus Protokoll årsstämma 2016-05-03.pdf (3 456 kb) § 129 Information om regionprocess från Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län.pdf (264 kb) § 129 Kommunförbundet Stockholms län (KSL) - Rekommendation överenskommelse missbruk beroende.pdf (511 kb) § 129 KSL Förslag till programpriser och strukturtillägg 2017 för nationella program inom gymnasieskolan.pdf (1 013 kb) § 129 Minnesanteckningar KSO-möte 31 maj 2016.pdf (54 kb) § 129 Minnesanteckningar Södertörnkommunernas samarbetskommite - bilaga remisser.pdf (248 kb) § 129 Minnesanteckningar Södertörnkommunernas samarbetskommite - bilaga rufs.pdf (2 413 kb) § 129 Minnesanteckningar Södertörnkommunernas samarbetskommite.pdf (1 583 kb) § 129 PM Uppföljning utifrån beslutsunderlaget till förbundsbildningen.docx.pdf (168 kb) § 129 Reserapport studieresa Bilbao maj 2016 Kommundirektörerna i Stockholms län.pdf (443 kb) § 129 Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 4 2016.pdf (241 kb) § 129 SKL Kommentus Årsstämmoprotokoll 160511.pdf (907 kb) § 129 SKL-rekommendation om Finansiering av nationell stödfunktion för jämlik socialtjänst.pdf (2 469 kb) § 129 Stockholms läns landsting Underlag länssammanslagningar inför remissvar Indelningskommitten.pdf (961 kb) § 129 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) - En långsiktig sammanhållen strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg.pdf (350 kb) § 129 Södertörns brandförsvarsförbunds beslutsunderlag - Budgetram 2017.pdf.pdf (867 kb) § 129 Södertörns brandförsvarsförbunds direktionsprotokoll 2016-06-10.pdf.pdf (3 085 kb) § 129 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) protokoll 2016-06-14 § 21-30.pdf (3 012 kb) § 129 Södertörns överförmyndarnämnd protokollsutdrag 2016-06-15 § 94 Delårsrapport 1 2016.pdf (75 kb) § 129 Årsredovisning Stiftelsen Tyrestaskogen 2015.pdf (742 kb)