Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-03-14

Sammanträde 2018-03-14

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport mars 2018

Dnr 2018/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport mars 2018.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §20.pdf

2 Redovisning från socialnämnden av resultat inom verksamhetsområdet individ och familjeomsorg

Dnr 2017/KS 0272 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens behandling av delårsraport 1 2017 beslutade kommunstyrelsen att socialnämndens ekonomiska rapport för verksamhetsområdet individ och familjeomsorgs resultat, utifrån verksamhetens uppdrag och ekonomiskt läge, ska skickas till kommunstyrelsen efter varje nämndsammanträde.

Socialnämnden har skickat sin rapport per december 2017 i form av verksamhetsberättelsen för 2017 (handling under utarbetande).

3 Plan för socialnämnden för hållbart och långsiktigt sänkta kostnadsnivåer för att uppnå en budget i balans

Dnr 2017/KS 0472 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2017 fick socialnämnden i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans. Kommunstyrelsen ska få en rapport varje kvartal tills planen är genomförd.

Socialförvaltningen har arbetat fram en plan som visar vilka områden socialförvaltningens verksamheter ska fokusera på under 2018 och framåt med syfte att nå en budget i balans. Planen ska redovisas till kommunstyrelsen under det första kvartalet 2018. Socialnämnden godkände rapporten 2018-01-31 § 1003 och beslutade att planen överlämnas till kommunstyrelsen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar rapporten.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §19.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-01-31 § 1003.pdf

4 Genomförandebeslut för byggande av ny ishall och parkeringshus i Norra Tyresö centrum *

Dnr 2014KSM0834 301

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Avfallsterminalen integreras med ishallen.
2. Parkeringsgarage i anslutning till simhall och Tyresövallen byggs under ishallen och avfallsterminalen.
3. Utökade investeringsmedel om 144 miljoner kronor beviljas till fastighetsenheten för nybyggnad av ishall och avfallsterminal med parkeringsgarage i stadsbyggnadsprojektet Norra Tyresö Centrum (NTC).
4. Finansiering sker enligt tabell "Kostnadskalkyl och förslag till finansiering". Tillkommande kapitaltjänstkostnader kommer att innebära behov av framtida ramökningar för kultur- och fritidsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen tog 2017-10-03 beslut om att ny ishall ska byggas på den plats som Tyresövallens C-plan i dag är belägen. Samtidigt beslutades att parkeringshus eller annan parkeringslösning i anslutning till Tyresövallen skulle tas upp vid ett senare tillfälle och att planering och anpassning av angöringsvägar, angöringsytor och entrétorg skulle överlämnas till kommunstyrelse- och stadsbyggnadsförvaltningarna för skyndsamt genomförande.

Tekniska kontoret har tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen arbetat fram ett förslag där en avfallsterminal integreras med ishallen och ett parkeringsgarage byggs under del av ishallen och under avfallsterminalen. Fastighetsenheten har sedan tidigare beviljats 133 miljoner kronor som investeringsmedel till en ny ishall. Den totala kostnaden för ishall och avfallsterminal med parkeringsgarage samt anpassning av angöringsvägar och entrétorg etetera är beräknad till 277 miljoner kronor.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. Avfallsterminalen integreras med ishallen.
2. Parkeringsgarage i anslutning till simhall och Tyresövallen byggs under ishallen och avfallsterminalen.
3. Utökade investeringsmedel om 144 miljoner kronor beviljas till fastighetsenheten för nybyggnad av ishall och avfallsterminal med parkeringsgarage i stadsbyggnadsprojektet Norra Tyresö Centrum (NTC).
4. Finansiering sker enligt tabell "Kostnadskalkyl och förslag till finansiering". Tillkommande kapitaltjänstkostnader kommer att innebära behov av framtida ramökningar för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §26.pdf
Tjänsteskrivelse Genomförandebeslut ny ishall och parkeringshus i Norra Tyresö centrum.pdf

5 Investering av sopsugsanläggning Norra Tyresö centrum *

Dnr 2017/KSTK 0085 83

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Utökade investeringsmedel om 7,5 miljoner kronor beviljas till renhållningsenheten för fortsatt utbyggnad av en temporär och en permanent sopsugsanläggning till stadsbyggnadsprojektet Norra Tyresö Centrum. Investeringens kapitalkostnader finansieras enligt lagstiftning och tidigare beslut genom intäkter från taxekollektivet.

Beskrivning av ärendet
För att bidra till kommunens övergripande mål om att Tyresö ska utgöra en attraktiv boendemiljö arbetar renhållningsverksamheten med att verka för långsiktigt hållbara insamlingssystem. Renhållningsverksamheten ska även genomsyras av hög servicegrad, utan att äventyra arbetsmiljön och trafiksäkerheten. Som ett led i detta arbete planeras avfallet från nya stadsdelen Norra Tyresö centrum (NTC) hanteras med hjälp av en sopsugsanläggning dit nybyggda, men även några befintliga fastigheter, ska anslutas. På detta sätt blir antalet tunga transporter avsevärt färre än vid traditionell avfallshantering.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att utökade investeringsmedel om 7,5 miljoner kronor beviljas för fortsatt utbyggnad av en temporär och en permanent sopsugsanläggning till stadsbyggnadsprojektet Norra Tyresö Centrum. Investeringens kapitalkostnader finansieras genom intäkter från taxekollektivet samt genom anslutningsavgifter för respektive exploatör samt därefter via fasta avfallsavgifter.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utökade investeringsmedel om 7,5 miljoner kronor beviljas för fortsatt utbyggnad av en temporär och en permanent sopsugsanläggning till stadsbyggnadsprojektet Norra Tyresö Centrum. Investeringens kapitalkostnader finansieras enligt lagstiftning och tidigare beslut genom intäkter från taxekollektivet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §27.pdf
Tjänsteskrivelse Sopsuganläggning Norra Tyresö centrum.pdf
Investeringsblankett Sopsug NTC.pdf

6 Markanvisningsavtal Wättinge etapp 1 *

Dnr KSM2017-1127-256

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Näsby 4:1469 inom Wättinge etapp 1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
I oktober 2017 gav miljö- och
samhällsbyggnadsutskottet stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder i den första etappen i Wättinge. Under tävlingsperioden inkom fyra tävlingsförslag som har utvärderats utifrån kriterierna i tävlingsprogrammet.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 22 februari 2018 om vinnare i markanvisningstävlingen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Näsby 4:1469 inom Wättinge etapp 1 samt att ge kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bebyggelsen ska uppföras i enlighet med anbudsförslaget och bearbetningsanteckningar bifogade till markanvisningsavtalet. I det kommande planarbetet för området ska ett detaljerat kvalitetsprogram tas fram för hur bebyggelsen ska komma att utföras.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20180222 §12.pdf
Tjänsteskrivelse markanvisningsavtal Wättinge etapp 1.pdf
Markanvisningsavtal.pdf
Bilaga 2 Utkast till marköverlåtelseavtal.docx.pdf

7 Svar på remiss över förslag till Godsstrategi för Stockholmsregionen

Dnr KSM2018-168-210

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Landstingets remiss "Förslag till Godsstrategi för Stockholmsregionen" besvaras med det Södertörnsgemensamma yttrandet.

Beskrivning av ärendet
För att stärka hanteringen av gods i Stockholmsregionen har Landstingets tillväxt- och regionplaneförvaltning tagit fram ett förslag till godsstrategi för Stockholmregionen.

Strategin relaterar till den regionala utvecklingsplanen i Stockholmsregionen, RUFS 2050, som ett fördjupande och kompletterande dokument med eget remissförfarande. Den regionala godsstrategin för Stockholms län är vägledande för aktörer i regionen och ska bidra till att nå målen i RUFS 2050. Strategin är utgångspunkt för ett konkretiserat genomförande, där landstinget har en drivande roll tillsammans med regionens övriga aktörer.

Remissen föreslås besvaras med ett gemensamt yttrande från Södertörnskommunerna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - godsstrategi för stockholmsregionen.pdf
Slutligt_Södertörnsyttrande_godsstrategi.pdf
Remissmissiv.pdf
Remiss godsstrategi.pdf

8 Svar på remiss från Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt om förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer

Dnr KSM2018-82-210

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens svar på remiss från Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikts förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten samt reviderade miljökvalitetsnormer för särskilda förorenande ämnen (koppar och zink) i ytvatten.

Beskrivning av ärendet
De fem vattenmyndigheterna i Sverige genomför samråd fram till och med 30 april 2018. Det är dels ett förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nya prioriterade ämnen i ytvatten och högfluorerade ämnen (PFAS) i grundvatten samt reviderade miljökvalitetsnormer för särskilda förorenande ämnen, koppar och zink i ytvatten, dels ett arbetsprogram med tidplan för samtliga vattendistrikt.

Detta samrådsförslag tar upp en kompletterande åtgärdsprogram för tillkommande prioriterade ämnen för perioden 2018-2021 (senare delen av vattenförvaltningscykel 2016-2021). Kvalitetskraven för de nya, prioriterade miljöfarliga ämnena är att de ska nå god kemisk status till 2027 i vattenförekomster. Hittills har i Tyresåns vattensystem påträffats PFOS (ett av de nya, prioriterade ämnena) i fisk i höga halter som leder till att klassificeringen av kemisk status för vattenförekomsten försämras.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till svar på remissen och önskar att vattenmyndigheterna ser över hur den tillkommande miljöövervakningen ska planeras och finansieras utifrån förslaget. För tillkommande kostnader för kommunerna är önskvärt att det inrättas nationella medel för kommunerna att söka delfinansiering av åtgärder som inte bekostas via kommunernas tillsynsverksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse åtgärdsprogram.pdf
miljögifter_huvudrapport_samråd_uppdaterad.pdf
Underlagsrap rev MKN för koppar och zink.pdf
mkn-foreskrift_novd.pdf
ÅP 2018-2021 miljögifter_bilagor A-E_samråd.pdf

9 Svar på remiss från Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt om förslag till arbetsprogram med tidsplan

Dnr KSM2018-84-210

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens svar på remiss från Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikts förslag över arbetsprogram med tidplan.

Beskrivning av ärendet
De fem vattenmyndigheterna i Sverige genomför samråd fram till och med 30 april. Detta samråd från Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt tar upp arbetsprogram med tidplan för tiden 2018-2021 vilket återkommande görs i början av varje förvaltningscykel. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till svar på remissen och har inga synpunkter på arbetsprogrammet med tidplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - arbetsprogram.pdf
Vattenmyndigheternas samråd 2018 missiv.pdf
Arbetsprogram med tidplan för Norra Östersjöns.pdf

10 Reviderad informationssäkerhetspolicy *

Dnr 2017/KS 0196 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Reviderad informationssäkerhetspolicy antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2014-03-06 § 38 en informationssäkerhetspolicy. Ett arbete har gjorts under 2017 med att ta fram riktlinjer och fortsatt klassificering av kommunens olika informationssystem. I samband med det finns behov av att revidera antagen informationssäkerhetspolicy för att tydliggöra bland annat ansvar och roller.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade informationssäkerhetspolicyn.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §28.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad informationssäkerhetspolicy.pdf
Informationssäkerhetspolicy.pdf

11 Årsrapport för tillsyn och granskning 2017

Dnr 2018/KS 0037 010

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställer årligen den granskningsplan som ligger till grund för tillsyn och kvalitetsgranskningar. Uppdraget är att beskriva och bedöma kvaliteten och belysa att medborgarnas perspektiv beaktas i verksamheterna.

Kvalitetsenheten ska årligen anmäla en samlad redovisning till kommunstyrelsen över vad som har granskats under året och redovisa de slutsatser som kan dras av detta arbete. Kvalitetsenhetens tjänsteskrivelse samt rapport för år 2017 bifogas till ärendet.

Beredningen för medborgardialog och mångfald har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar rapporten. Sedan beredningens för medborgardialog och mångfald sammanträde har mindre redaktionella ändringar gjorts i rapporten.

Bilagor
Årsrapport 2017 tillsyn och kvalitetsgranskning -rättad version till KS.pdf
Protokollsutdrag Beredningen för medborgardialog och mångfald 2018-02-13 § 1.pdf

12 Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2018

Dnr 2018/KS 0082 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen för år 2018 antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt alkohollagen har kommunen tillsammans med Polismyndigheten ansvaret för tillsynen över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med folköl. Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska lämnas in till länsstyrelsen. Kommunen, och till viss del polisen, har även tillsyn enligt tobakslagen över detaljhandel med tobaksvaror. I tobakslagen finns det inget krav på att kommunen ska ha en tillsynsplan.

I Tyresö är det kommunstyrelsen som ansvarar för alkohol- och tobakstillsynen. Beslutsfattande som rör prövning och tillsyn har delegerats till kommunledningsutskottet. För serveringsverksamheter som drivs av kommunstyrelsen är det istället byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet.

Kvalitetsenheten har tagit fram ett förslag till tillsynsplan för 2018. Den nya tillsynsplanen är i huvudsak en uppdatering av den tidigare planen. Vissa delar av den förebyggande tillsynen kommer dock inte att kunna utföras under 2018.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen för år 2018.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §29.pdf
Tjänsteskrivelse Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2018.pdf
Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2018.pdf

13 Redovisning av uppdraget plan för turism och besöksnäring

Dnr 2015/KS 0448 72

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Redovisningen noteras.
2. Plan för turism och besöksnäringen i Tyresö kommun 2018 - 2020 antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag den 12 november 2015 att utreda var ansvaret för frågor om turism och besöksnäring placeras i befintlig organisation samt att kartlägga i samverkan med externa parter hur turism och besöksnäring kan stärkas. Den 4 april 2017 §73 beslutade kommunstyrelsen att ansvaret för turism och besöksnäring placeras inom verksamhetsområdet näringsliv.

Ett förslag till plan för turism och besöksnäring har arbetats fram av näringslivschefen i samråd med företagare inom besöksnäringen samt berörda förvaltningar.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar redovisningen och antar plan för turism och besöksnäringen i Tyresö kommun 2018 - 2020.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §30.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av uppdraget plan för turism och besöksnäring.pdf
Plan för turism och besöksnäringen i Tyresö 2018-2020.pdf

14 Svar på revisionsrapporter om kommunens styrning och planering av underhåll

Dnr 2018/KS 0029 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporterna om granskning av kommunens styrning och planering av underhåll.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PWC genomfört granskning av kommunens styrning och planering av underhåll avseende fastigheter, VA-anläggningar samt gator och vägar. Utifrån granskningsresultatet är revisorernas samlade bedömning att kommunstyrelsen i vissa avseenden har säkerställt ändamålsenligt underhåll men att det finns brister vad gäller tillämpningen av rutiner och redovisningsregler. Revisorerna lämnar tre rekommendationer och önskar få skriftligt svar med anledning av granskningsresultatet.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på revisionsrapporterna och föreslår att förvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporterna.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar förvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporterna.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §33.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om kommunens styrning och planering av underhåll.pdf
Granskning av kommunens styrning och planering av underhåll.pdf
Revisionsrapport Underhåll av gator och vägar Tyresö kommun 2017.pdf
Revisionsrapport Underhåll av VA Tyresö kommun 2017.pdf
Revisionsrapport Underhåll Fastighet Tyresö kommun 2017.pdf

15 Svar på revisionsrapport om intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner

Dnr 2018/KS 0030 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Granskning av intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner".

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PWC genomfört granskning av intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner. Utifrån granskningsresultatet är revisorernas samlade bedömning att kommunstyrelsen har ändamålsenliga och tillförlitliga rutiner för korrekt pensionsredovisning. Revisorerna lämnar två rekommendationer och önskar få skriftligt svar med anledning av granskningsresultatet.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på revisionsrapporten och föreslår att förvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §34.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner.pdf
Missiv Granskning av intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner.pdf
Revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner.pdf

16 Svar på remissen Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor

Dnr 2018/KS 0018 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remissen "Transpersoner i Sverige - förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor".

Beskrivning av ärendet
Regeringen tillsatte i december 2016 en utredning med uppdrag att göra en bred kartläggning av transpersoners villkor och situation i samhället och föreslå insatser som bidrar till förbättrade levnadsvillkor och ett tryggare livsutrymme för transpersoner. Utredningens förslag är en mängd uppdrag till olika myndigheter. Förslaget finns på webbsidan http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/11/sou-201792/

Tyresö kommun har fått utredningsförslaget på remiss och kommunstyrelseförvaltningen föreslår att den besvaras med kommunstyrelseförvaltningens skrivelse.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som Tyresö kommuns svar på remissen "Transpersoner i Sverige - förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor".

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §35.pdf
Tjänsteskrivelse Transpersoner i Sverige - förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor.pdf

17 Svar på brev angående behov av ett centralt beläget äldrecentrum

Dnr 2018/KS 0112 50

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar på brev från PRO, SPF Seniorerna samt Finska föreningen i Tyresö antas.

Beskrivning av ärendet
PRO Tyresö, SPF Seniorerna Tyresö samt Tyresö Finska förening har i brev som inkom 2018-02-23 argumenterat för att en kraftfull satsning ska göras för att skapa ett äldrecentrum i Tyresö. Man förespråkar att huvuddelen av äldreboendet Björkbacken ska vara kvar som äldreboende och att de av arbetsmiljöskäl utdömda äldre lokalerna bör omformas till träffpunkter och olika förebyggande insatser där också frivilligkrafter deltar.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar till föreningarna. Även ett tidigare brevsvar om avvecklingen av Björkbackens äldreboende bifogas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på brev angående behov av centralt äldrecentrum.pdf
Svar till PRO SPF och Tyresö finska förening om avveckling av Björkbackens äldreboende.pdf
Tyresö behöver ett centralt beläget äldrecentrum.pdf

18 Ersättningar vid allmänna val 2018 och vid val till Europaparlamentet 2019

Dnr 2018/VN 0004 004

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Ersättningar i samband med allmänna val 2018 och val till Europaparlamentet 2019 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Inför allmänna valen 2018 och valet till Europaparlamentet 2019 föreslår kommunkansliet att arvodesnivåerna höjs något jämfört med arvodena vid valen 2014. Rekryteringen av valarbetare är i regel en utmaning och höjningen av arvodesnivåerna bedöms underlätta för rekrytering av kvalificerade röstmottagare. Vidare föreslås att det i likhet med 2014 års val utgår en bonus till samtliga röstmottagare som väljer att arbeta både vid valet 2018 och 2019. Förvaltningens förslag innefattar även arvode till valnämndens ledamöter och ersättare som tjänstgör under valdagen.

Ärendet har beretts av valnämnden och kommunledningsutskottet vilka föreslår att kommunstyrelsen fastställer ersättningar i samband med allmänna val 2018 och val till Europaparlamentet 2019 enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §36.pdf
Valnämnden protokollsutdrag 2018-01-29 §1.pdf

19 Utredning om kommunens medlemskap i olika organisationer

Dnr 2018/KS 0066 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Tyresö kommun begär utträde ur Mälardalsrådet.
2. Tyresö kommun säger upp medlemskapet i Svealands Kustvattenvårdsförbund.
3. Tyresö kommun säger upp medlemskapet i Biogas Öst.
4. Tyresö kommun säger upp medlemskapet i Kompass.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att utreda kommunens medlemskap i olika organisationer, syfte och nytta med engagemanget. Idag är kommunen medlem i Mälardalsrådet, Östra Sveriges Luftvårdsförbund, Svealands Kustvattenvårdsförbund, Biogas Öst, Kompass, Avfall Sverige, Svenskt vatten, Tyresåns Vattenvårdsförbund, Sveriges Ekokommuner Stockholm Business Alliance och Bygglovsalliansen. Några nämnder har medlemskap i fackorganisationer.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Tyresö kommun begär utträde ur Mälardalsrådet.
2. Tyresö kommun säger upp medlemskapet i Svealands Kustvattenvårdsförbund.
3. Tyresö kommun säger upp medlemskapet i Biogas Öst.
4. Tyresö kommun säger upp medlemskapet i Kompass.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §38.pdf
Tjänsteskrivelse Utredning av kommunens medlemskap i olika organisationer.pdf

20 Svar på motion om att lämna Mälardalsrådet *

Dnr 2017/KS 0052 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg, Per Carlberg och Henrik Mellström från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion med förslag om att Tyresö kommun ska lämna Mälardalsrådet. Kommunstyrelseförvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att se över kommunens medlemskap i olika organisationer. Efter översynen föreslår förvaltningen att kommunen begär utträde ur Mälardalsrådet. Som motionärerna påpekar hanteras regionala frågor i andra organisationer.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §39.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att lämna Mälardalsrådet.pdf
Motion om att lämna Mälardalsrådet.pdf

21 Avsägelse och fyllnadsval till beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2018/KS 0038 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avsägelsen från Mikael Onegård (M) godkänns.
2. Till ny ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald utses Torbjörn Skarin (M).

Beskrivning av ärendet
Mikael Onegård (M) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald. Som ny ersättare i beredningen föreslås Torbjörn Skarin (M).

22 Avsägelse och fyllnadsval till kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2018/KS 0038 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avsägelsen från Anna Steele (-) godkänns.
2. Till ny ersättare i kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet utses Mats Larsson (L).

Beskrivning av ärendet
Anna Steele (-) har lämnat in avsägelse för uppdragen som ersättare i kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Som ny ersättare i utskotten föreslås Mats Larsson (L).

23 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen mars 2018

Dnr 2017/KS 0477 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-02-22, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2018-02-22
Kommunledningsutskottet 2018-02-22, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2018-02-22

Bilagor
Delegationsbeslut medel från tillgänglighetsplanen till Friskis & Svettis.pdf

24 Kommunstyrelsens meddelanden mars 2018

Dnr 2017/KS 0468 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 17:66, 18:04 , 18:05, 18:06, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Övriga meddelanden
Sveriges kommuner och landsting, rapporten "Vem kör egentligen - att balansera styrningsdilemman i kommuner och landsting", se https://skl.se/tjanster/omwebbplatsen/sok.13659.html?query=styrningsdilemman&submitButton.x=3&submitButton.y=8

Bilagor
Migrationsverket Missiv till kommuner om 195 miljoner i tillfälligt stöd.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 1 2018.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport januari 2018.pdf
Tyresö Bostäder AB Styrelseprotokoll 2018-02-09.pdf
Sveriges tivoliägarförening Skrivelse om centralt belägen evenemangsplats.pdf

§33 Kommundirektörens rapport mars 2018

Dnr 2018/KS 0001 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport mars 2018.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §20.pdf

§34 Redovisning från socialnämnden av resultat inom verksamhetsområdet individ och familjeomsorg

Dnr 2017/KS 0272 10

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning till särskilt yttrande i socialnämnden 2018-02-28 § 1014 (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens behandling av delårsraport 1 2017 beslutade kommunstyrelsen att socialnämndens ekonomiska rapport för verksamhetsområdet individ och familjeomsorgs resultat, utifrån verksamhetens uppdrag och ekonomiskt läge, ska skickas till kommunstyrelsen efter varje nämndsammanträde.
 
Socialnämnden har skickat sin rapport per december 2017 i form av verksamhetsberättelsen för 2017.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-02-28 § 1014 Verksamhetsberättelser.pdf

§35 Plan för socialnämnden för hållbart och långsiktigt sänkta kostnadsnivåer för att uppnå en budget i balans

Dnr 2017/KS 0472 10

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Reservation
Anita Mattsson (S) hänvisar för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning till reservation i socialnämnden 2018-01-31 § 1003 (bilaga).

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Anders Wickberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2017 fick socialnämnden i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans. Kommunstyrelsen ska få en rapport varje kvartal tills planen är genomförd.
 
Socialförvaltningen har arbetat fram en plan som visar vilka områden socialförvaltningens verksamheter ska fokusera på under 2018 och framåt med syfte att nå en budget i balans. Planen ska redovisas till kommunstyrelsen under det första kvartalet 2018. Socialnämnden godkände rapporten 2018-01-31 § 1003 och beslutade att planen överlämnas till kommunstyrelsen.
 
Kommuneldningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar rapporten.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §19.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-01-31 § 1003.pdf

§36 Genomförandebeslut för byggande av ny ishall och parkeringshus i Norra Tyresö centrum

Dnr 2014KSM0834 301

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Avfallsterminalen integreras med ishallen.
2. Parkeringsgarage i anslutning till simhall och Tyresövallen byggs under ishallen och avfallsterminalen.
3. Utökade investeringsmedel om 144 miljoner kronor beviljas till fastighetsenheten för nybyggnad av ishall och avfallsterminal med parkeringsgarage i stadsbyggnadsprojektet Norra Tyresö Centrum (NTC).
4. Finansiering sker enligt tabell "Kostnadskalkyl och förslag till finansiering". Tillkommande kapitaltjänstkostnader kommer att innebära behov av framtida ramökningar för kultur- och fritidsnämnden.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen tog 2017-10-03 beslut om att ny ishall ska byggas på den plats som Tyresövallens C-plan i dag är belägen. Samtidigt beslutades att parkeringshus eller annan parkeringslösning i anslutning till Tyresövallen skulle tas upp vid ett senare tillfälle och att planering och anpassning av angöringsvägar, angöringsytor och entrétorg skulle överlämnas till kommunstyrelse- och stadsbyggnadsförvaltningarna för skyndsamt genomförande.
 
Tekniska kontoret har tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen arbetat fram ett förslag där en avfallsterminal integreras med ishallen och ett parkeringsgarage byggs under del av ishallen och under avfallsterminalen. Fastighetsenheten har sedan tidigare beviljats 133 miljoner kronor som investeringsmedel till en ny ishall. Den totala kostnaden för ishall och avfallsterminal med parkeringsgarage samt anpassning av angöringsvägar och entrétorg etetera är beräknad till 277 miljoner kronor.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
 
1. Avfallsterminalen integreras med ishallen.
2. Parkeringsgarage i anslutning till simhall och Tyresövallen byggs under ishallen och avfallsterminalen.
3. Utökade investeringsmedel om 144 miljoner kronor beviljas till fastighetsenheten för nybyggnad av ishall och avfallsterminal med parkeringsgarage i stadsbyggnadsprojektet Norra Tyresö Centrum (NTC).
4. Finansiering sker enligt tabell "Kostnadskalkyl och förslag till finansiering". Tillkommande kapitaltjänstkostnader kommer att innebära behov av framtida ramökningar för kultur- och fritidsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
 
1. Avfallsterminalen integreras med ishallen.
2. Parkeringsgarage i anslutning till simhall och Tyresövallen byggs under ishallen och avfallsterminalen.
3. Utökade investeringsmedel om 144 miljoner kronor beviljas till fastighetsenheten för nybyggnad av ishall och avfallsterminal med parkeringsgarage i stadsbyggnadsprojektet Norra Tyresö Centrum (NTC).
4. Finansiering sker enligt tabell "Kostnadskalkyl och förslag till finansiering". Tillkommande kapitaltjänstkostnader kommer att innebära behov av framtida ramökningar för kultur- och fritidsnämnden.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §26.pdf
Tjänsteskrivelse Genomförandebeslut ny ishall och parkeringshus i Norra Tyresö centrum.pdf

§37 Investering av sopsugsanläggning Norra Tyresö centrum

Dnr 2017/KSTK 0085 83

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Utökade investeringsmedel om 7,5 miljoner kronor beviljas till renhållningsenheten för fortsatt utbyggnad av en temporär och en permanent sopsugsanläggning till stadsbyggnadsprojektet Norra Tyresö Centrum. Investeringens kapitalkostnader finansieras enligt lagstiftning och
tidigare beslut genom intäkter från taxekollektivet.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet
För att bidra till kommunens övergripande mål om att Tyresö ska utgöra en attraktiv boendemiljö arbetar renhållningsverksamheten med att verka för långsiktigt hållbara insamlingssystem. Renhållningsverksamheten ska även genomsyras av hög servicegrad, utan att äventyra arbetsmiljön och trafiksäkerheten. Som ett led i detta arbete planeras avfallet från nya stadsdelen Norra Tyresö centrum (NTC) hanteras med hjälp av en sopsugsanläggning dit nybyggda, men även några befintliga fastigheter, ska anslutas. På detta sätt blir antalet tunga transporter avsevärt färre än vid traditionell avfallshantering.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att utökade investeringsmedel om 7,5 miljoner kronor beviljas för fortsatt utbyggnad av en temporär och en permanent sopsugsanläggning till stadsbyggnadsprojektet Norra Tyresö Centrum. Investeringens kapitalkostnader finansieras genom intäkter från taxekollektivet samt genom anslutningsavgifter för respektive exploatör samt därefter via fasta avfallsavgifter.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utökade investeringsmedel om 7,5 miljoner kronor beviljas för fortsatt utbyggnad av en temporär och en permanent sopsugsanläggning till stadsbyggnadsprojektet Norra Tyresö Centrum. Investeringens kapitalkostnader finansieras enligt lagstiftning och tidigare beslut genom intäkter från taxekollektivet.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja utökade investeringsmedel om 7,5 miljoner kronor till renhållningsenheten för fortsatt utbyggnad av en temporär och en permanent sopsugsanläggning till stadsbyggnadsprojektet Norra Tyresö Centrum. Investeringens kapitalkostnader finansieras enligt lagstiftning och tidigare beslut genom intäkter från taxekollektivet.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §27.pdf
Tjänsteskrivelse Sopsuganläggning Norra Tyresö centrum.pdf
Investeringsblankett Sopsug NTC.pdf

§38 Markanvisningsavtal Wättinge etapp 1

Dnr KSM2017-1127-256

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Näsby 4:1469 inom Wättinge  etapp 1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
I oktober 2017 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anordna en markanvisningstävling för uppförande av bostäder i den första etappen i Wättinge. Under tävlingsperioden inkom fyra tävlingsförslag som har utvärderats utifrån kriterierna i tävlingsprogrammet.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 22 februari 2018 om vinnare i markanvisningstävlingen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna markanvisningsavtal med bearbetningsanteckningar för del av Näsby 4:1469 inom Wättinge  etapp 1 samt att ge kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
 
Bebyggelsen ska uppföras i enlighet med anbudsförslaget och bearbetningsanteckningar bifogade till markanvisningsavtalet. I det kommande planarbetet för området ska ett detaljerat kvalitetsprogram tas fram för hur bebyggelsen ska komma att utföras.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20180222 §12.pdf
Tjänsteskrivelse markanvisningsavtal Wättinge etapp 1.pdf
Markanvisningsavtal.pdf
Bilaga 2 Utkast till marköverlåtelseavtal.docx.pdf

§39 Svar på remiss över förslag till Godsstrategi för Stockholmsregionen

Dnr KSM2018-168-210

Kommunstyrelsens beslut
- Landstingets remiss "Förslag till Godsstrategi för Stockholmsregionen" besvaras med det Södertörnsgemensamma yttrandet.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till yrkandet (bilaga).

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade bifallit Marie Åkesdotters (MP) yrkande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
För att stärka hanteringen av gods i Stockholmsregionen har Landstingets tillväxt- och regionplaneförvaltning tagit fram ett förslag till godsstrategi för Stockholmregionen.
 
Strategin relaterar till den regionala utvecklingsplanen i Stockholmsregionen, RUFS 2050, som ett fördjupande och kompletterande dokument med eget remissförfarande. Den regionala godsstrategin för Stockholms län är vägledande för aktörer i regionen och ska bidra till att nå målen i RUFS 2050. Strategin är utgångspunkt för ett konkretiserat genomförande, där landstinget har en drivande roll tillsammans med regionens övriga aktörer.
 
Remissen föreslås besvaras med ett gemensamt yttrande från Södertörnskommunerna.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att landstingets remiss "Förslag till Godsstrategi för Stockholmsregionen" besvaras med det Södertörnsgemensamma yttrandet.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar delvis bifall till förvaltningens förslag till beslut, med följande ändring:
- Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse biträdes med undantag för skrivningarna gällande projektet Tvärförbindelse Södertörn, vilket avslås. Se skriftligt yrkande (bilaga).

Beslutsgång
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordförande Fredrik Saweståhl (M) ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - godsstrategi för stockholmsregionen.pdf
Slutligt_Södertörnsyttrande_godsstrategi.pdf
Remissmissiv.pdf
Remiss godsstrategi.pdf
Yrkande MP Remiss Godsstrategi för Stockholmsregionen.pdf

§40 Svar på remiss från Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt om förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer

Dnr KSM2018-82-210

Kommunstyrelsens beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens svar på remiss från Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikts förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten samt reviderade miljökvalitetsnormer för särskilda förorenande ämnen (koppar och zink) i ytvatten.

Beskrivning av ärendet
De fem vattenmyndigheterna i Sverige genomför samråd fram till och med 30 april 2018. Det är dels ett förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nya prioriterade ämnen i ytvatten och högfluorerade ämnen (PFAS) i grundvatten samt reviderade miljökvalitetsnormer för särskilda förorenande ämnen, koppar och zink i ytvatten, dels ett arbetsprogram med tidplan för samtliga vattendistrikt.
 
Detta samrådsförslag tar upp en kompletterande åtgärdsprogram för tillkommande prioriterade ämnen för perioden 2018-2021 (senare delen av vattenförvaltningscykel 2016-2021). Kvalitetskraven för de nya, prioriterade miljöfarliga ämnena är att de ska nå god kemisk status till 2027 i vattenförekomster. Hittills har i Tyresåns vattensystem påträffats PFOS (ett av de nya, prioriterade ämnena) i fisk i höga halter som leder till att klassificeringen av kemisk status för vattenförekomsten försämras.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till svar på remissen och önskar att vattenmyndigheterna ser över hur den tillkommande miljöövervakningen ska planeras och finansieras utifrån förslaget. För tillkommande kostnader för kommunerna är önskvärt att det inrättas nationella medel för kommunerna att söka delfinansiering av åtgärder som inte bekostas via kommunernas tillsynsverksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse åtgärdsprogram.pdf
miljögifter_huvudrapport_samråd_uppdaterad.pdf
Underlagsrap rev MKN för koppar och zink.pdf
mkn-foreskrift_novd.pdf
ÅP 2018-2021 miljögifter_bilagor A-E_samråd.pdf

§41 Svar på remiss från Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt om förslag till arbetsprogram med tidsplan

Dnr KSM2018-84-210

Kommunstyrelsens beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens svar på remiss från Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikts förslag över arbetsprogram med tidplan.

Beskrivning av ärendet
De fem vattenmyndigheterna i Sverige genomför samråd fram till och med 30 april. Detta samråd från Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt tar upp arbetsprogram med tidplan för tiden 2018-2021 vilket återkommande görs i början av varje förvaltningscykel. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till svar på remissen och har inga synpunkter på arbetsprogrammet med tidplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - arbetsprogram.pdf
Vattenmyndigheternas samråd 2018 missiv.pdf
Arbetsprogram med tidplan för Norra Östersjöns.pdf

§42 Reviderad informationssäkerhetspolicy

Dnr 2017/KS 0196 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Reviderad informationssäkerhetspolicy antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2014-03-06 § 38 en informationssäkerhetspolicy. Ett arbete har gjorts under 2017 med att ta fram riktlinjer och fortsatt klassificering av kommunens olika informationssystem. I samband med det finns behov av att revidera antagen informationssäkerhetspolicy för att tydliggöra bland annat ansvar och roller.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade informationssäkerhetspolicyn.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §28.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad informationssäkerhetspolicy.pdf
Informationssäkerhetspolicy.pdf

§43 Årsrapport för tillsyn och granskning 2017

Dnr 2018/KS 0037 010

Kommunstyrelsens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställer årligen den granskningsplan som ligger till grund för tillsyn och kvalitetsgranskningar. Uppdraget är att beskriva och bedöma kvaliteten och belysa att medborgarnas perspektiv beaktas i verksamheterna.
 
Kvalitetsenheten ska årligen anmäla en samlad redovisning till kommunstyrelsen över vad som har granskats under året och redovisa de slutsatser som kan dras av detta arbete. Kvalitetsenhetens tjänsteskrivelse samt rapport för år 2017 bifogas till ärendet.
 
Beredningen för medborgardialog och mångfald har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar rapporten. Sedan beredningens för medborgardialog och mångfald sammanträde har mindre redaktionella ändringar gjorts i rapporten.

Bilagor
Årsrapport 2017 tillsyn och kvalitetsgranskning -rättad version till KS.pdf
Protokollsutdrag Beredningen för medborgardialog och mångfald 2018-02-13 § 1.pdf

§44 Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2018

Dnr 2018/KS 0082 003

Kommunstyrelsens beslut
- Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen för år 2018 antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt alkohollagen har kommunen tillsammans med Polismyndigheten ansvaret för tillsynen över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med folköl. Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska lämnas in till länsstyrelsen. Kommunen, och till viss del polisen, har även tillsyn enligt tobakslagen över detaljhandel med tobaksvaror. I tobakslagen finns det inget krav på att kommunen ska ha en tillsynsplan.
 
I Tyresö är det kommunstyrelsen som ansvarar för alkohol- och tobakstillsynen. Beslutsfattande som rör prövning och tillsyn har delegerats till kommunledningsutskottet. För serveringsverksamheter som drivs av kommunstyrelsen är det istället byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet.
 
Kvalitetsenheten har tagit fram ett förslag till tillsynsplan för 2018. Den nya tillsynsplanen är i huvudsak en uppdatering av den tidigare planen. Vissa delar av den förebyggande tillsynen kommer dock inte att kunna utföras under 2018.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen för år 2018.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §29.pdf
Tjänsteskrivelse Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2018.pdf
Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2018.pdf

§45 Redovisning av uppdraget plan för turism och besöksnäring

Dnr 2015/KS 0448 72

Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen noteras.
2. Plan för turism och besöksnäringen i Tyresö kommun 2018 - 2020 antas.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag den 12 november 2015 att utreda var ansvaret för frågor om turism och besöksnäring placeras i befintlig organisation samt att kartlägga i samverkan med externa parter hur turism och besöksnäring kan stärkas. Den 4 april 2017 §73 beslutade kommunstyrelsen att ansvaret för turism och besöksnäring placeras inom verksamhetsområdet näringsliv.
 
Ett förslag till plan för turism och besöksnäring har arbetats fram av näringslivschefen i samråd med företagare inom besöksnäringen samt berörda förvaltningar.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar redovisningen och antar plan för turism och besöksnäringen i Tyresö kommun 2018 - 2020.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §30.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av uppdraget plan för turism och besöksnäring.pdf
Plan för turism och besöksnäringen i Tyresö 2018-2020.pdf

§46 Svar på revisionsrapporter om kommunens styrning och planering av underhåll

Dnr 2018/KS 0029 016

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporterna om granskning av kommunens styrning och planering av underhåll.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PWC genomfört granskning av kommunens styrning och planering av underhåll avseende fastigheter, VA-anläggningar samt gator och vägar. Utifrån granskningsresultatet är revisorernas samlade bedömning att kommunstyrelsen i vissa avseenden har säkerställt ändamålsenligt underhåll men att det finns brister vad gäller tillämpningen av rutiner och redovisningsregler. Revisorerna lämnar tre rekommendationer och önskar få skriftligt svar med anledning av granskningsresultatet.
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på revisionsrapporterna och föreslår att förvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporterna.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar förvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporterna.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §33.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om kommunens styrning och planering av underhåll.pdf
Granskning av kommunens styrning och planering av underhåll.pdf
Revisionsrapport Underhåll av gator och vägar Tyresö kommun 2017.pdf
Revisionsrapport Underhåll av VA Tyresö kommun 2017.pdf
Revisionsrapport Underhåll Fastighet Tyresö kommun 2017.pdf

§47 Svar på revisionsrapport om intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner

Dnr 2018/KS 0030 016

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Granskning av intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner".

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PWC genomfört granskning av intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner. Utifrån granskningsresultatet är revisorernas samlade bedömning att kommunstyrelsen har ändamålsenliga och tillförlitliga rutiner för korrekt pensionsredovisning. Revisorerna lämnar två rekommendationer och önskar få skriftligt svar med anledning av granskningsresultatet.
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på revisionsrapporten och föreslår att förvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §34.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner.pdf
Missiv Granskning av intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner.pdf
Revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner.pdf

§48 Svar på remissen Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor

Dnr 2018/KS 0018 005

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remissen "Transpersoner i Sverige - förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor".

Beskrivning av ärendet
Regeringen tillsatte i december 2016 en utredning med uppdrag att göra en bred kartläggning av transpersoners villkor och situation i samhället och föreslå insatser som bidrar till förbättrade levnadsvillkor och ett tryggare livsutrymme för transpersoner. Utredningens förslag är en mängd uppdrag till olika myndigheter. Förslaget finns på webbsidan http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/11/sou-201792/
 
Tyresö kommun har fått utredningsförslaget på remiss och kommunstyrelseförvaltningen föreslår att den besvaras med kommunstyrelseförvaltningens skrivelse.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som Tyresö kommuns svar på remissen "Transpersoner i Sverige - förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor".

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §35.pdf
Tjänsteskrivelse Transpersoner i Sverige - förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor.pdf

§49 Svar på brev angående behov av ett centralt beläget äldrecentrum

Dnr 2018/KS 0112 50

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar på brev från PRO, SPF Seniorerna samt Finska föreningen i Tyresö antas.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.

Särskilt yttrande
Anders Wickberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade bifallit Anita Mattssons (S) yrkande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
PRO Tyresö, SPF Seniorerna Tyresö samt Tyresö Finska förening har i brev som inkom 2018-02-23 argumenterat för att en kraftfull satsning ska göras för att skapa ett äldrecentrum i Tyresö. Man förespråkar att huvuddelen av äldreboendet Björkbacken ska vara kvar som äldreboende och att de av arbetsmiljöskäl utdömda äldre lokalerna bör omformas till träffpunkter och olika förebyggande insatser där också frivilligkrafter deltar.
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar till föreningarna. Även ett tidigare brevsvar om avvecklingen av Björkbackens äldreboende bifogas.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar på brev från PRO, SPF Seniorerna samt Finska föreningen i Tyresö antas.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att tidigare beslut om Björkbacken omprövas, samt att frågan om Björkbacken behandlas av kommunfullmäktige, då den är av stor ekonomisk och principiell betydelse.
 
Anders Wickberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
 
Anita Mattsson (S) begär omröstning vad gäller att frågan ska behandlas av kommunfullmäktige. Ordföranden meddelar att den som yrkar avslag till Anita Mattssons (S) yrkande röstar ja och den som yrkar bifall till Anita Mattssons (S) yrkande röstar nej. Röstningsresultat: 7 ja och 6 nej, se bifogat omröstningsprotokoll. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på brev angående behov av centralt äldrecentrum.pdf
Svar till PRO SPF och Tyresö finska förening om avveckling av Björkbackens äldreboende.pdf
Tyresö behöver ett centralt beläget äldrecentrum.pdf

§50 Ersättningar vid allmänna val 2018 och vid val till Europaparlamentet 2019

Dnr 2018/VN 0004 004

Kommunstyrelsens beslut
- Ersättningar i samband med allmänna val 2018 och val till Europaparlamentet 2019 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Inför allmänna valen 2018 och valet till Europaparlamentet 2019 föreslår kommunkansliet att arvodesnivåerna höjs något jämfört med arvodena vid valen 2014. Rekryteringen av valarbetare är i regel en utmaning och höjningen av arvodesnivåerna bedöms underlätta för rekrytering av kvalificerade röstmottagare. Vidare föreslås att det i likhet med 2014 års val utgår en bonus till samtliga röstmottagare som väljer att arbeta både vid valet 2018 och 2019. Förvaltningens förslag innefattar även arvode till valnämndens ledamöter och ersättare som tjänstgör under valdagen. 
 
Ärendet har beretts av valnämnden och kommunledningsutskottet vilka föreslår att kommunstyrelsen fastställer ersättningar i samband med allmänna val 2018 och val till Europaparlamentet 2019 enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §36.pdf
Valnämnden protokollsutdrag 2018-01-29 §1.pdf

§51 Utredning om kommunens medlemskap i olika organisationer

Dnr 2018/KS 0066 005

Kommunstyrelsens beslut
1. Tyresö kommun begär utträde ur Mälardalsrådet.
2. Tyresö kommun säger upp medlemskapet i Svealands Kustvattenvårdsförbund.
3. Tyresö kommun säger upp medlemskapet i Biogas Öst.
4. Tyresö kommun säger upp medlemskapet i Kompass.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade bifallit Anita Mattssons (S) yrkanden om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att utreda kommunens medlemskap i olika organisationer, syfte och nytta med engagemanget. Idag är kommunen medlem i Mälardalsrådet, Östra Sveriges Luftvårdsförbund, Svealands Kustvattenvårdsförbund, Biogas Öst, Kompass, Avfall Sverige, Svenskt vatten, Tyresåns Vattenvårdsförbund, Sveriges Ekokommuner Stockholm Business Alliance och Bygglovsalliansen. Några nämnder har medlemskap i fackorganisationer.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
 
1. Tyresö kommun begär utträde ur Mälardalsrådet.
2. Tyresö kommun säger upp medlemskapet i Svealands Kustvattenvårdsförbund.
3. Tyresö kommun säger upp medlemskapet i Biogas Öst.
4. Tyresö kommun säger upp medlemskapet i Kompass.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att:
 
1. Tyresö kommun begär utträde ur Mälardalsrådet.
2. Tyresö kommun säger upp medlemskapet i Svealands Kustvattenvårdsförbund.
3. Tyresö kommun säger upp medlemskapet i Biogas Öst.
4. Tyresö kommun säger upp medlemskapet i Kompass.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar avslag till ordförandeförslag 1 samt återremiss för framtagande av kompletterande underlag för ordförandeförslag 2-4. I andra hand yrkar Anita Mattsson (S) avslag till ordförandeförslag 2-4. Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattssons (S) yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslag 1. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslag 1. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslag 1.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Anita Mattssons (S) yrkande om återremiss på punkt 2-4. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) yrkande om återremiss på punkt 2-4. Kommunstyrelsen avslår Anita Mattssons (S) yrkande om återremiss på punkt 2-4.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslag 2-4. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslag 2-4. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslag 2-4.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §38.pdf
Tjänsteskrivelse Utredning av kommunens medlemskap i olika organisationer.pdf

§52 Svar på motion om att lämna Mälardalsrådet

Dnr 2017/KS 0052 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat avslag till motionen om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg, Per Carlberg och Henrik Mellström från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion med förslag om att Tyresö kommun ska lämna Mälardalsrådet. Kommunstyrelseförvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att se över kommunens medlemskap i olika organisationer. Efter översynen föreslår förvaltningen att kommunen begär utträde ur Mälardalsrådet. Som motionärerna påpekar hanteras regionala frågor i andra organisationer.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar att motionen ska avslås.
 
Anders Wickberg (SD) yrkar i första hand att motionen ska bifallas och i andra hand att motionen ska anses besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anders Wickbergs (SD) förstahandsyrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §39.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att lämna Mälardalsrådet.pdf
Motion om att lämna Mälardalsrådet.pdf

§53 Avsägelse och fyllnadsval till beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2018/KS 0038 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelsen från Mikael Onegård (M) godkänns.
2. Till ny ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald utses Torbjörn Skarin (M).

Beskrivning av ärendet
Mikael Onegård (M) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald. Som ny ersättare i beredningen föreslås Torbjörn Skarin (M).

Beslut/Protokollsutdrag
§53_prot_20180314.pdf (154 kb)

§54 Avsägelse och fyllnadsval till kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2018/KS 0038 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelsen från Anna Steele (-) godkänns.
2. Till ny ersättare i kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet utses Mats Larsson (L).

Beskrivning av ärendet
Anna Steele (-) har lämnat in avsägelse för uppdragen som ersättare i kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Som ny ersättare i utskotten föreslås Mats Larsson (L).

Beslut/Protokollsutdrag
§54_prot_20180314.pdf (154 kb)

§55 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen mars 2018

Dnr 2017/KS 0477 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-02-22, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2018-02-22
Kommunledningsutskottet 2018-02-22, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2018-02-22

Bilagor
Delegationsbeslut medel från tillgänglighetsplanen till Friskis & Svettis.pdf

§56 Kommunstyrelsens meddelanden mars 2018

Dnr 2017/KS 0468 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 17:66, 18:04 , 18:05, 18:06, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm
 
Övriga meddelanden
Sveriges kommuner och landsting, rapporten "Vem kör egentligen - att balansera styrningsdilemman i kommuner och landsting", se https://skl.se/tjanster/omwebbplatsen/sok.13659.html?query=styrningsdilemman&submitButton.x=3&submitButton.y=8

Bilagor
Migrationsverket Missiv till kommuner om 195 miljoner i tillfälligt stöd.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 1 2018.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport januari 2018.pdf
Tyresö Bostäder AB Styrelseprotokoll 2018-02-09.pdf
Sveriges tivoliägarförening Skrivelse om centralt belägen evenemangsplats.pdf
Revisionsrapport MISSIV Övergripande genomlysning av investeringsprojekt 2017.pdf
Revisionsrapport Övergripande genomlysning investeringsprojekt 2017.pdf
Tyresåns vattenvårdsförbund Kallelse förbundsmöte med verksamhetsberättelse 2017 och verksamhetsplan och budget 2019-2021.pdf

§57 Beslut om att ingå i nätverket medborgardialog kring verksamhetsresultat

Dnr 2018/KS 0099 010

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Tyresö kommun ska ingå i Sveriges kommuners och landstings nätverk medborgardialog kring verksamhetsresultat.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har ansökt om och blivit erbjuden att ingå i Sveriges kommuner och landstings (SKL) nätverk medborgardialog kring verksamhetsresultat. För att bekräfta deltagandet ska ett formellt beslut fattas i kommunstyrelsen kring kommunens deltagande i nätverket.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om att ingå i nätverket medborgardialog kring verksamhetsresultat.pdf
Bekräftelsebrev Tyresö.pdf
Ansökan Sveriges kommuner och landsting projekt medborgardialog.pdf
Inbjudan nätverk.pdf
Tidsplan.pdf