Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-08-21

Sammanträde 2018-08-21

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport augusti 2018

Dnr 2018/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport augusti 2018.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-08-08 §105.pdf

2 Godkännande av avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering inom projekt Apelvägen med Wallenstam Fastigheter 114 AB, Wallenstam nr 34 Bostadsrättsförening och Wallenstam Fastigheter 140 AB *

Dnr KSM-2018-705-251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering för bostäder och vårdboende vid Apelvägen med Wallenstam Fastigheter 114 AB, Wallenstam nr 34 Bostadsrättsförening och Wallenstam Fastigheter 140 AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
3. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen bemyndigas att teckna erforderliga köpeavtal med Wallenstam Fastigheter 114 AB, Wallenstam nr 34 Bostadsrättsförening respektive Wallenstam Fastigheter 140 AB i enlighet med godkänt avtal i fullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till avtal för bostäder och vårdboende vid Apelvägen till tre olika bolag i Wallenstamkoncernen. I avtalet regleras villkor för försäljning av tre områden, som utgör delar av fastigheterna Tyresö 1:472, 1:473, 1:477, 1:478, 1:787 samt 1:544 vid Prästgårdsvägen och Apelvägen, till Wallenstam Fastigheter 114 AB (hyresrätt), Wallenstam nr 34 Bostadsrättsförening (bostadsrätt) respektive Wallenstam Fastigheter 140 AB (vårdboende). I avtalet regleras även kostnads- och ansvarsförhållanden samt genomförandefrågor. Bolagen förbinder sig att uppföra bebyggelse och utemiljö i enlighet med till avtalet bifogat kvalitetsprogram.

När ärendet bereddes i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i maj 2018 återremitterades det för översyn av byggrätter samt redovisning av ekonomiska konsekvenser av en kommande ändring. I det förslag som nu tagits fram har en våning tagits bort i hus 6 och 7 mot Päron- och plommongränd. Justeringen innebär en minskning av köpeskillingen med 508 000 kronor.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE Wallenstam.pdf
Genomförandeavtal - Apelvägen.pdf
Bilaga 1, plankarta.pdf.pdf
Bilaga 2a, köpeavtal lott A.pdf
Bilaga 2b, köpeavtal lott B.pdf
Bilaga 2c, köpeavtal lott C.pdf
Bilaga 4, överenskommelse.pdf
Bilaga 3, karta.pdf
Bilaga 5_Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 6, trafikbullerutredning.pdf
Bilaga 7, dagvattenutredning.pdf
Bilaga 8, tidplan.pdf
Bilaga 9, skiss.pdf

3 Godkännande av avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering, Apelvägen, BoAktivt i Sverige AB *

Dnr KSM-2018-706-251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering för seniorbostäder vid Apelvägen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
3. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen bemyndigas att teckna erforderligt köpeavtal med Bo Aktivt i Sverige AB i enlighet med godkänt avtal i fullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till avtal för seniorbostäder vid Apelvägen. I avtalet är reglerat att försäljning av fastigheterna Tyresö 1:540 och 1:541 samt del av Tyresö 1:544 vid Prästgårdsvägen och Apelvägen ska ske till Bo Aktivt i Sverige AB. I avtalet regleras även kostnads- och ansvarsförhållanden samt genomförandefrågor. Bo Aktivt förbinder sig att uppföra bebyggelse och utemiljö i enlighet med till avtalet bifogat kvalitetsprogram.

När ärendet bereddes i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i maj 2018 återremitterades det för översyn av byggrätter samt redovisning av ekonomiska konsekvenser av en kommande ändring. I det förslag som nu tagits fram har hus C en minskad byggrätt med 65 kvm. Justeringen innebär en minskning av köpeskillingen med 420 000 kronor.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE BoAktivt.pdf
Bilaga 1 plankarta.pdf
Bilaga 2 köpeavtal Bo Aktivt.pdf
Bilaga 3 Q program Bo Aktivt.pdf
Bilaga 4 dagvattenutredning Bo Aktivt.pdf
Bilaga 5 tidplan.pdf
Genomförandeavtal Bo Aktivt.pdf
Kvalitetsprogram_BoAktivtTyresö_180711.pdf

4 Beslut om antagande av detaljplan för Apelvägen *

Dnr 2015KSM0918.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för Apelvägen antas.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder, centrumlokaler, verksamhetslokaler och vårdboende med tillhörande gemensamhets- och utevistelseytor samt parkering.

Planförslaget har varit ute på granskning under perioden 7 november - 28 november 2017. Sammanlagt har 212 yttranden inkommit under granskningstiden. Planförslagets utformning har inte påverkats i sak av genomförda förändringar efter granskningen. De justeringar som har gjorts gällande byggrätt för vårdboendet har inneburit en placering längre bort från befintliga bostäder och därmed minskad negativ påverkan på omgivningen. Utifrån inkomna synpunkter under granskningen gör kommunen bedömningen att det med de kompletteringar och bearbetningar som gjorts är möjligt att gå vidare med planförslaget till beslut om antagande.

När ärendet bereddes i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i maj 2018 återremitterades det för översyn av husens höjder, så att alla har en nockhöjd på 38 meter mot Äppelgränd samt för uppdelning av planområdet i två delar och översyn av de ekonomiska kalkylerna. Det modifierade förslaget till detaljplan presenteras i bifogad tjänsteskrivelse samt övriga bilagor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Apelvägen.pdf
Planbeskrivning_Apelvägen_antagande.pdf
Plankarta_DP_20180706.pdf
Granskningsutlåtande_Apelvägen.pdf

5 Antagande av strategi för Östra Tyresö *

Dnr KSM 2017 418

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Strategin för östra Tyresö (ej Dyviksudd) antas.

Beskrivning av ärendet
I samband med arbetet med översiktsplanen Tyresö 2035 gavs stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi som ska knyta an till nya översiktsplanen och ersätta den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Östra Tyresö (2003).

Sedan våren 2017 har arbetet pågått med strategin. I september 2017 beslutades delbeslut/inriktningsbeslut på miljö- och samhällsbyggnadsutskottet om ny etappindelning, tidplan och byggrätter och för inre Brevik, Solberga, Raksta och Bergholm tillsammans med alternativ för utbyggnation och huvudmannaskap för yttre Brevik. I januari 2018 hölls informationsmöten vid tre separata tillfällen för boende på yttre Brevik med syfte att informera om kommunens beslut kring huvudmannaskap för vägar och VA på yttre Brevik. Vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i april hölls en informationspunkt för att klargöra sista frågor inför antagande av strategin i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i maj gällande byggrätter, gatukostnader, ny etappindelning och föreslagen justering av busslinjedragning på inre Brevik.

Ett förslag till strategi behandlades på miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen i maj 2018, då ärendet återremitterades för komplettering av underlaget. En ny version av strategin har nu arbetats fram med förtydliganden och justeringar av huvudvägar och vilka huvudvägar som ska trafikeras med busstrafik samt förtydligande kring Dyviksudds utveckling kopplat till översiktsplanen. Utöver det har redaktionella ändringar gjorts.

Bilagor
Startegi för östra Tyresö, arbetsdokument.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-29 §105.pdf
PU från MSU 2018-05-14 § 65.pdf
Tjänsteskrivelse,antagande av Strategi för östra Tyresö.pdf

6 Arrendeavtal Trollbäckens scoutkår

Dnr KSM-2018-785-68

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner arrendeavtal på fastigheten Kumla 3:1273 med Trollbäckens scoutkår.
2. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Trollbäckens scoutkår har bedrivit verksamhet i Fornuddsparken under lång tid. I samband med utvecklingen av Fornuddsparken har befintligt avtal setts över och det förslag på avtal som tagits fram säkrar scoutkårens rätt till området även fortsättningsvis och ger förutsättningar för dem att investera i verksamheten och vara en del av parkens utveckling. Det föreslagna arrendeområdet är del av fastigheten Kumla 3:1273.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, arrendeavtal scoutkåren.pdf
Arrendeavtal_undertecknat av kåren (002).pdf

7 Redovisningen av ordförandeuppdraget om ny trafiklösning i korsningen Bollmoravägen, Njupkärrsvägen, Granitvägen

Dnr 2016/KS 0375 92

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Redovisningen av ordförandeuppdraget om ny trafiklösning i korsningen Bollmoravägen/ Njupkärrsvägen/Granitvägen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 6 december 2016 §188 kommundirektören i uppdrag att påbörja planering för ny trafiklösning av korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen/Granitvägen samt att se på nya sätt att ansluta trafiken till/från Granitvägen och Bollmoraberg till korsningen i en helhetslösning. Den 20 februari 2017 §21 fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att starta ett övergripande projekt för Bollmoravägen sträckan Njupkärrsvägen - Tyresövägen där en ny trafiklösning i korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen/Granitvägen ingår.

Stadsbyggnadsförvaltningen har nu arbetat fram ett utvecklingsprogram för omdaning av Bollmoravägen, sträckan Njupkärrsvägen - Tyresövägen. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet godkände utvecklingsprogrammet den 18 juni 2018 och föreslår att kommunstyrelsen noterar redovisningen av uppdraget om ny trafiklösning i korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen/Granitvägen.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutkottet protokollsutdrag 2018-06-18 § 84.pdf
Tjänsteskrivelse, utvecklingsprogram Bollmoravägen.pdf
Utvecklingsprogram.pdf

8 Dokumenthanteringsplan för mät- och kartenheten

Dnr KSM-2018-869-4

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Dokumenthanteringsplanen för mät- och kartenheten antas.

Beskrivning av ärendet
Mät- och kartenhetens dokumenthanteringsplan har reviderats och gjorts mer utförlig än tidigare. Alla handlingar som ska bevaras kommer att arkiveras i olika filformat, beroende på vilken typ av handling det är, eftersom stadsbyggnadsförvaltningen även har infört ett digitalt arkiv (e-arkiv).

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar dokumenthanteringsplanen för mät- och kartenheten.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-06-18 § 88.pdf
Tjänsteskrivelse, dokumenthanteringsplan för mät- och kartenheten.pdf
Dokumenthanteringsplan, mät- och kartenheten.pdf

9 Ansvar för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare - ändring av kommunstyrelsens reglemente *

Dnr 2018/KS 0208 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund får ansvaret att ombesörja den myndighetsutövning, genom prövning, tillsyn och kontroll, som ankommer på medlemmarna inom alkohollag, tobakslag, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
2. § 14 första meningen i kommunstyrelsens reglemente utgår.
3. § 1 sjätte strecksatsen i byggnadsnämndens reglemente utgår.
4. Beslutet föreslås gälla från och med 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har genomfört en utredning som visar att det finns samverkansvinster om ansvaret för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och även lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnings-behållare lämnas över till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att myndighetsansvaret enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare lämnas över till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund från och med den 1 januari 2019. Som en följd av detta föreslås att § 14 i kommunstyrelsens reglemente och § 1 6:e strecksatsen i byggnadsnämndens reglemente utgår.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund får ansvaret att ombesörja den myndighetsutövning, genom prövning, tillsyn och kontroll, som ankommer på medlemmarna inom alkohollag, tobakslag, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Som en följd föreslås att § 14 i kommunstyrelsens reglemente och § 1 6:e strecksatsen i byggnadsnämndens reglemente utgår. Besluten föreslås gälla från och med 1 januari 2019. Sedan kommunledningsutskottets sammanträde har några mindre justeringar gjorts i tjänsteskrivelsen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-08-08 §114.pdf
Tjänsteskrivelse Myndighetsutövning alkohol tobak och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare - ändring av kommunstyrelsens reglemente.pdf

10 Revidering av lokala ordningsföreskrifter *

Dnr 2018/KS 0231 006

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. De lokala ordningsföreskrifterna i Tyresö kommun revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. De lokala ordningsföreskrifterna träder i kraft efter kungörelse genom tillkännagivande på Tyresö kommuns anslagstavla av det justerade protokollet och ersätter de lokala ordningsföreskrifter som antogs av kommunfullmäktige den 16 maj 2013.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören den 9 januari 2018 i uppdrag att inleda en översyn om hur användningen av pyroteknik ytterligare skulle kunna begränsas. Återrapportering av detta uppdrag presenterades i kommunstyrelsen den 29 maj 2018 som i samband med detta även beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med ett förslag till reviderade kommunala ordningsföreskrifter. Se dnr 2018/KS 0080 005 och kommunstyrelsens protokoll § 117 daterat den 29 maj 2018.

Med anledning av ovanstående har kommunstyrelseförvaltningen gått igenom de lokala ordningsföreskrifterna. Ändringarna som föreslås avser krav på Polismyndighetens tillstånd för användning av pyrotekniska varor inom områden med samlad bebyggelse inom kommunen, undantaget dock vissa klockslag på nyårsafton/nyårsdagen samt att användning av pyrotekniska varor aldrig ska tillåtas inom vissa av kommunens områden i enlighet med nya bifogade kartbilagor 5A-5D till de lokala ordningsföreskrifterna som ersätter de tidigare kartbilagorna 5A-5D.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i övrigt ett fåtal ändringar i de lokala föreskrifterna av språklig eller förtydligande karaktär. Samtliga föreslagna ändringar framgår av ändringsmarkeringar i dokumentet med tillhörande nya kartbilagor 5A-5D.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige reviderar de lokala ordningsföreskrifterna i Tyresö kommun i enlighet med kommunkansliets förslag, beslutar om ikraftträdande efter tillkännagivande av justerat protokoll samt att de reviderade ordningsföreskrifterna ersätter de som antogs 16 maj 2013.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-08-08 §115.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av lokala ordningsföreskrifter.pdf
Lokala ordningsföreskrifter - ändringsmarkerad version från 2013-05-16.pdf
Lokala ordningsföreskrifter 2018-07-03.pdf
Kartbilaga 1A.pdf
Kartbilaga 1B.pdf
kartbilaga_2A.pdf
Kartbilaga_2B.pdf
Kartbilaga_2C.pdf
Kartbilaga_3A.pdf
Kartbilaga_3B.pdf
Kartbilaga 4A_ny.pdf
Kartbilaga 4B_ny.pdf
Kartbilaga 4C.pdf
Kartbilaga 4D.pdf
Ny kartbilaga 5A Tyresö centrum.pdf
Gammal version 5A_fyrverkeri.pdf
Ny kartbilaga 5B Strandtorget med omnejd.docx.pdf
Gammal version 5B_fyrverkeri.pdf
Ny kartbilaga 5C Trollbäckens centrum och Fornudden.docx.pdf
Gammal version 5C_fyrverkeri.pdf
Ny kartbilaga 5D Östra Farmarstigen, Krusmyntans äldreboende och Villa Basilika.docx.pdf
Gammal version 5D_fyrverkeri.pdf

11 Reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund med anledning av ny kommunallag *

Dnr 2018/KS 0198 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förbundsordningens § 8 Tillkännagivanden förändras till:
Tillkännagivanden ska finnas Sbffs anslagstavla på Sbffs webbplats www.sbff.se. Anslagstavlan ska innehålla:
1. tillkännagivanden om direktionens sammanträden,
2. tillkännagivanden av justerade protokoll,
3. tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd,
4. justerade protokoll i den utsträckning förbundet bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning, och
5. upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap Kl.

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

2. Tillägg görs till förbundsordningens § 12 b - Rätt för allmänheten att ställa frågor angående årsredovisningen med:
Allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen. Frågor kan ställas vid det sammanträde och den beslutspunkt där direktionen ska ta beslut om årsredovisningen.

Beskrivning av ärendet
En ny kommunallag (2017:725) har trätt ikraft den 1 januari 2018. Enligt den nya lagen ska det i kommunalförbunds förbundsordningar anges var förbundets digitala anslagstavla finns. Södertörns brandförsvars direktion föreslår att förbundsordningen anger att tillkännagivanden ska finnas på anslagstavlan på Södertörns brandförsvarsförbunds webbplats www.sbff.se.

Förbundsordningen ska även ange om allmänheten ska ha rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde och förutsättningarna för det.
Direktionen föreslår att tillägg görs i förbundsordningen om att allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen. Frågor kan ställas vid det sammanträde och den beslutspunkt där direktionen ska ta beslut om årsredovisningen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget från Södertörns brandförsvars direktion.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-08-08 §116.pdf
Tjänsteskrivelse Ändring av förbundsordningen för Södertörns brandförsvarsförbund med anledning av ny kommunallag.pdf.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund protokollsutdrag §38.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund tjänsteutlåtande Förändring av förbundsordning §38.pdf
Nu gällande förbundsordning Södertörns brandförsvarsförbund.pdf

12 Återrapportering av uppdraget att utreda en eventuell försäljning av Tyresö Vindkraft AB

Dnr 2018/KS 0167 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Återrapporteringen av uppdraget noteras.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att förhandla vidare med Tyresö Bostäder AB om en försäljning av Tyresö Vindkraft AB.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i samband med kommunplan 2018 om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda en eventuell försäljning alternativt likvidering av Tyresö Vindkraft AB. Kommunstyrelseförvaltningen har utrett frågan och föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att förhandla vidare med Tyresö Bostäder AB om en försäljning av Tyresö Vindkraft AB.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen noterar återrapporteringen av uppdraget och ger kommundirektören i uppdrag att förhandla vidare med Tyresö Bostäder AB om en försäljning av Tyresö Vindkraft AB.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-08-08 §117.pdf
Tjänsteskrivelse Försäljning av Tyresö vindkraft AB.pdf

13 Årlig sammanställning av riktade statsbidrag

Dnr 2017/KS 0392 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag noteras och sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med "Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag".

Beskrivning av ärendet
Enligt "Kommunövergripande rutiner för hantering av statsbidrag", ska kommunstyrelsen ta fram en sammanställning över vilka riktade statsbidrag som finns att söka, förutom de statsbidrag som kommer från Skolverket, Socialstyrelsen och Migrationsverket. Där har ansvaret lagts hos Socialnämnden respektive Barn- och utbildningsnämnden. De beslut nämnderna tar med anledning av statsbidragen ska återrapporteras till kommunstyrelsen i enligt med ovanstående rutin. I kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse finns en sammanställning över aktuella statsbidrag.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar sammanställningen och sänder den till berörda nämnder för behandling i enlighet med "Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag".

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-08-08 §118.pdf
Tjänsteskrivelse Årlig sammanställning av statsbidrag.pdf
Sammanställning riktade statsbidrag.pdf

14 Sammanträdesdatum för kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar 2019 *

Dnr 2018/KS 0203 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2019 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
2. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2019 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
3. Strategidagar 2019 för presidier och kommunledning hålls 18-19 februari, 11 april, 25 april och 14 november.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar under 2019 föreslås fastställas enligt bifogat förslag.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen fastställer datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2019 enligt kommunkansliets förslag samt beslutar om strategidagar 2019 för presidier och kommunledning 18-19 februari, 11 april, 25 april och 14 november. Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa kommunfullmäktiges sammanträden under 2019 enligt kommunkansliets förslag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-08-08 §120.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för komunledningsutkskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar 2019.pdf

15 Avsägelse och fyllnadsval till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2018/KS 0038 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avsägelserna från Peter Bylund (MP) godkänns.
2. Till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet utses Ajda Asgari (MP).
3. Till ledamot och andre vice ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald utses Vasilis Mavroudis (MP).
4. Till ny ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald utses Anders Nystedt (MP).

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund (MP) har lämnat in avsägelser för uppdragen som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samt ledamot och andre vice ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald. Som ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslås Ajda Asgari (MP). Som ledamot och andre vice ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald föreslås Vasilis Mavroudis (MP). Som ny ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald föreslås Anders Nystedt (MP).

16 Svar på motion om att avskaffa förturen för nyanlända migranter i den kommunala bostadskön *

Dnr 2018/KS 0197 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg, Per Carlberg, Henrik Mellström och Sandra Ekengren från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att kommunen ska avskaffa regeln om att var fjärde hyreslägenhet ska gå till nyanlända migranter. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på motionen och föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Sedan kommunledningsutskottet har kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse förtydligats.

Bilagor
Motion om att avskaffa förturen för nyanlända i den kommunala bostadskön.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-08-08 §121.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att avskaffa förturen för nyanlända migranter i den kommunala bostadskön.pdf

17 Svar på motion om återvandringskontor *

Dnr 2018/KS 0133 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg och Per Carling, Sverigedemokraterna, har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska utreda möjligheterna att inrätta ett återvandringskontor. Motionen remitterades till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-08-08 §122.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2018-05-23 § 31.pdf
Motion om återvandringskontor.pdf

18 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen augusti 2018

Dnr 2017/KS 0477 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-06-18, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2018-06-18
Kommunledningsutskottet 2018-08-08, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2018-08-08

Bilagor
Delegationsbeslut om beslutsattestanter.pdf
Kommunstyrelseförvaltningen attestlista.pdf
Delegationsbeslut om beslutsattestanter stadsbyggnadsförvaltningen.pdf
Stadsbygnadsförvaltningen attestlista.pdf
Förordnande som tillförordnad kommundirektör 3-25 juli 2018.pdf

19 Kommunstyrelsens meddelanden augusti 2018

Dnr 2017/KS 0468 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 18:21, 18:22, 18:25, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Övriga meddelanden
Länsstyrelsen i Stockholms län, 01FS 2018:39 föreskrifter om förbud och restriktioner mot eldning utomhus
Finansdepartementet, Handlingsplan Agenda 2030, 2018-2020
Sveriges kommuner och landsting, Ekonomirapporten, maj 2018

Bilagor
Revisionsskrivelse Korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf
Revisionsrapport Granskning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf
Revisionsskrivelse korruptionsförebyggande arbete Tyresö Bostäder.pdf
Revisionsrapport Granskning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö Bostäder.pdf
Revisionsskrivelse granskning upphandling inköp och avtalshantering.pdf
Revisionsrapport Granskning av upphandling inköp och avtalshantering.pdf
Revisionsskrivelse Granskning arbetsmiljö.pdf
Revisionsrapport Granskning av arbetsmiljöfrågor.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-05-23 § 1046 Information om statsbidrag.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag 2018-06-20 § 54 Redovisning statbidrag.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-06-20 § 1053 Lokalbehov.pdf
Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20 § 53 Lokalbehov.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2018-04-19 § 21 Lokalbehov.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-05-21 § 46 Lokalbehov.pdf
Månadsrapport maj 2018.pdf
Uppföljning av budget Plan och exploatering maj 2018.pdf
Södertörns samarbetskommite 2018-06-06 Minnesanteckningar.pdf
Trygghetsbokslut 2017 Polisen Nacka Tyresö Värmdö.pdf
Stockholmsregionens Försäkring AB protokoll bolagsstämma 2018-04-18.pdf
Stiftelsen Tyrestaskogen Om eventuell försäljning av Åvafastigheterna i Tyresta naturreservat.pdf
Stockholms läns landstingsfullmäktige protokoll 12 juni 2018 Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn nyhetsbrev nr 4 2018.pdf
Sveriges kommuner och landsting Meddelande 9 2018 Förbundsavgift 2019.pdf
Svar till kommunala pensionärsrådet angående balansskola för äldre.pdf
Svar till kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshindersrådet om välfärdsteknik.pdf
Svar till kommunla pensionärsrådet angående Skönsmomodellen.pdf
Bilagor
19 Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20 § 53 Lokalbehov.pdf (5 159 kb) 19 Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag 2018-06-20 § 54 Redovisning statbidrag.pdf (4 169 kb) 19 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2018-04-19 § 21 Lokalbehov.pdf (4 955 kb) 19 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-05-21 § 46 Lokalbehov.pdf (527 kb) 19 Revisionsrapport Granskning av arbetsmiljöfrågor.pdf (94 kb) 19 Revisionsrapport Granskning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö Bostäder.pdf (678 kb) 19 Revisionsrapport Granskning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf (1 229 kb) 19 Revisionsrapport Granskning av upphandling inköp och avtalshantering.pdf (316 kb) 19 Revisionsskrivelse Korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf (535 kb) 19 Revisionsskrivelse Granskning arbetsmiljö.pdf (658 kb) 19 Revisionsskrivelse granskning upphandling inköp och avtalshantering.pdf (627 kb) 19 Revisionsskrivelse korruptionsförebyggande arbete Tyresö Bostäder.pdf (515 kb) 19 Samordningsförbundet Östra Södertörn nyhetsbrev nr 4 2018.pdf (484 kb) 19 Socialnämndens protokollsutdrag 2018-05-23 § 1046 Information om statsbidrag.pdf (3 221 kb) 19 Socialnämndens protokollsutdrag 2018-06-20 § 1053 Lokalbehov.pdf (2 996 kb) 19 Stiftelsen Tyrestaskogen Om eventuell försäljning av Åvafastigheterna i Tyresta naturreservat.pdf (1 411 kb) 19 Stockholms läns landstingsfullmäktige protokoll 12 juni 2018 Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen.pdf (1 597 kb) 19 Stockholmsregionens Försäkring AB protokoll bolagsstämma 2018-04-18.pdf (1 277 kb) 19 Svar till kommunala pensionärsrådet angående balansskola för äldre.pdf (554 kb) 19 Svar till kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshindersrådet om välfärdsteknik.pdf (1 593 kb) 19 Svar till kommunla pensionärsrådet angående Skönsmomodellen.pdf (1 174 kb) 19 Sveriges kommuner och landsting Meddelande 9 2018 Förbundsavgift 2019.pdf (518 kb) 19 Södertörns samarbetskommite 2018-06-06 Minnesanteckningar.pdf (639 kb) 19 Trygghetsbokslut 2017 Polisen Nacka Tyresö Värmdö.pdf (686 kb)

§122 Kommundirektörens rapport augusti 2018

Dnr 2018/KS 0001 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.
 
Bilagor
Kommundirektörens rapport augusti 2018.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-08-08 §105.pdf

§123 Godkännande av avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering inom projekt Apelvägen med Wallenstam Fastigheter 114 AB, Wallenstam nr 34 Bostadsrättsförening och Wallenstam Fastigheter 140 AB

Dnr KSM-2018-705-251
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering för bostäder och vårdboende vid Apelvägen med Wallenstam Fastigheter 114 AB, Wallenstam nr 34 Bostadsrättsförening och Wallenstam Fastigheter 140 AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
 
Kommunstyrelsens beslut
3. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen bemyndigas att teckna erforderliga köpeavtal med Wallenstam Fastigheter 114 AB, Wallenstam nr 34 Bostadsrättsförening respektive Wallenstam Fastigheter 140 AB i enlighet med godkänt avtal i fullmäktige.
 
Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Anders Wickberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Fredrik Saweståhl (M) lämnar särskilt yttrande/ersättaryttrande (bilaga).
 
Mats Lindblom (L) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Ulrica Riis (C) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till avtal för bostäder och vårdboende vid Apelvägen till tre olika bolag i Wallenstamkoncernen. I avtalet regleras villkor för försäljning av tre områden, som utgör delar av fastigheterna Tyresö 1:472, 1:473, 1:477, 1:478, 1:787 samt 1:544 vid Prästgårdsvägen och Apelvägen, till Wallenstam Fastigheter 114 AB (hyresrätt), Wallenstam nr 34 Bostadsrättsförening (bostadsrätt) respektive Wallenstam Fastigheter 140 AB (vårdboende). I avtalet regleras även kostnads- och ansvarsförhållanden samt genomförandefrågor. Bolagen förbinder sig att uppföra bebyggelse och utemiljö i enlighet med till avtalet bifogat kvalitetsprogram.
 
När ärendet bereddes i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i maj 2018 återremitterades det för översyn av byggrätter samt redovisning av ekonomiska konsekvenser av en kommande ändring. I det förslag som nu tagits fram har en våning tagits bort i hus 6 och 7 mot Päron- och plommongränd. Justeringen innebär en minskning av köpeskillingen med 508 000 kronor.
 
Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE Wallenstam.pdf
Genomförandeavtal - Apelvägen.pdf
Bilaga 1, plankarta.pdf.pdf
Bilaga 2a, köpeavtal lott A.pdf
Bilaga 2b, köpeavtal lott B.pdf
Bilaga 2c, köpeavtal lott C.pdf
Bilaga 4, överenskommelse.pdf
Bilaga 3, karta.pdf
Bilaga 5_Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 6, trafikbullerutredning.pdf
Bilaga 7, dagvattenutredning.pdf
Bilaga 8, tidplan.pdf
Bilaga 9, skiss.pdf

§124 Godkännande av avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering, Apelvägen, BoAktivt i Sverige AB

Dnr KSM-2018-706-251
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Avtal avseende överlåtelse av mark och exploatering för seniorbostäder vid Apelvägen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
 
Kommunstyrelsens beslut
3. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen bemyndigas att teckna erforderligt köpeavtal med Bo Aktivt i Sverige AB i enlighet med godkänt avtal i fullmäktige.
 
Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Anders Wickberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Fredrik Saweståhl (M) lämnar särskilt yttrande/ersättaryttrande (bilaga).
 
Mats Lindblom (L) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Ulrica Riis (C) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till avtal för seniorbostäder vid Apelvägen. I avtalet är reglerat att försäljning av fastigheterna Tyresö 1:540 och 1:541 samt del av Tyresö 1:544 vid Prästgårdsvägen och Apelvägen ska ske till Bo Aktivt i Sverige AB.  I avtalet regleras även kostnads- och ansvarsförhållanden samt genomförandefrågor. Bo Aktivt förbinder sig att uppföra bebyggelse och utemiljö i enlighet med till avtalet bifogat kvalitetsprogram.
 
När ärendet bereddes i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i maj 2018 återremitterades det för översyn av byggrätter samt redovisning av ekonomiska konsekvenser av en kommande ändring. I det förslag som nu tagits fram har hus C en minskad byggrätt med 65 kvm. Justeringen innebär en minskning av köpeskillingen med 420 000 kronor.
 
Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE BoAktivt.pdf
Bilaga 1 plankarta.pdf
Bilaga 2 köpeavtal Bo Aktivt.pdf
Bilaga 3 Q program Bo Aktivt.pdf
Bilaga 4 dagvattenutredning Bo Aktivt.pdf
Bilaga 5 tidplan.pdf
Genomförandeavtal Bo Aktivt.pdf
Kvalitetsprogram_BoAktivtTyresö_180711.pdf

§125 Beslut om antagande av detaljplan för Apelvägen

Dnr 2015KSM0918.214
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för Apelvägen antas.
 
Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Anders Wickberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Fredrik Saweståhl (M) lämnar särskilt yttrande/ersättaryttrande (bilaga).
 
Mats Lindblom (L) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Ulrica Riis (C) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder, centrumlokaler, verksamhetslokaler och vårdboende med tillhörande gemensamhets- och utevistelseytor samt parkering.
 
Planförslaget har varit ute på granskning under perioden 7 november - 28 november 2017. Sammanlagt har 212 yttranden inkommit under granskningstiden. Planförslagets utformning har inte påverkats i sak av genomförda förändringar efter granskningen. De justeringar som har gjorts gällande byggrätt för vårdboendet har inneburit en placering längre bort från befintliga bostäder och därmed minskad negativ påverkan på omgivningen. Utifrån inkomna synpunkter under granskningen gör kommunen bedömningen att det med de kompletteringar och bearbetningar som gjorts är möjligt att gå vidare med planförslaget till beslut om antagande.
 
När ärendet bereddes i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i maj 2018 återremitterades det för översyn av husens höjder, så att alla har en nockhöjd på 38 meter mot Äppelgränd samt för uppdelning av planområdet i två delar och översyn av de ekonomiska kalkylerna. Det modifierade förslaget till detaljplan presenteras i bifogad tjänsteskrivelse samt övriga bilagor.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för Apelvägen.
 
Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att det fortsatta arbetet ska inriktas på att undvika avsteg från regeringens riktlinjer för buller.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Apelvägen.pdf
Planbeskrivning_Apelvägen_antagande.pdf
Plankarta_DP_20180706.pdf
Granskningsutlåtande_Apelvägen.pdf
Gestaltningsprinciper_Apelvägen180813.pdf

§126 Antagande av strategi för Östra Tyresö

Dnr KSM 2017 418
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Strategin för Östra Tyresö (ej Dyviksudd) antas.
 
Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-05-14 § 65 (bilaga).
 
Särskilt yttrande
Mats Lindblom (L) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Anders Wickberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).
 
Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade instämt i Anita Mattssons (S) yrkanden om hon hade haft rösträtt.
 
Beskrivning av ärendet
I samband med arbetet med översiktsplanen Tyresö 2035 gavs stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi som ska knyta an till nya översiktsplanen och ersätta den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Östra Tyresö (2003).
 
Sedan våren 2017 har arbetet pågått med strategin.  I september 2017 beslutades delbeslut/inriktningsbeslut på miljö- och samhällsbyggnadsutskottet om ny etappindelning, tidplan och byggrätter och för inre Brevik, Solberga, Raksta och Bergholm tillsammans med alternativ för utbyggnation och huvudmannaskap för yttre Brevik. I januari 2018 hölls informationsmöten vid tre separata tillfällen för boende på yttre Brevik med syfte att informera om kommunens beslut kring huvudmannaskap för vägar och VA på yttre Brevik. Vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i april hölls en informationspunkt för att klargöra sista frågor inför antagande av strategin i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i maj gällande byggrätter, gatukostnader, ny etappindelning och föreslagen justering av busslinjedragning på inre Brevik.
 
Ett förslag till strategi behandlades på miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen i maj 2018, då ärendet återremitterades för komplettering av underlaget. En ny version av strategin har nu arbetats fram med förtydliganden och justeringar av huvudvägar och vilka huvudvägar som ska trafikeras med busstrafik samt förtydligande kring Dyviksudds utveckling kopplat till översiktsplanen. Utöver det har redaktionella ändringar gjorts.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar strategin för Östra Tyresö (ej Dyviksudd).
 
Yrkande
Mats Lindblom (L) yrkar 1) att strategin inte ska stänga möjligheten för samfälligheter eller grupper av fastighetsägare att, som ett alternativ till kommunalt VA,  driva lokala anläggningar för dricksvattenproduktion och lokala reningsverk för avloppsrening. Marie Åkesdotter (MP) instämmer i Mats Lindbloms (L) yrkande 1). Mats Lindblom (L) yrkar 2) att de större byggrätterna på 200/150/120 kvm ska efter detaljplanering kunna ges även till de områden som har valt att gå fram med lokala VA-lösningar.
 
Anita Mattsson (S) yrkar 1) att utöka möjligheten att stycka sin fastighet, minsta tomtstorlek efter styckning ska tillåtas vara 2000 kvadratmeter istället för 3000 kvadratmeter, och 2) att minska byggrätten från 200 kvadratmeter till 160 kvadratmeter, för att öka likvärdigheten och följa den standard som utarbetats i redan genomförda detaljplaner i östra Tyresö. Marie Åkesdotter (MP) instämmer i Anita Mattssons (S) yrkande 2).
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Mats Lindbloms (L) yrkande 1). Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Mats Lindbloms (L) yrkande 1). Kommunstyrelsen avslår Mats Lindbloms (L) yrkande 1). Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Mats Lindbloms (L) yrkande 2). Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Mats Lindbloms (L) yrkande 2). Kommunstyrelsen avslår Mats Lindbloms (L) yrkande 2).
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) yrkande 1). Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Anita Mattssons (S) yrkande 1). Kommunstyrelsen avslår Anita Mattssons (S) yrkande 1). Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) yrkande 2). Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Anita Mattssons (S) yrkande 2). Kommunstyrelsen avslår Anita Mattssons (S) yrkande 2).
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Bilagor
Östra Tyresö-strategin.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-29 §105.pdf
PU från MSU 2018-05-14 § 65.pdf
Tjänsteskrivelse,antagande av Strategi för östra Tyresö.pdf

§127 Arrendeavtal Trollbäckens scoutkår

Dnr KSM-2018-785-68
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner arrendeavtal på fastigheten Kumla 3:1273 med Trollbäckens scoutkår.
2. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.
 
Beskrivning av ärendet
Trollbäckens scoutkår har bedrivit verksamhet i Fornuddsparken under lång tid. I samband med utvecklingen av Fornuddsparken har befintligt avtal setts över och det förslag på avtal som tagits fram säkrar scoutkårens rätt till området även fortsättningsvis och ger förutsättningar för dem att investera i verksamheten och vara en del av parkens utveckling. Det föreslagna arrendeområdet är del av fastigheten Kumla 3:1273.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse, arrendeavtal scoutkåren.pdf
Arrendeavtal_undertecknat av kåren (002).pdf

§128 Redovisningen av ordförandeuppdraget om ny trafiklösning i korsningen Bollmoravägen, Njupkärrsvägen, Granitvägen

Dnr 2016/KS 0375 92
 
Kommunstyrelsens beslut
- Redovisningen av ordförandeuppdraget om ny trafiklösning i korsningen Bollmoravägen/ Njupkärrsvägen/Granitvägen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 6 december 2016 §188 kommundirektören i uppdrag att påbörja planering för ny trafiklösning av korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen/Granitvägen samt att se på nya sätt att ansluta trafiken till/från Granitvägen och Bollmoraberg till korsningen i en helhetslösning. Den 20 februari 2017 §21 fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att starta ett övergripande projekt för Bollmoravägen sträckan Njupkärrsvägen - Tyresövägen där en ny trafiklösning i korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen/Granitvägen ingår.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har nu arbetat fram ett utvecklingsprogram för omdaning av Bollmoravägen, sträckan Njupkärrsvägen - Tyresövägen. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet godkände utvecklingsprogrammet den 18 juni 2018 och föreslår att kommunstyrelsen noterar redovisningen av uppdraget om ny trafiklösning i korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen/Granitvägen.
 
Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutkottet protokollsutdrag 2018-06-18 § 84.pdf
Tjänsteskrivelse, utvecklingsprogram Bollmoravägen.pdf
Utvecklingsprogram.pdf

§129 Dokumenthanteringsplan för mät- och kartenheten

Dnr KSM-2018-869-4
 
Kommunstyrelsens beslut
- Dokumenthanteringsplanen för mät- och kartenheten antas.
 
Beskrivning av ärendet
Mät- och kartenhetens dokumenthanteringsplan har reviderats och gjorts mer utförlig än tidigare. Alla handlingar som ska bevaras kommer att arkiveras i olika filformat, beroende på vilken typ av handling det är, eftersom stadsbyggnadsförvaltningen även har infört ett digitalt arkiv (e-arkiv).
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar dokumenthanteringsplanen för mät- och kartenheten.
 
Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-06-18 § 88.pdf
Tjänsteskrivelse, dokumenthanteringsplan för mät- och kartenheten.pdf
Dokumenthanteringsplan, mät- och kartenheten.pdf

§130 Ansvar för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare - ändring av kommunstyrelsens reglemente

Dnr 2018/KS 0208 005
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund får ansvaret att ombesörja den myndighetsutövning, genom prövning, tillsyn och kontroll, som ankommer på medlemmarna inom alkohollag, tobakslag, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
2. § 14 första meningen i kommunstyrelsens reglemente utgår.
3. § 1 sjätte strecksatsen i byggnadsnämndens reglemente utgår.
4. Beslutet föreslås gälla från och med 1 januari 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har genomfört en utredning som visar att det finns samverkansvinster om ansvaret för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och även lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnings-behållare lämnas över till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att myndighetsansvaret enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare lämnas över till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund från och med den 1 januari 2019. Som en följd av detta föreslås att § 14 i kommunstyrelsens reglemente och § 1 6:e strecksatsen i byggnadsnämndens reglemente utgår.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund får ansvaret att ombesörja den myndighetsutövning, genom prövning, tillsyn och kontroll, som ankommer på medlemmarna inom alkohollag, tobakslag, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Som en följd föreslås att § 14 i kommunstyrelsens reglemente och § 1 6:e strecksatsen i byggnadsnämndens reglemente utgår. Besluten föreslås gälla från och med 1 januari 2019. Sedan kommunledningsutskottets sammanträde har några mindre justeringar gjorts i tjänsteskrivelsen.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-08-08 §114.pdf
Tjänsteskrivelse Myndighetsutövning alkohol tobak och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare - ändring av kommunstyrelsens reglemente.pdf

§131 Revidering av lokala ordningsföreskrifter

Dnr 2018/KS 0231 006
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. De lokala ordningsföreskrifterna i Tyresö kommun revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. De lokala ordningsföreskrifterna träder i kraft efter kungörelse genom tillkännagivande på Tyresö kommuns anslagstavla av det justerade protokollet och ersätter de lokala ordningsföreskrifter som antogs av kommunfullmäktige den 16 maj 2013.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören den 9 januari 2018 i uppdrag att inleda en översyn om hur användningen av pyroteknik ytterligare skulle kunna begränsas. Återrapportering av detta uppdrag presenterades i kommunstyrelsen den 29 maj 2018 som i samband med detta även beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med ett förslag till reviderade kommunala ordningsföreskrifter. Se dnr 2018/KS 0080 005 och kommunstyrelsens protokoll § 117 daterat den 29 maj 2018.
 
Med anledning av ovanstående har kommunstyrelseförvaltningen gått igenom de lokala ordningsföreskrifterna. Ändringarna som föreslås avser krav på Polismyndighetens tillstånd för användning av pyrotekniska varor inom områden med samlad bebyggelse inom kommunen, undantaget dock vissa klockslag på nyårsafton/nyårsdagen samt att användning av pyrotekniska varor aldrig ska tillåtas inom vissa av kommunens områden i enlighet med nya bifogade kartbilagor 5A-5D till de lokala ordningsföreskrifterna som ersätter de tidigare kartbilagorna 5A-5D.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i övrigt ett fåtal ändringar i de lokala föreskrifterna av språklig eller förtydligande karaktär. Samtliga föreslagna ändringar framgår av ändringsmarkeringar i dokumentet med tillhörande nya kartbilagor 5A-5D.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige reviderar de lokala ordningsföreskrifterna i Tyresö kommun i enlighet med kommunkansliets förslag, beslutar om ikraftträdande efter tillkännagivande av justerat protokoll samt att de reviderade ordningsföreskrifterna ersätter de som antogs 16 maj 2013.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-08-08 §115.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av lokala ordningsföreskrifter.pdf
Lokala ordningsföreskrifter - ändringsmarkerad version från 2013-05-16.pdf
Lokala ordningsföreskrifter 2018-07-03.pdf
Kartbilaga 1A.pdf
Kartbilaga 1B.pdf
kartbilaga_2A.pdf
Kartbilaga_2B.pdf
Kartbilaga_2C.pdf
Kartbilaga_3A.pdf
Kartbilaga_3B.pdf
Kartbilaga 4A_ny.pdf
Kartbilaga 4B_ny.pdf
Kartbilaga 4C.pdf
Kartbilaga 4D.pdf
Ny kartbilaga 5A Tyresö centrum.pdf
Gammal version 5A_fyrverkeri.pdf
Ny kartbilaga 5B Strandtorget med omnejd.docx.pdf
Gammal version 5B_fyrverkeri.pdf
Ny kartbilaga 5C Trollbäckens centrum och Fornudden.docx.pdf
Gammal version 5C_fyrverkeri.pdf
Ny kartbilaga 5D Östra Farmarstigen, Krusmyntans äldreboende och Villa Basilika.docx.pdf
Gammal version 5D_fyrverkeri.pdf

§132 Reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund med anledning av ny kommunallag

Dnr 2018/KS 0198 005
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förbundsordningens § 8 Tillkännagivanden förändras till:
Tillkännagivanden ska finnas Sbffs anslagstavla på Sbffs webbplats www.sbff.se. Anslagstavlan ska innehålla:
1. tillkännagivanden om direktionens sammanträden,
2. tillkännagivanden av justerade protokoll,
3. tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd,
4. justerade protokoll i den utsträckning förbundet bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning, och
5. upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap Kl.
 
Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
 
2. Tillägg görs till förbundsordningens § 12 b - Rätt för allmänheten att ställa frågor angående årsredovisningen med:
Allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen. Frågor kan ställas vid det sammanträde och den beslutspunkt där direktionen ska ta beslut om årsredovisningen.
 
Beskrivning av ärendet
En ny kommunallag (2017:725) har trätt ikraft den 1 januari 2018. Enligt den nya lagen ska det i kommunalförbunds förbundsordningar anges var förbundets digitala anslagstavla finns. Södertörns brandförsvars direktion föreslår att förbundsordningen anger att tillkännagivanden ska finnas på anslagstavlan på Södertörns brandförsvarsförbunds webbplats www.sbff.se.
 
Förbundsordningen ska även ange om allmänheten ska ha rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde och förutsättningarna för det.
Direktionen föreslår att tillägg görs i förbundsordningen om att allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen. Frågor kan ställas vid det sammanträde och den beslutspunkt där direktionen ska ta beslut om årsredovisningen.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget från Södertörns brandförsvars direktion.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-08-08 §116.pdf
Tjänsteskrivelse Ändring av förbundsordningen för Södertörns brandförsvarsförbund med anledning av ny kommunallag.pdf.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund protokollsutdrag §38.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund tjänsteutlåtande Förändring av förbundsordning §38.pdf
Nu gällande förbundsordning Södertörns brandförsvarsförbund.pdf

§133 Återrapportering av uppdraget att utreda en eventuell försäljning av Tyresö Vindkraft AB

Dnr 2018/KS 0167 005
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Återrapporteringen av uppdraget noteras.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att förhandla vidare med Tyresö Bostäder AB om en försäljning av Tyresö Vindkraft AB.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i samband med kommunplan 2018 om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda en eventuell försäljning alternativt likvidering av Tyresö Vindkraft AB. Kommunstyrelseförvaltningen har utrett frågan och föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att förhandla vidare med Tyresö Bostäder AB om en försäljning av Tyresö Vindkraft AB.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen noterar återrapporteringen av uppdraget och ger kommundirektören i uppdrag att förhandla vidare med Tyresö Bostäder AB om en försäljning av Tyresö Vindkraft AB.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-08-08 §117.pdf
Tjänsteskrivelse Försäljning av Tyresö vindkraft AB.pdf

§134 Årlig sammanställning av riktade statsbidrag

Dnr 2017/KS 0392 003
 
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag noteras och sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med "Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag".
 
Beskrivning av ärendet
Enligt "Kommunövergripande rutiner för hantering av statsbidrag", ska kommunstyrelsen ta fram en sammanställning över vilka riktade statsbidrag som finns att söka, förutom de statsbidrag som kommer från Skolverket, Socialstyrelsen och Migrationsverket. Där har ansvaret lagts hos Socialnämnden respektive Barn- och utbildningsnämnden. De beslut nämnderna tar med anledning av statsbidragen ska återrapporteras till kommunstyrelsen i enligt med ovanstående rutin. I kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse finns en sammanställning över aktuella statsbidrag.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar sammanställningen och sänder den till berörda nämnder för behandling i enlighet med "Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag".
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-08-08 §118.pdf
Tjänsteskrivelse Årlig sammanställning av statsbidrag.pdf
Sammanställning riktade statsbidrag.pdf

§135 Sammanträdesdatum för kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar 2019

Dnr 2018/KS 0203 001
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2019 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
2. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2019 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
3. Strategidagar 2019 för presidier och kommunledning hålls 18-19 februari, 11 april, 25 april och 14 november.
 
Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar under 2019 föreslås fastställas enligt bifogat förslag.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen fastställer datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2019 enligt kommunkansliets förslag samt beslutar om strategidagar 2019 för presidier och kommunledning 18-19 februari, 11 april, 25 april och 14 november. Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa kommunfullmäktiges sammanträden under 2019 enligt kommunkansliets förslag.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-08-08 §120.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för komunledningsutkskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar 2019.pdf

§136 Avsägelse och fyllnadsval till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2018/KS 0038 001
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelserna från Peter Bylund (MP) godkänns.
2. Till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet utses Ajda Asgari (MP).
3. Till ledamot och andre vice ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald utses Vasilis Mavroudis (MP).
4. Till ny ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald utses Anders Nystedt (MP).
 
Beskrivning av ärendet
Peter Bylund (MP) har lämnat in avsägelser för uppdragen som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samt ledamot och andre vice ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald. Som ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslås Ajda Asgari (MP). Som ledamot och andre vice ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald föreslås Vasilis Mavroudis (MP). Som ny ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald föreslås Anders Nystedt (MP).
Beslut/Protokollsutdrag
§136_prot_20180821.pdf (155 kb)

§137 Svar på motion om att avskaffa förturen för nyanlända migranter i den kommunala bostadskön

Dnr 2018/KS 0197 001
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
 
Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig.
 
Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg, Per Carlberg, Henrik Mellström och Sandra Ekengren från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att kommunen ska avskaffa regeln om att var fjärde hyreslägenhet ska gå till nyanlända migranter. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på motionen och föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Sedan kommunledningsutskottet har kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse förtydligats.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anders Wickbergs (SD) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Motion om att avskaffa förturen för nyanlända i den kommunala bostadskön.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-08-08 §121.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att avskaffa förturen för nyanlända migranter i den kommunala bostadskön.pdf

§138 Svar på motion om återvandringskontor

Dnr 2018/KS 0133 001
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
 
Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig.
 
Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg och Per Carling, Sverigedemokraterna, har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska utreda möjligheterna att inrätta ett återvandringskontor.  Motionen remitterades till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anders Wickbergs (SD) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-08-08 §122.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2018-05-23 § 31.pdf
Motion om återvandringskontor.pdf

§139 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen augusti 2018

Dnr 2017/KS 0477 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-06-18, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2018-06-18
Kommunledningsutskottet 2018-08-08, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2018-08-08
 
Bilagor
Delegationsbeslut om beslutsattestanter.pdf
Kommunstyrelseförvaltningen attestlista.pdf
Delegationsbeslut om beslutsattestanter stadsbyggnadsförvaltningen.pdf
Stadsbygnadsförvaltningen attestlista.pdf
Förordnande som tillförordnad kommundirektör 3-25 juli 2018.pdf

§140 Kommunstyrelsens meddelanden augusti 2018

Dnr 2017/KS 0468 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 18:21, 18:22, 18:25, 18:27, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm
 
Övriga meddelanden
Länsstyrelsen i Stockholms län, 01FS 2018:39 föreskrifter om förbud och restriktioner mot eldning utomhus
Finansdepartementet, Handlingsplan Agenda 2030, 2018-2020
Sveriges kommuner och landsting, Ekonomirapporten, maj 2018
 
Bilagor
Revisionsskrivelse  Korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf
Revisionsrapport Granskning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf
Revisionsskrivelse korruptionsförebyggande arbete Tyresö Bostäder.pdf
Revisionsrapport Granskning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö Bostäder.pdf
Revisionsskrivelse granskning upphandling inköp och avtalshantering.pdf
Revisionsrapport Granskning av upphandling inköp och avtalshantering.pdf
Revisionsskrivelse Granskning arbetsmiljö.pdf
Revisionsrapport Granskning av arbetsmiljöfrågor.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-05-23 § 1046 Information om statsbidrag.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag 2018-06-20 § 54 Redovisning statbidrag.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-06-20 § 1053 Lokalbehov.pdf
Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20 § 53 Lokalbehov.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2018-04-19 § 21 Lokalbehov.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-05-21 § 46 Lokalbehov.pdf
Månadsrapport maj 2018.pdf
Uppföljning av budget Plan och exploatering maj 2018.pdf
Södertörns samarbetskommite 2018-06-06 Minnesanteckningar.pdf
Trygghetsbokslut 2017 Polisen Nacka Tyresö Värmdö.pdf
Stockholmsregionens Försäkring AB protokoll bolagsstämma 2018-04-18.pdf
Stiftelsen Tyrestaskogen Om eventuell försäljning av Åvafastigheterna i Tyresta naturreservat.pdf
Stockholms läns landstingsfullmäktige protokoll 12 juni 2018 Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn nyhetsbrev nr 4 2018.pdf
Sveriges kommuner och landsting Meddelande 9 2018 Förbundsavgift 2019.pdf
Svar till kommunala pensionärsrådet angående balansskola för äldre.pdf
Svar till kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshindersrådet om välfärdsteknik.pdf
Svar till kommunla pensionärsrådet angående Skönsmomodellen.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund direktionsprotokoll 2018-06-08.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund protokoll 2018-06-12.pdf
Protokoll Ab Vårljus 2018-05-03.pdf
Stämmoprotokoll AB Vårljus 2018.pdf
Beslut/Protokollsutdrag
§140_prot_20180821.pdf (197 kb)
Bilagor
§ 140 Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20 § 53 Lokalbehov.pdf (5 159 kb) § 140 Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag 2018-06-20 § 54 Redovisning statbidrag.pdf (4 169 kb) § 140 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2018-04-19 § 21 Lokalbehov.pdf (4 955 kb) § 140 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-05-21 § 46 Lokalbehov.pdf (527 kb) § 140 Protokoll Ab Vårljus 2018-05-03.pdf (1 728 kb) § 140 Revisionsrapport Granskning av arbetsmiljöfrågor.pdf (94 kb) § 140 Revisionsrapport Granskning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö Bostäder.pdf (678 kb) § 140 Revisionsrapport Granskning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf (1 229 kb) § 140 Revisionsrapport Granskning av upphandling inköp och avtalshantering.pdf (316 kb) § 140 Revisionsskrivelse Korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf (535 kb) § 140 Revisionsskrivelse Granskning arbetsmiljö.pdf (658 kb) § 140 Revisionsskrivelse granskning upphandling inköp och avtalshantering.pdf (627 kb) § 140 Revisionsskrivelse korruptionsförebyggande arbete Tyresö Bostäder.pdf (515 kb) § 140 Samordningsförbundet Östra Södertörn nyhetsbrev nr 4 2018.pdf (484 kb) § 140 Socialnämndens protokollsutdrag 2018-05-23 § 1046 Information om statsbidrag.pdf (3 221 kb) § 140 Socialnämndens protokollsutdrag 2018-06-20 § 1053 Lokalbehov.pdf (2 996 kb) § 140 Stiftelsen Tyrestaskogen Om eventuell försäljning av Åvafastigheterna i Tyresta naturreservat.pdf (1 411 kb) § 140 Stockholms läns landstingsfullmäktige protokoll 12 juni 2018 Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen.pdf (1 597 kb) § 140 Stockholmsregionens Försäkring AB protokoll bolagsstämma 2018-04-18.pdf (1 277 kb) § 140 Stämmoprotokoll AB Vårljus 2018.pdf (4 458 kb) § 140 Svar till kommunala pensionärsrådet angående balansskola för äldre.pdf (554 kb) § 140 Svar till kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshindersrådet om välfärdsteknik.pdf (1 593 kb) § 140 Svar till kommunla pensionärsrådet angående Skönsmomodellen.pdf (1 174 kb) § 140 Sveriges kommuner och landsting Meddelande 9 2018 Förbundsavgift 2019.pdf (518 kb) § 140 Södertörns brandförsvarsförbund direktionsprotokoll 2018-06-08.pdf (8 110 kb) § 140 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund protokoll 2018-06-12.pdf (3 112 kb) § 140 Södertörns samarbetskommite 2018-06-06 Minnesanteckningar.pdf (639 kb) § 140 Trygghetsbokslut 2017 Polisen Nacka Tyresö Värmdö.pdf (686 kb)

§141 Dispens från grundbesättning av djur på Uddby gård

Dnr 2018/KS 0266 012
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Arrendatorn David Neveling får dispens från kravet om grundbesättning djur under punkt 13 Kompletterande näringar i arrendekontrakt avseende Uddby gård under perioden 2018.08.15-2019.05.31. Dispensen innebär att antalet djur får regleras nedåt i förhållande till det antal som anges i arrendekontraktet.
 
Beskrivning av ärendet
Med anledning av sommarens extrema torka och därav kraftigt försämrad grovfodertillgång ansöker arrendatorn på Uddby gård om dispens från kravet om grundbesättning djur, under punkt 13 Kompletterande näringar i Arrendekontrakt mellan jordägare Tyresö kommun och arrendator David Neveling under perioden 2018.08.15-2019.05.31 när betesperioden påbörjas. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen bifaller ansökan.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Dispens grundbesättning djur Uddby gård.pdf
ansokan_dispens_grundbesättning_djur_180815.pdf